intTypePromotion=1

Quyết định 373/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định 373/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 373/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 40/2001/QĐ-NHNN ngày 17/4/2001 về việc cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 373/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc vi Öt n a m   n s è 373/2003/q ®­n h n n  n g µ y  22 th¸ng 4 n¨ m  2003 v Ò   Ö c s ö a ® æ i, b æ   vi s u n g   é t s è  ® i Ò u  c ñ a q u y Õ t ® Þ n h  s è  440/2001/q ®­n h n n   m n g µ y 17/4/2001 v Ò  vi Ö c  h o  vay ® è i víi n g êi lao ® é n g   c   ® i lµ m  vi Ö c c ã  th êi ¹ n ë  n íc n g o µ i  h th è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc  ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h Nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 5/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cB c¬  quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 152/1999/N§­   µy  CP ng 20/9/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  Öc  êi lao ®éng  µ  ®Þ vi ng     v chuyªn    Öt Nam   i  µm  Öc  ã  gia Vi   ® l vi c thêih¹n ë  ícngoµi;    n   ­ C¨n cø ý  kiÕn chØ  ®¹o cña Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  t¹ V¨n b¶n sè  í i 827/VPCP­KHTH   µy  ng 25/02/2003 vÒ   Öc    vi cho  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng   tµis¶n  i víi êilao®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n ë  ícngoµi;   ®è    ng     ® l vi c th     n   ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh ® §i Ò u  1. Söa  ® æi, bæ  sung m ét sè  ®iÒu  cña Quy Õt ®Þnh  sè  440/2001/Q§­ NHNN   µy  ng 17/4/2001  Ò   Öc  v vi cho  vay  i  íingêi lao ®éng  ®è v      ®i  µm  Öc  ã  êih¹n    ícngoµinh  l vi c th   ë n     sau: 1.Söa  æi,bæ     ®   sung  Òu  nh  §i 6  sau: "§iÒu    6.B¶o  ¶m   Òn vay ® ti   1. §èi víingêi lao ®éng  éc  Ön  Ýnh          thu di ch s¸ch,c¸c ng©n  µng  ¬ng     h th m¹inhµ  íccho    n  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n. t  2. §èi víingêi lao ®éng          kh«ng  éc  Ön  Ýnh  thu di ch s¸ch,viÖc    b¶o  ¶m   ® tiÒn vay  ùc hiÖn      th   nh sau: a. C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹i xem   Ðt,quyÕt  nh    ng h th m  x  ®Þ cho vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  i  íingêi lao ®éng  ã    iÒu  Ön  t  ®è v      c ®ñ ® ki quy  nh  ¹ ®Þ ti  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è 85/2002/N§­   µy  18  1  ®Þ s  CP ng 25/10/2002; b. C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹i xem   Ðt, quyÕt  nh   ng h th m  x  ®Þ cho vay  n     ®Õ 20 tr Öu ®ång  i  kh«ng  dông  Ön  ¸p  bi ph¸p b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  i  íingêi lao t  ®è v      ®éng  kh«ng  ã    iÒu  Ön  c ®ñ ® ki quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  18  1  ®Þ s 85/2002/N§­   µy  CP ng 25/10/2002;
