Quyết định 21/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định 21/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 21/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 21/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 21/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 2 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 21/2001/Q -TTG NGÀY 22 THÁNG 02 NĂM 2001 V VI C PHÊ DUY T CHI N LƯ C QU C GIA V DINH DƯ NG GIAI O N 2001-2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1 992; Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 2000; Theo ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH i u 1. Phê duy t Chi n lư c qu c gia v dinh dư ng giai o n 200112010 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. M c tiêu: a) M c tiêu t ng quát m b o n năm 2010, tình tr ng dinh dư ng c a nhân dân ư c c i thi n rõ r t, các gia ình trư c h t là tr em và bà m ư c nuôi dư ng và chăm sóc h p lý, b a ăn c a ngư i dân t t c các vùng hơn v s lư ng, c i thi n hơn v ch t lư ng, b o m v an toàn v sinh. H n ch các v n s c kho m i n y sinh có liên quan t i dinh dư ng. b) M c tiêu c th - Ngư i dân ư c nâng cao v ki n th c và th c hành dinh dư ng h p lý. Ch tiêu: + T l bà m có ki n th c và th c hành inh dư ng úng cho tr m tăng t 20,2% năm 2000 lên 40% vào năm 2005 và 60% vào năm 2010. + T l bà m cho con bú s a m hoàn toàn 4 tháng u t 3 1 , 1 % năm 2000 lên 45% vào năm 2005 và 60% vào năm 2010.
  2. + T l n thanh niên ư c hu n luy n v dinh dư ng và ki n th c làm m t 25% vào năm 2005 và 40% vào năm 2010. - Gi m t l suy dinh dư ng tr em và bà m . Ch tiêu: + T l suy dinh dư ng - c n n ng theo tu i tr em dư i 5 tu i tính chung c nư c m i năm gi m 1 ,5% gi m còn 'dư i 25% vào năm 2005 và dư i 20% vào năm 2010. + T l suy dinh dư ng chi u cao theo tu i tr em dư i 5 tu i tính chung cho c nư c gi m m i năm 1,5%. + T l tr sơ sinh cân n ng dư i 2500g gi m còn 7% vào năm 2005 và 6% vào năm 2010. + Gi m ty l thi u năng lư ng trư ng di n ph n tu i sinh tính chung toàn qu c gi m m i năm 1% + T l tr em dư i 5 tu i th a cân dư i 5%. - Gi i quy t v cơ b n tình tr ng thi u vitamin A, thi u I t và gi m áng k tình tr ng thi u máu dinh dư ng. Ch tiêu: + T l khô loét giác m c ho i tính do thi u Vitamin A tr dư i 5 tu i luôn m c th p hơn ngư ng có ý.nghĩa s c kho c ng ng. + Gi m tình tr ng thi u Vitamin A th ti n lâm sàng: t l tr dư i 5 tu i có hàm lư ng Vitamin A huy t thanh th p dư i 8% vào năm 2005 và dư i 5% vào năm 2010. + Thanh toán cơ b n các r i lo n do thi u Iôt: n năm 2005, t l bư u c tr em 8 - 12 tu i dư i 5%; n nh cung c p mu i Iôt trong toàn qu c v i trên 90% h gia ình s d ng mu i Iôt; m c Iôt nư c ti u t 10 - 20 mcg/dl. + T l thi u máu thi u s t ph n có thai t t c các vùng có chương trình xu ng 30% vào năm 2005 và 25% vào năm 2010. Gi m t l h gia ình có m c năng lư ng ăn vào th p Ch tiêu: T l h có m c năng lư ng ăn vào bình quân u ngư i dư i 1800 Kcal t 15% năm 2000 xu ng 10% vào năm 2005 và xu ng dư i 5 % vào năm 2010. C i thi n rõ r t tình tr ng v sinh an toàn th c phNm
  3. Ch tiêu: + Gi m 25% s v ng c th c phNm hàng lo t (có trên 30 ngư i m c/v ) vào năm 2005 và gi m 35% vào năm 2010 (so v i năm 1999). + Gi m 10% s ca ng c th c phNm vào năm 2005 và gi m 30% vào năm 2010 (so v i năm 1999). + Gi m t l Ô nhi m vi sinh v t th c ăn ư ng ph , th c phNm ch bi n s n. 2. Các gi i pháp và chính sách ch y u: a) C i thi n dinh dư ng và ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm: - Giáo d c và ph c p ki n th c dinh dư ng cho toàn dân; - m b o an ninh th c phNm c p h gia inh; - Phòng ch ng suy dinh dư ng protein-năng lư ng tr em và bà m ; Phòng ch ng thi u vi ch t dinh dư ng; - Phòng ch ng các b nh m n tính liên quan n dinh dư ng; L ng ghép ho t ng dinh dư ng trong chăm sóc s c kh e ban u; m b o ch t lư ng và v sinh an toàn th c phNm; - Theo dõi, ánh giá, giám sát dinh dư ng; - Xây d ng mô hình i m r t kinh nghi m ch o. b) Các chính sách có hên quan ch t chi n dinh dư ng: -B o m, an ninh lương th c qu c gia; - Thúc Ny xoá ói gi m nghèo; - C i thi n cơ s h t ng, ch v thi t y u cho công tác chăm sóc bà m , tr em. c) Các chính sách h tr cho dinh dư ng: - ưa ch tiêu dinh dư ng vào k ho ch phát tri n kinh t -xã h i c a a phương; - Hoàn thi n các' chính sách h .tr cho chăm sóc dinh dư ng. - Xã h i hoá công tác dinh dư ng. d) u tư th c hi n chi n lư c:
  4. - u tư t ngân sách nhà nư c; - Phát huy n i l c và huy ng c ng ng; - Tăng cư ng h p tác qu c t v dinh dư ng. 3. K ho ch th c hi n: a) Giai o n 1 (2001 -2005): - Tri n khai các ho t ng tr ng tâm nh m c i thi n dinh dư ng, chú tr ng công tác giáo d c, hu n luy n, phát tri n nhân l c và b sung các chính sách h tr cho dinh dư ng. - Ti p t c tri n khai các chương trình m c tiêu. b) Giai o n 2 (2006-2010): Ti p t c các ho t ng giai o n trư c, th ch hoá vi c ch o c a nhà nư c i v i công tác dinh dư ng, duy trì b n v ng, ánh giá toàn di n vi c th c hi n Chi n lư c. i u 2. B Y t là cơ quan ch trì th c hi n Chi n lư c, ph i h p v i các B K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giáo d c và ào t o Tư pháp, Lao ng- Thương. binh và Xã h i, Thương m i, Văn hoá - Thông tin Khoa h c - Công ngh và Môi trư ng, U ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t nam, U ban qu c gia Dân s và K ho ch hoá gia ình, T ng c c Th ng kê và cơ quan liên quan xây d ng k ho ch, t ch c hư ng d n th c hi n, ki m tra, giám sát và t ng h p tình hình th c hi n Chi n lư c. hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph ; t ch c sơ k t th c hi n Chi n lư c vào năm 2005 và t ng k t vi c th c hi n Chi n lư c vào năm 2010. Vi n Dinh dư ng là cơ quan thư ng tr c giúp B Y t tri n khai v chuyên môn k thu t, t ch c ki m tra giám sát, nh kỳ ánh giá vi c th c hi n Chi n lư c này. Trong su t quá rình th c hi n Chi n lư c, c n chú . tr ng phát tri n năng l c i ôi v i vi c xác nh phương hư ng u tư các ngu n..l c sao cho có hi u qu nh t m b o s phát tri n b n v ng c a Chi n lư c. i u 3. Hàng năm, trên cơ s kh năng c a ngân sách nhà nư c và ti n th c hi n chi n lư c, B Tài chính, B K ho ch và u tư dành m t kho n kinh phi t ngân sách nhà nư c (c v n trong nư c và ngoài nư c), b o m cho các ho t ng c a chi n lư c úng m c ích và t k t qu . i u 4. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi, ch c năng nhi m v c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Y t th c hi n các nhi m v , m c tiêu c a Chi n lư c qu c gia v dinh dư ng giai o n 2001-2010.
  5. i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan "thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi 'hành Quy t nh này. ngh H i Liên hi p Ph n Vi t Nam và các cơ quan liên quan ph i h p v i B Y t thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản