intTypePromotion=1

Quyết định 326/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
87
lượt xem
2
download

Quyết định 326/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 326/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tiêu huỷ tiền

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 326/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc viÖt nam  Sè 326/2004/Q§­NHNN Ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2004 VÒ viÖc  ban hµnh quy chÕ tiªu huû tiÒn Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc C¨n   cø   LuËt   ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 1997 vµ  LuËt söa  ®æi,   bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt ng©n hµng nhµ  níc ViÖt Nam   sè 10/2003/QH11 ngµy 17/6/2003;  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø vµo NghÞ ®Þnh sè 81/1998/N§­CP ngµy 01/10/1998   cña ChÝnh phñ  vÒ  in,  ®óc, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn tiªu huû   tiÒn giÊy, tiÒn kim lo¹i; b¶o qu¶n vµ  vËn chuyÓn tµi s¶n   quý vµ giÊy tê cã gi¸ trÞ trong hÖ thèng ng©n hµng; Theo ®Ò nghÞ cña Côc trëng Côc ph¸t hµnh vµ kho quü, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy chÕ  tiªu huû tiÒn. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ   ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o   vµ   thay   thÕ   QuyÕt   ®Þnh   sè  81/1999/Q§­NHNN6, ngµy 10/3/1999 cña Thèng  ®èc ng©n hµng  Nhµ   níc   vÒ   viÖc   ban   hµnh   quy   chÕ   tiªu   huû   tiÒn;   QuyÕt  ®Þnh   sè   150/2000/Q§­NHNN   ngµy   12/5/2000   cña   Thèng   ®èc  ng©n hµng Nhµ  níc vÒ  viÖc söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu  cña QuyÕt  ®Þnh sè  81/1999/Q§­NHNN6 vÒ  viÖc ban hµnh quy  chÕ tiªu huû tiÒn. §i Ò u   3.   Ch¸nh   V¨n   phßng,   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   tiªu  huû  tiÒn Ng©n  hµng  Nhµ  níc,  Côc  trëng Côc ph¸t hµnh  vµ  kho quü, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  liªn quan thuéc Ng©n hµng  Nhµ níc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 Quy chÕ tiªu huû tiÒn (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 326/2004/Q§­NHNNN ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2004 cña Thèng ®èc Ng©n hµng nhµ níc) Ch¬ng I  Quy ®Þnh chung §i Ò u   1.  Quy chÕ  nµy qui  ®Þnh vÒ  tiªu huû  c¸c lo¹i  tiÒn kh«ng  ®ñ  tiªu chuÈn lu th«ng, c¸c lo¹i tiÒn  ®∙  ®×nh  chØ lu hµnh theo qui ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc. §i Ò u   2.   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   quyÕt   ®Þnh  thêi gian tiªu huû, sè  lîng, gi¸ trÞ  cña tõng lo¹i tiÒn  ph¶i tiªu huû. §i Ò u  3.   1. C«ng t¸c tiªu huû  tiÒn ph¶i  ®¶m b¶o an toµn tuyÖt  ®èi vÒ  tµi s¶n vµ  bÝ  mËt cña nhµ  níc theo quy  ®Þnh hiÖn  hµnh. 2. TiÒn  ®∙ tiªu huû  ph¶i trë  thµnh phÕ  liÖu vµ  kh«ng  thÓ phôc håi ®Ó sö dông l¹i díi bÊt kú h×nh thøc nµo. 3. Tiªu huû  theo sè  tiÒn thùc tÕ   ®∙ nhËn tõ  kho tiÒn  Trung  ¬ng,   sau   khi   cã   kÕt   qu¶   kiÓm   ®Õm,   ph©n   lo¹i   c¸c  lo¹i tiÒn tiªu huû. §i Ò u   4.   Bé  phËn chuyªn  tr¸ch tiªu huû  tiÒn thuéc  Côc   Ph¸t   hµnh   vµ   kho   quü,   díi   sù   chØ   ®¹o   cña   Héi   ®ång  tiªu huû  tiÒn Ng©n hµng Nhµ  níc (sau  ®©y gäi t¾t lµ  héi  ®ång tiªu huû). C«ng t¸c tiªu huû  tiÒn  ®îc thùc hiÖn t¹i  Kho tiÒn Trung  ¬ng I (Hµ  Néi) vµ  Kho tiÒn Trung  ¬ng II  (Thµnh   Phè   Hå   ChÝ   Minh),   díi   sù   gi¸m   s¸t   cña   Héi   ®ång  gi¸m s¸t tiªu huû. §i Ò u   5.   Qu¶n   lý   kho   tiÒn   tiªu   huû,   b¶o   qu¶n   c¸c  lo¹i tiÒn  tiªu  huû  thùc hiÖn theo  quy   ®Þnh  qu¶n lý  kho  tiÒn, b¶o qu¶n tiÒn mÆt hiÖn hµnh cña Ng©n hµng Nhµ  níc  (®èi víi kho tiÒn Trung  ¬ng). Trêng hîp c¸ biÖt vÒ  nh©n  sù  qu¶n lý  kho tiÒn do Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh.
  3. 3 Ch¬ng II Tæ chøc bé m¸y tiªu huû tiÒn §i Ò u   6.   Héi  ®ång tiªu huû   ®îc Thèng  ®èc Ng©n hµng  Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh thµnh lËp, do Phã  Thèng  ®èc Ng©n hµng   Nhµ níc lµm Chñ tÞch. ­   Phã   Chñ   tÞch   thêng   trùc:   Côc   trëng   Côc   Ph¸t   hµnh  kho vµ quü; ­ C¸c Phã Chñ tÞch kh¸c lµ l∙nh ®¹o mét sè vô, côc cã   liªn quan; ­ C¸c uû  viªn gåm: Gi¸m  ®èc Kho tiÒn Trung  ¬ng, mét  sè  Trëng phßng, chuyªn viªn cña Côc ph¸t hµnh vµ  kho quü   vµ  c¸c  ®¬n vÞ  cã  liªn quan, trong  ®ã  cã  mét uû  viªn th  ký. §i Ò u   7.  Bé phËn chuyªn tr¸ch tiªu huû tiÒn t¹i mçi  ®Þa  ®iÓm tiªu huû  (cßn gäi lµ  côm tiªu huû)  ®îc tæ chøc  thµnh c¸c tæ sau ®©y: 1. Tæ 1­ Tæ b¶o qu¶n tiÒn tiªu huû: Cã  nhiÖm vô  nhËn  tiÒn kh«ng  ®ñ  tiªu chuÈn lu th«ng, tiÒn  ®×nh chØ lu hµnh  tõ  kho tiÒn Trung ¬ng, b¶o qu¶n trong kho tiÒn tiªu huû;  xuÊt giao cho tæ kiÓm ®Õm vµ tæ c¾t huû; Thñ  kho tiÒn tiªu huû  do Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc  quyÕt ®Þnh cö, trùc tiÕp lµm tæ trëng tæ 1; 2.  Tæ 2­ Tæ kiÓm   ®Õm  tiÒn tiªu  huû:  Thùc  hiÖn viÖc  kiÓm ®Õm, ph©n lo¹i, x¸c ®Þnh sè lîng, kiÓm tra chÊt lîng  tiÒn   kh«ng   ®ñ   tiªu   chuÈn   lu   th«ng   vµ   tiÒn   ®×nh   chØ   lu  hµnh tríc khi giao sang tæ c¾t huû; 3. Tæ 3­ Tæ c¾t huû: Sö  dông m¸y chuyªn dïng  ®Ó  c¾t  huû hoµn toµn sè tiÒn ®∙ nhËn tõ tæ 1 vµ tæ 2. Mçi tæ 2 vµ  3 do mét tæ tr ëng phô  tr¸ch vµ  mét hoÆc  hai tæ phã gióp viÖc;  4. Tæ tæng hîp, gåm: Mét sè  c¸n bé  lµm c«ng t¸c hµnh  chÝnh, kÕ to¸n, thèng kª, phôc vô. §i Ò u   8.   Trêng hîp cÇn thiÕt, Thèng  ®èc Ng©n hµng  Nhµ  níc hoÆc  Chñ  tÞch  Héi  ®ång tiªu huû  (khi   ®îc Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc chÊp thuËn) quyÕt  ®Þnh viÖc tuyÓn  thªm lao  ®éng hîp  ®ång hoÆc trng tËp c¸n bé  tõ  c¸c vô,  côc  ë  Ng©n hµng Nhµ  níc hoÆc c¸c  ®¬n vÞ  thuéc ngµnh Ng©n  hµng tham gia tiªu huû tiÒn.
