Quyết định 19/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án phát triển ngành Dược tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2007 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 19/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH B C LIÊU NAM --------- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 19/2007/Q -UBND B c Liêu, ngày 06 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ÁN PHÁT TRI N NGÀNH DƯ C T NH B C LIÊU GIAI O N 2007 - 2010 Y BAN NHÂN DÂN T NH B C LIÊU Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Quy t nh s 108/2002/Q -TTg ngày 15 tháng 8 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t “Chi n lư c phát tri n ngành Dư c n 2010”; Căn c Quy t nh s 10/2004/Q -UBND ngày 04 tháng 02 năm 2004 c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v vi c phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n ngành Y t t nh B c Liêu giai o n 2002 - 2010; Xét T trình s 49/TTr-SYT ngày 7 tháng 5 năm 2007 c a S Y t v vi c xin phê duy t án phát tri n ngành Dư c t nh B c Liêu giai o n 2007 - 2010 ; QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án phát tri n ngành Dư c t nh B c Liêu giai o n 2007 - 2010 (kèm theo Quy t nh này). i u 2. Giao S Y t tham mưu cho y ban nhân dân t nh ch trì và ph i h p v i các s , ngành có liên quan, y ban nhân dân huy n, th xã t ch c tri n khai th c hi n Quy t nh này. nh kỳ báo cáo ti n th c hi n án v y ban nhân dân t nh theo dõi ch o. i u 3. Chánh văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c, Th trư ng các s , ban, ngành c p t nh, Ch t ch y ban nhân dân huy n, th xã căn c quy t nh th c hi n. Quy t nh có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký./. TM. UBND T NH CH TNCH Cao Anh L c
  2. ÁN PHÁT TRI N NGÀNH DƯ C T NH B C LIÊU GIAI O N 2007 - 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 19/2007/Q -UBND ngày 06/11/2007 c a y ban nhân dân t nh B c Liêu) Ph n I ÁNH GIÁ TH C TR NG NGÀNH DƯ C T NH B C LIÊU GIAI O N 1997 - 2006 I. NH NG THÀNH T U T Ư C: Giai o n 1997 - 2006, ngành Dư c t nh B c Liêu ư c hình thành và phát tri n trong i u ki n có nhi u khó khăn. Th c hi n các chính sách i m i c a ng và Nhà nư c, ngành Dư c t nh nhà ã có nh ng bư c phát tri n cơ b n v t ch c, b máy, năng l c cung ng thu c…; áp ng cơ b n nhu c u b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e cho nhân dân (BVCS & NCSKND). 1. T ch c nhân l c dư c: * i ngũ cán b dư c hi n có: T L % SO V I T NG S PHÂN B CÁN B DƯ C DS H DƯ C T NG DSTH NHÂN L C TT N NĂM 2006 &S H TÁ C NG DƯ C C A T NH Trong cơ s Nhà nư c tuy n 21 102 02 125 30,9 1 t nh 2 Trong cơ s Nhà nư c tuy n 01 79 03 83 20,5 huy n 3 T i các cơ s Tr m Y t 00 56 01 57 14,1 4 Ngoài khu v c Dư c tư nhân 15 67 57 139 34,5 (không ph i là CBCC Nhà nư c) 5 T ng s 37 304 63 404 100% * Tình hình nhân l c dư c c a t nh B c liêu so v i c nư c: PHÂN B /CH TIÊU T NH B C C NƯ C LIÊU T ng s cán b dư c 404 42.641 Tính chung s dân/01 CB dư c 2000 1869
  3. S Dư c sĩ i h c và sau ih c 37 9224 S dân/01 DS i h c (k c DS khu v c ngoài công l p) 21.975 8.643 T l DS i h c/v n dân (10.000 dân) 0.45 1.16 2. H th ng cung ng thu c: M ng lư i bán l thu c trong t nh n cu i năm 2006 có 241 i m (không k các cơ s kinh doanh thu c YHCT) g m: 10 hi u thu c, 135 i lý bán l thu c Công ty C ph n Dư c phNm B c Liêu, 28 nhà thu c tư nhân, 07 nhà thu c b nh vi n và 61 t thu c tr m y t xã, phư ng, th tr n (chưa tính t i m i p có 01 t thu c Y t p). Ngoài ra còn có 26 cơ s bán thu c thành phNm ông dư c. Hi n t i s i m cung ng thu c t trung bình 3.400 ngư i dân/1 i m bán l thu c; Hi n có 02 doanh nghi p Nhà nư c c ph n hóa kinh doanh dư c phNm óng trên a bàn t nh (Chi nhánh Công ty C ph n Dư c phNm H u Giang và Công ty C ph n Dư c phNm B c Liêu). T i các b nh vi n công l p, khoa Dư c m b o cung c p thu c cho i u tr n i trú không b nh nhân t mua thu c bên ngoài. 