intTypePromotion=1

Quyết định 42/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
106
lượt xem
5
download

Quyết định 42/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 42/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 20/2006/QĐ-NHNN ngày 09/5/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 42/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. Ng©n hµng nhµ níc                  Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa viÖt  nam              ViÖt nam   §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè : 42/2007/Q§­NHNN Hµ Néi, ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2007 QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc söa ®æi §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh sè 20/2006/Q§­NHNN ngµy  09/5/2006 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc vÒ viÖc söa ®æi §iÓm 3  Phô lôc sè 3 Quy ®Þnh vÒ hÖ thèng m∙ ng©n hµng dïng trong giao dÞch  thanh to¸n qua Ng©n hµng Nhµ níc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè  02/2006/Q§­NHNN ngµy 18/01/2006 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc                C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam n¨m 1997  vµ LuËt söa ®æi,  bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Ng©n   hµng Nhµ níc ViÖt Nam n¨m 2003; C¨n   cø   LuËt   c¸c   Tæ   chøc   tÝn   dông   n¨m   1997   vµ  LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   c¸c   Tæ  chøc tÝn dông n¨m 2004; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 52/2003/N§­CP ngµy 19/5/2003   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n   vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam; Theo ®Ò nghÞ cña Trëng Ban Thanh to¸n, QuyÕt ®Þnh:             §iÒu 1. Söa ®æi §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh sè 20/2006/Q§­ NHNN ngµy 09/5/2006 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc  vÒ viÖc söa ®æi §iÓm 3 Phô lôc sè 3 Quy ®Þnh vÒ hÖ  thèng   m∙   ng©n   hµng   dïng   trong   giao   dÞch   thanh   to¸n  qua Ng©n hµng Nhµ níc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè  02/2006/Q§­NHNN   ngµy   18/01/2006   cña   Thèng   ®èc   Ng©n  hµng Nhµ níc nh sau: “§iÒu 1. Söa ®æi §iÓm 3 Phô lôc sè 3 Quy ®Þnh vÒ  hÖ thèng m∙ ng©n hµng dïng trong giao dÞch thanh to¸n 
  2. qua Ng©n hµng Nhµ níc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè  02/2006/Q§­NHNN   ngµy   18/01/2006   cña   Thèng   ®èc   Ng©n  hµng Nhµ níc nh sau: 3. Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn: Tªn Ng©n hµng Lo¹i  Ký  NH hiÖu Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn MiÒn T©y 3 46 §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ  ngµy 10/12/2007. §iÒu   3.  Ch¸nh   V¨n   phßng,   Trëng   Ban   Thanh   to¸n,  Côc trëng Côc C«ng nghÖ tin häc Ng©n hµng, Thñ trëng  c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m ®èc Së Giao  dÞch   Ng©n   hµng   Nhµ  níc,   Gi¸m   ®èc  Ng©n   hµng   Nhµ  níc  chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng; Chñ  tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) tæ  chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.  kt. thèng ®èc phã thèng ®èc N¬i nhËn: §∙ ký : Phïng Kh¾c KÕ ­ Nh ®iÒu 3 (®Ó thùc hiÖn); ­ Ban l∙nh ®¹o NHNN(®Ó b/c); ­ VP ChÝnh phñ (2 b¶n); ­ Bé T ph¸p (®Ó kiÓm tra); ­ Lu VP, BTT, PC.  2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2