  4. 4 Ch¬ng III Quy tr×nh tiªu huû tiÒn §i Ò u   9.   C¨n cø quyÕt  ®Þnh cña Thèng  ®èc Ng©n hµng   Nhµ  níc vÒ  sè  lîng, gi¸ trÞ  cña c¸c lo¹i tiÒn ph¶i tiªu  huû, Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh, Côc ph¸t hµnh vµ kho quü lµm   thñ   tôc   xuÊt   tiÒn   tõ   kho   tiÒn   Trung  ¬ng   nhËp   kho   tiÒn  tiªu huû. §i Ò u  10.  Quy tr×nh nhËn, giao tiÒn tiªu huû: 1. Tæ 1 nhËn tiÒn tõ kho tiÒn Trung ¬ng theo bã ®ñ 10  thÕp cã  niªm phong,  trªn niªm  phong  ghi  ®Çy  ®ñ  c¸c yÕu  tè. Thñ  kho tiÒn tiªu huû  b¶o qu¶n sè  tiÒn  ®∙ nhËn t¹i  kho tiÒn tiªu huû. 2. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho cña Héi ®ång tiªu huû vµ  c¨n cø vµo tû lÖ kiÓm ®Õm tõng lo¹i tiÒn ®∙ ® îc Thèng ®èc  phª duyÖt, thñ  kho tiÒn tiªu huû  xuÊt tiÒn giao sang tæ  2, tæ 3 theo bã tiÒn ®ñ 10 thÕp, cã niªm phong, trªn niªm   phong ghi ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè.  §i Ò u  11.  Quy tr×nh kiÓm ®Õm tiÒn: 1. Tæ trëng tæ 2 nhËn tiÒn tõ  thñ  kho tiÒn tiªu huû  vµ   giao   cho   tõng   kiÓm   ng©n   theo   bã   ®ñ   10   thÕp   cã   niªm  phong, trªn niªm phong ghi ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè; 2.  KiÓm ng©n  nhËn  tiÒn  theo bã   ®ñ  10 thÕp,  cã  niªm  phong,   trªn   niªm   phong   ghi   ®Çy   ®ñ   c¸c   yÕu   tè,   ký   nhËn  trªn Sæ giao nhËn tiÒn néi bé  tæ 2, tiÕn hµnh kiÓm  ®Õm  tiÒn,  x¸c   ®Þnh  sè  lîng vµ  kiÓm tra chÊt lîng  tiÒn  theo  tr×nh tù: c¾t d©y cña bã  tiÒn  ®Ó  kiÓm  ®Õm tê, gi÷  giÊy  niªm phong bã  tiÒn cho  ®Õn khi  ®Õm song bã  tiÒn  ®ã. NÕu  bã  tiÒn  ®ñ  sè  lîng tê  vµ  sè  tiÒn,  ®óng chÊt lîng vµ  lo¹i  tiÒn th×  huû  giÊy niªm phong vµ   ®ãng bã, niªm phong míi  theo   quy   c¸ch:   dïng   mét   tê   tiÒn   ®Ó   gÊp   g¸y   thÕp   tiÒn,  dïng d©y kh«ng cã  mèi nèi buéc chÆt chÏ  2 vßng ngang, 1  vßng däc bã  tiÒn,  d¸n  niªm  phong  ®Ì  nªn nót buéc,  niªm  phong ghi  ®Çy  ®ñ  c¸c yÕu tè  (ngµy, th¸ng, n¨m kiÓm  ®Õm,  lo¹i tiÒn, sè  tê, thµnh tiÒn, hä  tªn vµ  ch÷  ký  ngêi kiÓm  ®Õm). Sau   khi   kiÓm   ®Õm   bã   tiÒn   cã   thõa,   thiÕu,   lÉn   lo¹i,  tiÒn gi¶ th×  b¸o cho tæ trëng, c¸n bé  gi¸m s¸t vµ  ngêi  chøng kiÕn (nÕu cã)  ®Ó  kiÓm tra l¹i (phóc tra). Khi x¸c  ®Þnh  ®óng sù  sai sãt th×  kiÓm ng©n ghi  ë  mÆt sau cña tê  niªm phong c¸c yÕu tè: ngµy th¸ng, kÕt qu¶ kiÓm ®Õm (thõa   hay thiÕu), lý do (thõa, thiÕu tê, lÉn lo¹i, tiÒn gi¶, sè   tê, sè  tiÒn) vµ  ký  tªn, yªu cÇu c¸n bé  gi¸m s¸t vµ  ngêi 