60% thu c s n xu t trong nư c ã ư c s d ng trong các cơ s i u tr Nhà nư c. II. H N CH , T N T I: Trong i u ki n c nư c th c hi n quá trình h i nh p khu v c và qu c t , ngành Dư c B c Liêu ã có nhi u c g ng b o m thu c thi t y u cho công tác chăm sóc s c kh e nhân dân. Tuy nhiên, ngành Dư c t nh B c Liêu hi n ang ng trư c nh ng h n ch và t n t i như sau: - Cán b dư c có trình i h c, sau i h c còn r t thi u (nh t là t i tuy n huy n, th ). Cán b trung, sơ c p dư c tuy n cơ s h u h t là m i t t nghi p nên thi u kinh nghi m ho t ng th c ti n. T i các cơ s i u tr công l p, công tác dư c lâm sàng còn nhi u h n ch . Tình tr ng l m d ng kháng sinh, thu c tiêm, vitamine, corticoid còn khá ph bi n; - Công tác qu n lý hành ngh dư c còn chưa ch t ch , ho t ng thanh tra, ki m tra hành ngh dư c chưa thư ng xuyên; t i các tuy n cơ s , công tác qu n lý Nhà nư c v dư c chưa ngang t m. Ho t ng qu n lý thông tin qu ng cáo thu c, m phNm có nh hu ng n s c kho con ngư i còn y u kém; - Chưa có chính sách thích h p ch ng m b o bình n giá thu c t i a phương. Vi c mua thu c cung ng cho i u tr các cơ s y t công l p th c hi n chưa ng b , còn nhi u b t c p, ngu n cung ng và giá thu c chưa n nh; - M ng lư i phân ph i thu c phân b không ng u gi a các khu v c, t p trung ch y u khu v c th xã, th tr n, khu v c ông dân cư; - Công ty C ph n Dư c phNm B c Liêu là doanh nghi p Dư c c a t nh nhưng ho t ng kinh doanh còn h n ch , qua nhi u trung gian, chưa tri n khai ư c ch c năng s n xu t, xu t nh p khNu c l p. Trên a bàn chưa thu hút hình thành doanh nghi p
  4. s n xu t, kinh doanh thu c có v n u tư l n t tư nhân, h p tác, liên doanh liên k t...; - Cơ s v t ch t, trang thi t b c a h th ng dư c t t nh n cơ s chưa ư c u tư úng m c, chưa áp ng yêu c u chuyên môn; - T nh chưa u tư ngân sách cho d tr thu c ph c v phòng, ch ng d ch b nh, thiên tai; - Công tác tuyên truy n giáo d c c ng ng v s d ng thu c an toàn h p lý chưa thư ng xuyên. Quy ch kê ơn, bán thu c chưa ư c th c hi n t t trên a bàn; - Trung tâm ki m nghi m thu c - th c phNm - m phNm tr s không di n tích b trí các phòng chuyên môn k thu t nên tri n khai chưa h t ch c năng, nhi m v , trang thi t b thi u, l c h u, thi u Dư c sĩ i h c, chưa các i u ki n t GLP (th c hành ki m nghi m thu c t t). III. NGUYÊN NHÂN: - Ngành Y t chưa th t s ch ng tham mưu, xu t v i c p y, chính quy n các gi i pháp nh m c ng c , phát tri n ngành Dư c a phương; - Cán b dư c trong t nh v a thi u v s lư ng, y u v ch t lư ng, trình chuyên môn, qu n lý c a cán b dư c chưa ngang t m v i nhi m v và yêu c u phát tri n c a ngành Dư c trong tình hình m i (Chi n lư c phát tri n ngành Dư c n năm 2010 yêu c u các a phương ph i t 1,5 Dư c sĩ i h c/10.000 dân trong khi hi n nay B c Liêu ch t 0,45 Dư c sĩ i h c/10.000 dân); - Cơ s v t ch t c a h th ng dư c t t nh n cơ s chưa u tư úng m c, chưa áp ng yêu c u chuyên môn; - Chưa có chính sách thu hút u tư phát tri n ngành Dư c ( u tư v cơ s v t ch t cũng như s n xu t và tiêu th dư c phNm). Ph n II QUAN I M, M C TIÊU, CH TIÊU PHÁT TRI N NGÀNH DƯ C T NH B C LIÊU N NĂM 2010 I. QUAN I M: 1. Thu c là hàng hóa c bi t, là phương ti n ch y u b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân. Nhà nư c b o m thu c thi t y u, thu c ch y u cho nhu c u phòng và ch a b nh c a nhân dân; 2. Xã h i hóa, a d ng hóa các lo i hình hành ngh Dư c, khuy n khích u tư, thu hút v n, k thu t và công ngh tiên ti n, gi v ng vai trò ch o c a doanh nghi p Dư c Nhà nư c trong h th ng lưu thông phân ph i, nh m m b o ch ng ngu n cung ng thu c cho nhu c u i u tr trong t nh.
  5. II. M C TIÊU: 1. M c tiêu t ng quát: - Phát tri n ngành Dư c t nh B c Liêu thành m t ngành kinh t - k thu t c a t nh theo hư ng ch ng h i nh p khu v c; - C ng c ki n toàn h th ng qu n lý Nhà nư c; phát tri n s nghi p Dư c, phát tri n s n xu t; Ny m nh kinh doanh, phát tri n m ng lư i cung ng, b o m cung ng thu c có ch t lư ng, giá h p lý n t n ngư i dân. B o m s d ng thu c an toàn, h p lý và hi u qu ph c v t t cho s nghi p b o v chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân. 2. Ch tiêu c th . a) V t ch c b máy, phát tri n nhân l c dư c: - Ki n toàn t ch c b máy, i m i qu n lý v công tác dư c t t nh n cơ s ; phát tri n ngu n nhân l c h p lý v cơ c u, m b o s lư ng và ch t lư ng. n năm 2010 Phòng Qu n lý Dư c S Y t và Phòng Y t các huy n, th có nhân l c dư c, m b o trình h p lý theo quy nh làm t t nhi m v tham mưu qu n lý Nhà nư c v công tác Dư c trên toàn a bàn; - n năm 2010, 100% b nh vi n huy n, th có Dư c sĩ i h c; 100% tr m y t xã, phư ng, th tr n có Dư c sĩ trung h c ph trách công tác dư c; trên a bàn t nh bình quân có t 0,7 - 1 Dư c sĩ i h c/10.000 dân. b) V nâng c p cơ s v t ch t, trang thi t b : - T ng bư c xây d ng, c i t o nâng c p các kho dư c, mua s m i m i trang thi t b b o qu n thu c… ph n u n cu i năm 2008 kho tr thu c c a Công ty C ph n Dư c phNm B c Liêu và khoa Dư c b nh vi n t nh t tiêu chuNn GSP; - n năm 2010 t t c các doanh nghi p dư c, khoa Dư c b nh vi n các huy n, kho thu c các trung tâm chuyên khoa c p t nh ph i t tiêu chuNn GSP theo l trình c a B Yt ; - Giai o n 2007 - 2008 hoàn t t s a ch a nâng c p tr s t m c a Trung tâm Ki m nghi m Dư c phNm - th c phNm - m phNm, trang b thêm thi t b c n thi t và ào t o cán b tri n khai, ưa vào ho t ng các phòng ki m nghi m: Hóa lý, vi sinh, ông dư c - dư c li u, m phNm. n năm 2010 Trung tâm ki m nghi m dư c phNm - th c phNm - m phNm th c hi n ư c y ch c năng, nhi m v ; t tiêu chuNn GLP theo quy nh c a B Y t ; - Nâng c p, c i t o và u tư mua s m trang thi t b cho qu y thu c các tr m y t , m b o n 2010 có trên 80% t thu c các tr m i u ki n ho t ng, cung ng t t thu c thi t y u cho ngư i dân trên a bàn theo quy nh. c) Cung ng thu c:
  6. - C ng c ki n toàn, phát tri n m ng lư i cung ng thu c r ng kh p t t nh n cơ s áp ng nhu c u BVCS & NCSKND. n 2010 t trung bình có 01 i m bán thu c/3000 dân; s d ng trên 60% thu c s n xu t trong nư c t i các cơ s khám ch a b nh công l p; - Ph n u chi phí s d ng thu c Y h c c truy n/t ng chi phí s d ng thu c t i các tuy n i u tr t t ng năm như sau: CH TIÊU TUY N I U NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 NĂM 2010 B YT TRN GIAO Tuy n t nh 5% 10% 15% 20% 20% Tuy n huy n 5% 10% 15% 15% 25% Tuy n xã 10% 15% 20% 25% 40% Ph n III GI I PHÁP TH C HI N I. CÁC GI I PHÁP V CƠ CH CHÍNH SÁCH: - N y m nh xã h i hóa công tác dư c, th c hi n các chính sách khuy n khích ưu ãi u tư i v i các thành ph n kinh t u tư vào các d án s n xu t thu c tân dư c, phát tri n ngu n dư c li u và s n xu t thu c ông y, thu c t dư c li u, các d án xây d ng cơ s t tiêu chuN n th c hành t t trong s n xu t, b o qu n, ki m nghi m, phân ph i; - u tư v cơ s v t ch t, v n, b o m cung ng thu c có ch t lư ng, không thi u các thu c thu c danh m c thu c thi t y u, thu c ch y u, thu c thu c các chương trình m c tiêu y t qu c gia; - Doanh nghi p dư c thu c t nh tích c c ch ng kêu g i h p tác, liên k t liên doanh, l p d án phát tri n s n xu t, N y m nh kinh doanh nh m ch ng ngu n thu c thi t y u ph c v cho nhu c u khám, ch a b nh cho nhân dân trong t nh và tham gia th trư ng. 2. Gi i pháp ào t o phát tri n ngu n nhân l c: - Tích c c liên k t v i các trư ng ưa cán b Dư c sĩ trung h c tuy n cơ s ào t o Dư c sĩ i h c h chuyên tu và sau i h c kh c ph c s m t cân i v ngu n nhân l c dư c trong các cơ s y t và gi a các a phương. Có chính sách ưu tiên, b i dư ng ào t o và s d ng cán b dư c h p lý, chú ý m b o cho tuy n huy n cán b dư c có trình , năng l c phù h p v i yêu c u phát tri n c a ngành Y t ; - Chú tr ng ngu n l c cho công tác ào t o l i, c p nh t ki n th c dư c lâm sàng cho cán b Y t , c bi t cho các b nh vi n, các cơ s bán l thu c nh m t o i ngũ cán b làm t t công tác tư v n v s d ng thu c h p lý, an toàn, hi u qu trong h th ng phân ph i thu c khám, ch a b nh cho nhân dân;
  7. - Có chính sách thích h p thu hút Dư c sĩ i h c chính quy v công tác t i a phương. 3. Gi i pháp i m i công ngh , nghiên c u và ng d ng khoa h c: - Có k ho ch chi ti t hàng năm th c hi n án, hi n i hóa h th ng phân ph i thu c. Trư c m t gi nguyên m ng lư i bán l t i th xã, th tr n. Xây d ng chính sách tích c c khuy n khích phát tri n m ng lư i bán l thu c, chú tr ng ưu tiên n các xã vùng sâu, vùng xa; - Nghiên c u ng d ng ti n b khoa h c k thu t và công ngh vào s n xu t, lưu thông phân ph i, s d ng và qu n lý ngành Dư c. Ph n u m i năm có ≥ 01 tài v nghiên c u trên lĩnh v c Dư c; tri n khai công tác nghiên c u k th a ng d ng thu c Y h c c truy n trong các cơ s i u tr công; - K t h p ch t ch , t n d ng ngu n l c v con ngư i và trang thi t b c a ngành Dư c v i ngu n l c c a các trung tâm và các ngành khác nghiên c u v thu c, nguyên li u làm thu c t dư c li u; - Tuyên truy n, v n ng nhân dân tr ng và s d ng nh ng cây thu c s n có t i a phương, t ch c sưu t m, t p h p, ph bi n nh ng bài thu c, v thu c cơ b n phòng và ch a m t s b nh thông thư ng trong c ng ng. 4. Giám sát, ki m tra, thanh tra vi c tri n khai các ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c v công tác dư c: - Ki n toàn t ch c qu n lý, thanh tra dư c, nâng cao năng l c ho t ng c a h th ng qu n lý, thanh tra dư c t t nh n huy n, xã. Tăng cư ng ki m tra, thanh tra chuyên ngành Dư c. Ch ng ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan nâng cao năng l c qu n lý và u tư phát tri n; - Xúc ti n N y m nh các ho t ng tri n khai th c hi n các tiêu chuN n th c hành b o qu n t t (GSP), th c hành phân ph i t t (GDP), th c hành nhà thu c t t (GPP), th c hành ki m nghi m t t (GLP) trong các lĩnh v c kinh doanh, b o qu n t n tr và ki m tra ch t lư ng thu c; - Ti p t c tri n khai, th c hi n Chính sách qu c gia v thu c; - Tăng cư ng tuyên truy n ki n th c pháp lu t, tri n khai các quy ch , quy nh hi n hành trong lĩnh v c Dư c, giáo d c nâng cao ý th c t giác ch p hành các quy nh hành ngh Dư c và x lý kiên quy t, tri t các hành vi c ý vi ph m c a các t ch c, cá nhân sai ph m; - N y m nh công tác qu n lý ki m soát ho t ng qu ng cáo và xúc ti n thương m i v thu c; - Giáo d c y c và o c hành ngh Dư c, nâng cao ki n th c v s d ng thu c an toàn, h p lý, hi u qu cho cán b y t . Tăng cư ng ki m tra, ki m soát vi c kê ơn và bán thu c theo ơn t i các cơ s y t .
  8. 5. Thông tin thu c - s d ng thu c an toàn, h p lý: - Ch o và tuyên truy n v n ng s d ng thu c an toàn, h p lý, hi u qu là công tác tr ng tâm và thư ng xuyên c a ngành Y t . N y m nh công tác thông tin thu c; - Các s , ban ngành, chính quy n, các t ch c oàn th , t ch c xã h i ngh nghi p các c p… tăng cư ng các ho t ng tuyên truy n, hư ng d n nhân dân hi u bi t úng n v s d ng thu c an toàn, h p lý; - Nâng cao trình , vai trò, trách nhi m tư v n s d ng thu c cho nhân dân c ng ng thông qua i ngũ cán b Dư c trong h th ng bán l thu c. Các cơ s y t , cán b y và dư c ph i làm t t nhi m v tư v n v thu c cho ngư i b nh và cho c ng ng; - Nâng cao ch t lư ng ho t ng c a H i ng thu c và i u tr t i các b nh vi n, chú tr ng phát tri n công tác th c hành dư c lâm sàng, thông tin v thu c cho cán b y t t i các cơ s khám ch a b nh. 6. Gi i pháp tài chính: - Ngân sách Trung ương (v n ODA, vi n tr , d án ng b ng sông C u Long,...), ngân sách a phương m b o u tư phát tri n h th ng dư c s nghi p theo k ho ch hàng năm; - Tích c c huy ng các ngu n v n t các thành ph n kinh t thông qua công tác xã h i hóa trên lĩnh v c dư c, v n u tư t nư c ngoài (v n vay, h p tác, liên doanh, liên k t…) m b o u tư phát tri n xây d ng h th ng s n xu t kinh doanh cung ng thu c trên a bàn. Ph n IV T CH C TH C HI N 1. S Y t : - Tham mưu cho y ban nhân dân t nh có trách nhi m ch trì và ph i h p v i các ơn v ch c năng t ch c tri n khai án phát tri n ngành Dư c n các ngành, các c p; - Ch trì và ph i h p v i các ngành ch c năng m b o th c hi n có hi u qu các m c tiêu, d án u tư phát tri n ngành Dư c ã ư c y ban nhân dân t nh phê duy t; - Ch o các ơn v trong ngành t ch c tri n khai th c hi n các m c tiêu c a án phát tri n ngành Dư c trong toàn t nh; - Thành l p t cán b chuyên trách hư ng d n giám sát th c hi n án phát tri n ngành Dư c. 2. S K ho ch và u tư, S Tài chính, S Xây d ng, S Khoa h c và Công ngh :
  9. T o i u ki n thu n l i cho ngành Y t trong vi c l p các d án chi ti t, k ho ch tài chính, th a thu n v trí, b trí a i m xây d ng phù h p v i quy h ach th c hi n t t công tác ào t o, phát tri n nhân l c dư c, i m i công ngh , nghiên c u khoa h c, xây d ng h th ng phân xư ng s n xu t, nhà kho… theo k ho ch hàng năm. 3. y ban nhân dân các huy n, th xã: - Ch o các cơ quan, ơn v c a a phương xây d ng k ho ch c th hàng năm tri n khai th c hi n án phát tri n ngành Dư c t nh B c Liêu n năm 2010; - Th c hi n t t công tác ph i h p v i các ngành ch c năng, các t ch c oàn th , t ch c xã h i thúc N y phát tri n xã h i hóa ngành Dư c a phương phù h p v i tình hình th c t a phương và ch trương c a Nhà nư c v khuy n khích xã h i hóa. nh kỳ t ng k t rút kinh nghi m, k p th i xu t v i y ban nhân dân t nh, B Y t v các cơ ch , chính sách c n ư c i u ch nh ho c b sung các gi i pháp, mô hình xã h i hóa phát tri n ngành Dư c c n ư c nhân r ng; - Có k ho ch h tr kinh phí cho các ho t ng nghiên c u, ào t o nhân l c v dư c cho các tr m y t . 4. ngh các cơ quan thông tin i chúng, y ban M t tr n T qu c và các t ch c oàn th tích c c ph i h p v i ngành Y t trong vi c tuyên truy n, v n ng nh m N y m nh vi c xã h i hóa phát tri n ngành Dư c t nh B c Liêu n năm 2010./.
Đồng bộ tài khoản