Quyết định 347-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
307
lượt xem
2
download

Quyết định 347-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 347-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 347-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ   è  347­T T G  N G µ Y   T S 5­7­1994 V Ò  VI Ö C  T H µ N H  L Ë P   A N  C H Ø  ®¹ O  T R U N G  ¬ N G B V Ò   H Ý N H   C H  N H µ     µ  ® Ê T  ë.  C S¸ ëV THñ   íNG  Ý NH   ñ   T CH PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  è  CP   µy  7­ cø  ®Þ s 60­ ng 5­ 1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   Òn   c Ch ph v quy së  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    ¹  «   Þ  µ  h nh ë v quy sd ®Ê ë t i th v NghÞ   nh  è  CP   ® ®Þ s 61­ ngµy  7­ 5­ 1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v mua    µ  b¸n v kinhdoanh  µ  ;   nh ë § Ó   ¶m   ® b¶o  Öc  chøc  iÓn khaithùc hiÖn    vi tæ  tr       haiNghÞ   nh  ãitrªn ®Þ n    ® îcthèng  Êt vµ    nh   chÆt  Ï; ch Theo    Þ  ña  é   ëng  é   ©y  ùng, Bé   ëng  é   µi chÝnh, Tr­ ®Ò ngh c B tr BX d   tr BT    ëng  ban  Ët    Ýnh  ñ,Tæng  ôc  ëng  V gi¸Ch ph   c tr Tæng  ôc  Þa  Ýnh, c § ch   QUY Õ T   NH   ®Þ §i Ò u    µnh  Ëp  1.­Th l Ban  chØ  o  ®¹ Trung  ng  Ò   Ýnh  ¬ v ch s¸ch nhµ    µ    ëv ®Êt    ë (sau ®©y  äit¾tlµBan    g      chØ  o  ®¹ Trung  ng) víi µnh  Çn  ¬    th ph sau  y: ®© 1.§ång  Ý  Çn    ch Tr §øc  ¬ng,Phã  ñ íng ChÝnh  ñ,Trëng  L   Th t   ph   ban; 2.§ång  Ý    ch Ng«  ©n  éc,Bé  ëng  é  ©y  ùng,Phã  ëng  Xu L   tr BX d   Tr ban; 3.§ång  Ý  ¹m  Ü     ch Ph S Liªm;Thø  ëng  é  ©y  ùng,Uû     tr BX d   viªn 4.§ång  Ý    ch Nguy Ôn  Sinh  ïng,Thø  ëng  é  µichÝnh,Uû   H   tr BT    viªn; 5. §ång chÝ  Chu  V¨n ThØnh, Phã  Tæng  côc tr ng Tæng  côc §Þa  ë chÝnh,Uû     viªn; 6.§ång  Ý  V¨n  ©n,  ã  ëng    ch Lª  T Ph tr ban  Ban  Ët    Ýnh  ñ,Uû   V gi¸Ch ph   viªn; 7.§ång  Ý    ch Thø  ëng  é    tr B T ph¸p,Uû     viªn; 8. M êi  ét  ã  ñ   Þch  µn  ñ   Þch  û     m Ph Ch t §o Ch t U ban  Trung  ng  Æt   Ën ¬M tr   tæ  èc  Öt  qu Vi Nam   µ  ét  ã   ñ   Þch  vm Ph Ch t Tæng  Liªn ®oµn    Lao  ng  Öt ®é Vi   Nam   µm  û   l U viªn.   §i Ò u 2.­Ban    chØ  o  ®¹ Trung  ng  ã  Ö m   ô  óp  Ýnh  ñ  ¬ c nhi v gi Ch ph chØ   ®¹o  èng  Êt viÖc  iÓn khaithùc hiÖn    th nh   tr       hai NghÞ   nh  Ò   Òn  ë  ÷u  ®Þ v quy sh nhµ    µ  Òn  ö  ông  t    ¹  «   Þ,vÒ   ë v quy sd ®Ê ë t i th   mua   ® b¸n  µ  v kinh doanh  µ      nh á trªnph¹m    níc,cô  Ó  µ:   vic¶    th l 1. ChØ   o    é,  µnh  ªnquan    ®¹ c¸c B ng li   ban  µnh  Þp  êivµ  y       h k th   ®Ç ®ñ c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  ùc hiÖn    Þ  nh;   h  th   haingh ®Þ 2. ChØ   o  Öc  chøc  Ëp  Ên    ®¹ vi tæ  t hu cho    Êp,c¸cngµnh    c¸cc     ë Trung  ng  ¬ vµ  a  ¬ng  ®Þ ph nh»m   qu¸n tr Ötchñ  ¬ng,n ¾ m   ÷ng  éidung  µ  íc®i   i  tr   v n  v b   trong   tr Ónkhaithùc hiÖn  NghÞ   nh  µy; i      2  ®Þ n
