Quyết định 477/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
378
lượt xem
66
download

Quyết định 477/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 477/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 477/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh cña ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam sè 477/2004/Q§­NHNN  ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2004 vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é  b¸o c¸o thèng kª ¸p dông ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thuéc  ng©n hµng nhµ níc vµ c¸c tæ chøc tÝn dông Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11 ngµy 17/6/2003; ­  C¨n   cø  LuËt   c¸c  tæ   chøc  tÝn   dông   sè   02/1997/QH10   ngµy 12/12/1997; ­   C¨n   cø   LuËt   Thèng   kª   sè   04/2003/QH11   ngµy   17/6/2003; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   5/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh vÒ  chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n   vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   nµy   ChÕ   ®é  b¸o c¸o thèng kª ¸p dông  ®èi víi c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n  hµng Nhµ  níc vµ  c¸c tæ chøc tÝn dông (gäi t¾t lµ  ChÕ   ®é  b¸o c¸o thèng kª). §i Ò u   2.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005 vµ thay thÕ c¸c quy ®Þnh vÒ b¸o   c¸o   thèng   kª   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   516/2000/Q§­NHNN1   ngµy  18/12/2000   cña   Thèng   ®èc   Ng©n  hµng   Nhµ   níc   vÒ  viÖc   ban  hµnh ChÕ   ®é  th«ng tin b¸o c¸o ¸p dông  ®èi víi c¸c  ®¬n vÞ   thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc vµ  c¸c tæ chøc tÝn dông vµ  QuyÕt  ®Þnh   sè   07/2004/Q§­NHNN   ngµy   02/01/2004   cña   Thèng   ®èc  Ng©n   hµng   Nhµ   níc   vÒ   viÖc   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   mÉu  biÓu b¸o c¸o t¹i ChÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o ¸p dông ®èi víi   c¸c   ®¬n   vÞ   thuéc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   vµ   c¸c   tæ   chøc   tÝn  dông   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   516/2000/Q§­NHNN1  ngµy 18/12/2000 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc.
 2. 2 § i Ò u   3.   Ch¸nh   V¨n   phßng,   Vô   trëng   Vô   ChÝnh   s¸ch  tiÒn tÖ, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  liªn quan thuéc Ng©n hµng  Nhµ níc, Gi¸m ®èc Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh, thµnh  phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng,   Trëng   V¨n   phßng   ®¹i  diÖn   t¹i  Thµnh  phè  Hå  ChÝ  Minh,  Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m   ®èc) c¸c tæ  chøc tÝn dông chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 3. 3 C h Õ   ® é   b ¸ o   c ¸ o   t h è n g   k ª   ¸ p   d ô n g   ® è i   v í i   c ¸ c   ® ¬ n   v Þ  thuéc ng©n hµng nhµ níc vµ c¸c tæ chøc tÝn dông (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 477 ngµy 28 th¸ng 4 n¨m   2004  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc) Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u   1.  ChÕ ®é b¸o c¸o thèng kª quy ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh nµy thuéc lo¹i ChÕ   ®é  b¸o c¸o thèng kª c¬  së  theo  quy   ®Þnh   cña   LuËt   thèng   kª   sè   04/2003/QH11   ngµy  17/6/2003. B¸o  c¸o thèng  kª  quy  ®Þnh  trong  ChÕ   ®é   nµy lµ  h×nh  thøc thu nhËp th«ng tin thèng kª tõ c¸c ®¬n vÞ b¸o c¸o ®Ó   ®¸p øng viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  tiÒn  tÖ  vµ  ho¹t  ®éng ng©n hµng vµ  chøc n¨ng ng©n hµng Trung ­ ¬ng cña Ng©n hµng Nhµ níc. §èi   víi   c¸c   b¸o   c¸o   kh¸c   kh«ng   thuéc   ph¹m   vi   ®iÒu  chØnh cña ChÕ   ®é  nµy, c¸c  ®¬n vÞ  b¸o c¸o thùc hiÖn theo  c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc vµ  c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc cã thÈm quyÒn. §i Ò u  2.  §¬n vÞ b¸o c¸o 1. C¸c  ®¬n vÞ  thuéc c¬  cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ  níc, bao gåm: c¸c ®¬n vÞ gióp Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc  thùc   hiÖn   chøc   n¨ng   qu¶n   lý   Nhµ   níc   vµ   chøc   n¨ng   Ng©n  hµng Trung  ¬ng (sau  ®©y gäi t¾t lµ  c¸c Vô, Côc,  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc), c¸c Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng, V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Thµnh phè Hå  ChÝ Minh. 2. C¸c tæ chøc  ®îc thµnh lËp vµ  ho¹t  ®éng theo LuËt  c¸c tæ chøc tÝn dông (trô së chÝnh, c¸c së giao dÞch, c¸c  chi nh¸nh vµ ®¬n vÞ trùc thuéc cña c¸c tæ chøc nµy) – sau   ®©y gäi chung lµ c¸c tæ chøc tÝn dông. §i Ò u  3.  §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o lµ c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc, bao gåm: 1. T¹i Trung ¬ng: c¸c Vô, Côc, ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng   Nhµ níc.
