intTypePromotion=1

Quyết định 248/QĐ-NHNN của Thống đốc ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
107
lượt xem
2
download

Quyết định 248/QĐ-NHNN của Thống đốc ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 248/QĐ-NHNN của Thống đốc ngân hàng Nhà nước về việc thành lập Ban quản lý dự án tài trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 248/QĐ-NHNN của Thống đốc ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® C ñ a  T h è n g  ® è c   g © n  h µ n g   h µ  n íc s è  248/Q§­N H N N   n N n g µ y  29 th¸ng 3 n¨ m  2002 V Ò   Ö c th µ nh l Ë p B a n   u ¶ n  lý vi q  d ù  ¸n  µi î o a n h   g hi Ö p  v õ a  µ  n h á t  tr  d n v T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH1O   µy  ng 12/12/1997; ­  C¨n  NghÞ   nh   è   cø  ®Þ S 15/CP  µy  ng 2/3/1993  ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh  Ò   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýNhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 17/2001/N§­   µy  CP ng 4/5/2001  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph "vÒ   Öc  vi ban  µnh  h Quy   Õ   ch qu¶n  ý vµ  ö  ông  l  s d nguån  ç  îph¸t tr Ón  h tr   i chÝnh  thøc ";   ­ C¨n  HiÖp  nh    cø  ®Þ vay  èn  v cho  ù    µitrî d ¸n t     doanh  nghiÖp  õa  µ  á  v v nh gi÷a  ü   îp    Qu H t¸ckinh  Õ  t H¶i  ¹iNh Ët  ngo   B¶n  µ  Ýnh  ñ  íc CHXHCN   v Ch ph N   ViÖtNam   ý  µy    k ng 30/3/1999; ­ C¨n  C«ng  979/CP­   cø  v¨n  QHQT   µy  ng 20/8/1998  ña  ñ íng  Ýnh   c Th t Ch phñ  Ò   Öc  ¬  v vi "c quan  idiÖn  Ýnh  ñ  ®¹   Ch ph vay  Ýn  ông  td OECF  cho  ¬ng  ch tr×nh tÝn  ông   d cho  vay  ¹ph¸ttr Ónc«ng  l    i   i nghiÖp  õa  µ  á  v v nh "; ­ Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Quan  Ö   èc  Õ  µ  ô  ëng  ô    h qu t v V tr V Tæ chøc    é  µ  o  ¹o, c¸n b v ®µ t Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Thµnh  Ëp    l Ban  Qu¶n  ý dù  tµitrîdoanh  l   ¸n      nghiÖp  õa  µ  vv nhá (sau  y  äit¾tlµBan  ®© g       Qu¶n  ýdù      óp Thèng  c  ©n  µng  l   ¸n),®Ó gi   ®è Ng h Nhµ   ícthùc hiÖn  Öp  nh  n    Hi ®Þ vay  èn  v cho  ù     µitrî D ¸n t    doanh  nghiÖp  õa  µ  vv nhá  ÷a Quü   îp    gi   H t¸ckinh tÕ    ¹iNh Ët    H¶i ngo   B¶n  µ  Ýnh  ñ  ícCHXHCN   v Ch ph n   ViÖtNam.   Ban  Qu¶n  ý dù   ® îc thay  Æt   ©n   µng  µ   íc thùc  Ön    l   ¸n    m Ng h Nh n   hi c¸c nhiÖ m   ô  v quy  nh  ¹  Òu  Quy Õt  nh  µy; Ban  ®Þ ti§i 3  ®Þ n  Qu¶n  ýdù  cã    l   ¸n  con dÊu riªng;® îcm ë   µikho¶n  ¹ Ng ©n   µng,Ban      t  ti  h   Qu¶n  ýdù    ã    Õ   õ l   ¸n c biªnch t   8  n   ngêi ho¹t®éng  ®Õ 10     theo  Quy  Õ   Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ch do  ®è Ng h Nh n   ban  µnh. h