  2. 2 3. ChØ   o  «n  c, kiÓm     Öc  Ëp      Õ   ¹ch  µ    ®¹ ® ®è   travi l ®Ò ¸n,k ho v quy  ×nh  tr tr Ón khaithùc  Ön  ña    a   ¬ng. Trùc  Õp  i    hi c c¸c ®Þ ph   ti chØ   o    µnh, c¸c ®¹ c¸c ng    ®Þa  ¬ng    Õt    Ên    íng m ¾ c.  èivíi ÷ng  Ên      ph gi¶iquy c¸c v ®Ò v   §   nh v ®Ò ph¸tsinh   vîtqu¸ thÈm  Òn    Õt cña    µnh,c¸c®Þa  ¬ng  × ph¶ib¸o c¸o    quy gi¶iquy   c¸cng    ph th       xiný  Õn  ñ íng ChÝnh  ñ    Õt ®Þnh;   ki Th t   ph ®Ó quy   4.Cã     tr¸chnhiÖ m  ö    chuyªn viªnc«ng    êng    c c¸ctæ     t¸cth xuyªn t¹ c¸c®Þa        i bµn  äng ®iÓ m:  µnh  è  µ   éi,thµnh  è  å   Ý   tr   th ph H N   ph H Ch Minh,thµnh  è      ph H¶i Phßng,  tØnh Qu¶ng Nam   §µ   ½ ng     «n   c,  ¾ m   ×nh  ×nh, ph¸t ­  N ®Ó ® ®è n t h     hiÖn    Ên    Èy  c¸cv ®Ò n sinh ®Ó         b¸o c¸o Ban  chØ  o    Õt ; ®¹ gi¶i quy   5.  Þnh  ú  th¸ng, Ban  § k 6    chØ   o  ®¹ Trung  ng  ¬ ph¶i b¸o    c¸o  ñ   íng Th t   ChÝnh  ñ  Õt  ph k qu¶  iÓn khaithùc hiÖn  nghÞ  nh    ¹m    nícvµ  tr       2  ®Þ trªnph vic¶    kÕ   ¹ch  iÓn  ho tr khai 6    th¸ng  Õp  ti theo, trong    ó      ®ã ch ý c¸c  a   µn  äng ®Þ b tr   ®iÓ m:  µnh  è  µ   éi,thµnh  è  å   Ý   th ph H N   ph H Ch Minh,thµnh  è      ph H¶i Phßng  µ  v tØnh Qu¶ng  Nam    µ  ½ ng.  ­§ N §i Ò u    ëng  3.­Tr ban Ban chØ  o  ®¹ Trung  ng  Õt ®Þnh  µnh  Ëp bé  ¬ quy   th l  phËn  êng  ùc gå m     th tr   c¸c chuyªn    ña    µnh  ªnquan  ã  Òu  gia c c¸c ng li   c nhi kinh   nghiÖ m   Ò   Ünh  ùc  µ, ®Êt    óp  vl v nh   ®Ó gi Ban  chØ   o  ùc  Ön  ®¹ th hi chøc  n¨ng  nhiÖ m   ô  ña  × nh.  vc m V¨n phßng  êng  ùccña  th tr   Ban chØ  o  ng  ¹  ôsë  ®¹ ®ã ti   tr Bé  ©y  ùng   Lª  ¹iHµnh, Hµ   éi. X d ­37  §    N  §i Ò u    4.­Ban  chØ  o  ®¹ Trung  ng  îcquyÒn  cÇu    a  ¬ng, ¬ ®  yªu  c¸c ®Þ ph   c¸c Bé,  µnh    ng cung  Êp    è  Öu,b¸o      Ên    ªnquan  n   Öc  c c¸c s li   c¸o c¸c v ®Ò li   ®Õ vi tr Ónkhaithùc hiÖn  nghÞ  nh  µy. i      2  ®Þ n  §i Ò u    é   µi chÝnh  Êp    Ý  ôc  ô  5.­B T   c kinh ph ph v cho  ¹t®éng  ña    ho   c Ban chØ  o  ®¹ Trung  ng. ¬  §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  ý.C¸c  é  6.­Quy ®Þ n c hi l     k t  k  B tr ng, Thñ   ëng  ¬  ë  tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, thu Ch ph   Chñ   Þch  û   t U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ    ¬ v c¸c thµnh    viªnBan  chØ  o  ã  ®¹ c tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n 
Đồng bộ tài khoản