Quyết định 31/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định 31/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 31/2003/QĐ-TTg về việc bổ sung Dự án xây dựng một số làng, bản, buôn văn hoá ở vùng có hoàn cảnh đặc biệt và Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2001 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 31/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 31/2003/QĐ-TTg Hà N i, ngày 26 tháng 2 năm 2003 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 31/2003/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 2 NĂM 2003 V VI C B SUNG D ÁN XÂY D NG M T S LÀNG, B N, BUÔN VĂN HOÁ VÙNG CÓ HOÀN C NH Đ C BI T VÀO CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA V VĂN HOÁ GIAI ĐO N 2001 - 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t đ nh s 71/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v các Chương trình m c tiêu qu c gia giai đo n 2001 - 2005; Xét đ ngh c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin t i T trình s 3311/VHTT-VHTTCS ngày 30 tháng 7 năm 2002, QUY T Đ NH: Đi u 1. B sung D án "Xây d ng m t s làng, b n, buôn văn hoá vùng có hoàn c nh đ c bi t" vào Chương trình m c tiêu qu c gia v văn hoá giai đo n 2001 - 2005. Đi u 2. B Văn hoá - Thông tin ch u trách nhi m ch đ o xây d ng, hoàn ch nh D án và chú ý ti p thu các ý ki n đóng góp c a các cơ quan có liên quan và phê duy t D án theo quy đ nh hi n hành. Đi u 3. Kinh phí th c hi n D án này thu c kinh phí c a Chương trình m c tiêu qu c gia v văn hoá. Riêng kinh phí cho d án trong năm 2003, B Văn hoá - Thông tin ch trì, ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính b trí b sung cho kinh phí năm 2003 c a Chương trình m c tiêu qu c gia v văn hoá trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh. Đi u 4. Trách nhi m các B , ngành và đ a phương. 1. B Văn hoá - Thông tin ch trì, ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, B Giáo d c và Đào t o, Ban ch đ o 184 (Ban dân v n Trung ương), Ban Tôn giáo c a Chính ph , U ban Dân t c, U ban Th d c th thao, B Qu c phòng, B Công an và các B , cơ quan liên quan có trách nhi m hư ng d n, t ch c ch đ o, ki m tra, đôn đ c các đ a phương t ch c th c hi n theo đúng m c tiêu, ti n đ c a D án.
  2. 2. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có đơn v tham gia th c hi n d án c n ch đ ng l ng ghép các ho t đ ng c a d án v i các chương trình, d án kinh t - xã h i khác trên đ a bàn; huy đ ng các ngu n v n khác b sung đ nâng cao hi u qu c a d án. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh có đơn v tham gia th c hi n d án và các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Ph m Gia Khiêm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản