intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 2787/QĐ-BCT năm 2013 về Chương trình hành động của ngành Công thương thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Chia sẻ: Bui Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

59
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2787/QĐ-BCT năm 2013 về Chương trình hành động của ngành Công thương thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2787/QĐ-BCT năm 2013 về Chương trình hành động của ngành Công thương thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2787/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030; Căn cứ Công văn số 602/BKHĐT-TCTK ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam; Căn cứ Công văn số 2274/BKHĐT-TCTK ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành khung theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của ngành Công Thương triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 2. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lãnh đạo Bộ; - Các Bộ: KHĐT, TC; Tổng cục Thống kê; - Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty, Viện, Trường, Trung tâm thuộc Bộ; Vũ Huy Hoàng - Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương; - Lưu: VT, KH (2b). CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2787/QĐ-BCT ngày 03 tháng 05 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Công Thương yêu cầu các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ; các Tập đoàn, Tổng công ty, các Công ty thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là các doanh nghiệp thuộc Bộ), Viện, Trường, Trung tâm thuộc Bộ; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Sở Công Thương) tập trung thực hiện với hiệu quả cao nhất các mục tiêu, và nội dung thực hiện chương trình như sau: I. MỤC TIÊU Thống kê ngành công nghiệp và thương mại phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở hoàn thiện hệ thống tổ chức, bảo đảm đủ số lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, áp dụng đồng bộ phương pháp thống kê tiên tiến và tăng cường sử dụng công nghệ hiện đại; hình thành hệ thống thông tin thống kê thông suốt và hiệu quả với số lượng thông tin ngày càng đầy đủ và chất lượng thông tin ngày càng cao, phục vụ việc hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại; và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, các cơ quan liên quan và nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác trong nước và quốc tế. II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1. Hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý và điều phối các hoạt động thống kê. a) Mục đích: Tăng cường môi trường pháp lý cho công tác thống kê của ngành công nghiệp và thương mại. b) Các hoạt động chủ yếu:
 3. - Tham gia sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thống kê; - Xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi, chia sẻ và kết nối thông tin giữa thống kê ngành Công Thương và cơ quan thống kê Trung ương và địa phương; - Rà soát, kiện toàn tổ chức thống kê Bộ Công Thương; 2. Đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê. a) Mục đích: Tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả của thông tin thống kê đầu vào của ngành Công Thương. b) Các hoạt động chủ yếu: - Xây dựng, chuẩn hóa hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương; - Rà soát, cập nhật, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương; - Rà soát, cập nhật, hoàn thiện danh mục các cuộc điều tra thống kê của Bộ Công Thương; - Rà soát, hoàn thiện các chế độ báo cáo thống kê tổng hợp và thống kê cơ sở của Bộ Công Thương. 3. Đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê. a) Mục đích: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tổng hợp và cung cấp thông tin thống kê đầu ra của ngành công nghiệp và thương mại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu về thông tin thống kê của các đối tượng dùng tin. b) Các hoạt động chủ yếu: - Xây dựng chuẩn hóa quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp báo cáo thống kê của Bộ Công Thương; - Xây dựng chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, tổng hợp, phổ biến, lưu trữ, chia sẻ kết quả và dữ liệu các cuộc điều tra thống kê của Bộ Công Thương; - Xây dựng chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, tổng hợp, biên soạn và phổ biến niên giám thống kê Bộ Công Thương. 4. Đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê a) Mục đích: Nhằm phát huy ưu thế và hiệu quả của thông tin thống kê đã được thu thập, tổng hợp đưa công tác thống kê phát triển toàn diện.
