Quyết định 2409-NN/BVTV-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
2
download

Quyết định 2409-NN/BVTV-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2409-NN/BVTV-QĐ về việc cho đăng ký chính thức và đăng ký bổ sung một số thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trong nông nghiệp ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2409-NN/BVTV-QĐ

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2409-NN/BVTV-Q Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 1996 QUY T NNH V VI C CHO ĂNG KÝ CHÍNH TH C VÀ ĂNG KÝ B SUNG M T S THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG TRONG NÔNG NGHI P VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c i u 26, Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t, công b ngày 15/2/1993; Căn c i u l qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh nh s 92/CP ngày 27/11/1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t; Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 1/11/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Xét ngh c a các ông C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m; Căn c ý ki n góp ý c a các thành viên H i ng tư v n thu c b o v th c v t trong phiên h p ngày 25 tháng 12 năm 1996. QUY T NNH i u 1: Cho ăng ký chính th c 15 lo i thu c g m 09 lo i thu c tr sâu, 01 lo i thu c tr b nh, 02 lo i thu c tr c , 01 ch t kích thích sinh trư ng cây tr ng, 02 ch t d n d côn trùng vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng trong nông nghi p Vi t Nam (có danh m c kèm theo). i u 2: Cho ăng ký b sung các thu c b o v th c v t vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m 58 lo i thu c tr sâu, 38 lo i thu c tr b nh, 24 lo i thu c tr c , 07 ch t kích thích sinh trư ng cây tr ng. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký, C c B o v th c v t ch u trách nhi m hư ng d n chi ti t cách s d ng an toàn và hi u qu các thu c b o v th c v t k trên. i u 4: T ch c, cá nhân trong nư c và ngư i nư c ngoài qu n lý, s n xu t, kinh doanh buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.
  2. Ngô Th Dân ( ã ký) CÁC THU C B O V TH C V T Ư C ĂNG KÝ CHÍNH TH C VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2409 NN-BVTV/Q ngày 31 tháng 12 năm 1996 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) S Tên ho t ch t xin Tên thương m i xin M c ích s T ch c xin TT ăng ký chính th c ăng ký chính th c d ng ăng ký Thu c tr sâu 1 Th o m c 25% + Gu chung Jing Kh trùng kho Vi n B o v Deltamethrin 25 P lương th c th c v t 0.024% 2 Virus + Bacillus V-BT Tr sâu tơ h i rau - thuringiensis (var.kurstaki) 3 ChG (CuSO4, CHG và M1 X lý thuy n g Vi n Khoa K2Cr207, Cr03) + ch ng hà h c lâm M1 nghi p 4 Flufenoxuron Cascade *5EC Tr sâu xanh da Cyanamid láng h i cây h (Singapore) u Ltd 5 Anitraz Mitac 20 EC Tr nh n h i chè Agr évo AG 6 DEET (Diethyl Micado 10 Tr mu i gia nippon Fine toluanmide) Cosmetic cream d ng Chemical Ltd 7 S-bioallethrin esbiol 0.3 AE Tr mu i, ru i, Agr évo AG (Esdepallethrine) gián, ki n, r p Environmental Health Cl.,Ltd 8 Tetramethrin 0,3% Mosfty1.05 aerosol Tr mu i, ru i, Công ty liên + Fenitrothion gián, ki n, r p doanh Mosfly 0.75% Vi t Nam 9 Temephos Formalaria 20 EC V sinh phòng Forward 50 EC, 1 SG d ch Int.Ltd Thu c tr b nh 1 Prochloraz Octave 50 WP B nh khô v n h i Agr évo AG lúa
  3. Thu c tr c 1 Glyphosate IPA Wallop 34.7 WSC Tr c cao su Monsanto Salt 180g/l + Thailan Ltd isoproylamine salt of Dicamba 90 g/l 2 Glyphosate IPA Empire 27 AS Tr c cao su Salt 242 g/l + Picloram 26.5 g/l Kích thích sinh trư ng 1 Auxins 11 mg/l + Kelpax Kích thích sinh Forward Cytokinnis 0.03 l trư ng lúa Int.Ltd mg/l + Gibbellic Ch t d n d côn trùng 1 Metyl eugenol Ruvacon 90L Di t ru i c qu Cơ s Tô Ba - 75% + Dibrom cam, xoài, táo, i TP.H Chí 25% Minh Metyl eugenol Vizubon D Di t ru i vàng Công ty thu c 75% + Dibrom c qu cam sát trùng Vi t 25% chanh Nam
Đồng bộ tài khoản