intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 4480/2002/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

154
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4480/2002/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định trách nhiệm và xử lý khi vi phạm trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ ngày 31 tháng 12 năm 2002.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4480/2002/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é   ë n g  B é  Giao  B tr th«ng v Ë n  t¶i è    s 4480/2002/Q§­B G T V T,  g µ y  31  n th¸ng 12 n¨ m  2002  ñ a B é  Giao  c th«ng v Ë n  t¶i Ò   Ö c ba n   µ n h  Q ui   v vi h ®Þnh   tr¸ch  hi Ö m  v µ   ö  lý khi vi p h ¹ m  trong c«n g  t¸c u ¶ n  lý ® µ o  t¹o, n x  q   s¸t h ¹ ch, c Ê p  Gi Ê y  h Ð p     p l¸i xe c ¬  giíi® ê n g  b é   B é   R ¦ë N G   é  GI A O  T H ¤ N G   Ë N  T¶I T B V ­C¨n  LuËt Giao    cø    th«ng  êng  é  µy  ® b ng 29/6/2001; ­ C¨n  Ph¸p  Önh    cø  l C¸n  é,c«ng  b  chøc  µ  v Ph¸p  Önh  èng  l Ch tham  òng  nh ngµy  26/2/1998; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 22/CP  µy  ng 22/3/1994  ña  Ýnh   ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n,tr¸chnhiÖm   v  h    qu¶n  ý Nhµ   íc vµ  ¬  Êu  chøc  é   l  n  cc tæ  b m¸y  ña  é  c B Giao  th«ng  Ën  ; v t¶i Theo    Þ  ña  ôc  ëng  ôc  êng  é  Öt Nam,  ô   ëng  ô   æ   ®Ò ngh c C tr C § b Vi   V tr VT chøc    é   c¸n b ­Lao  ng,   ô  ëng  ô  ®é  V tr V Ph¸p  Õ    Ën  , ch ­V t¶i Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Qui®Þnh    tr¸chnhiÖ m     vµ  ö  ýkhiviph¹m  x l      trong c«ng      t¸cqu¶n  ý®µo  ¹o,   ¹ch,cÊp  Êy  Ðp  i l  t h s¸t   Gi ph l¸   xe  ¬  í® êng  é” c gi   i b. §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k  §i Ò u    3. C¸c «ng  µ):Chñ   Þch  û   (B   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc    Trung  ng, Bé  ëng  é  ã  ªnquan, Ch¸nh  phßng  é,  ô   ­ ¬   tr B c li     v¨n  B V tr ëng    ô   éc Bé, Ch¸nh  c¸c V thu     thanh    é, Côc  ëng  ôc  êng  é  Öt Nam,  traB   tr C § b Vi   Gi¸m  c   ë Giao  ®è S th«ng  Ën    v t¶i(Giao th«ng c«ng  Ýnh), Thñ   ëng  ¬  ch   tr c quan,®¬n  Þ  ã  ªnquan  Þu    v c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 Q u y  ® Þ n h  tr¸ch n hi Ö m  v µ  x ö  l ý k hi vi p h ¹ m  trong  c « n g  t¸c u ¶ n  l ý ® µ o  t¹o,  q  s¸t ¹ ch, c Ê p  gi Ê y p h Ð p  l¸i e c ¬  giíi  h  x   ® ê n g  b é (Ban  µnh  µnh  Ìm  h h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 4480/2002/Q§­BGVT   ngµy  th¸ng  n¨m  31  12  2002  ña  é   ëng  é   c B tr B Giao th«ng  Ën    v t¶i) C h ¬ n g  I Q UI § Þ N H  C H U N G §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh  µ  i t ng ¸p dông v ®è  î     1. Qui  nh  µy    nh    ®Þ n x¸c ®Þ tr¸chnhiÖm   µ  ö  ýkhiviph¹m    v x l      trong c«ng    t¸cqu¶n  ý®µo  ¹o,   ¹ch,cÊp  Êy  Ðp    c¬  í® êng  é.   l  t hs¸t   Gi ph l¸xe  gi   i i b 2. Qui  nh  µy    ông  i  íitæ    ®Þ n ¸p d ®è v   chøc,c¸ nh©n  ùc hiÖn  Öm   ô     th   nhi v qu¶n  ý®µo  ¹o,s¸th¹ch,cÊp  Êy  Ðp    c¬  í ® êng  é  l  t     Gi ph l¸ xe  gi   i i b trong ph¹m      vi toµn  èc. qu Qui  nh  µy  ®Þ n kh«ng  dông  i  íitæ  ¸p  ®è v   chøc, c¸ nh©n  µm  Ö m   ô     l nhi v qu¶n  ý®µo  ¹o,   ¹ch,cÊp  Êy  Ðp    cho  ùcl ng qu©n  i,c«ng    l  t h s¸t   Gi ph l¸xe  i l  î   ®é   an lµm  Öm  ô  èc  nhi v qu phßng,an    ninh. §i Ò u    tæ  2. C¸c  chøc,c¸nh©n    nh  ¹i    qui®Þ t  kho¶n    Òu  gå m:  2,§i 1  1.  é Giao  B th«ng  Ën    èng  Êt  v t¶ith nh qu¶n  ý nhµ  íc vÒ   o   ¹o,s¸t l  n   ®µ t     h¹ch,cÊp  Êy  Ðp      Gi ph l¸xe. i Côc  êng  é  Öt Nam   îcB é  § b Vi   ®   Giao  th«ng  Ën    û  Òn  ùc hiÖn  v t¶iu quy th   nhiÖ m   ô  v qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   o  ¹o,s¸th¹ch,cÊp  Êy  Ðp  i trong l  n   ®µ t       Gi ph l¸ xe      ph¹m    µn  èc. vito qu C¸c  ë  S Giao  th«ng  Ën    v t¶i(Giao th«ng  c«ng  Ýnh) chÞu  ch   tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý®µo  ¹os¸th¹ch,cÊp  Êy  Ðp    trong ph¹m    l  t      Gi ph l¸ xe  i   vitØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng.     ¬ 2. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng, c¸c  é  ã  ¬   Bc c¬  ë  o  ¹ol¸ xe,Trung  ©m    ¹ch l¸ xe  s ®µ t       i t s¸th     trong ph¹m    Ö m   ô,quyÒn   i   vinhi v  h¹n  ña  × nh  èihîp  chøc  ùc hiÖn  cm ph   tæ  th   qu¶n  ývÒ   o  ¹o,s¸th¹ch,cÊp  l   ®µ t       GiÊy  Ðp    trong ph¹m    a  ¬ng,ngµnh. ph l¸xe i   vi®Þ ph     3.C ¬    quan  qu¶n  ýcÊp    ùctiÕp c¬  ë  o  ¹ol¸xe. l  trªntr     s ®µ t     i 4. §¬n  Þ  ùctiÕp  o  ¹o,s¸th¹ch    vµ  éi ®ång    ¹ch,Tæ       v tr   ®µ t     l¸ xe  H   i s¸th   s¸t h¹ch l¸xe.    i 5. C¸  ©n  ùctiÕp thùc hiÖn  Öm   ô    nh tr       nhi v qu¶n  ý®µo  ¹o,s¸th¹ch,cÊp  l  t     GiÊy  Ðp    ph l¸xe: i §i Ò u    tæ  3. C¸c  chøc,c¸ nh©n  t¹i Òu  cña  ®Þnh  µy       nªu   §i 2  Qui  n ph¶i tu©n  ñ c¸cqui®Þnh  ña    th       c v¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËtvÒ       qu¶n  ý®µo  ¹o,   l  t  s¸t h¹ch,cÊp  Êy  Ðp        nh  ña      Gi ph l¸ xe,qui®Þ i c v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p luËtkh¸ccã       li   ªnquan  µ  ©n  ñ Qui ®Þnh  µy. v tu th     n 
 3. 3 C h ¬ n g  II Q u y  ® Þ n h  tr¸ch n hi Ö m §i Ò u    4. Tr¸chnhiÖm  ña  é    c B Giao th«ng  Ën  . v t¶i 1. Rµ         so¸tbæ sung, söa  æi  Þp  êic¸c v¨n    ® k th     b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  Ët lu   tronglÜnh  ùc    v qu¶n  ý®µo  ¹o,   ¹ch,cÊp  Êy  Ðp    c¬  í® êng  é. l  t h s¸t   Gi ph l¸xe  gi   i i b 2. ChØ   o    ®¹ thanh    Óm     nh  ú, ®ét  Êt vÒ   tra,ki tra®Þ k  xu   qu¶n  ý®µo  ¹o, l  t  s¸th¹ch cÊp  Êy  Ðp          Gi ph l¸xe: i a.Tæng  Óm    nh  ú    ki tra®Þ k sau  n¨m; 2    b.KiÓ m     nh  ú  µng    tra®Þ kh n¨m; c.KiÓ m     t  Êt.   tra®é xu §i Ò u  Tr¸chnhiÖm  ña  ôc  êng  é  ÖtNam 5.    cC§ b Vi   1. Chñ   × so¹n    tr   th¶o  µ  Þu  v ch tr¸ch nhiÖm   Ýnh  Ò   éi dung    ch v n  chuyªn  m«n, nghiÖp  ô  ña    b¶n  v c c¸c v¨n  quy  ¹m  ph ph¸p  ËtvÒ   lu   qu¶n  ý®µo  ¹o,s¸t l  t   h¹ch,cÊp  Êy  Ðp      Gi ph l¸xe. i 2. Tæ  chøc  o   ¹o s¸th¹ch      ®µ t     viªn trong  ¹m    µn  èc    è îng, ph vi to qu ®ñ s l   ®¶m   b¶o  Êtl ng. ch  î   3. C Êp  Êy  Ðp  o  ¹ol¸ xe    Gi ph ®µ t     cho  ¬  ë  o  ¹ol¸ xe      i c s ®µ t     « t« trong toµn  i   quèc  theo tiªuchuÈn.      4.Trùc  Õp qu¶n  ý®µo  ¹o,   ¹ch,cÊp,® æi  Êy  Ðp    cho      ti   l  t h s¸t     Gi ph l¸ xe  i c¸c ®èi t ng ® îcBé   î     Giao  th«ng  Ën    v t¶igiao;cã  Ön    bi ph¸p  ÷u  Öu  h hi ng¨n  õa    ng vi ph¹m, tiªucùc  Èy       x ra. 5. Phèihîp víi ô   æ           T chøc    é  µ  V c¸n b v Lao  ng, Thanh    é  iÓn khai ®é   traB tr     tæ chøc  thanh    Óm    ¬  ë  tra,ki trac s qu¶n  ý®µo  ¹o,   ¹ch,cÊp  Êy  Ðp  i l  t h s¸t   Gi ph l¸  xe theo    nh;    qui ®Þ khi ph¸thiÖn  ã    ¹m    c sai ph ph¶i xö  ý kÞp  êitheo  Èm     l  th   th quyÒn.   §i Ò u 6. Tr¸ch  Öm   ña  ë   nhi c S Giao th«ng  Ën    v t¶i(Giao th«ng c«ng  chÝnh). 1. Trùc  Õp qu¶n  ý®µo  ¹o,s¸th¹ch,cÊp  Êy  Ðp    cho    i    ti   l  t     Gi ph l¸ xe  i c¸c ®è t ng  îc giao  î®  trong ph¹m      vi tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ theo    quy ®Þnh 2.KiÓ m       nh  Ýnh      Èn  ü  Ët,   tra, ®Þ x¸c ch x¸ctiªuchu k thu   nghiÖp  ô,chuyªn v    m«n   ña  ¬  ë  o  ¹o l¸  thuéc  Òn  c c s ®µ t   i xe  quy qu¶n  ý,®Ò   Þ   ôc  êng  é  l  ngh C § b ViÖtNam   Êp  Êy  Ðp  o  ¹ol¸xe  t«.   c Gi ph ®µ t     «    i 3. C Êp  Êy  Ðp  o  ¹ol¸ xe        Gi ph ®µ t     m« t« theo  û  Òn  ña  ôc  êng  é  i u quy cC§ b ViÖtNam.   4. Thanh    Óm     ¬  ë  o  ¹o,Trung  ©m     ¹ch,Ban    tra,ki trac s ®µ t   t s¸th   qu¶n  ý l  s¸th¹ch l¸ xe.Cã   Ön          bi ph¸p ng¨n  i   chÆn     ¹m, tiªucùc  viph     trong viÖc    b¶o  ¶m   ® néidung,ch¬ng  ×nh ®µo  ¹o;thu chihäc  Ý, phÝ    ¹ch  Êp  Êy  Ðp       tr   t    ph   s¸th c Gi ph