  5. 5 chøng kiÕn (nÕu cã) ký  tªn, sau  ®ã  nép cho c¸n bé  theo  dâi tiÒn thõa, thiÕu  ®Ó  lµm c¨n cø lËp biªn b¶n, ký  x¸c  nhËn vµo Sæ theo dâi tiÒn thõa, thiÕu trong kiÓm ®Õm. 3. Tæ kiÓm  ®Õm  ®îc Héi  ®ång tiªu huû  t¹m øng mét sè  tiÒn thuéc kho tiÒn tiªu huû   ®Ó  bï  vµo c¸c bã  tiÒn thiÕu  do   thiÕu   tê,   lÉn   lo¹i,   tiÒn   gi¶...   Sè   tiÒn   ®∙   t¹m   øng  ph¶i   ®îc quyÕt to¸n vµ  tiªu huû  vµo thêi  ®iÓm cuèi cïng  khi tiªu huû lo¹i tiÒn cïng mÖnh gi¸. 4. Cuèi mçi ngµy lµm viÖc, tæ kiÓm  ®Õm ph¶i lËp biªn  b¶n tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm ®Õm theo mÉu, trong ®ã x¸c ®Þnh  tæng sè  tiÒn  ®∙ kiÓm  ®Õm, sè  tiÒn göi l¹i kho tiªu huû,  tiÒn thõa, thiÕu, lÉn lo¹i, tiÒn  ®ñ  tiªu chuÈn lu th«ng  lÉn vµo tiÒn tiªu huû, tiÒn gi¶ ph¸t hiÖn qua kiÓm ®Õm cã  x¸c nhËn cña Tæ trëng tæ gi¸m s¸t kiÓm  ®Õm.  §ång  thêi,  tæng hîp c¸c niªm phong bã tiÒn cã thõa (thiÕu), tiÒn gi¶   cña tõng chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc, tæ chøc tÝn dông,  kho b¹c nhµ  níc trªn   ®Þa  bµn  tØnh,  thµnh  phè,  lËp Biªn  b¶n   kÌm   theo   b¶ng   kª   niªm   phong   vµ   giÊy   niªm   phong   bã  tiÒn thõa (thiÕu) theo mÉu qui ®Þnh. §èi víi tiÒn gi¶ lËp   biªn b¶n riªng vµ  xö  lý  theo qui  ®Þnh. Sè  tiÒn cha kiÓm  ®Õm hoÆc cha giao sang cho tæ c¾t huû   ®îc niªm phong cã  ch÷  ký  cña tæ trëng, Trëng phßng tiªu huû  vµ  göi vµo kho  tiÒn tiªu huû. §i Ò u  12.  Quy tr×nh c¾t huû tiÒn: 1. Tæ trëng tæ 3 nhËn tiÒn tõ tæ 1 vµ tæ 2 theo bã ®ñ   10 thÕp cã niªm phong, niªm phong ghi ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè. 2.  Thùc hiÖn  c¾t  huû  sè  tiÒn   ®∙ nhËn  b»ng  m¸y tiªu  huû   chuyªn   dïng   thµnh  phÕ  liÖu   hoµn   toµn.  PhÕ  liÖu   ® îc  ®ãng bao vµ ®a vÒ ®Þa ®iÓm quy ®Þnh ®Ó thanh lý. 3. Cuèi mçi ngµy lµm viÖc ph¶i lËp biªn b¶n tiªu huû  hoµn toµn theo mÉu, cã  x¸c nhËn cña gi¸m s¸t tæ c¾t hñy,  sè tiÓn cha c¾t hñy ph¶i ®îc niªm phong, cã ch÷ ký cña tæ  trëng, Trëng phßng tiªu huû vµ göi vµo kho tiÒn tiªu huû. 4. Quy tr×nh vËn hµnh m¸y tiªu huû chuyªn dïng do Côc   trëng  Côc  Ph¸t  hµnh vµ  kho quü  híng  dÉn  thùc  hiÖn theo  quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt. §i Ò u   13.   N¬i giao nhËn, kiÓm  ®Õm vµ  c¾t huû  tiÒn  ph¶i riªng biÖt, cã cöa vµ kho¸ ch¾c ch¾n; trong giê gi¶i   lao, hÕt giê  lµm viÖc mäi ngêi  ®Òu ph¶i ra ngoµi, tæ tr­ ëng lµ ngêi ra sau cïng vµ khãa cöa. Nh÷ng c¸n bé, nh©n viªn thuéc tæ 1, tæ 2, tæ 3 chÞu  tr¸ch nhiÖm  ®¶m b¶o an toµn tiÒn tiªu huû   ®îc giao qu¶n  lý. Nh÷ng ngêi kh«ng thuéc tæ 1, tæ 2, tæ 3 chØ  ® îc tiÕp 
  6. 6 xóc trùc tiÕp víi tiÒn tiªu huû  trong trêng hîp Héi  ®ång  tiªu huû, Héi ®ång gi¸m s¸t tæ chøc kiÓm tra. Ch¬ng IV Xö lý thõa thiÕu, kiÓm kª, h¹ch to¸n  vµ b¸o c¸o thèng kª §i Ò u   14.  Cuèi th¸ng, cuèi ®ît tiªu huû, c¨n cø vµo  biªn b¶n kiÓm  ®Õm, tæng hîp sè  tiÒn thõa, thiÕu theo  ®Þa  bµn tØnh, thµnh phè, Së  Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ  n íc, Héi  ®ång   tiªu  hñy  göi  b¶ng   tæng   hîp,   biªn  b¶n  thõa,   thiÕt,   niªm phong bã tiÒn cã thõa (thiÕu) cho tõng Ng©n hµng Nhµ   níc Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè, Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ   níc;   göi   Vô   KÕ   to¸n   ­   Tµi   chÝnh   b¶ng   tæng   hîp   sè   tiÒn  thõa,   thiÕu,   x¸c   ®Þnh   chªnh   lÖch   thõa   (hoÆc   chªnh   lÖch  thiÕu) tiÒn  ®Ó  lµm thñ  tôc b¸o c¸o cã  (hoÆc b¸o nî) cho  tõng Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè. ViÖc xö  lý kÕt qu¶ thõa (hoÆc thiÕu) tiÒn t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng   Nhµ  níc, tæ chøc tÝn dông, Kho b¹c Nhµ  níc,  ®èi víi tõng  c¸ nh©n cã tªn trªn niªm phong bã tiÒn thùc hiÖn theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña Ng©n hµng Nhµ níc. §i Ò u   15.   §èi   víi   tiÒn   ®ñ   tiªu   chuÈn   lu   hµnh   ®îc  chän ra tõ  tiÒn kh«ng   ®ñ  tiªu  chuÈn  lu th«ng,  cuèi   ®ît  tiªu huû  Héi  ®ång tiªu huû  phèi hîp víi Côc Ph¸t hµnh vµ  kho quü, Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh lµm thñ tôc xuÊt kho tiÒn   tiªu huû, nhËp Quü dù tr÷ ph¸t hµnh Ng©n hµng Nhµ níc. §i Ò u  16. 1. TiÒn kh«ng  ®ñ  tiªu chuÈn lu th«ng b¶o qu¶n trong  kho tiÒn tiªu huû   ®îc kiÓm kª mçi th¸ng mét lÇn vµo thêi  ®iÓm cuèi ngµy lµm viÖc cuèi cïng cña th¸ng. ViÖc kiÓm kª   do Phã  Chñ  tÞch Héi  ®ång tiªu huû  (hoÆc uû  viªn Héi  ®ång  tiªu huû) phô  tr¸ch côm tiªu huû, Trëng Phßng tiªu huû,  kÕ   to¸n   tiªu   huû   thùc   hiÖn.   KiÓm   so¸t   viªn   chøng   kiÕn  viÖc kiÓm kª. 2. Biªn b¶n kiÓm kª tiÒn tiªu huû  göi Chñ  tÞch, Phã  chñ tÞch thêng trùc Héi ®ång tiªu huû, phô tr¸ch côm tiªu   huû vµ Héi ®ång gi¸m s¸t tiªu huû.
  7. 7 § i Ò u   17.   Héi   ®ång   tiªu   huû   lËp   dù   to¸n   thu,   chi  phôc vô  tiªu huû  tiÒn  theo  tõng côm tiªu huû;  Côc  Ph¸t  hµnh vµ  kho quü  tæng hîp, lËp dù  to¸n c¸c kho¶n thu, chi  phôc vô tiªu huû tiÒn theo kÕ ho¹ch c¶ n¨m göi Vô KÕ to¸n   ­   Tµi   chÝnh   ®Ó   tr×nh   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   xÐt  duyÖt. C¸c kho¶n chi phÝ  trong tiªu huû  tiÒn, c¸c kho¶n   thu   b¸n   phÕ   liÖu   tiªu   huû   ®îc   h¹ch   to¸n   vµo   chi,   thu  nghiÖp vô cña Ng©n hµng Nhµ níc. §i Ò u   18.  ViÖc xuÊt, nhËp tiÒn kh«ng  ®ñ  tiªu chuÈn  lu th«ng, tiÒn  ®×nh chØ lu hµnh tõ  khi Héi  ®ång tiªu huû  tiÕp nhËn ®Õn khi tiªu huû hoµn toµn ph¶i lµm ®ñ thñ tôc,  giÊy tê, h¹ch to¸n kÞp thêi,  ®Çy  ®ñ, chÝnh x¸c theo chÕ  ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. §i Ò u   19.  Thñ kho tiÒn tiªu huû ph¶i më Sæ tæng hîp  vµ  Sæ chi tiÕt theo dâi c¸c lo¹i tiÒn; më  thÎ  kho theo  dâi tõng lo¹i tiÒn cã liªn quan. Tæ trëng tæ kiÓm  ®Õm, tæ trëng tæ c¾t huû  ph¶i më  Sæ  tæng   hîp   vµ   Sæ   chi   tiÕt   theo   dâi   c¸c   lo¹i   tiÒn   (nhËp,  xuÊt, cßn l¹i) t¹i tõng tæ; b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm ®Õm, kÕt  qu¶ tiªu huû tõng ®ît vµ c¶ n¨m. ViÖc   giao   nhËn   tiÒn   gi÷a   c¸c   tæ   hoÆc   tiÒn   cha   kiÓm  ®Õm, cha c¾t huû  hÕt göi l¹i Kho tiÒn tiªu huû   ®Òu ph¶i  lËp Biªn b¶n giao nhËn tiÒn vµ ghi sæ cã liªn quan. §i Ò u   20.   KÕt   thóc   tiªu   huû   tiÒn   tõng   ®ît   vµ   c¶  n¨m, Héi  ®ång tiªu huû  tæng hîp sè  liÖu, lËp biªn b¶n vÒ  kÕt qu¶ tiªu huû  hoµn toµn t¹i 2  ®Þa  ®iÓm tiªu huû  (Kho  tiÒn Trung  ¬ng I vµ  Kho tiÒn Trung  ¬ng II), cã  x¸c nhËn  cña Héi  ®ång gi¸m s¸t tiªu huû. Biªn b¶n  ®îc lËp thµnh 5  b¶n: 1 b¶n göi Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh, 1 b¶n göi Côc Ph¸t  hµnh vµ  kho quü, 1b¶n göi Héi  ®ång gi¸m s¸t tiªu huû, 1  b¶n göi Héi ®ång tiªu huû, 1 b¶n lu Phßng tiªu huû tiÒn. Hµng th¸ng, hµng quý, 6 th¸ng, 9 th¸ng vµ c¶ n¨m, Héi   ®ång tiªu huû  lËp b¸o c¸o tæng hîp sè  liÖu vÒ  tiªu huû  tr×nh Chñ tÞch Héi ®ång tiªu huû vµ göi cho Héi ®ång gi¸m  s¸t. Héi  ®ång tiªu huû  tiÒn lµm b¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c  tiªu   huû   tiÒn   tõng   ®ît   vµ   c¶   n¨m   tr×nh   Thèng   ®èc   Ng©n  hµng Nhµ níc, b¸o c¸o tæng kÕt gåm c¸c néi dung: ­ Tæ chøc c«ng t¸c tiªu huû; ­   Sè   liÖu   tiÒn   kh«ng   ®ñ   tiªu   chuÈn   lu   th«ng,   tiÒn  ®×nh chØ lu hµnh ®∙ tiªu huû thùc tÕ;
