intTypePromotion=1

Quyết định 261/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
128
lượt xem
19
download

Quyết định 261/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 261/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ và cơ cấu dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 261/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H è N G  ® è C  N G © N   µ N G  N H µ   í C S è  261/Q§­N H 1 H N  N G µ Y  19 T H¸ N G  9 N¨ M  1995 V Ò  T û   Ö  V µ   ¬  C Ê U  D ù   R ÷   L C T B ¾ T   U é C   è I V íI æ  C H ø C   Ý N  D ô N G B ®  T T THèNG   C   © N   µ NG   µ   íC ®è NG H NH N ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  cø  l Ng h Nh n     Ph¸p  Önh  ©n   l Ng hµng,Hîp      Ýn  ông  µ    t¸cx∙t d v C«ng    µi Ýnh  tyt  ch c«ng  è  b theo lÖnh  è    s 37/LCT­ H§NN8   µ  Önh  è  vl s 38/LCT­ H§NN8,  µy  th¸ng 5  ng 24    n¨m  1990  ña  ñ   Þch  c Ch t Héi ®ång  µ   ícN ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam;   Nh n     ho x∙h   ngh Vi   ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  03­ ng 02­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é   µ  ¬  l  n  B v c quan  ngang  é, B ­ C¨n  NghÞ   Õt  éi  ng    cø  quy H ®å qu¶n  Þ Ng ©n   µng  µ   íc vÒ   tr   h Nh n   møc   dù  ÷b ¾t  éc  i víi   chøc  Ýn  ông; tr   bu ®è     tæ  c¸c td ­ § Ó   ï hîp víiquy  Õ   ù  ÷b ¾t  éc  i víitæ    ph       ch d tr   bu ®è     chøc  Ýn  ông  td ban   hµnh  Ìm  k theo  Õt  nh  è  quy ®Þ s 260/Q§­ NH1   µy  th¸ng 9  ng 19    n¨m  1995  ña  c Thèng  c  ©n  µng  µ   íc; ®è Ng h Nh n ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V nghiªncøu    kinhtÕ;   QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u 1: Nay quy  nh  û lÖ  ù   ÷b ¾t  éc  i  íic¸c Tæ   ®Þ t   D tr   bu ®è v     chøc  Ýn  ông  µ td l  10%   µ  îctÝnh  v®  chung  cho    ¹  Òn  öië    c¸c lo iti g   Tæ chøc  Ýn  ông  td (kh«ng  Ó   k lo¹ tiÒn göicã  ú  ¹n trªn12    i     k h     th¸ng). §i Ò u 2: C¬   Êu  ù  ÷b ¾t  éc  c d tr   bu bao  å m: g ­ Sè   Òn  ù  ÷b ¾t  éc    ti d tr   bu ph¶igöit¹  µikho¶n  Òn  öikh«ng  ú  ¹n       i  t ti g   kh ë Ng ©n   µng  µ   íc,tèithiÓu  µ70%   h Nh n     l  tæng  è  Òn ph¶idù  ÷b ¾t  éc  ña  s ti     tr   bu c Tæ  chøc  Ýn  ông. td ­ TiÒn  Æt   µ  ©n   Õu    m v Ng phi thanh  to¸n cßn    Þ l hµnh  ¹  chøc    gi¸tr  u  ti tæ  tÝn  ông,tèi®a  µ30%   d     l  tæng  è  Òn ph¶idù  ÷b ¾t  éc  ña    s ti     tr   bu c Tæ chøc  Ýn  t dông. §i Ò u 3: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng 10  ®Þ n c hi l     k t  1    n¨m  1995,  c¸cv¨n b¶n  íc®©y     tr   quy  nh  Ò   ®Þ v DTBB     íi tr¸v   Õt  nh  µy  Õt  Öu  ùc i quy ®Þ n h hi l   thi µnh.  h
  2. 2 §i Ò u 4: Ch¸nh V¨n phßng  èng  c, Ch¸nh  Th ®è   Thanh    ñ  ëng    n  Þ  tra,Th tr c¸c ®¬ v thuéc Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng,Gi¸m  c      h Nh n   ¬  ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   ­ Ng h Nh n íc tØnh, thµnh  è, Tæng       ph   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  Þu  ®è c¸c tæ  td ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2