  2. 2 c.Trêng  îp ngêilao ®éng    h     ph¶ithùc hiÖn  Ön      bi ph¸p b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   b»ng  µis¶n, th×  Öc  ý  Õt  µ  ùc  Ön  îp  ng  t    vi k k v th hi h ®å b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay    nh sau: ­ §èi víikho¶n       cho vay  ùc hiÖn  th   th«ng qua  é    nh  ña  êi lao h gia ®× c ng     ®éng, th× hîp ®ång    ng      lao ®é b¶o  ¶m   Òn vay  îcký  Õt  ÷a ®¹idiÖn  ña  ® ti   ®   k gi     c hé    nh  íi ©n  µng  ¬ng  ¹i. gia®× v   ng h th m ­  èi víikho¶n  §   cho vay  ùc tiÕp  êi lao  ng  µ ®éc  ©n, th×  îp tr   ng   ®é l  th   h  ®ång  b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  îc ký  Õt  ÷a  ©n  µng  ¬ng  ¹i víingêi lao ®   k gi ng h th m      ®éng,  hoÆc   íibªn  îc ngêi lao  ng  û  Òn  v  ®    ®é u quy theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt." 2.Söa  æi,bæ     ®   sung  Òu  nh  §i 7  sau: "§iÒu    ñ  ôccho  7.Th t   vay 1. C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹i c¨n  vµo  îp  ng  ∙  ý  ÷a  êi lao   ng h th m  cø  h ®å ® k gi ng     ®éng  íi   v   doanh  c¸c nghiÖp  ÖtNam   îcphÐp  a  êilao®éng  i  µm  Öc  Vi   ®  ® ng     ® l vi cã  êih¹n    íc ngoµi hoÆc   êi sö  ông    ng    íc ngoµi phï hîp  íi th   ën     ng   d lao ®é ën       v  quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 152/1999/N§­   µy  CP ng 20/9/1999  µ  å  ¬    v h s vay vèn quy  nh  ¹ kho¶n  ®iÒu  µy    ®Þ t  i 2  n ®Ó xem   Ðt cho  x  vay. 2.Hå   ¬    s vay  èn  i víi êilao®éng, gå m: v ®è     ng       a. GiÊy  ê chøng    t  minh  êi vay  µ chñ  é    nh  ña  êi lao ®éng  ng   l  h gia ®× c ng     ®i  µm  Öc  ã  êih¹n    ícngoµiphïhîp víi l vi c th   ë n          quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët. èivíi lu       § ngêi lao ®éng  µ      m b¶n  ©n  éc  Ön  Ýnh  th thu di ch s¸ch ph¶i cã  Êy  ê cña  ¬    gi t   c quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Nh n   th quy chøng minh  êi lao ®éng  éc  Ön  Ýnh  ng     thu di ch s¸ch. b.  Êy    Gi ®Ò nghÞ   vay  èn  ña  ñ  é   v c ch h gia  nh ®× hoÆc   ña  êi lao c ng     ®éng  ®èivíi êng  îp ngêilao®éng  µ®éc  ©n). (    tr h     l  th c. Th«ng    b¸o hoÆc   Êy  gi x¸c  Ën  ña  nh c doanh  nghiÖp  Öt  Vi Nam   îc ®  phÐp  a  êilao ®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    ícngoµi,cña  êisö  ông  ® ng     ® l vi c th   ë n     ng   d lao ®éng    ícngoµivÒ   Öc  Ón  ông  êilao ®éng  i  µm  Öc  ã  êi   ën     vi tuy d ng     ® l vi c th   h¹n ë  ícngoµi.  n   d.C¸c  µiliÖu kh¸cchøng    t      minh    iÒu  Ön  ®ñ ® ki vay  èn.". v §i Ò u 2. C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc tiÕp  ôc cho  Ng h th m  n  t  vay  i  íi ®è v   ngêilao ®éng  µ      m b¶n  ©n  éc diÖn  Ýnh  th thu   ch s¸ch cho  n     µn  µnh    ®Õ khiho th viÖc  µn  b giao  cho  ©n   µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch  héi.Sau  êi®iÓ m   µn  X∙    th   b giao  nµy,n Õu  êilao ®éng  µ     ng     m b¶n  ©n  éc diÖn  Ýnh  th thu   ch s¸ch cã    nhu  Çu    c vay vèn  ¹    ©n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc,th×  îcxem   Ðt  t i Ng c¸c h th m  n  ®  x cho  vay theo    quy ®Þnh  ña  c Quy Õt  nh   µy  µ  dông   ®èi  íitr ng  îp  êi lao  ng  ®Þ n v ¸p  nh v   ê h ng   ®é kh«ng  éc diÖn  Ýnh  thu   ch s¸ch. §i Ò u 3. 1. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh    ®Þ n c hi l     sau  êil¨m  µy,kÓ   õ ngµy  m   ng   t   ®¨ng  C«ng  b¸o. 2. Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc;Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  h Nh n     ph tr   Trung  ng; Héi  ng  ¬  ®å qu¶n 
  3. 3 trÞ,Tæng     gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ©n   µng  Ýnh  ®è Ng h ch s¸ch    éi vµ    ©n   x∙ h   c¸c Ng hµng  ¬ng  ¹ichÞu  th m  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2