Quyết định 173/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
209
lượt xem
37
download

Quyết định 173/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 173/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 173/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA Xà H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM ð c l p – T do – H nh phúc ----------- ------------------------- S : 173/Qð-NHNN Hà N i, ngày 23 tháng 01 năm 2009 QUY T ð NH V LÃI SU T TÁI C P V N, LÃI SU T TÁI CHI T KH U, LÃI SU T CHO VAY QUA ðÊM TRONG THANH TOÁN ðI N T LIÊN NGÂN HÀNG VÀ CHO VAY BÙ ð P THI U H T V N TRONG THANH TOÁN BÙ TR C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM ð I V I CÁC NGÂN HÀNG TH NG ð C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997; Lu t S a ñ i, b sung m t s .vn ñi u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Ngh ñ nh s 96/2008/Nð-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy ñ nh am ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Theo ñ ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t , ietn tV QUY T ð NH .Lua ði u 1. Quy ñ nh các m c lãi su t c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam như sau: 1. Lãi su t tái c p v n: 8,0%/năm. ww 2. Lãi su t tái chi t kh u: 6,0%/năm. w3. Lãi su t cho vay qua ñêm trong thanh toán ñi n t liên ngân hàng và cho vay bù ñ p thi u h t trong thanh toán bù tr c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ñ i v i các ngân hàng: 8,0%/năm. ði u 2. Quy t ñ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 02 năm 2009, thay th Quy t ñ nh s 3159/Qð-NHNN ngày 19 tháng 12 năm 2008 v lãi su t tái c p v n, lãi su t tái chi t kh u, lãi su t cho vay qua ñêm trong thanh toán ñi n t liên ngân hàng và cho vay bù ñ p thi u h t v n trong thanh toán bù tr c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ñ i v i các ngân hàng. ði u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Chính sách ti n t và Th trư ng các ñơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám ñ c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; H i ñ ng qu n tr và T ng giám ñ c (Giám ñ c) t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t ñ nh này. Ni nh n: TH NG ð C - Như ði u 3; - Ban lãnh ñ o NHNN; - Lưu: VP, V CSTT Nguy n Văn Giàu
Đồng bộ tài khoản