Quyết định 180/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định 180/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 180/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm tin học trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 180/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 180/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 9 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 180/2003/Q -TTG NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2003 V VI C THÀNH L P TRUNG TÂM TIN H C TR C THU C Y BAN TH D C TH THAO TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Th d c Th thao; Căn c Quy t nh s 112/2001/N -CP ngày 25 tháng 7 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án tin h c hoá qu n lý hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2005; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao và B trư ng B N i v , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Trung tâm Tin h c là t ch c s nghi p tr c thu c y ban Th d c Th thao. i u 2. B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c th c a Trung tâm Tin h c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản