intTypePromotion=1

Quyết định 20/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
65
lượt xem
8
download

Quyết định 20/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 20/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh quy định về trạng thái đồng Việt Nam đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 20/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n s è 20/1998/Q§­N H N N 1  n g µ y  10 th¸ng 1 n¨ m  1998 v Ò   Ö c  vi ® i Ò u  ch Ø n h  q u y  ® Þ n h  v Ò   ¹ng th¸i ® å n g  Vi Ö t N a m   è i víi tr   ®  c¸c c hi  n h¸nh N g © n  h µ n g   íc n g o µ i h o ¹t ® é n g  t¹i n   Vi Ö t  a m N Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc c«ng  è  cø  l Ng h Nh n   b theo  Önh  è  L s 37/LCT­ H§NN8   µy  5­ ng 24­ 1990  ña  ñ  Þch  éi ®ång  µ   ícnícCéng  µ    éi c Ch t H  Nh n     ho x∙h   chñ  Üa  ÖtNam; ngh Vi   ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  03­ ng 02­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 189/H§BT  µy  6­ ng 15­ 1991  ña  ñ   Þch  éi  c Ch t H ®ång  é   ëng  B tr ban  µnh  h Quy  Õ   ©n   µng  ªndoanh, chi nh¸nh  ©n   ch Ng h li      Ng hµng  ícngoµiho¹t®éng  ¹ ViÖtNam; n     t i   ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c v tr V nghiªncøu    kinhtÕ  µ    ô  ªnquan,   v c¸cV li   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1.  Òu  §i chØnh  Òu  cña  §i 2  Quy  nh  Ò   ¹ngth¸i ng  Öt ®Þ v tr     ®å Vi   Nam   i  íic¸c chinh¸nh  ©n   µng  íc ngoµiho¹t®éng  ¹  Öt Nam     ®è v       Ng h n     ti Vi   ban hµnh theo  Quy  nh   è  ®Þ s 380/1997­Q§­NHNN1   µy  th¸ng 11  ng 11    n¨m  1997  cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícnh  Th ®è Ng h Nh n   sau: "C¸c chinh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi ho¹t®éng  ¹  Öt Nam   îc phÐp     Ng h n      ti Vi   ®  duy  ×tr¹ngth¸i ng  Öt Nam   tr      ®å Vi   trong ph¹m       vi‘15%   êil¨m  Çn  (m   ph tr¨m)so    víi èn  ña  ©n  µng   v c Ng h nguyªn xø  Êp    c cho    chinh¸nh  ©n  µng  ícngoµivµ  Ng h n    quü  ù  ÷" d tr . §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý.M äi  öa  æi    k  s® bæ sung  Õt  nh  µy  Thèng  c  ©n   µng  quy ®Þ n do  ®è Ng h Nhµ   ícquyÕt ®Þnh. n    §i Ò u 3. Ch¸nh V¨n phßng  èng  c, Vô   ëng  ô   Th ®è   tr V Nghiªn cøu    kinh  tÕ, Ch¸nh    Thanh    tra,Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  Þch, Thñ  ëng    ô,  ôc  ã  ªn d   tr c¸c V C c li   quan    ©n   µng  µ   ícTrung  ng, Gi¸m  c    ë Ng h Nh n   ¬  ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níctØnh,thµnh  è,Tæng      ph   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)      ®è c¸c chinh¸nh  ©n  µng  ­ Ng h n ícngoµiho¹t®éng  ¹ ViÖtNam   Þu       t i   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2