  8. 8 ­  T×nh h×nh chÊp hµnh Quy chÕ  tiªu huû  tiÒn, néi quy  lµm viÖc; ­ C¸c kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt. §i Ò u   21.   KÕt   thóc   tõng   ®ît   tiªu   huû   vµ   c¶   n¨m,  Thèng   ®èc  Ng©n  hµng Nhµ  níc b¸o c¸o Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  kÕt qu¶ c«ng t¸c tiªu huû  tiÒn,  ®ång göi Bé  Tµi chÝnh vµ  Bé C«ng an. Ch¬ng V QuyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÒm cña nh÷ng ngêi  tham gia c«ng t¸c tiªu huû tiÒn §i Ò u   22.  Khi vµo lµm viÖc trong kho tiÒn tiªu huû  vµ c¸c phßng giao nhËn, kiÓm ®Õm, c¾t huû, tÊt c¶ mäi ng­ êi   tham   gia   c«ng   t¸c   tiªu   huû   tiÒn   ph¶i   ®eo   thÎ,   mÆc  trang phôc do Héi ®ång tiªu huû cÊp; kh«ng mang theo cÆp,   tói s¸ch, tiÒn b¹c, t trang, vËt dÔ  ch¸y, næ vµo n¬i lµm  viÖc vµ  ph¶i thùc hiÖn  ®óng c¸c néi quy lµm viÖc cña Chñ  tÞch Héi  ®ång tiªu huû  vµ  Chñ  tÞch Héi  ®ång gi¸m s¸t quy  ®Þnh. §i Ò u   23.  Héi  ®ång tiªu huû  vµ  nh÷ng ngêi tham gia  c«ng t¸c tiªu huû  tiÒn  ®îc hëng c¸c chÕ   ®é  båi dìng tham  gia tiªu huû, lµm thªm giê, phô cÊp tr¸ch nhiÖm, båi d ìng  ®éc h¹i, b¶o hé lao ®éng vµ c¸c chÕ ®é kh¸c theo quy ®Þnh   cña Nhµ níc vµ cña ngµnh. §i Ò u  24. 1. Nh÷ng c¸n bé, nh©n viªn, tËp thÓ lµm nhiÖm vô tiªu   huû  tiÒn cã  thµnh tÝch xuÊt s¾c  ®îc Thèng  ®èc Ng©n hµng  níc quyÕt ®Þnh khen thëng. 2. C¸ nh©n, tæ c«ng t¸c vi ph¹m quy chÕ  nµy th×  tuú  theo tÝnh chÊt vµ møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lý kû luËt. Tr­ êng hîp lµm thiÕu, mÊt tiÒn ph¶i båi th êng toµn bé  thiÖt  h¹i vµ bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. §èi víi c¸n bé, nh©n viªn lµm c«ng t¸c tiªu huû, nÕu  tham «, lîi dông lÊy c¾p tµi s¶n th×  ph¶i båi thêng 100%  gi¸ trÞ tµi s¶n thiÕu vµ buéc th«i viÖc; tr êng hîp nghiªm  träng ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù.
  9. 9 Ch¬ng VI §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  25. 1. Chñ  tÞch Héi  ®ång tiªu huû  cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc  thùc hiÖn Quy chÕ nµy. 2. Côc trëng Côc Ph¸t hµnh vµ  kho quü  híng dÉn viÖc  ghi chÐp sæ s¸ch, lËp b¸o c¸o cã liªn quan trong c«ng t¸c  tiªu huû tiÒn. §i Ò u   26.   ViÖc   söa   ®æi,   bæ   sung   Quy   chÕ   nµy   do  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2