Quyết định 186/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
106
lượt xem
3
download

Quyết định 186/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 186/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập tổ công tác để tổ chức thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 186/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM ð c l p – T do – H nh phúc ---------- ----------------- S : 186/Qð-NHNN Hà N i, ngày 03 tháng 02 năm 2009 QUY T ð NH V VI C THÀNH L P T CÔNG TÁC ð T CH C TH C HI N CƠ CH H TR LÃI SU T CHO CÁC T CH C VÀ CÁ NHÂN VAY V N NGÂN HÀNG ð S N XU T – KINH DOANH TH NG ð C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997; Lu t S a ñ i, b sung m t s ñi u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Ngh ñ nh s 178/2007/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy ñ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh ñ nh s 96/2008/Nð-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy ñ nh .vn ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; am Căn c Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v ietn nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o ñ m an sinh xã h i; .Lu atV Căn c Quy t ñ nh s 131/Qð-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr lãi su t cho các t ch c, cá nhân vay v n ngân hàng ñ s n xu t - kinh doanh; w ww Căn c Thông tư s 02/2009/TT-NHNN ngày 03 tháng 02 năm 2009 c a Th ng ñ c Ngân hàng Nhà nư c quy ñinh chi ti t thi hành vi c h tr lãi su t cho các t ch c, cá nhân vay v n ngân hàng ñ s n xu t - kinh doanh; Theo ñ ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V Chính sách ti n t , QUY T ð NH: ði u 1. Thành l p T công tác ñ t ch c th c hi n Quy t ñ nh s 131/Qð-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr lãi su t cho các t ch c và cá nhân vay v n ngân hàng ñ s n xu t – kinh doanh (sau ñây g i t t là T công tác); Thành ph n g m các ông, bà có tên dư i ñây: 1. Ông Nguy n ð ng Ti n, Phó Th ng ñ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam - T trư ng; 2. Ông Nguy n Ng c B o, V trư ng V Chính sách ti n t ; 3. Ông T Quang Khánh, V trư ng V Tín d ng; 4. Ông Ph m Hoàng ð c, V trư ng V Tài chính - K toán; 5. Ông ðào Minh Tú, Chánh Văn phòng; 6. Ông Hoàng ðình Th ng, Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c; 7. Ông Ph m B o Lâm, Giám ñ c S Giao d ch; 8. ð i di n B Tài chính.
  2. ði u 2. T công tác làm vi c theo ch ñ kiêm nhi m và quy ch làm vi c do Th ng ñ c Ngân hàng Nhà nư c ban hành; có nhi m v giúp Th ng ñ c Ngân hàng Nhà nư c và các b , ngành liên quan t ch c th c hi n vi c h tr lãi su t cho các t ch c và cá nhân vay v n ngân hàng ñ s n xu t – kinh doanh theo quy ñ nh c a pháp lu t hi n hành. ði u 3. Quy t ñ nh này có hi u l c k t ngày ký. T công tác t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . ði u 4. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V Chính sách ti n t , Th trư ng các cơ quan, ñơn v có liên quan và các ông, bà có tên t i ði u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t ñ nh này./. Ni nh n: TH NG ð C - Như ði u 4; - Th tư ng và các Phó Th tư ng (ñ báo cáo); - Ban Lãnh ñ o NHNN; - Văn phòng Chính ph ; - B Tài chính; - NHNN chi nhánh t nh, thành ph ; Nguy n Văn Giàu - Lưu: VP, V TCCB. am .vn atV ietn ww .Lu w
Đồng bộ tài khoản