intTypePromotion=1

Quyết định 23/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
289
lượt xem
1
download

Quyết định 23/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 23/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tài chính - Tiền tệ Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 23/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  23/1998/Q§­T T g T t p s  n g µ y  31 th¸ng 1 n¨ m   1998 v Ò  th µ nh  Ë p H é i  å n g  T µ i c h Ý n h  ­ Ti Ò n  t Ö  l ® n h µ  n íc Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    µnh  Ëp  éi ®ång  µichÝnh    Òn  Ö  µ  ícgióp  ñ  1.­Th lH  T  ­ Ti t nh n   Th t ng  Ýnh  ñ  í Ch ph nghiªn cøu, chØ   o, phèi hîp        ®¹     gi¶iquyÕt  ÷ng  Ên    nh v ®Ò quan  äng vÒ   Ýnh  tr   ch s¸ch tµichÝnh   Òn tÖ  èc     ­ti   qu gia. §i Ò u    éi ®ång  µichÝnh   Òn  Ö  µ  íccã  Öm  ô: 2.­H   T  ­Ti t Nh n   nhi v 1. Xem   Ðt,th¶o  Ën  µ  ã    Õn    Êt vÒ         ñ  ¬ng,   x  lu v c ý ki ®Ò xu   c¸c ®Ò ¸n,ch tr   chÝnh  s¸ch  µ  Õ   ¹ch  µichÝnh  tiÒn  Ö  c¸c Bé,  û   v k ho t  ­  t do    U ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ×nh  Ýnh  ñ  µ  ñ íng  Ýnh  ¬ tr Ch ph v Th t Ch phñ. 2. Tæ     chøc  èihîp thùc hiÖn    ñ  ¬ng, chÝnh  ph       c¸c ch tr   s¸ch,kÕ   ¹ch  Ò     ho v tµichÝnh   Òn tÖ,tÝn  ông,ng©n  µng,gi¸c¶  µ  Þ  êng  èn    ­ti     d   h     v th tr v trong nícvµ     quèc  Õ; kiÕn  Þ    Ön  t  ngh c¸c bi ph¸p  iÒu  µnh  ña  Ýnh  ñ  µ  ña  ñ  ­ ® h c Ch ph v c Th t íng ChÝnh  ñ    ùc hiÖn  ã  Öu    ph ®Ó th   c hi qu¶    Ýnh  c¸cch s¸ch tµichÝnh    Òn tÖ     ­ ti   cña §¶ng  µ  µ   íc. v Nh n 3. Theo  âi kiÓm     Öc  ùc  Ön    ñ  ¬ng, chÝnh    d  tra vi th hi c¸c ch tr   s¸ch  µ  Õ   vk ho¹ch vÒ   µichÝnh    Òn tÖ;tham    ng  ãp    Õn  µo    ×nh chuÈn    t  ­ ti     gia ®ã g ý ki v qu¸ tr   bÞ        ña    é, ngµnh  µ    a  ¬ng  c¸c®Ò ¸n c c¸cB   v c¸c®Þ ph trong lÜnh  ùc  µy.   vn §i Ò u  3.­ éi ®ång  Tµi chÝnh ­ TiÒn tÖ Nhµ  níc lµm viÖc theo   H nguyªn t¾c   Ên    tv cho  ñ íng Ch Ýnh  ñ. C¸c  ñ  ¬ng, chÝnh  Th t   ph   ch tr   s¸ch vµ  Õ    k ho¹ch  Ò   µichÝnh    Òn  Ö  íc khib¸o  Ch Ýnh  ñ  µ  ñ íng  Ýnh  v t  ­ ti t tr     c¸o  ph v Th t Ch phñ xem   Ðt  Õt  nh  x quy ®Þ ph¶i® îc tËp  Ó  éi ®ång     th H   th¶o  Ën  ng  ãp    lu ®ã gý kiÕn,n Õu  ã    Õn    c ý ki kh¸cnhau    ph¶ib¸o c¸o ®Çy    íi ñ íng Ch Ýnh  ñ.     ®ñ v  Th t   ph Quy  Õ   µm  Öc  ña  éi  ng  µi chÝnh    Òn  Ö  µ   íc vµ  èi  ch l vi c H ®å T  ­ Ti t Nh n   m quan  Ö   ÷a  éi  ng  µ    µnh  ªnquan  Chñ   Þch  éi  ng    h gi H ®å v c¸c ng li   do  t H ®å quy ®Þnh.
  2. 2 §i Ò u    éi ®ång  µichÝnh    Òn  Ö  µ   ícdo  ét  ã  ñ t ng 4.­H   T  ­ Ti t Nh n   m Ph th  í   lµm  ñ   Þch. Bé   ëng  é   µi chÝnh, Thèng  c  ©n   µng  µ   íc vµ  Ch t   tr BT    ®è Ng h Nh n   m êi  ét  ng  Ý  ã   m ®å ch Ph ban  kinh tÕ    Trung  ng  ¬ §¶ng  µm  ã   ñ  Þch  éi l Ph ch t H  ®ång. Bé   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé   ëng  é   ¬ng  ¹i,Chñ   Þch  û     tr B K ho v§ t  tr B Th m  t U ban  Chøng  kho¸n  µ   íc,Trëng  Nh n   ban  Ët    Ýnh  ñ, Tæng   ôc  ëng  V gi¸Ch ph   c tr Tæng  ôc    c H¶i quan,Tæng  ôc  ëng    c tr Tæng  ôc  èng    û     éi ®ång. c Th kª,U viªnH   Gióp  Öc  éi  ng  ã  vi H ®å c Tæng     ý  µ  ét  è  th k v m s chuyªn    viªnchuyªn tr¸ch     ® Æt   ¹  ti V¨n phßng  Ýnh  ñ  Bé   ëng, Chñ   Ö m   Ch ph do  tr   nhi V¨n phßng  Ýnh  Ch phñ    Þ  µ  ñ   Þch  éi ®ång  Õt  nh. M äi  Õ     µ  iÒu  Ön  ®Ò ngh v Ch t H  quy ®Þ   ch ®é v ® ki lµm  Öc  V¨n  vi do  phßng  Ýnh  ñ  ¶m   Ën. Ch ph ® nh §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 5.­Quy ®Þ n c hi l   t   k C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2