 4. 4 l¸  sai qui ®Þnh;  ixe      mua,  b¸n  Êy  Ðp  i   ö  ý kÞp  êivi ph¹m  Gi ph l¸  x l   xe; th     theo  thÈm  Òn  quy hoÆc         ¬  b¸o c¸o c¸cc quan  chøc n¨ng  ö  ý. xl 5. B¸o    c¸o  Þp  êiviph¹m  ña    ¹ch    S ë  k th     c s¸th viªndo  Giao  th«ng  Ën    v t¶i (Giao th«ng    c«ng  Ýnh) qu¶n  ý®Ó   ôc  êng  é  Öt Nam   Ðt,thu håiThÎ ch   l  C§ b Vi   x     s¸th¹ch viªn.       6. Tr×nh  û     U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Öc    ph tr     ¬ vi x©y  ùng  d Trung  ©m    ¹ch l¸xe  t s¸th     theo quy  ¹ch vµ  ng    Èn  µnh. i   ho   ®ó tiªuchu ng §i Ò u 7. Tr¸ch  Öm   ña  û   nhi c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ã  ¬  ë  o  ¹ol¸xe.   ¬ c c s ®µ t     i 1. ChØ   o  ë    ®¹ S Giao  th«ng  Ën    v t¶i(Giao  th«ng c«ng  Ýnh) thùc hiÖn  ch     qu¶n  ý®µo  ¹o,   ¹ch,cÊp  Êy  Ðp    theo ®óng    nh. l  t h s¸t   Gi ph l¸xe  i   qui®Þ 2. ChØ   o  Öc    ®¹ vi thanh    Óm     tra,ki trac«ng    t¸cqu¶n  ý®µo  ¹o,s¸th¹ch, l  t     cÊp  Êy  Ðp    thuéc quyÒn  Gi ph l¸xe  i   qu¶n  ývµ  ö  ýviph¹m  l  x l    theo thÈm  Òn.   quy 3. Tæ     chøc  ùc hiÖn  Öc  ©y  ùng  th   vi x d Trung  ©m     ¹ch    theo    t s¸th l¸ xe  i qui ®Þnh. §i Ò u    8. Tr¸chnhiÖm  ña  é  ã  ¬  ë  o  ¹ol¸xe   c B c c s ®µ t     i 1.ChØ   o  ¬  ë  o  ¹ol¸xe  ùc hiÖn  ng    nh  ña    ®¹ c s ®µ t     th   i ®ó qui®Þ c ph¸p luËt.   2. ChØ   o  Öc    ®¹ vi thanh    Óm    tra,ki trac«ng    o  ¹ol¸ xe  éc quyÒn   t¸c®µ t     thu   i qu¶n  ý; ö  ýviph¹m  l   l    x theo thÈm  Òn.   quy §i Ò u 9. Tr¸ch nhiÖ m   ña  ¬    c c quan qu¶n  ýcÊp    ùctiÕp  ña  ¬  l  trªntr   cc së  o  ¹ol¸xe. ®µ t     i 1.Cã   Ön    bi ph¸p ®Ç u    µ    tv chØ  o  ¬  ë  o  ¹ol¸xe  ®¹ c s ®µ t     duy  ×, i tr     êng  t¨ngc c¬  ë  ËtchÊt,trang thiÕtbÞ  sv        gi¶ng d¹y,häc  Ëp     t theo ®óng    nh.   qui®Þ 2. Bæ   Ö m   bé    o, chØ  o  ¬  ë  Ón  än  bé  ©n    nhi c¸n  l∙nh®¹   ®¹ c s tuy ch c¸n  nh viªncã    È m   Êt ®¹o  øc, n¨ng  ùc,tr×nh ®é     ®ñ ph ch   ®   l    chuyªn m«n    ùc hiÖn    ®Ó th   c«ng  Öc  îcgiao. vi ®   3. Thêng    xuyªn gi¸m    Óm     «n  c  ¬   ë  o  ¹o l¸ xe  ùc s¸t,ki tra,® ®è c s ®µ t   i th     hiÖn  theo ®óng    nh; xö  ýkÞp  êiviph¹m    qui®Þ   l  th     theo thÈm  Òn.   quy   §i Ò u    10. Tr¸chnhiÖm  ña  ¬  ë  o  ¹ol¸xe   c c s ®µ t     i 1. TuyÓn    sinh ph¶ib¶o  ¶m         ® ®é tuæiqui®Þnh, kiÓm    Ò   ¹ih×nh       trav ngo   so  íi Êy  v  Gi kh¸m  søc  Îdo  ¬  kho   c quan  tÕ  ∙  Êp. y  ® c 2. Tæ     chøc  o  ¹omíi,bæ   ócn©ng  ¹ng    ®óng  ¬ng  ×nh,gi¸o ®µ t     t   h l¸ xe  i ch tr    tr×nh ®µo  ¹odo  é    t   B Giao  th«ng  Ën    v t¶iban  µnh;®óng u îng,h¹ng  o  ¹o, h   ll   ®µ t   ®Þa  iÓ m,  êih¹n  ® th   theo GiÊy  Ðp  o  ¹ol¸xe.   ph ®µ t     i 3. B¶o  ¶m   Êt l ng ®µo  ¹o,tæ    ® ch  î   t   chøc    Óm    µ  Êp  thiki trav c Chøng chØ   ®µo  ¹otheo ®óng    nh. t    qui®Þ 4.B¶o  ¶m   è îng,tiªuchuÈn      ® sl     gi¸oviªn.  
 5. 5 5.Duy  ×,   tr     êng  ¬  ë  ËtchÊt,trang thiÕtbÞ  t¨ngc csv        gi¶ng d¹y,häc  Ëp.    t 6. Cã   Õ     ù kiÓm     êng    ch ®é t   trath xuyªn    ¶m   ®Ó ® b¶o  êigian  äc  Ëp  th   ht cña  äc  h viªn. 7.Lu  ÷hå  ¬      gi   s c¸ckho¸®µo  ¹o®Çy      t  ®ñ theo qui®Þnh.    8. Cã  biÖn    ph¸p qu¶n  ý ng¨n  l  chÆn     ¹m  sai ph trong  Ón  tuy sinh,gi¶ng    d¹y,thi cÊp   ,   Chøng chØ  o  ¹o,   ö  ông  äc  Ý. ®µ t   thu,s d h ph §i Ò u    11. Tr¸chnhiÖm  ña    c Trung  ©m    ¹ch l¸xe  t s¸th     i 1. Duy  ×,t¨ng cêng  ¬  ë  Ët chÊt,ph¬ng  Ön,thiÕtbÞ   Ê m   iÓ m     tr     csv    ti     ch ® theo qui®Þnh, b¶o  ¶m   ú    ¹ch ®¹tkÕt       ® k s¸th     qu¶  Ýnh  ch x¸c. 2. Phèi hîp  íic¸c c¬  ë  o  ¹o,Héi  ng    ¹ch,Tæ     ¹ch  i       v     s ®µ t   ®å s¸th   s¸th l¸ xe   b¶o  ¶m   ® cho  Öc  luyÖn,s¸th¹ch l¸xe  îcthuËn  Ön,®óng  Õ   ¹ch. vi «n        ®   i ti   k ho 3.B¶o  ¶m   toµn    ® an  cho  ú    ¹ch l¸xe. k s¸th     i 4.Thu,sö  ông  Ý    ¹ch ®óng    nh .    d ph s¸th   qui®Þ 5.Lu  ÷®Çy    å  ¬    ¹ch.   gi   ®ñ h s s¸th §i Ò u    12. Tr¸chnhiÖm  ña  éi ®ång    ¹ch,Tæ     ¹ch l¸xe    c H  s¸th   s¸th     i 1. Tæ     chøc,kiÓm       tra,gi¸m      ú    ¹ch    ® îc thùc hiÖn  s¸t®Ó k s¸th l¸ xe    i   theo  ®óng    nh. qui®Þ   2. ChÞu     tr¸ch nhiÖm   Ò   Ýnh    vt trung  ùc,kh¸ch  th   quan; vi ph¹m  ña       c s¸t h¹ch viªntrong kú    ¹ch;      s¸th 3. Xö   ýkÞp  êic¸c viph¹m    l  th       quy  Õ     ¹ch  ch s¸th theo  Èm  Òn  th quy hoÆc   b¸o c¸o c¬      quan  chøc n¨ng  ö  ý. xl §i Ò u    ôc  ëng  ôc  êng  é  ÖtNam   Þu  13. C tr C § b Vi   ch tr¸chnhiÖm   ícBé    tr   tr ng  é  ë B Giao  th«ng  Ën    v t¶i 1. Qu¶n  ýnhµ  íctrong lÜnh  ùc  o  ¹o,   ¹ch,cÊp  æi  Êy  Ðp     l  n    v ®µ t   h s¸t   ® Gi ph l¸xe    trongph¹m    µn  èc. i   vito qu 2.Cã   Ön    bi ph¸p ng¨n chÆn,  ö  ýkÞp  êic¸cviph¹m      x l  th       trong qu¶n  ý®µo     l  t¹o,   ¹ch,cÊp  Êy  Ðp    theo thÈm  Òn.  h s¸t   Gi ph l¸xe  i   quy   §i Ò u    ëng  14. Tr ban Qu¶n  ýph¬ng  Ön  µ  êi l¸ thuéc  ôc  Þu  l  ti v ng   i   C ch tr¸chnhiÖ m  ícCôc  ëng  ôc  êng  é  ÖtNam.   tr   tr C§ b Vi   1. Tham   u    m cho  ôc  ëng  C tr ban  µnh  b¶n  íng  Én, tæ  h v¨n  h d   chøc  Óm   ki trac«ng      t¸cqu¶n  ý®µo  ¹o,s¸th¹ch cÊp  Êy  Ðp    trong ph¹m    µn  l  t     Gi ph l¸ xe  i   vito quèc. 2. Qu¶n  ý®µo  ¹o,s¸th¹ch,cÊp, ® æi  Êy  Ðp      chøc  ú      l  t       Gi ph l¸ xe;tæ  i k s¸t h¹ch l¸ xe  i víi ¬  ë  o  ¹o,     ®è     s ®µ t   i c Trung  ©m    ¹ch l¸ xe  µ  i t ng Côc  îc t s¸th     v ®è  î   i ®  giao qu¶n  ýtheo ®óng    nh.   l    qui®Þ
 6. 6 3. X ©y  ùng  ¬ng  ×nh,tæ    d ch tr   chøc  Ëp  Ên, cÊp  t hu   Chøng  chØ    ¹ch  s¸th cho    ¹ch viªntrong ph¹m    µn  èc;trùctiÕp qu¶n  ýs¸th¹ch viªnthuéc  s¸th       vito qu       l       Ban qu¶n  ýs¸th¹ch cÊp  ôc. l      C 4.Thùc  Ön    hi chøc  n¨ng  ëng  Tr ban  qu¶n  ýs¸th¹ch cÊp  ôc. l      C §i Ò u 15. Gi¸m  c  ë    ®è S Giao  th«ng  Ën    v t¶i(giao th«ng    c«ng  Ýnh) ch   chÞu tr¸chnhiÖ m   ícChñ  Þch  û     tr   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     vµ  é  ëng  é  B tr B Giao  th«ng  Ën  . v t¶i 1. Qu¶n  ý®µo  ¹o,s¸th¹ch,cÊp  Êy  Ðp  i t¹  a   ¬ng    l  t     Gi ph l¸ xe  i   ®Þ ph theo  ®óng    nh. qui®Þ 2. Cã   Ön    bi ph¸p  ng¨n chÆn,  ö  ýkÞp  êiviph¹m  Ò   x l  th     v qu¶n  ý®µo  ¹o, l  t  s¸th¹ch cÊp  Êy  Ðp    theo thÈm  Òn.     Gi ph l¸xe  i   quy 3.Qu¶n  ý®éi ngò    ¹ch viªncÊp  ë.   l    s¸th     S §i Ò u 16. Trëng    phßng Qu¶n  ýph¬ng  Ön  µ  êi l¸ (hoÆc  ëng  l  ti v ng   i   Tr Ban qu¶n  ýs¸th¹ch)thuéc  ë   l      S Giao th«ng  Ën    v t¶i(Giao th«ng    c«ng  Ýnh) ch   chÞu tr¸chnhiÖ m  ícGi¸m  c  ë.   tr   ®è S 1. Qu¶n  ý®µo  ¹o,s¸th¹ch,cÊp, ® æi  Êy  Ðp      chøc  ú      l  t       Gi ph l¸ xe;tæ  i k s¸t h¹ch  i ®èi  íic¬  ë  o  ¹o,Trung  ©m     ¹ch  i vµ  i îng  Së  l¸ xe    v   s ®µ t   t s¸th l¸ xe  ®è t do    qu¶n  ý. l 2. Tæ     chøc  Óm    ki trac«ng    o  ¹o,s¸th¹ch,cÊp  Êy  Ðp    t¹  t¸c®µ t       Gi ph l¸ xe  i i ®Þa  ¬ng  ph theo ®óng    nh.   qui®Þ 3.Thùc  Ön    hi chøc  n¨ng  ëng  Tr ban  qu¶n  ýs¸th¹ch cÊp  ë. l      S §i Ò u 17. ñ  ëng  ¬ së  o  ¹o,Trung  ©m     ¹ch  i chÞu   Th tr c ®µ t   t s¸th l¸ xe  tr¸chnhiÖ m  ícThñ  ëng  Êp    ùctiÕp.   tr   tr c trªntr   1.Thùc  Ön  ng    nh  ña    hi ®ó qui®Þ c ph¸p luËtvÒ       c«ng    o  ¹o,   ¹ch  t¸c®µ t   h s¸t cÊp  Êy  Ðp    Gi ph l¸xe.i 2.V Ò   äi  ¹t®éng  µ    ¹m  ra t¹ ®¬n  Þ.   m ho   v viph x¶y      i v §i Ò u    ñ   Þch  éi  ng    ¹ch,thµnh    éi  ng    ¹ch, 18. Ch t H ®å s¸th   viªnH ®å s¸th   Tæ   ëng      ¹ch  i chÞu  tr Tæ s¸th l¸ xe    tr¸chnhiÖ m   íc Thñ  ëng  ¬    tr   tr c quan  Õt quy   ®Þnh  µnh  Ëp Héi ®ång    ¹ch,Tæ     ¹ch vµ  ñ  ëng  ùctiÕp th l    s¸th   s¸th   Th tr tr   1.Thùc  Ön  ng  éiquy,quy  Õ, quy  ×nh s¸th¹ch.   hi ®ó n     ch   tr     2.TÝnh  Ýnh      ch x¸c,trungthùc,kh¸ch quan  ña  ú    ¹ch.       c k s¸th 3.Vi ph¹m  ña    ¹ch viªntrong kú    ¹ch.    c s¸th       s¸th   §i Ò u 19. S¸th¹ch    Þu     viªnch tr¸chnhiÖ m   íc Héi ®ång    ¹ch,Tæ     tr     s¸th   s¸th¹ch vµ  ícph¸p luËt.     tr       1.Thùc  Ön  Öm  ô  îcph©n    hi nhi v®  c«ng  theo ®óng    nh.   qui®Þ  
 7. 7 2.TÝnh  Ýnh      ch x¸c,trungthùc,kh¸ch quan  ña  Õt        c k qu¶  Ê m   . ch thi  §i Ò u        20. Gi¸o viªngi¶ng  ¹y ph¶ib¶o  ¶m     d    ® t¸cphong    ¹m  s ph trong khi    gi¶ng d¹y vµ      ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m  ícthñ tr ng  n  Þ   tr     ë ®¬ v 1. Gi¸o viªnd¹y lýthuyÕtph¶icã          íp; Ëp  Ët ®Çy                   gi¸o¸n khilªnl  c nh   ®ñ c¸c sæ  s¸ch qu¶n  ý;thùc hiÖn    êigian  l    ®ñ th   gi¶ng  ¹y,theo  ng    nh  Ò   d  ®ó qui ®Þ v néidung,ch¬ng  ×nh,gi¸otr×nh.     tr      2. Gi¸o viªnd¹y thùc hµnh  µitr¸chnhiÖm         ýthuyÕt ph¶i         ngo     nh gi¸oviªnl       cã  y    Êy tê cho  tËp  ib¶o  ¶m   toµn  ®Ç ®ñ gi     xe  l¸  , ® an  trong qu¸ tr×nh thùc hµnh         l¸xe  ña  äc    c h viªn. i §i Ò u    21. C¸n  é, nh©n    µm  b  viªnl c«ng    Êp, ® æi  Êy  Ðp      t¸cc   Gi ph l¸ xe i chÞu  tr¸chnhiÖ m  ícThñ  ëng  n  Þ.   tr   tr ®¬ v 1. Thùc  Ön  Êp  Êy  Ðp    theo  ng  è îng,danh    hi c Gi ph l¸ xe  i ®ó sl   s¸ch do  éi  H  ®ång    ¹ch,tæ    ¹ch bµn  s¸th   s¸th   giao,b¶o  ¶m   êigian qui®Þnh.   ® th      2.Thùc  Ön  æi  Êy  Ðp    theo  ng    nh  Ò   i t ng,tiªu   hi ® Gi ph l¸ xe  i ®ó qui®Þ v ®è  î     chuÈn  µ  êigian. v th     §i Ò u    nh©n    µm  Öm   ô  22. C¸  kh¸c l nhi v qu¶n  ý, o  ¹o,   ¹ch,cÊp  l  ®µ t   h s¸t   GiÊy  Ðp  i ph¶i chÞu  ph l¸ xe      tr¸ch nhiÖ m   íc Thñ  ëng  n   Þ   Ò   Õt      tr   tr ®¬ v v k qu¶ c«ng  Öc  îc ph©n  vi ®   c«ng  µ  Ò     ¹m  ña  × nh  v v viph c m theo    nh  ña  qui®Þ c ph¸p  luËt. C h ¬ n g  III Q u y  ® Þ n h  v Ò  vi p h ¹ m  v µ  h × n h  thøc x ö  l ý vi p h ¹ m    M ô c  A: Q ui ® Þ n h  v Ò  vi p h ¹ m  v µ  h × n h  thøc x ö   ý ® è i  íi ¬  s ë  ® µ o   ¹o, l v  c t  T h ñ  tr n g  v µ  c¸ n h © n  trong c ¬  s ë  ® µ o  t¹o ë §i Ò u      nh  Ò     ¹m  23. Qui ®Þ v viph 1.TuyÓn    sinhkh«ng  ng    Èn.   ®ó tiªuchu   2.Kh«ng    Óu  É u,      ®ñ bi m sæ s¸ch vÒ     qu¶n  ý®µo  ¹o. l  t 3.Gi¸oviªngi¶ng d¹y kh«ng    iÒu  Ön    nh.         ®ñ ® ki qui®Þ 4. Thùc  Ön    hi kh«ng  ng  éi dung, ch¬ng  ×nh,gi¸o tr×nh,thêigian ®ó n    tr         ®µo  ¹o t 5. Tæ     chøc  o  ¹ongoµic¬  ë, li   ®µ t     s   ªndoanh  ªnkÕt  µ   li   m kh«ng  îc cÊp  ®  cã  Èm  Òn  th quy cho  Ðp. ph 6.§µo  ¹oqu¸ l l ng,h¹ng    qui®Þnh    t    u î   l¸xe    i trong GiÊy  Ðp  o  ¹ol¸xe   ph ®µ t     i 7. Kh«ng  o  ¹onhng  Én  Êp    ®µ t   v c chøng chØ  ètnghiÖp  t  cho  äc      h viªn®Ó s¸th¹ch.  
 8. 8 8.Gian  èi®Ó   îccÊp  Êy  Ðp  o  ¹ol¸xe.   d  ®  Gi ph ®µ t     i 9. Vi ph¹m     nghiªm  äng c¸c qui®Þnh  Ò     ö  ông  äc  Ý  o  ¹o tr       v thu,s d h ph ®µ t   l¸xe.   i 10. Kh«ng  ¶m     ® b¶o  iÒu  Ön,tiªuchuÈn    nh  ña  ¬  ë  o  ¹o ® ki     qui®Þ c c s ®µ t   l¸xe.   i §i Ò u    ×nh  24. H thøc xö  ýviph¹m   l    1.§èivíi ¬  ë  o  ¹o       s ®µ t c a.  ×nh  § chØ   Ón  tuy sinh,ngõng  o   ¹o trong  êigian  th¸ng khi vi   ®µ t   th   3       ph¹m  ét  m trongc¸cqui®Þnh  ¹ kho¶n    ,3  µ  cña  Òu      t i 1,2   v 4  §i 23; b.  ×nh  § chØ   Ón  tuy sinh,ngõng  o   ¹o trong  êigian  th¸ng khi vi   ®µ t   th   6       ph¹m  ét  m trongc¸cqui®Þnh  ¹ kho¶n    cña  Òu      t i 5,6  §i 23; c.Thu  åiGiÊy  Ðp  o  ¹ol¸ xe      ¹m  ét    h  ph ®µ t     khiviph m trong c¸c qui®Þnh   i     t¹ kho¶n      vµ    ña  Òu  .   i 7,8,9  10 c §i 23 2.§èivíi ñ  ëng  ¬  ë  o  ¹o      Th tr c s ®µ t a.KhiÓn    tr¸chkhiviph¹m       kho¶n    vµ  §iÒu  1,2  3  23; b.C¶nh        ¹m    nh  ¹ kho¶n  §iÒu    c¸o khiviph qui®Þ t  i 4  23; c.C¸ch    chøc      ¹m  ét  khiviph m trong c¸cqui®Þnh  ¹ kho¶n          vµ      t  i 5,6,7,8,9  10  Òu  §i 23; d. Tuú    theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  Þ   éc    Öc      ¹m  t ch   ®é viph b bu th«ivi khi:viph 02 trong sè      c¸ckho¶n  hoÆc     ¹m  viph nghiªm  äng 01  tr   kho¶n    nh  ¹ §iÒu  qui®Þ t i 23. 3. §èivíi   ©n        nh c¸ trong c¬  ë  o  ¹o(trõgi¸oviªn® îcqui®Þnh    s ®µ t             riªngt¹    i m ôc  E) a.KhiÓn    tr¸chkhiviph¹m       kho¶n    §iÒu  1,2  23; b.ChuyÓn    c«ng    t¸ckh¸ckhiviph¹m    nh  ¹ kho¶n  §iÒu       qui®Þ t  i 3  23; c.C¶nh        ¹m    nh  ¹ kho¶n  §iÒu    c¸o khiviph qui®Þ t  i 4  23; d. H¹  ¹ch,bËc ¬ng  µ    ng   l v chuyÓn  c«ng    t¸ckh¸ckhiviph¹m  ét       m trong c¸c    qui®Þnh  ¹ kho¶n        vµ  §iÒu    t  i 5,6,7,8  9  23. ®.  ú  Tu theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  Þ   éc    Öc      ¹m  t ch   ®é viph b bu th«ivi khi:viph 02 trong sè      c¸ckho¶n hoÆc     ¹m  viph nghiªm  äng 01  tr   kho¶n    nh  ¹ §iÒu  qui®Þ t i 23. M ô c  B: Q ui ® Þ n h   Ò  vi  h ¹ m   µ  h × n h  thøc  ö  lý ® è i víi v p v x   C h ñ   Þ ch H é i  å n g  s¸t ¹ ch t ®  h §i Ò u      nh  Ò     ¹m  25. Qui ®Þ v viph 1. § Ó   µnh      th viªntrong Héi ®ång  ú    ¹ch vµ    ¹ch viªnbÞ  û  Ëtë     k s¸th   s¸th     k lu   møc  c¶nh   c¸o. 2.§ Ó   Èy      ¹m    ùc hiÖn  éiquy,quy  Õ,    x ra viph khith   n    ch quy  ×nh s¸th¹ch. tr    
 9. 9 3.§ Ó   Êt  toµn    m an  trong kú    ¹ch.   s¸th   4.Thùc  Ön    éiquy,quy  Õ,    hi sain     ch quy  ×nh s¸th¹ch. tr     5.§ Ó   Èy      ¹m  ã  chøc  Ò   éiquy,quy  Õ     ¹ch.   x ra viph c tæ  vn    ch s¸th 6.Bao    che  cho  ÷ng  µnh      ¹m, tiªucùc. nh h visaiph       7.§a    hoÆc   Ën  èilédíi äi  ×nh  nh h       mh thøc ®Ó   µm    Öch    nh.   l sail qui®Þ §i Ò u    ×nh  26. H thøc xö  ýviph¹m   l    1. B Þ   Ón    khi tr¸chkhiviph¹m  ét       m trong c¸c qui®Þnh      nªu  ¹  ti kho¶n      1, 2 vµ  cña  Òu    3  §i 25. 2. B Þ     c¶nh  c¸o  µ  v kh«ng  îc lµm  Ö m   ô  ñ   Þch  éi  ng      ®  nhi v Ch t H ®å khivi ph¹m  ét  m trongc¸cqui®Þnh  t¹ kho¶n    vµ  §iÒu      nªu    i 4,5  6  25. 3. Tuú  theo tÝnh chÊt,  møc  ®é     ¹m  bÞ  h¹  ¹ch, Ëc l ng  µ  vi ph ng  b ¬ v chuyÓn c«ng    t¸ckh¸c hoÆc   éc    Öc      ¹m    nh  ¹    bu th«ivi khiviph qui®Þ tikho¶n    7 cña  Òu    §i 25. M ô c  C: Q ui ® Þ n h   Ò  vi  h ¹ m   µ  h × n h  thøc  ö  lý ® è i víi v p v x   T æ  tr n g  T æ  s¸t ¹ ch  ë  h §i Ò u      nh  Ò     ¹m 27. Qui ®Þ v viph 1.§ Ó     ¹ch viªntrongkú    ¹ch bÞ  û  Ëtë    s¸th       s¸th   k lu   møc  c¶nh    c¸o. 2.§ Ó   Èy      ¹n trong kú    ¹ch.   x ra tai  n   s¸th 3.§ Ó     ¹ch viªnviph¹m  éiquy,quy  Õ,    s¸th       n    ch quy  ×nh s¸th¹ch. tr       4. Bao che cho    ¹ch      ¹m  éi quy, quy  Õ,  s¸th viªn vi ph n    ch quy  ×nh    tr s¸t h¹ch.   5.Tæ     chøc    ¹ch kh«ng  ng  éiquy,quy  Õ,  s¸th   ®ó n     ch quy  ×nh s¸th¹ch. tr     6.NhËn    hoÆc   a  èilédíi äi  ×nh  ® h      mh thøc ®Ó   µm    Öch    nh.   l sail qui®Þ §i Ò u    ×nh  28. H thøc xö  ýviph¹m    l    1. B Þ   Ón    khi tr¸chkhiviph¹m  ét       m trong c¸c qui®Þnh      nªu  ¹  ti kho¶n      1, 2 vµ  cña  Òu    3  §i 27. 2. B Þ     c¶nh c¸o  µ  v kh«ng  îc lµm  Ö m   ô    ëng      ¹m  ét  ®  nhi v Tæ tr khiviph m trongc¸cqui®Þnh  t¹ kho¶n  vµ  cña  Òu      nªu    i 4  5  §i 27. 3. Tuú  theo tÝnh chÊt,  møc  ®é     ¹m  bÞ  h¹  ¹ch, Ëc l ng  µ  vi ph ng  b ¬ v chuyÓn  c«ng    t¸ckh¸choÆc   éc    Öc      ¹m    nh  t¹ kho¶n    bu th«ivi khiviph qui®Þ nªu    i 6  ña  Òu  c §i 27. M ô c  D: Q ui ® Þ n h   Ò  vi  h ¹ m   µ  h × n h  thøc  ö  lý   v p v x ® è i  íi v  s¸t ¹ ch viªn  h
 10. 10 §i Ò u      nh  Ò     ¹m 29. Qui ®Þ v viph 1.Kh«ng  Êp  µnh  ù  ©n    ch h s ph c«ng  ña    ëng      ¹ch. c Tæ tr Tæ s¸th 2.Tù    µm  ÷ng    ý l nh c«ng  Öc  vi kh«ng  îcph©n  ®  c«ng. 3. Lµ m   Öc    vi riªng,uèng  îu bia hoÆc   ö  ông    Êt kÝch  Ých    r    sd c¸c ch   th kh¸c  mµ   ph¸p luËtcÊ m   ö  ông     sd trongkhilµm  Ö m  ô    ¹ch.    nhi v s¸th 4.ChÊ m       thikh«ng  Ýnh  ch x¸c. 5.Lµ m   µihé,söa  µicho  Ý    b    b  th sinh.   6.Cè     Ê m       ý ch thikh«ng  Ýnh    ch x¸c. 7.Bao    che  cho  µnh      ¹m  éiquy,quy  Õ     ¹ch. h viviph n     ch s¸th 8.§ Ó   Èy      ¹n trong khis¸th¹ch do    x ra tai  n       nguyªn nh©n  ñ    ch quan. 9.NhËn    hoÆc   a  èilédíi äi  ×nh  ® h      mh thøc ®Ó   µm    Öch    nh.   l sail qui®Þ §i Ò u    ×nh  30. H thøc xö  ýviph¹m   l    1. B Þ   Ón    khi tr¸chkhiviph¹m  ét       m trong c¸c qui®Þnh      nªu  ¹  ti kho¶n      1, 2, 3  µ  cña  Òu  v 4  §i 29. 2. B Þ     c¶nh    µ    åiThÎ s¸th¹ch        ¹m  ét  c¸o v thu h       viªnkhiviph m trong c¸c qui     ®Þnh  ¹ kho¶n    ,7vµ  cña  Òu  t i 5,6    8  §i 29. 3. Tuú  theo tÝnh chÊt,  møc  ®é     ¹m  bÞ  h¹  ¹ch, Ëc l ng  µ  vi ph ng  b ¬ v chuyÓn c«ng    t¸ckh¸choÆc   éc    Öc      ¹m    nh  t¹ kho¶n    bu th«ivi khiviph qui®Þ nªu    i 9  Òu  §i 29. M ô c  E: Q ui ® Þ n h  v Ò  vi p h ¹ m  v µ  h × n h  thøc x ö  lý  ® è i  íi v  gi¸o viªn d ¹ y l¸i  xe §i Ò u      nh  Ò     ¹m 31. Qui ®Þ v viph 1.ThiÕu        gi¸o¸n,kh«ng  Ëp  Ët ®Çy      c nh   ®ñ sæ s¸ch qu¶n  ý   l. 2.Kh«ng  ÷®óng    gi   phong  c¸ch s  ¹m.   ph 3. Kh«ng    b¶o  ¶m     êigian  o  ¹o,néi dung, ch¬ng  ×nh  ® ®ñ th   ®µ t       tr gi¶ng  d¹y theo qui®Þnh.      4.§ Ó   ra tai ¹n trongkhid¹y thùc hµnh        x¶y       n       l¸xe. i 5.§a    hoÆc   Ën  èilédíi äi  ×nh  nh h       mh thøc ®Ó   µm    Öch    nh.   l sail qui®Þ §i Ò u    ×nh  32. H thøc xö  ýviph¹m   l    1. B Þ   Ón    khi tr¸chkhiviph¹m  ét       m trong c¸c qui®Þnh      nªu  ¹  ti kho¶n      1, 2 cña  Òu  iÒu  §i § 31. 2.B Þ     c¶nh        ¹m  ét  c¸o khiviph m trong c¸cqui®Þnh  t¹ kho¶n    cña      nªu    i 3,4  §iÒu  31. 3. Tuú  theo tÝnh chÊt,  møc  ®é     ¹m  bÞ  h¹  ¹ch, Ëc l ng  µ  vi ph ng  b ¬ v chuyÓn c«ng    t¸ckh¸choÆc   éc    Öc      ¹m    nh  t¹ kho¶n    bu th«ivi khiviph qui®Þ nªu    i 5  Òu  §i 31.
 11. 11 M ô c  H: Q ui ® Þ n h  v Ò  vi p h ¹ m  v µ  h × n h  thøc x ö   ý  ® è i víi l   c¸n b é,  h © n  viªn  µ m   hi Ö m  v ô  c Ê p, ® æ i   Ê y p h Ð p  l¸i n l n Gi  xe §i Ò u      nh  Ò     ¹m  33. Qui ®Þ v viph 1.Cã     ¹m    saiph trongkhithùc hiÖn  Êp,® æi  Êy  Ðp         c  Gi ph l¸xe. i 2.G © y   ã    kh kh¨n,phiÒn  µ    h cho    i t ng ®Õ n   Êp,® æi  Êy  Ðp    c¸c®è  î   c  Gi ph l¸ i xe. 3.Cè       ra saiph¹m    ý ®Ó x¶y      trong khithùc hiÖn  Ö m  ô  Êp,® æi  Êy       nhi vc   Gi phÐp      l¸xe. i 4.§a    hoÆc   Ën  èilédíi äi  ×nh  nh h       mh thøc ®Ó   µm    Öch    nh.   l sail qui®Þ
 12. 12 §i Ò u    ×nh  34. H thøc xö  ýviph¹m   l    1.B Þ   Ón    khi tr¸chkhiviph¹m  µo  ét       v m trong c¸cqui®Þnh  t¹ kho¶n        nªu    i 1 vµ  cña  Òu  2  §i 33. 2.BÞ     c¶nh    µ  c¸o v chuyÓn  c«ng    t¸ckh¸ckhivÞ  ¹m      nh  t¹      ph c¸cqui®Þ nªu  i kho¶n  §iÒu    3  33. 3. Tuú  theo tÝnh chÊt,  møc  ®é     ¹m  bÞ  h¹  ¹ch, Ëc l ng  µ  vi ph ng  b ¬ v chuyÓn c«ng    t¸ckh¸c hoÆc   éc    Öc      ¹m      nh    bu th«ivi khiviph c¸c qui ®Þ nªu  ¹ ti  kho¶n  cña  Òu  4  §i 33. M ô c  I:  C¸c  × n h   h thøc x ö  l Ý l∙nh ®¹ o  Ê p  trªn  c d o  tr¸ch n hi Ö m  liªn ®íi   §i Ò u    èivíi ôc  êng  é  ÖtNam . 35. §     C§ b Vi   L∙nh  o  ôc  êng  é  Öt Nam,    o    ¬  ®¹ C c b Vi   l∙nh®¹ c¸c c quan  tham  u  m nghiÖp  vô ph¶i®ång  êichÞu    th   tr¸chnhiÖ m     Õp vÒ       ¹m  ña  Êp  íi ã    gi¸nti   c¸c saiph c c d   c li   ªnquan  n   Ünh  ùc  ®Õ l v chØ  o  îcph©n  ®¹ ®   c«ng.   1.  ôc  ëng, Phã   ôc  ëng  Þ   û  Ët tõ møc   C tr   c tr b k lu     phª  ×nh, khiÓn  b   tr¸ch   ®Õ n   c¶nh    ¹ ng¹ch bËc ¬ng  c¸o,h     l hoÆc   c¸ch chøc  ú theo møc      ¹m.   tu     ®é viph 2. L∙nh  o  ¬    ®¹ c quan tham  u  ña  ôc  êng  é  Öt Nam   ùctiÕp theo  mcC § b Vi   tr     dâichØ  o:tuú theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  Þ  Ón    ®¹     t ch   ®é viph b khi tr¸ch,  c¶nh    ¹  c¸o,h ng¹ch bËc ¬ng    l hoÆc   c¸ch chøc.   §i Ò u    èivíi ë  36. §     Giao  S th«ng  Ën    v t¶i (Giao .th«ng c«ng  Ýnh).     ch 1. Gi¸m  c,  ã     ®è Ph Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  th«ng  Ën    v t¶i(Giao th«ng c«ng  chÝnh):bÞ   û  Ëttõ møc    k lu     phª  ×nh  n   b ®Õ c¶nh    ¹ ng¹ch.bËc l ng  c¸o,h    ¬ hoÆc   c¸ch chøc  ú theo møc      ¹m.   tu     ®é viph   2.L∙nh ®¹o    ¬      c¸cc quan  tham  u  ña  ë  m c S Giao  th«ng  Ën    v t¶i(Giao th«ng    c«ng  Ýnh) trùctiÕp  ch    theo  âichØ  o  ú  d  ®¹ tu theo  Ýnh  Êt møc       ¹m  t ch   ®é viph bÞ  Ón  khi tr¸ch,   c¶nh    ¹ ng¹ch,bËc ¬ng  c¸o,h     l hoÆc   c¸ch chøc.   §i Ò u    èivíithñ  ëng  ¬  37. §     tr c quan  Êp    ùctiÕp  ña  ¬  ë  o   c trªntr   c c s ®µ t¹o:   Thñ  ëng  ¬  tr c quan  Êp    ùc tiÕp  ña  ¬  ë  o  ¹o tuú  c trªntr   c c s ®µ t   theo  Ýnh  t chÊt,møc       ¹m    ®é viph ph¶i®ång  êichÞu    th   tr¸chnhiÖ m     Õp  Ò         gi¸nti v c¸c sai ph¹m  ña  Êp  íi ã  ªnquan  n   Ünh  ùc  c c d   li   c ®Õ l v ChØ   o  îcph©n  ®¹ ®   c«ng. 1.Thñ  ëng,Phã  ñ tr ng  ¬    tr   th   ë c quan  Êp    ùctiÕp cña  ¬  ë  o  ¹o c trªntr     c s ®µ t   bÞ   û  Ëttõ møc   k lu     phª  ×nh, khiÓn  b   tr¸ch®Õ n     c¶nh    ¹  ¹ch,bËc ¬ng  c¸o,h ng   l hoÆc  c¸ch chøc  ú theo møc      ¹m.   tu     ®é viph 2. L∙nh  o    ®¹ phßng ban tham  u  ªnquan  n   m li   ®Õ c«ng    o  ¹ol¸ xe  t¸c®µ t   i  tuú theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  Þ  Ón    t ch   ®é viph b khi tr¸ch,   c¶nh    ¹ ng¹ch,bËc ­ c¸o,h     l ¬ng  hoÆc   c¸ch chøc.    
