intTypePromotion=1

Quyết định 436/1997/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
109
lượt xem
5
download

Quyết định 436/1997/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 436/1997/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung và sửa đổi một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 436/1997/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc s è  436/1997/Q§­N H N N 2 ® n n g µ y  31 th¸ng 12 n¨ m  1997  Ò  vi Ö c b æ  su n g  v µ  s ö a ® æ i   v m é t s è  t µi kh o¶ n  v µ o  h Ö   è ng t µi h o ¶ n   Õ  to¸n  th  k k N g © n  h µ n g  N h µ  n íc Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícngµy  5­   cø  l Ng h Nh n   23­ 1990; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  3­ ng 02­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh  ©n   µng  µ     ®Ò ngh c V tr V K to¸n­ T   Ng h Nh níc.   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u      1. Bæ sung  µ  öa  æi  ét  è  µikho¶n  µ  éidung  ¹ch    vs ® m s t  vn  h to¸n vµo  Ö   èng  µikho¶n  Õ   H th t  k to¸n Ng ©n   µng  µ   íc ban  µnh    h Nh n   h theo Quy Õt  ®Þnh  è  s 269/Q§­ NH2   µy  12­ ng 04­ 1992  µ  v Th«ng   è  t s 16/TT­ NH2   µy  ng 12­ 12­1992  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícnh  c Th ®è Ng h Nh n   sau: 1.Bæ     sung  µi t  kho¶n  465   ¹itÖ  Ç m   è ­Ngo   c c Tµikho¶n  µy    n chØ  ë   ¹ Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng  ë  m t  i h Nh n   ¬ (S giao dÞch)     dïng    ¹ch to¸nsè  ¹itÖ  ña    ®Ó h     ngo   c Tæ chøc  Ýn  ông  Ç m   è  td c c cho NHNN     ®Ó ® îcvay    Êp  èn    t¸ c v b»ng  ng  ÖtNam. i ®å Vi   Bªn  ã        Þngo¹itÖ  C ghi: Gi¸tr   ­   TCTD   a  Ç m   è  ®c c vay  èn. v Bªn  î       Þngo¹itÖ  Ç m   è  îcgi¶i õ(chÊ m    Ç m   è). N ghi: Gi¸tr   ­  c c®     tr døtc c ­    Þ ngo¹itÖ  Ç m   è  îc chuyÓn  ¼n   Òn  ë  ÷u  Gi¸ tr    c c®  h quy s h cho NHNN   (bªnnhËn  Ç m   è).   c c Sè    ã:   d C ­Ph¶n      Þngo¹itÖ  ña  ¸nh gi¸tr     c TCTD   a  Ç m   è  ®c c cho  NHNN. H¹ch      Õt: to¸nchiti ­  ë   µikho¶n    Õttheo  M t  chi ti   TCTD   ã  ¹itÖ  ang  a  Ç m   è    c ngo   ® ®c c ®Ó NHNN  cho vay    Êp  èn. t¸ c v i Ngoµi sè  µikho¶n    Õt,Ng ©n   µng    t  chiti   h ph¶il B¶ng   u  cam   Õt  Ç m   è  kc c ngo¹itÖ      ®Ó vay  èn  ïng c¸c tµiliÖu kh¸c cã  ªnquan  í viÖc  Ç m   è  µ  ë   v c          li   t  i c cvm sæ   theo dâichitiÕtlo¹ ngo¹itÖ  Ç m   è.     i    c c 2. Bæ     sung  µikho¶n  t  7041    èn  µitrî uû    u    Ën  ña  Ýnh  ­ V t     th¸c®Ç tnh c Ch , phñ    ùc hiÖn    ù    ®Ó th   c¸cd ¸n theo c¸cm ôc  ch     ®Ý chØ  nh. ®Þ Tµikho¶n  µy  ïng ®Ó   ¹ch to¸nsè  èn  µitrîuû    u    ña  Ýnh    n d   h     v t     th¸c®Ç tc Ch , phñ  giao cho    NHNN     ùc hiÖn    ù    ®Ó th   c¸cd ¸n theo c¸cm ôc  ch     ®Ý chØ  nh. ®Þ
  2. 2 Bªn  ã       è   èn  ña  Ýnh  ñ  C ghi:­ S v c Ch ph giao cho    ùc hiÖn    ù    ®Ó th   c¸c d ¸n theo c¸cm ôc  ch     ®Ý chØ  nh. ®Þ Bªn  î     è  èn  N ghi: S v chuyÓn    ¹ChÝnh  ñ. ­ tr¶l   i ph Sè     ã:    d C ­ Ph¶n  ¶nh  è  èn  µitrî uû    u    Ën  ña  Ýnh  ñ  s v t     th¸c®Ç t nh c Ch , ph do  NHNN   ang  ® qu¶n  ý. l H¹ch      Õt: to¸nchiti ­M ë   µi   t  kho¶n    Õttheo tõng lo¹ vèn. chiti      i   §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u  3. Ch¸nh V¨n phßng  èng  c,  ô   ëng  ô   Õ   Th ®è V tr V K to¸n ­  µi  T   chÝnh,Thñ  ëng  n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng,Gi¸m  c      tr ®¬ v thu   h Nh n   ¬  ®è chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Þu  Ng h Nh n     ph ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2