intTypePromotion=1

Quyết định 421/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định 421/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 421/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Quy chế thực hiện đầu tư, mua sắm thiết bị, vật tư, nguyên liệu, phụ liệu và giải pháp kỹ thuật phục vụ quá trình in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 580/2002/QĐ-NHNN ngày 10/6/2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 421/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  421/2003/Q§­N H N N   n n g µ y 05  th¸ng 5 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c s ö a ® æ i  Q u y  c h Õ  th ù c hi Ö n  ® Ç u   , t  m u a   ¾ m  thi Õt b Þ , v Ë t t, n g u yªn li Ö u, p h ô  li Ö u  s v µ  gi¶i h¸p  ü  thu Ë t p h ô c  v ô   u¸ tr× nh in,  p k q   ® ó c  ti Ò n  ñ a N g © n  h µ n g  N h µ   íc c n (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 580/2002/Q§­NHNN   ngµy 10/6/2002 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc)   Th ®è Ng h Nh n T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997­ QH10   µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 05/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cB c¬  quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 81/1998/N§­   µy  CP ng 01/10/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò     c, b¶o  v in,®ó   qu¶n, vËn    chuyÓn  µ    ñy  Òn  Êy,tiÒn  v tiªuh ti gi   kim  ¹ ; lo i  b¶o qu¶n, vËn    chuyÓn  µis¶n  ý  µ  Êy  ê cã    t  qu v gi t   gi¸trong  Ö   èng  ©n   h th Ng hµng; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü, qu Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1.  á   B Kho¶n    Òu  Quy  Õ   ùc hiÖn  u  , mua   ¾ m   3, §i 12  ch th   ®Ç t  s thiÕtbÞ, vËt tu,nguyªn liÖu,phô  Öu vµ               li   gi¶iph¸p kü  Ëtphôc  ô    ×nh   thu   v qu¸ tr   in,®óc  Òn  ña  ©n   µng  µ   íc ban  µnh  Ìm    ti c Ng h Nh n   h k theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 580/2002/Q§­ NHNN   µy  /6/2002 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. ng 10    Th ®è Ng h Nh n §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ¨ng  ® c«ng b¸o. §i Ò u 3. Vô   ëng  ô   tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü, Ch¸nh    qu   V¨n phßng, Vô   ëng  ô   Õ     tr V K to¸n ­ Tµi chÝnh, Côc  ëng  ôc         tr C qu¶n  Þ,Vô   ëng  tr   tr Vô  Tæng  Ó m   Ki so¸t, ñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  µ   Th tr c¸c®¬ v c li   v Gi¸m  c  µ     ®è Nh m¸y intiÒn Quèc    Þu      giach tr¸chnhiÖ m    µh    thihn Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2