intTypePromotion=1

Quyết định 316/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
245
lượt xem
47
download

Quyết định 316/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 316/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng là ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 316/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. QuyÕt ®Þnh cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc sè 316/2005/Q§­NHNN ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2005 vÒ viÖc ®iÒu chØnh l∙i suÊt chiÕt khÊu vµ l∙i suÊt t¸i cÊp vèn cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông lµ ng©n hµng Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   n¨m   1997;   LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Ng©n hµng Nhµ n ­ íc ViÖt Nam 2003; ­ C¨n cø LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông n¨m 1997; LuËt söa   ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông n¨m   2004; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   52/2003/N§­CP   ngµy   19   th¸ng   5   n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Nay quy ®Þnh c¸c møc l∙i suÊt cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông lµ  ng©n hµng nh sau: 1. L∙i suÊt t¸i cÊp vèn lµ 6,0%/n¨m. 2. L∙i suÊt chiÕt khÊu lµ 4,0%/n¨m. §iÒu 2. QuyÕt  ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy   01 th¸ng 4 n¨m 2005, thay thÕ  QuyÕt ®Þnh sè 20/Q§­NHNN ngµy   07   th¸ng   01   n¨m   2005   cña   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   n íc   vÒ  viÖc ®iÒu chØnh l∙i suÊt chiÕt khÊu vµ l∙i suÊt tµi cÊp vèn   cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông   lµ ng©n hµng. §iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ  vµ  Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc, Gi¸m  ®èc  chi   nh¸nh   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung   ¬ng;   Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) c¸c tæ chøc tÝn   dông chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.          
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2