  2. 2 §i Ò u    2. Giao  ô   ëng  ô   V tr V Quan  Ö   èc  Õ  h qu t chØ  o  ¹t®éng  ña  ®¹ ho   c Ban Qu¶n  ýdù  vµ  êng  l   ¸n  th xuyªn,®Þnh  ú    k b¸o  Thèng  c  ©n   µng  c¸o  ®è Ng h Nhµ   ícvÒ   Õn ®é   ùc hiÖn  µ    Ên    n   ti   th   v c¸cv ®Ò kh¸ccã  ªnquan  n   Öc  ùc   li   ®Õ vi th   hiÖn  ù  d ¸n. §i Ò u    3: Ban  Qu¶n  ýdù    ã    Öm  ô  Ýnh  l   ¸n c c¸cnhi v ch sau  y: ®© 1/ §¹idiÖn     cho  ©n   µng  µ   íc tham      Ng h Nh n   gia c¸c quan  Ö   h ph¸p  Ëtvµ  lu   trong c¸c quan  Ö   íi   ¬     h v   c quan  c¸c qu¶n  ýNhµ   íc,c¬  l  n   quan  µitrî ©n  µng  t   Ng h Hîp    èc  Õ  Ët  t¸cqu t Nh B¶n  (JBIC),c¸c doanh     nghiÖp,c¸c c¸ nh©n  µ  chøc       v tæ  kh¸ctrong vµ  µiníctrong ph¹m    ù      ngo       vid ¸n. 2/ Phèi hîp  íiJBIC, c¸c c¬      v      quan  ªnquan  ña  Öt Nam   µ    ©n   li   c Vi   v c¸c Ng hµng  ùc hiÖn  ©y  ùng  µ  iÓn khaikÕ   ¹ch  ùc hiÖn  ù  ®¶m     th   x d v tr     ho th   d ¸n  b¶o ®óng  ôc  m tiªu,®èi îng,tiÕn    µ      t  ®é v c¸c cam   Õt    k ghi trong  Öp  nh    Hi ®Þ vay vèn  ∙  ý  µ  ÷ng  éidung  ña  ù     ∙  îcphª duyÖt. ® k v nh n  c D ¸n ® ®     3/Qu¶n  ý, iÒu  µnh  µ  ö  ông  Öu    l  ® h vsd hi qu¶    ån  ùccña  ù   c¸cngu l   D ¸n. 4/  Õp  Ën  èn  µ  èi hîp  íiBé   µi chÝnh  ùc  Ön  Öc    î Ti nh v v ph   v  T   th hi vi tr¶ n   JBIC. 5/ ChuyÓn  èn    v cho  vay  ¹ ®Õ n     ©n   µng  ùc hiÖn;híng dÉn    l  i c¸c Ng h th       c¸c Ng ©n  µng  ùc hiÖn,lµm  ng  h th     ®ó quy  ×nh,thñ tôccña  tr     JBIC. 6/Phª  Öt c¸ckho¶n    duy     vay  Þgi¸h¬n  tûVND. tr     10    7/ Theo  âi,gi¸m    ×nh  ×nh  µichÝnh  µ  Õt    d  s¸tt h t  v k qu¶  cho vay  ña    c c¸c Ng ©n   µng  ùc  Ön; kiÓm     h th hi   tra gi¸m    Öc  ö  ông  èn  s¸tvi s d v vay  ng  ôc   ®ó m ®Ých, ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c JBIC  µ  ©n  µng  µ   íc. v Ng h Nh n 8/ Thùc  Ön  Õ     c¸o tiÕn ®é   ù    c¸o tµichÝnh, thèng      hi ch ®é b¸o      d ¸n,b¸o        kª kÕ  to¸n vµ  Óm     ki to¸n theo    quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc vµ  ®Þ hi h c Nh n   quy  nh  ®Þ cña  Öp  nh. Hi ®Þ 9/ChÊp  µnh  Õ       h ch ®é thanh    Óm    ña  ©n  µng  µ   ícvµ  ¬  tra,ki trac Ng h Nh n   c quan  Êp    ã  Èm  Òn  c trªnc th quy theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   10/ Thùc  Ön  Ö m   ô    hi nhi v kh¸c trong    khu«n khæ   ù   do  èng  c  D ¸n  Th ®è Ng ©n  µng  µ   ícgiao. h Nh n   §i Ò u  4. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  ý. C¸c  ®Þ n c hi l   t ng k   Quy Õt  ®Þnh  655/1999/Q§­TCCB   µy  ng 15/4/1999,Quy Õt  nh    ®Þ 719/Q§­NHNN   µy  ng 30/5/2001  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vµ    c Th ®è Ng h Nh n   c¸c v¨n b¶n  ã  ªnquan  c li   kh¸ctr¸víi    i Quy Õt  nh  µy  Õt  Öu  ùcthi µnh. ®Þ n h hi l     h Ban  Qu¶n  ýdù    ùgi¶i Ó  l   ¸n t     th sau    µn  µnh  Ö m  ô. khiho th nhi v §i Ò u    5. Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô     V¨n    tr V Tæ chøc    é  µ  o  ¹o, c¸n b v ®µ t   Vô   ëng  ô   tr V Quan  Ö   èc  Õ, Thñ  ëng    n  Þ  ªnquan  éc  ©n   h qu t   tr c¸c ®¬ v li   thu Ng hµng  µ   ícchÞu  Nh n   tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2