intTypePromotion=1

Quyết định 175/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
84
lượt xem
5
download

Quyết định 175/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 175/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay ngoại tệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh đối với các ngân hàng trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 175/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   H è N G  ® è C   G © N  H µ N G   H µ  N í C  è  175/Q§­N H 5   T N N S N G µ Y  26­8­1994  V Ò  VI Ö C  C H O  V A Y  N G O ¹ I T Ö  C ñ A   HI N H¸ N H   C N G © N  H µ N G  N í C N G O µ I, N G © N  H µ N G  LIªN D O A N H  ® è I V íI  C¸ C  N G © N   µ N G  T R O N G  N í C H THèNG   C   © N   µ NG   µ   íC ®è NG H NH N C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícngµy  5­ cø  l Ng h Nh n   24­ 1990; C¨n cø Quy Õt ®Þnh  sè  15­  ngµy 2­ 1993 cña Ch Ýnh  phñ  vÒ   CP 3­ nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhÞem     qu¶n  ýNhµ   íc cña    é,  ¬  l  n  c¸c B c quan  ngang  é; B C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 189­H§BT  ña  éi ®ång  é  ëng  µy  6­ c H  B tr ng 5­ 1991  ban  µnh  h Quy  Õ     ch chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi,ng©n  µng  ªndoanh  Ng h n    h li   ho¹t®éng  ¹ ViÖtNam;   t i   Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  ®Ò ngh c V tr V C¸c  nh  Õ   µichÝnh. ®Þ ch T   QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u 1. Chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngo¹i  ©n   µng  ªndoanh  ¹t Ng h n  ,Ng h li   ho   ®éng  ¹  Öt Nam   îc phÐp  tiVi   ®  cho vay  ¹itÖ  i  íic¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ngo   ®è v     h Th m¹iViÖtNam.     ViÖc  ö  ông  èn  sd v vay ph¶itheo  ng      ®ó c¸c quy  nh  Ön  µnh  Ò   ôc   ®Þ hi h vm ®Ých cho  vay  ¹itÖ. ngo   §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc tõ ngµy  9­ ®Þ n c hi l     01­ 1994. Ch¸nh      V¨n phßng  èng  c, Vô  ëng  Th ®è   tr C¸c  Þnh  Õ   µichÝnh,c¸cThñ  ëng  ô, Côc, § ch T      tr V    ..  µ    n  Þ  ùcthuéc  ©n   µng  µ   íc Trung  ng, c¸c Tæng   . c¸c ®¬ v tr   v Ng h Nh n   ¬   Gi¸m  ®èc  ©n   µng  Öt Nam,    Ng h Vi   c¸c Chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi,c¸c Ng ©n   Ng h n     hµng  ªndoanh  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam     µnh  li   ho   t  i   thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2