Quyết định 208/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định 208/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 208/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về quản lý quỹ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 208/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H è N G  ® è C  N G © N   µ N G  N H µ   í C S è  208/Q§­N H 7 H N N G µ Y  26 T H¸ N G  7 N¨ M  1995 B A N  H µ N H   U Y  ® Þ N H   Q V Ò  Q U ¶ N  L ý  Q U ü  N G O ¹ I T Ö  C ñ A  N G © N  H µ N G  N H µ  N í C THèNG   C   © N   µ NG   µ   íC ®è NG H NH N ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc c«ng  è  ¹  Önh  è  cø  l Ng h Nh n   b t il s 37/LCT­ H§NN8   µy  5­ ng 24­ 1990  ña  ñ  Þch  éi ®ång  µ   íc; c Ch t H  Nh n ­ C¨n cø NghÞ   nh   è 15/CP  µy 2­ 1993  ña  Ýnh  phñ   Ò   ®Þ s ng 3­ c Ch v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  quyÕt  nh   è  cø  ®Þ s 105­   µy  4­ CT ng 10­ 1991  ña  ñ   Þch  éi  c Ch t H ®ång  é  ëng  b tr (nay  µ Thñ   íng  Ýnh  ñ)  Ò   Öc  µnh  Ëp  ü  ù  ÷ l  t ch ph v vi th l qu d tr   ®iÒu  hßa  ¹itÖ; ngo   ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V qu¶n  ýngo¹ihèi. l    QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u      1. ­ Ban  µnh  Ìm  h k theo  Õt  nh  µy  quy ®Þ n "Quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý l  quü  ¹itÖ  ña  ©n  µng  µ   íc". ngo   c Ng h Nh n §i Ò u     Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  8­ 2. ­Quy ®Þ n c hi l   t   01­ 1995. §i Ò u      3. ­ C¸c «ng Ch¸nh  V¨n phßng  èng  c, Vô   ëng  ô   Th ®è   tr V qu¶n  ý l  ngo¹ihèi,vô      Nghiªn cøu   kinh  Õ, vô  Õ   t   K to¸n tµichÝnh, Gi¸m  c  ë        ®è S giao  dÞch  ©n   µng  µ   íc,thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan    ©n   µng  Ng h Nh n   tr c¸c ®¬ v c li   ë Ng h Nhµ   ícTrung  ng  Þu  n  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n QUY   ÞNH ® V Ò  Q U ¶ N  L ý  Q U ü  N G O ¹ I T Ö  C ñ A  N G © N  H µ N G  N H µ  N í C (Ban  µnh  Ìm  h k theo quyÕt ®Þnh  è      s 208/Q§­NH7   µy  7­ ng 26­ 1995 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) Th ®è Ng h Nh n I­Quy  nh     ®Þ chung §i Ò u     ü   ¹itÖ  ¹  ©n  µng  µ  ícbao  å m: 1. ­Qu Ngo   t i Ng h Nh n   g ­ Quü     kinh doanh  ¹itÖ    ngo   (bao  å m   ¹itÖ  ña  ©n   µng  µ   íc g ngo   c Ng h Nh n   vµ    ån  ¹itÖ  c¸cngu ngo   kh¸cgöit¹ Ng ©n  µng  µ   íc).     i h Nh n ­ Quü   iÒu  µ  ¹itÖ  Ëp    ® ho ngo   t trung cña  µ   ícdo  ©n   µng  µ   íc   Nh n   Ng h Nh n   qu¶n  ý. l