 4. b) Các hoạt động chủ yếu: - Kiện toàn công tác phân tích và dự báo thống kê; - Nâng cao năng lực cho các đơn vị thực hiện phân tích và dự báo thống kê. 5. Chương trình ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê a) Mục đích: Tăng cường sử dụng công nghệ hiện đại, thực hiện tin học hóa các hoạt động thống kê ngành công nghiệp và thương mại. b) Các hoạt động chủ yếu: - Tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông của thống kê Bộ Công Thương; - Xây dựng cơ sở dữ liệu vi mô, cơ sở dữ liệu vĩ mô của các cuộc điều tra, do Bộ Công Thương thực hiện; - Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ Công Thương; - Xây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu các cuộc điều tra, thống kê do Bộ Công Thương thực hiện; - Xây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu theo chế độ báo cáo thống kê định kỳ do Bộ Công Thương chịu trách nhiệm. 6. Phát triển nhân lực làm công tác thống kê a) Mục đích: Xây dựng đội ngũ những người làm công tác thống kê ngành công nghiệp và thương mại đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng và cơ cấu trình độ hợp lý. b) Các hoạt động chủ yếu: - Chuẩn hóa và xác định số lượng, cơ cấu công chức làm công tác thống kê của thống kê Bộ Công Thương; - Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thống kê ngành công nghiệp và thương mại. 7. Chương trình mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê ngành công nghiệp và thương mại. a) Mục đích: Đưa Thống kê ngành công nghiệp và thương mại hội nhập đầy đủ với cộng đồng thống kê khu vực và thế giới.
 5. b) Các hoạt động chủ yếu: - Biên soạn và cung cấp số liệu thống kê thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương; - Phối hợp, tham gia đầy đủ và có hiệu quả các chương trình thống kê quốc tế và khu vực (chương trình so sánh quốc tế, chương trình hài hòa số liệu thống kê khu vực và thế giới...). 8. Tổ chức theo dõi, đánh giá và tổng kết thực hiện Chiến lược. (Chi tiết nội dung và phân công thực hiện như phụ lục kèm theo) III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng, Tổng giám đốc, Giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty, Thủ trưởng các Viện, Trường, Trung tâm thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Công Thương có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. 2. Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng, các Vụ, Cục, Tổng cục, các doanh nghiệp, các Viện, Trường, Trung tâm thuộc Bộ và các Sở Công Thương có trách nhiệm báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Chương trình trước ngày 20 tháng 12 và gửi về Vụ Kế hoạch để tổng hợp. Báo cáo cần nêu rõ những nội dung đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân và giải pháp khắc phục để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. 3. Giao cho Vụ Kế hoạch đôn đốc các Vụ, Cục, Tổng cục, các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty, Viện, Trường, Trung tâm thuộc Bộ, các Sở Công Thương gửi báo cáo theo nội dung và thời hạn quy định để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư./. PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 2787/QĐ-BCT ngày 03 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Nội dung Sản phẩm Đơn vị Đơn vị Thời gian thực hiện TT Ghi chú công việc chính chủ trì phối hợp Bắt đầu Kết thúc 1 Hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý và điều phối
 6. các hoạt động thống kê 1.1 Tham gia Văn bản góp ý Vụ Kế - Các Vụ/ 1/1/2013 31/12/2020 sửa đổi, bổ kiến của Bộ hoạch Cục/ Tổng sung Luật Công Thương Cục thuộc Thống kê và đối với Luật Bộ Công Bộ Công các văn bản Thống kê (sửa Thương Thương. quy phạm đổi) và các văn pháp luật bản quy phạm trong lĩnh pháp luật trong vực thống lĩnh vực thống kê. kê. 1.2 Xây dựng cơ Cơ chế phối - Vụ Kế - Các Vụ/ 1/1/2012 31/12/2013 - Ngày chế phối hợp thực hiện hoạch Cục/ Tổng 28/12/2012 Bộ hợp, trao đổi, công tác thống cục thuộc Công Thương chia sẻ và kê giữa thống Bộ Công Bộ Công và Tổng cục kết nối thông kê ngành công Thương, Thương. Thống kê ký tin giữa thương và cơ thỏa thuận cơ thống kê quan thống kê - Sở Công chế phối hợp ngành công Trung ương và Thương thực hiện công thương và cơ địa phương các tác thống kê quan thống tỉnh/thành kê Trung phố. - Trên cơ sở đó, ương và địa hiện nay các Sở phương. Công Thương đang triển khai ký thỏa thuận ở cấp địa phương. 1.3 Rà soát, kiện - Hoàn thiện Vụ Tổ - Các Vụ/ 1/1/2013 31/12/2015 toàn tổ chức việc kiện toàn chức cán Cục/ Tổng thống kê Bộ tổ chức thống bộ cục thuộc Công kê Bộ Công Bộ Công Thương. Thương theo Bộ Công Thương. Nghị định số Thương 03/2010/NĐ- - Các CP ngày 13 Viện, tháng 01 năm Trường, 2013 của Chính Trung tâm phủ. thuộc Bộ. - Các Tập đoàn, Tổng công
 7. ty; Công ty thuộc Bộ. - Sở Công Thương các tỉnh/thành phố. 2 Đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê 2.1 Xây dựng, - Hệ thống chỉ Vụ Kế - Các Vụ/ 1/1/2012 31/12/2012 - Ngày 20 chuẩn hóa hệ tiêu thống kê hoạch Cục/ Tổng tháng 7 năm thống chỉ Bộ Công cục thuộc 2012, Bộ Công tiêu thống kê Thương. Bộ Công Bộ Công Thương ban ngành công Thương Thương; hành Thông tư nghiệp và số 19/2012/TT- thương mại. BCT về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành công nghiệp và thương mại. - Ngày 12 tháng 12 năm 2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 7637/QĐ-BCT về việc ban hành Hệ thống giải thích khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu
 8. thống kê ngành công nghiệp và thương mại. 2.2 Rà soát, cập nhật, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành công nghiệp và thương mại - Điều tra, - Báo cáo hiện Vụ Kế - Các Vụ/ 1/1/2016 31/12/2016 đánh giá hiện trạng các chỉ hoạch Cục/ Tổng trạng các chỉ tiêu thống kê cục thuộc tiêu thống kê ngành công Bộ Công Bộ Công ngành công nghiệp và Thương Thương; nghiệp và thương mại. thương mại. - Các Viện, Trường, Trung tâm thuộc Bộ. - Các Tập đoàn, Tổng công ty; Công ty thuộc Bộ Công Thương. - Sở Công Thương các tỉnh/thành phố. - Xây dựng và - Ban hành hệ Vụ Kế - Các Vụ/ 1/1/2016 31/12/2020 chuẩn hóa thống chỉ tiêu hoạch Cục/ Tổng Hệ thống chỉ thống kê đồng cục thuộc tiêu thống kê bộ với hệ thống Bộ Công Bộ Công Bộ Công chỉ tiêu thống Thương Thương; Thương; mỗi kê quốc gia chỉ tiêu được mới được cập - Các chuẩn hóa về nhật. Viện, khái niệm, Trường,
 9. nội dung, Trung tâm phương pháp thuộc Bộ. tính, nguồn số liệu theo - Các Tập đúng chuẩn đoàn, mực. Tổng công ty; Công ty thuộc Bộ Công Thương. - Sở Công Thương các tỉnh/thành phố. 2.3 Rà soát, cập nhật, hoàn thiện danh mục các cuộc điều tra thống kê của Bộ Công thương - Xây dựng, rà - Quyết định Vụ Kế - Các Vụ/ 1/1/2013 31/12/2020 Tiến hành rà soát, cập ban hành danh hoạch Cục/ Tổng soát hàng năm. nhật danh mục các cuộc cục thuộc mục các điều tra thống Bộ Công Bộ Công cuộc điều tra kê của Bộ, Thương Thương; thống kê của ngành đồng bộ Bộ Công với chương - Các Thương phục trình điều tra Viện, vụ yêu cầu thống kê quốc Trường, quản lý, điều gia. Trung tâm hành. thuộc Bộ. - Các Tập đoàn, Tổng công ty; Công ty thuộc Bộ Công Thương. - Sở Công
 10. Thương các tỉnh/thành phố. 2.4 Rà soát, hoàn thiện các chế độ báo cáo thống kê tổng hợp và thống kê cơ sở của Bộ Công Thương - Xây - Thông tư của Vụ Kế - Các Vụ/ 1/1/2015 31/12/2020 - Ngày 14 dựng/sửa đổi Bộ trưởng Bộ hoạch Cục/ Tổng tháng 10 năm Chế độ báo Công Thương cục thuộc 2011, Bộ Công cáo thống kê ban hành/sửa Bộ Công Bộ Công Thương ban cơ sở áp đổi Chế độ báo Thương Thương; hành Thông tư dụng cho các cáo thống kê cơ số 28/2011/TT- Tập đoàn, sở áp dụng cho - Các Tập BCT về việc Tổng Công các Tập đoàn, đoàn, quy định chế ty, Công ty Tổng Công ty, Tổng độ báo cáo thuộc Bộ Công ty thuộc Công ty, thống kê cơ sở Công Bộ Công Công ty đối với các Tập Thương; Thương. thuộc Bộ đoàn, Tổng Công công ty, Công Thương. ty thuộc Bộ. - Việc sửa đổi chế độ báo cáo tùy theo tình hình thực tế và yêu cầu quản lý, điều hành của Bộ Công Thương. - Xây Thông tư của Vụ Kế - Các Vụ/ 1/1/2015 31/12/2020 - Ngày 20 dựng/sửa đổi Bộ trưởng Bộ hoạch Cục/ Tổng tháng 7 năm Chế độ báo Công Thương cục thuộc 2012, Bộ Công cáo thống kê ban hành/sửa Bộ Công Bộ Công Thương ban cơ sở áp đổi Chế độ báo Thương Thương; hành Thông tư dụng đối với cáo thống kê cơ số 21/2012TT- các Trường, sở áp dụng đối - Các BCT về việc Viện, Trung với các Trường, Trường, quy định chế
 11. tâm thuộc Bộ Viện, Trung Viện, độ báo cáo Công tâm thuộc Bộ Trung tâm thống kê cơ sở Thương. Công Thương. thuộc Bộ áp dụng cho Công các Trường Thương. thuộc Bộ. - Việc sửa đổi chế độ báo cáo tùy theo tình hình thực tế và yêu cầu quản lý, điều hành của Bộ Công Thương. - Xây Thông tư của Vụ Kế - Các Vụ/ 1/1/2015 31/12/2020 - Ngày 20 dựng/sửa đổi Bộ trưởng Bộ hoạch Cục/ Tổng tháng 7 năm Chế độ báo Công Thương cục thuộc 2012, Bộ Công cáo thống kê ban hành/sửa Bộ Công Bộ Công Thương ban tổng hợp áp đổi Chế độ báo Thương Thương; hành Thông tư dụng cho Sở cáo thống kê số 20/2012/TT- Công tổng hợp áp - Sở Công BCT về việc Thương các dụng cho Sở Thương quy định chế tỉnh, thành Công Thương các tỉnh, độ báo cáo phố; các tỉnh, thành thành phố. thống kê tổng phố; hợp áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. - Việc sửa đổi chế độ báo cáo tùy theo tình hình thực tế và yêu cầu quản lý, điều hành của Bộ Công Thương. 3 Đổi mới, hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng
 12. hợp và phổ biến thông tin thống kê 3.1 Xây dựng Tài liệu hướng - Vụ Kế - Các Vụ/ 1/1/2015 31/12/2020 - Năm 2015: chuẩn hóa dẫn Quy trình hoạch Cục/ Tổng Ban hành và áp quy trình nhập tin, xử lý, cục thuộc dụng quy trình. truyền tin, xử tổng hợp các Bộ Công Bộ Công lý, tổng hợp báo cáo thống Thương Thương; - Năm 2020: báo cáo kê áp dụng đối đảm bảo chất thống kê của với các Tập - Các lượng số liệu Bộ Công đoàn, Tổng Viện, thống kê. Thương công ty, Công Trường, ty, các Trường Trung tâm thuộc Bộ Công thuộc Bộ. Thương; Sở Công Thương - Các Tập các tỉnh/thành đoàn, phố trực thuộc Tổng công trung ương và ty; Công các báo cáo ty thuộc thống kê khác. Bộ Công Thương. - Sở Công Thương các tỉnh/thành phố. 3.2 Xây dựng Tài liệu hướng - Vụ Kế -Các Vụ/ 1/1/2015 31/12/2020 - Năm 2015: chuẩn hóa dẫn Quy trình hoạch Cục/ Tổng Ban hành và áp quy trình truyền đưa, xử cục thuộc dụng quy trình. truyền đưa, lý, tổng hợp, Bộ Công Bộ Công xử lý, tổng phổ biến, lưu Thương Thương; - Năm 2020: hợp, phổ trữ, chia sẻ kết đảm bảo chất biến, lưu trữ, quả và dữ liệu - Các luợng số liệu chia sẻ kết các cuộc điều Viện, thống kê. quả và dữ tra thống kê của Trường, liệu các cuộc Bộ Công Trung tâm điều tra Thương. thuộc Bộ. thống kê của Bộ Công - Các Tập Thương. đoàn, Tổng công ty; Công ty thuộc
 13. Bộ Công Thương. - Sở Công Thương các tỉnh/thành phố. 3.3 Xây dựng Tài liệu hướng - Vụ Kế - Các Vụ/ 1/1/2015 31/12/2020 - Năm 2015: chuẩn hóa dẫn Quy trình hoạch Cục/ Tổng Ban hành và áp quy trình truyền đưa, xử cục thuộc dụng quy trình. truyền đưa, lý, tổng hợp Bộ Công Bộ Công xử lý, tổng biên soạn và Thương Thương; - Năm 2020: hợp, biên phổ biến niên đảm bảo niên soạn và phổ giám thống kê - Các giám thống kê biến niên Bộ Công Viện, Bộ Công giám thống Thương. Trường, Thương được kê Bộ Công Trung tâm biên soạn và Thương. thuộc Bộ. phổ biến theo quy trình - Các Tập chuẩn. đoàn, Tổng công ty; Công ty thuộc Bộ Công Thương. - Sở Công Thương các tỉnh/thành phố. 4 Đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê 4.1 Kiện toàn công tác phân tích và dự báo thống kê - Kiện toàn Thành lập Tổ Vụ Tổ - Các Vụ/ 1/1/2013 31/12/2015 phân công phân tích, dự chức cán Cục/ Tổng
 14. công tác báo thống kê; bộ, Bộ cục thuộc phân tích và xây dựng Quy Công Bộ Công dự báo thống chế hoạt động Thương Thương; kê các đơn vị và phân công thuộc Bộ nhiệm vụ các - Các đơn Công thành viên của vị liên Thương Tổ quan. 4.2 Nâng cao năng lực cho các đơn vị thực hiện phân tích và dự báo thống kê - Đào tạo bồi Đội ngũ cán bộ, Vụ Kế - Các Vụ/ 1/1/2014 31/12/2020 dưỡng, phương tiện hoạch, Cục/ Tổng chuyên môn phân tích và dự Bộ Công cục thuộc nghiệp vụ báo được tăng Thương Bộ Công cho đội ngũ cường Thương; cán bộ làm công tác dự - Các đơn báo thống kê vị liên của Bộ Công quan. Thương 5 Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê 5.1 Tăng cường - Trang bị máy - Văn - Các Vụ/ 1/1/2013 31/12/2020 năng lực cơ tính cho đội phòng Bộ Cục/ Tổng sở hạ tầng ngũ cán bộ Công cục thuộc công nghệ công chức làm Thương. Bộ Công thông tin và công tác thống Thương; truyền thông kê của ngành - Các Viện, của thống kê công thương Trường, Bộ Công cho phù hợp và Trung tâm Thương. thích ứng với thuộc Bộ. hệ thống máy tính của thống - Các Tập kê Bộ Công đoàn, Tổng
 15. Thương đảm công ty; bảo khả năng Công ty liên kết, trao thuộc Bộ đổi thông tin Công với hệ thống Thương. thống kê tập trung ở các cấp - Sở Công tương ứng vào Thương năm 2015. các tỉnh/thành - Trang bị thiết phố. bị hạ tầng công nghệ thông tin (máy chủ, thiết bị bảo mật, đường truyền). 5.2 Xây dựng cơ - Cơ sở dữ liệu Vụ Kế - Các Vụ/ 1/1/2015 31/12/2020 sở dữ liệu vi vi mô, cơ sở dữ hoạch Cục/ Tổng mô, cơ sở dữ liệu vĩ mô của Bộ Công cục thuộc liệu vĩ mô các cuộc điều Thương Bộ Công của các cuộc tra do Bộ Công Thương; điều tra do Thương thực Bộ Công hiện trong giai - Các Thương thực đoạn 2012- Viện, hiện 2020 được xây Trường, dựng và đưa Trung tâm vào sử dụng. thuộc Bộ. - Các Tập đoàn, Tổng công ty; Công ty thuộc Bộ Công Thương. - Sở Công Thương các tỉnh/thành phố. 5.3 Xây dựng và - Cơ sở, dữ liệu Vụ Kế - Các Vụ/ 1/1/2015 31/12/2020 vận hành cơ số liệu các chỉ hoạch Cục/ Tổng sở dữ liệu hệ tiêu của hệ Bộ Công cục thuộc thống chỉ thống chỉ tiêu Thương Bộ Công
 16. tiêu thống kê thống kê Bộ Thương; Bộ Công Công Thương Thương. được xây dựng - Các từ năm 2012 Viện, đến năm 2015; Trường, khai thác, cập Trung tâm nhật từ năm thuộc Bộ. 2016. Nâng cấp và cập nhật cơ - Các Tập sở dữ liệu vào đoàn, năm 2020. Tổng công ty; Công ty thuộc Bộ Công Thương. - Sở Công Thương các tỉnh/thành phố. 5.4 Xây dựng - Chương trình Cục - Các Vụ/ 1/1/2014 31/12/2020 phần mềm phần mềm Thương Cục/ Tổng xử lý, tổng chuẩn xử lý các mại điện tử cục thuộc hợp số liệu cuộc điều tra và Công Bộ Công các cuộc thống kê do Bộ nghệ thông Thương; điều tra Công Thương tin thống kê do thực hiện trong Bộ Công Bộ Công giai đoạn 2012- Thương Thương thực 2020. hiện. 5.5 Xây dựng - Các chương Cục - Các Vụ/ 1/1/2012 31/12/2020 Năm 2012- phần mềm trình phần mềm Thương Cục/ Tổng 2013: xây dựng xử lý, tổng xử lý và tổng mại điện tử cục thuộc và triển khai hợp số liệu hợp số liệu từ và Công Bộ Công ứng dụng phần theo chế độ báo cáo thống nghệ thông Thương; mềm, báo cáo kê của các đơn tin thống kê vị thuộc Bộ Bộ Công - Các năm tiếp định kỳ của Công Thương. Thương theo thực hiện Bộ Công việc chỉnh sửa, Thương. nâng cấp theo yêu cầu và tình hình thực tế. 6 Phát triển nhân lực
 17. ngành thống kê 6.1 Chuẩn hóa Số lượng và cơ Vụ Tổ Vụ Kế 1/1/2013 31/12/2020 và xác định cấu cán bộ chức cán hoạch số lượng, cơ Thống kê của bộ Bộ Công cấu công Bộ Công Bộ Công Thương chức làm Thương được Thương công tác phê chuẩn. thống kê của Bộ Công Thương. 6.2 Đào tạo bồi Cán bộ làm Vụ Kế - Các Vụ/ 1/1/2013 31/12/2020 dưỡng công tác thống hoạch Cục/ Tổng chuyên môn kê Bộ Công Bộ Công cục thuộc nghiệp vụ Thương được Thương Bộ Công cho đội ngũ đào tạo, bồi Thương; cán bộ thống dưỡng nâng cao kê Bộ Công chuyên môn - Các Thương. nghiệp vụ hàng Viện, năm. Trường, Trung tâm thuộc Bộ. - Các Tập đoàn, Tổng công ty; Công ty thuộc Bộ Công Thương. - Sở Công Thương các tỉnh/thành phố. 7 Mở rộng và . tăng cường hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê
 18. 7.1 Biên soạn và - Số liệu thống Vụ Kế - Các Vụ/ 1/1/2013 31/12/2020 cung cấp số kê thuộc trách hoạch Cục/ Tổng liệu thống kê nhiệm của Bộ Bộ Công cục thuộc thuộc trách Công Thương Thương Bộ Công nhiệm của được cung cấp Thương; Bộ Công kịp thời cho đối Thương. tượng dùng tin - Các trong và ngoài Viện, nước. Trường, Trung tâm thuộc Bộ. - Các Tập đoàn, Tổng công ty; Công ty thuộc Bộ Công Thương, - Sở Công Thương các tỉnh/thành phố. 7.2 Tham gia - Số liệu thống Vụ Kế - Các Vụ/ 1/1/2013 31/12/2020 đầy đủ và có kê của Bộ Công hoạch Cục/ Tổng hiệu quả các Thương đảm Bộ Công cục thuộc chương trình bảo được biên Thương Bộ Công thống kê soạn và cung Thương; quốc tế và cấp theo chuẩn khu vực mực chung của - Các (chương từng chương trường trình so sánh trình tham gia thuộc Bộ. quốc tế, chương trình - Các Tập hài hòa số đoàn, liệu thống kê Tổng công khu vực và ty; Công thế giới...). ty thuộc Bộ Công Thương. - Sở Công, Thương
 19. các tỉnh/thành phố. 8 Tổ chức theo dõi, đánh giá và tổng kết thực hiện Chiến lược 8.1 Tổ chức theo - Các báo cáo Vụ Kế - Các Vụ/ 1/1/2013 31/12/2020 Hàng năm dõi thường kết quả theo dõi hoạch Cục/ Tổng xuyên việc thực hiện Chiến Bộ Công cục thuộc thực hiện lược (hàng Thương Bộ Công Chiến lược. năm). Thương; - Các trường thuộc Bộ. - Các Tập đoàn, Tổng công ty; Công ty thuộc Bộ Công Thương. - Sở Công Thương các tỉnh/thành phố. 8.2 Tổ chức - Các báo cáo Vụ Kế - Các Vụ/ 1/12/2013 31/12/2020 Theo dõi định đánh giá kết quả đánh hoạch Cục/ Tổng kỳ 3 năm/lần định kỳ việc giá thực hiện Bộ Công cục thuộc thực hiện Chiến lược (3 Thương Bộ Công Chiến lược. năm/lần). Thương; - Các trường thuộc Bộ. - Các Tập đoàn, Tổng công
 20. ty; Công ty thuộc Bộ Công Thương. - Sở Công Thương các tỉnh/thành phố. 8.3 Sơ kết thực Báo cáo sơ kết Vụ Kế - Các Vụ/ 1/12/2015 31/12/2015 hiện Chiến việc thực hiện hoạch Cục/ Tổng lược. Chiến lược. Bộ Công cục thuộc Thương Bộ Công Thương; - Các trường thuộc Bộ. - Các Tập đoàn, Tổng công ty; Công ty thuộc Bộ Công Thương. - Sở Công Thương các tỉnh/thành phố. 8.4 Tổng kết Báo cáo tổng Vụ Kế - Các Vụ/ 1/12/2020 31/12/2020 thực hiện kết việc thực hoạch Cục/ Tổng Chiến lược hiện Chiến Bộ Công cục thuộc lược. Thương Bộ Công Thương; - Các trường thuộc Bộ. - Các Tập đoàn,
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2