 13. 13 M ô c  K: N g u yªn t ¾ c x ö  lý  µ n h  vi t¸i h ¹ m,  h  p th È m  q u y Ò n   ö  l Ý vi  h ¹ m x p §i Ò u    ö  ýhµnh      ¹m 38. X l   vit¸ ph i C¸  ©n  nh nªu  trong c¸c m ôc  õ M ôc  ®Õ n   ôc   Õu  i ¹m     t  A  M In t¸ ph trong thêi    gian 12    th¸ngsÏbÞ  ö  ýnÆng   ¬n  ét      x l  h m møc.  §i Ò u    È m   Òn  ö  ýviph¹m 39. Th quy x l     1. Bé  ëng  é     tr B Giao th«ng  Ën  : Õt  nh  ö  ýkû  ËtCôc  ëng, v t¶i  quy ®Þ x l   lu   tr   Phã  ôc  ëng  ôc  êng  é  Öt Nam;  ñ  ëng    ¬n  Þ  o  ¹os¸th¹ch C tr C§ b Vi   Th tr c¸c § v ®µ t       l¸xe  éc Bé.   thu   i 2. Chñ   Þch  û    t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ quyÕt  nh  ö  ý kû  Ët Gi¸m  c,  ã   ®Þ x l   lu   ®è Ph Gi¸m  c  ë  Giao  ®è S th«ng  Ën    v t¶i (Giao th«ng    c«ng  Ýnh). ch 3. Bé  ëng    é, Thñ  ëng  ¬    tr c¸c B   tr c quan  ã  ¬  ë  o  ¹ol¸ xe  c c s ®µ t     theo  Èm   i th quyÒn  Õt ®Þnh  ö  ýkû  Ët®èi víi ñ tr ng  n  Þ  o  ¹o. quy   x l   lu         ë ®¬ v ®µ t th 4.Côc  ëng  ôc  êng  é  ÖtNam:   tr C§ b Vi   a. Quy Õt  nh   ö  ý kû  Ët l∙nh ®¹o  n   Þ   o   ¹o s¸th¹ch  ixe  ®Þ x l   lu     ®¬ v ®µ t     l¸  thuéc Côc;C¸c  ¬      c quan tham  u,nghiÖp  ô  µ  ñ  Þch  éi®ång, Tæ   ëng  m  v v Ch t h    tr tæ    ¹ch, s¸th¹ch  s¸th    viªn,c¸n  é  ©n      b nh viªn kh¸c thuéc    quyÒn qu¶n  Ý  ña  lc Côc; b.  Ò   § nghÞ   ë Giao  S th«ng  Ën    v t¶i(Giao th«ng c«ng  Ýnh)  ch quyÕt  ®Þnh  ö  ýkû  Ët®èi víi   ¹m  ña    é,s¸th¹ch viªnthuéc quyÒn  x l   lu       ph c c¸n b     vi      qu¶n  lÝ cña  ë    S Giao th«ng  Ën    v t¶i (Giao th«ng    c«ng  Ýnh); ch c.Thu  åithÎs¸th¹ch viªn®èi víi   ¹ch viªnviph¹m;   h            h      s¸t d.Thu  åiGiÊy  Ðp  o  ¹ol¸xe  i víi ¬  ë  o  ¹ol¸xe    ¹m.   h  ph ®µ t     ®è     s ®µ t     viph   i c i 5. Gi¸m  c  ë Giao  ®è S th«ng  Ën    v t¶i(Giao th«ng  c«ng  Ýnh)  ch quyÕt  ®Þnh  ö  ýkû  Ëtl∙nh®¹o  n  Þ  o  ¹os¸th¹ch  i thuéc  ë;  x l   lu     ®¬ v ®µ t     l¸ xe    S C¸c  ¬  c quan  tham  u, nghiÖp  ô  µ  ñ   Þch  éi ®ång,    ëng  s¸th¹ch,s¸t m  v v Ch t h  Tæ tr tæ       h¹ch viªn,   é  ©n        b nh c¸n viªnkh¸cthuéc quyÒn      qu¶n  Ý. l  6.Tr×nh  ùquyÕt ®Þnh  ö  ý® îcthùc hiÖn    t    x l      theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt    hiÖn  µnh. h C h ¬ n g  IV T æ  c h ø c th ù c hi Ö n §i Ò u 40. ñ   Þch  û    Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng, Bé  ëng    é  ã  ªnquan  ®Õn  o  ¹ol¸ xe),Côc  ëng  ôc  ¬   tr c¸c b c li   ( ®µ t       i tr C §êng  é  ÖtNam,  b Vi   Gi¸m  c  ë  ®è S Giao  th«ng  Ën    v t¶i (Giao th«ng    c«ng  Ýnh) ch   vµ  ñ   ëng  ¬  Th tr c quan, ®¬n   Þ   ã  ªnquan  ã    v c li   c tr¸ch nhiÖ m     phæ   Õn    bi quy ®Þnh  µy  íc¸c®¬n  Þ  ùcthuéc ®Ó   ùc hiÖn. n t   i v tr     th  
 14. 14 §i Ò u  41. ôc  ëng  ôc  êng  é  Öt   C tr C § b Vi Nam, Ch¸nh Thanh    é   tra B Giao th«ng  Ën  , ô   ëng  ô    chøc  v t¶i  tr V V Tæ c¸n  é    b ­ Lao  ng,  ô   ëng  ô  ®é V tr V Ph¸p  Õ    Ën    ch ­ v t¶i Gi¸m  c  ë  , ®è S Giao  th«ng  Ën    v t¶i (Giao th«ng    c«ng  Ýnh) ch   cã  tr¸chnhiÖ m  Óm    µ  chøc  ùc hiÖn    nh  µy.   ki trav tæ  th   Qui ®Þ n  Qu¸  ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    chøc,c¸ nh©n  tr     n cv   c¸c tæ     ph¶n    ¶nh kÞp  êib»ng    th   v¨n b¶n  Ò   é  v B Giao  th«ng  Ën        v t¶i ®Ó bæ sung,söa  æi.   ®  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2