  2. 2 §i Ò u     2. ­Nguyªn  ¾c  t qu¶n  ýQuü   ¹itÖ: l  ngo   ­B¶o  µn  èn  ¹itÖ.   to v ngo   ­§¶m     b¶o  kh¶  n¨ng  thanh  to¸n. ­T¹o  îclînhuËn.   ®    i §i Ò u     ü   ¹itÖ  îcgi÷chñ  Õu  3. ­Qu ngo   ®     y b»ng    ¹iUSD,  c¸clo   : JPY, DEM,    FFr,BGBP,    SFR, SDR   µ  ét  è  ¹ ngo¹itÖ  v m s lo i     kh¸c.Tû  äng tõng lo¹ ngo¹itÖ    tr    i     trongQuü   Thèng  c  Õt ®Þnh.   do  ®è quy   §i Ò u     ¬   ë    nh  ûträngc¸clo¹i ¹itÖ  4. ­C s x¸c®Þ t       ngo   trongQuü:   4.1­ Tû   äng    ¹itÖ    tr c¸c ngo   trong  ¬  Êu  cc thanh to¸n quèc  Õ  ña  Öt   t c Vi   Nam  (thanh to¸n xuÊt  Ëp  Èu,    î, nhu  Çu    nh kh tr¶ n   c thanh  to¸n cña  Ýnh     Ch phñ..   .. ) 4.2    híng  Õn  ng  ña  õng  ¹itÖ    Þ  êng  Òn  Ö  èc  ­ Xu  bi ®é ct ngo   trªnth tr ti t qu tÕ. 4.3.­ Sù     nh  Ò       æn ®Þ v kinh tÕ,chÝnh  Þ cña    íccã  ng  Òn ® îc    tr   c¸c n   ®å ti     gi÷trongquü  ¹itÖ  ña  ©n  µng  µ   íc.     ngo   c Ng h Nh n §i Ò u 5. ­ C¸c    Èn  ùa  än  ©n   µng    öi hoÆc   u     tiªuchu l ch Ng h ®Ó g   ®Ç t ngo¹itÖ,mua    Õu  c¸cChÝnh  ñ     tr¸phi do    i ph hoÆc       c¸cTæ chøc  µichÝnh  èc  t  qu tÕ    µnh: ph¸th 5.1 ­Lùa  än  ©n  µng     ch ng h trung ¬ng:   +  ã   ù  ÷ngo¹itÖ  ín, éc danh  C d tr     l  thu   s¸ch nh÷ng  ©n  µng  íntrªnthÕ    ng h l    gií . i +  ã   Ýnh  C ch s¸ch qu¶n  ýngo¹ihèitùdo.   l       5.2 ­Lùa  än  ©n  µng  ¬ng  ¹i:    ch ng h th m +  ã   èn  ùcã  ín. C v t  l +  îc xÕp  ¹ng  Ò   Ö   è  Ýn  Ö m   õ    ë lªn trªn thÞ  êng  µi §  h v h s t nhi t AA tr       tr t  chÝnh  èc  Õ,theo sù  Õp  ¹ng  ña  ét  qu t    x h c m trong haic«ng    ña  ü     nh      tyc M x¸c®Þ h Ö   è  Ýn  Öm   îc c«ng  Ën  éng  inhÊt  µ:Moody  s t nhi ®  nh r r∙  l  Investor  ,Inc  µ  v Standardand    Poors Co.   +    ÊttiÒn göicao. L∙isu      5.3­Lùa  än    Õu  Ýnh  ñ  µ    chøc  µichÝnh  èc  Õ.   ch tr¸phi ch i ph v c¸ctæ  t  qu t +    Õu  c¸c chÝnh  ñ  ã  Òn  Tr¸iphi do    ph c n kinh tÕ    iÓn cao,hoÆc       ph¸ttr     c¸c Tæ  chøc  èc  Õ    µnh  µ  êiph¸thµnh  îcxÕp  ¹ng  qu t ph¸th v ng     ®  h møc  Ýn  Öm   t nhi cao. +    Õu    µnh  Tr¸iphi ph¸th b»ng  ¹itÖ  ùdo  ngo   t   chuyÓn  æi. ® +    Õu  ã  Tr¸iphi c kh¶  n¨ng  mua  d Ô   µng    Þ  êng  µichÝnh  èc  b¸n  d trªnth tr t  qu tÕ. +    Êtcao. L∙isu  
  3. 3 II­  Quy  nh   Ò   ®Þ v qu¶n  ýquü  l  kinh  doanh  ¹itÖ: ngo   §i Ò u  ­M ôc  ch  ö  ông: 6.   ®Ý s d ­ Mua  ngo¹itÖ    Þ  êng  ¹itÖ  ªnng©n  µng    b¸n    trªnth tr ngo   li   h trong nícnh»m      thùc hiÖn  Ýnh    ch s¸ch tûgi¸cña  ©n  µng       Ng h Trung  ng. ¬ ­Kinh    doanh  ¹itÖ    Þ  êng  Òn tÖ  èc  Õ. ngo   trªnth tr ti   qu t §i Ò u      ån  èn  ng  Öt Nam     7. ­ Ngu v ®å Vi   ®Ó mua   ¹itÖ  ngo   cho  ü   Qu kinh  doanh  ¹itÖ  Êy tõc¸cnguån  èn  ña  ©n  µng  µ   íc. ngo   l       v c Ng h Nh n §i Ò u     Þnh  8. ­§ møc  ¹itÖ  ù  ÷t¹ quü  ngo   d tr    i kinhdoanh:   ­  Þnh  § møc   ¹itÖ  ¹  ü  ngo   t iqu kinh  doanh  Thèng  c  do  ®è quyÕt  nh   ®Þ trong tõng  êikú  Þnh    th   (§ møc   µy  n kh«ng  Ýnh    t c¸c kho¶n  Òn  öingo¹itÖ  ¹  ti g     ti Ng ©n   µng  µ   íc cña    chøc  Ýn  ông).Trêng  îp  ü   h Nh n   c¸c tæ  td   h Qu kinh doanh    ngo¹itÖ  ît®Þnh    v  møc  Thèng  c  do  ®è quy  nh  ÏchuyÓn  ngo¹itÖ  ®Þ s  b¸n    sang  quü  iÒu  µ  ¹itÖ. ® ho ngo   §i Ò u      ¹itÖ  ña  ü    9. ­ Ngo   c qu kinh doanh  chØ  öihoÆc   u    ¾n  ¹n  g  ®Ç tng h (thêih¹n    kh«ng qu¸  ét  m n¨m),viÖc  u      ®Ç t hoÆc   öi t¹  çi  ©n  µng  òng  g  i m ng h c nh  ¹n  h møc   u    µo  õng  ©n  µng  Thèng  c  ®Ç t v t ng h do  ®è quy  nh  ®Þ trong tõng     thêikú.   II   IQuy  nh   Ò   ­ ®Þ v qu¶n  ýquü  iÒu  µ  ¹itÖ. l  ® ho ngo   §i Ò u     ôc  ch  ö  ông  ü  Òu  µ  ¹itÖ: 10. ­M ®Ý s d qu §i ho ngo   10.1 ­ §¶m      b¶o    Þ ®ång  Öt Nam,  ×nh    û gi¸hèi®o¸ivµ    gi¸tr   Vi   b æn t         can thiÖp thÞ  êng  ¹itÖ    tr ngo   trongníckhicÇn  Õt.     thi 10.2 ­§¸p     øng nhu  Çu    ¹itÖ  ña  Ýnh  ñ. c chingo   c Ch ph 10.3 ­Kinh     doanh    Þ  êng  µichÝnh  èc  Õ. trªnth tr t  qu t §i Ò u  11. Nguån  èn  ng  Öt   ­  v ®å Vi Nam     ®Ó mua   ¹itÖ  ngo   cho  ü  qu ®iÒu  µ  ¹itÖ  îclÊy tõ nguån  Òn  ho ngo   ®       ti cung øng    t¨ng thªm trong kÕ   ¹ch    ho cung  øng  Òn hµng  ti   n¨m  ∙  îcCh Ýnh  ñ    Öt. ®®   ph phª duy §i Ò u  12. Ngo¹i tÖ bæ  sung cho Quü  ®iÒu hßa ngo¹itÖ mua  tõ ­        nguån  ¹itÖ  ña  ü   ngo   c Qu kinh doanh,c¸cNg ©n  µng  ¬ng  ¹i.      h th m §i Ò u      ét  Çn îng ngo¹itÖ  ña  ü   iÒu  µ  ¹itÖ  îcgöi 13. ­ M ph l     c Qu ® ho ngo   ®     ng ¾n   ¹n  ¹    ©n  µng  h t i ng c¸c h hoÆc   u    ¾n   ¹n.Ph Çn  ®Ç t ng h  cßn  ¹ ®Ç u    µi li  td   h¹n theo  ×nh  h thøc:tiÒn göing©n  µng,tr¸phiÕu       h    i hoÆc   û    u  ,nhng  u th¸c®Ç t  thêih¹n    kh«ng  qu¸  n¨m.  Öc  ùa chän    ©n  µng  öi tiÒn  5  Vi l   c¸c ng h g  hoÆc   ùa l  chän  ¹ tr¸phiÕu  ña  Ýnh  ñ,Tæ   lo i    i c Ch ph   chøc  èc  Õ,hoÆc     chøc    qu t   c¸ctæ  ®Ó uû    u    Thèng  c  Õt ®Þnh. th¸c®Ç tdo  ®è quy   IV­Tæ     chøc  ùc  Ön th hi
  4. 4 §i Ò u     ô  14. ­V qu¶n  ýngo¹ihèichÞu  l     tr¸chnhiÖm:   14.1 ­Nghiªncøu    Êtchñ  ¬ng,chÝnh       ®Ò xu   tr   s¸ch vµ    Ön    c¸cbi ph¸p qu¶n    lýQuü   ¹itÖ  ña  ©n  µng  µ   íc.   ngo   c Ng h Nh n 14.2    èi hîp  íic¸c Vô   ­ Ph   v     nghiªn cøu    kinh tÕ, Quan  Ö   èc  Õ  µ  ë      h qu t v S giao dÞch  ×nh Thèng  c  ù  Õn  öingo¹itÖ  ¹    ©n   µng, h¹n    tr   ®è d ki g     t i Ng c¸c h   møc   göingo¹itÖ  õng  ©n  µng, lo¹    Õu  Ýnh  ñ  µ  chøc  èc  Õ,    t ng h  ii tr¸ phi Ch ph v tæ  qu t   uû    u  ,tûträng tõng lo¹ ngo¹itÖ  th¸c®Ç t       i     trong Quü.   14.3 ­ Trõ  êng  îp  ã  Õn  ng  t  Êt,®Þnh  ú  th¸ng m ét  Çn,    tr h c bi ®é ®é xu   k 3    l  Vô  Qu¶n  ý ngo¹ihèi phèi hîp  íiSë   l       v   giao  Þch  ©n   µng  µ   íc tr×nh d Ng h Nh n     Thèng  c  ¸nh    ¹    ©n  µng  öi ngo¹itÖ  µ  ¹n  ®è ® gi¸l ic¸c ng h g    v h møc   õng  ©n  t ng hµng, c¬  Êu  ¹itÖ  ù  ÷ hiÖn  ¹   êih¹n  ña  Òn  öi ngo¹itÖ  µ     c ngo   d tr   t i th   , c ti g     v tr¸ i phiÕu. 14.4 ­ Tham   u     m cho  èng  c  Th ®è trong viÖc     :mua,  ngo¹itÖ  b¸n    cho  ü  qu ®iÒu  hßa,chingo¹itÖ  õQuü   iÒu       t  ® hßa  theo lÖnh  Ýnh  ñ.   Ch ph 14.5 ­ §Þnh  ú  µng     kh th¸ng b¸o    èng  c  ×nh  ×nh  ü   iÒu      c¸o Th ®è t h Qu ® hßa ngo¹itÖ, ba      th¸ng m ét  Çn    l b¸o  c¸o  ×nh  ×nh  t h chung  Ò   ù  ÷ ngo¹itÖ  µ  v d tr    v ®ång  êigöicho    ô  ã  ªnquan. th     c¸cv c li   §i Ò u 15. ­ Së       giao  Þch  ©n   µng  µ   íc chÞu  d Ng h Nh n   tr¸chnhiÖ m   ùc   th   hiÖn    c¸c nghiÖp  ô  ô  Ó  Ò   v c th v qu¶n  ývµ  l   kinh doanh  ü  ¹itÖ    qu ngo   theo    quy ®Þnh  ña  èng  c: c Th ®è 15.1 ­ Mua   ngo¹itÖ  ña  ü     b¸n    c qu kinh doanh    Þ  êng  ¹itÖ      trªnth tr ngo   Liªn ng©n  µng  h trongníc.   15.2 ­ Thùc  Ön     hi kinh doanh  ¹itÖ  ña  ü    ngo   c qu kinh doanh    Þ  êng    trªnth tr tiÒn tÖ  èc  Õ.   qu t 15.3 ­ Mua   ngo¹itÖ     b¸n    hoÆc     Õu  ña  ü  Òu  tr¸phi c qu §i hßa  ¹itÖ    i ngo   trªn thÞ  êng  èc  Õ. tr qu t 15.4 ­ M ë   µikho¶n  ¹itÖ     t   ngo   trong nícvµ  ícngoµi,thùc hiÖn  ¹ch        n      h to¸n kÕ     ña    ü  to¸nc haiqu theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 15.5 ­ §Þnh  ú  µng     kh th¸ng b¸o    èng  c  ×nh  ×nh  Òn  öingo¹i   c¸o Th ®è t h ti g     tÖ  ù  ÷ theo  õng  ng  Òn,tõng  ú  ¹n  µ  è  u    tr¸ phiÕu  d tr   t ®å ti   k h v s ®Ç t   i theo    tæ chøc    µnh    Õu  µ  ú  ¹n.§ång  êith«ng  cho  ô  ph¸th tr¸phi v k h   i th   b¸o  V Qu¶n  ýngo¹i l    hèi, ô    Nghiªncøu  v   kinh tÕ,vô  Õ     µichÝnh  Õt.     K to¸nt   bi §i Ò u      ô  16. ­ V Nghiªncøu    Õ  ã    kinh t c tr¸chnhiÖm   ñ  ng  ©y  ùng    ch ®é xd kÕ   ¹ch  ho cung  øng  Òn  ti trong    ã  µnh  ®ã c d cho  ôc     m tiªumua   ¹itÖ    ngo   bæ sung cho  ü  iÒu  qu ® hßa  ¹itÖ.Thêng  ngo     xuyªn phèihîp víic¸c Vô             chøc  n¨ng  trong viÖc    theo  âi,gi¸m    Öc  ö  ông  ng  Öt Nam   d  s¸tvi s d ®å Vi   cho  mua  ¹itÖ, ngo     ®¶m  b¶o  a  Òn ra m ét  ® ti     c¸ch hîp lý,phï hîp víim ôc    cÇu  Æt    ña            tiªuyªu  ® ra c chÝnh  s¸ch tiÒn tÖ      trong tõng thêikú.      §i Ò u 17. Vô    ­  Quan  Ö   èc  Õ  ã  h qu t c tr¸ch nhiÖm   èi hîp    ph   cung  Êp  c th«ng    ã  ªnquan  n   ×nh  ×nh    ©n  µng  ilý, ×nh  ×nh  Òn tÖ  tinc li   ®Õ t h c¸cng h ®¹    t h ti   cã  ªnquan  n   li   ®Õ qu¶n  ýdù  ÷vµ  l   tr   tham      Õn  íiVô   gia ý ki v   Qu¶n  ýNgo¹ihèi l    
  5. 5 trong qu¸  ×nh  ¹n  tr so th¶o c¸c  Õn  ki nghÞ   ×nh  èng  c  tr Th ®è xem   Ðt  x quyÕt  ®Þnh. §i Ò u     ô  Õ     µichÝnh  Þu  18. ­V k to¸nt   ch tr¸chnhiÖ m:   +  íng  Én  Öc  ¹ch  H d vi h to¸n kÕ     to¸n vÒ   ¹t®éng  ña    ü  ¹itÖ    ho   c c¸c qu ngo   trªnthÞ  êng    tr trong vµ  µiníc.   ngo   + Theo  âi,kiÓm    Öc  ¹ch to¸nquü  ¹itÖ  ña  ©n  µng  µ  ­ d  travi h     ngo   c Ng h nh n íct¹ Së    i giao dÞch  ¶m       ® b¶o  ïhîp víi   ån  èn  ¹ch to¸nt¹ vô  Õ     ph       ngu v h     i K to¸n c¸c   tµichÝnh.    
Đồng bộ tài khoản