 4. 4 2.   T¹i   tØnh,   thµnh   phè:   c¸c   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   chi  nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. 3. V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh. §i Ò u  4.  ChØ tiªu gèc vµ mÉu biÓu b¸o c¸o. 1.  C¸c chØ  tiªu gèc,  mÉu  biÓu b¸o  c¸o  ®Þnh  kú:  néi  dung vµ  híng dÉn b¸o c¸o c¸c  chØ tiªu gèc, mÉu biÓu b¸o   c¸o thèng kª  ®Þnh kú,  ®Þnh kú  lËp,  ®èi tîng b¸o c¸o ¸p  dông ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ n íc vµ c¸c tæ  chøc tÝn dông  ®îc quy  ®Þnh cô  thÓ  t¹i c¸c Phô  lôc 1, 2,  3a, 3b kÌm theo chÕ ®é nµy. 2. C¸c chØ tiªu, mÉu biÓu b¸o c¸o ®ét xuÊt: Trong tr ­ êng hîp cÇn thiÕt Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  n íc (hoÆc Gi¸m  ®èc Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng) yªu  cÇu b¸o c¸o  ®ét xuÊt, c¸c  ®¬n vÞ  b¸o c¸o cã  tr¸ch nhiÖm  ®¸p øng ®Çy  ®ñ, kÞp thêi. §i Ò u  5.  M∙ sè thèng kª. C¸c quy  ®Þnh cô  thÓ  vÒ  m∙ sè  thèng kª ¸p dông trong  c«ng t¸c thèng kª ng©n hµng, híng dÉn ph©n lo¹i c¸c lo¹i  h×nh kinh tÕ, híng dÉn ph©n ngµnh kinh tÕ, híng dÉn ph©n  tæ ngêi c tró, híng dÉn ph©n tæ xuÊt, nhËp khÈu c¸c ngµnh  dÞch vô, vµ  ph©n vïng kinh tÕ   ®îc quy  ®Þnh t¬ng øng t¹i  c¸c Phô lôc 5, 6, 7, 8, 9 vµ 10 kÌm theo chÕ ®é nµy. §i Ò u  6.  Ph¬ng thøc b¸o c¸o. 1. B¸o c¸o  ®iÖn tö  lµ  b¸o c¸o thÓ  hiÖn díi d¹ng tÖp  (file) d÷  liÖu  ®îc truyÒn qua m¹ng m¸y tÝnh hoÆc göi qua  vËt mang tin. B¸o c¸o  ®iÖn tö  ph¶i cã   ®Çy  ®ñ  ch÷  ký   ®iÖn   tö  cña Thñ  trëng  ®¬n vÞ  b¸o c¸o vµ  theo  ®óng ký  hiÖu, m∙   truyÒn tin, cÊu tróc file do Ng©n hµng Nhµ níc quy ®Þnh. B¸o c¸o ®iÖn tö ¸p dông b¾t buéc ®èi víi c¸c chØ tiªu  b¸o c¸o quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc 1 kÌm theo chÕ   ®é   nµy. B¸o   c¸o theo mÉu biÓu quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc 3a, 3b cã  thÓ  ¸p  dông h×nh  thøc  b¸o c¸o  ®iÖn tö  (göi file b¸o c¸o)  hoÆc  göi b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n cho ®¬n vÞ nhËn b¸o c¸o theo quy   ®Þnh t¹i Kho¶n 2 cña ®iÒu nµy. 2. B¸o c¸o b»ng v¨n b¶n lµ  b¸o c¸o b»ng giÊy vµ  ph¶i  theo  ®óng mÉu biÓu quy  ®Þnh, cã   ®Çy  ®ñ  dÊu, ch÷  ký  cña  thñ  trëng  ®¬n vÞ  vµ  ch÷  ký  cña ngêi lËp, ngêi kiÓm so¸t  b¸o c¸o.
 5. 5 § i Ò u  7.  Nèi m¹ng vµ quy tr×nh göi b¸o c¸o ®iÖn tö. 1.  Së  giao  dÞch,  chi nh¸nh  vµ   ®¬n  vÞ  trùc  thuéc  tæ  chøc tÝn dông (kÓ c¶ chi nh¸nh phô chi nh¸nh ng©n hµng n­ íc   ngoµi   cha   ®îc   chuyÓn   thµnh   chi   nh¸nh   ng©n   hµng   níc  ngoµi), trô  së  chÝnh cña tæ chøc  tÝn dông kh«ng ph¶i tæ  chøc tÝn dông  Nhµ  níc ph¶i nèi m¹ng truyÒn  tin víi chi  nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng (n¬i  ®Æt trô  së)   ®Ó   göi   b¸o   c¸o   cho   chi   nhµnh   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc Trung ¬ng. 2. Trô  së  chÝnh   tæ chøc   tÝn dông Nhµ  n íc, quü  tÝn  dông   nh©n  d©n  Trung  ¬ng,   c¸c   chi   nh¸nh   tØnh,   thµnh   phè  trùc thuéc Trung ¬ng phÝa b¾c (tõ tØnh Thõa Thiªn HuÕ trë  ra) ph¶i nèi m¹ng truyÒn tin trùc tiÕp víi Côc C«ng nghÖ  tin häc Ng©n hµng; Trô  së  chÝnh tæ chøc tÝn dông Nhµ  níc  vµ   c¸c   chi   nh¸nh   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng  phÝa   Nam   (tõ   thµnh   phè   §µ   N½ng   trë   vµo)   ph¶i   nèi   m¹ng  truyÒn  tin víi Chi côc C«ng nghÖ  tin häc Ng©n  hµng  t¹i  Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Ó göi b¸o c¸o vÒ Côc C«ng nghÖ tin   häc Ng©n hµng. 3. §èi víi Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së  cha  ®ñ   ®iÒu  kiÖn ®Ó nèi m¹ng truyÒn tin víi Ng©n hµng Nhµ níc th× göi  file chØ tiªu b¸o c¸o qua vËt mang tin hoÆc göi b»ng v¨n  b¶n   cho   chi   nh¸nh  tØnh,   thµnh  phè  trùc   thuéc   Trung   ¬ng  (n¬i  ®ãng trô  së). Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc thuéc   Trung  ¬ng  cã  tr¸ch  nhiÖm nhËp  sè  liÖu  b¸o  c¸o  cña  tõng  quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së  vµo m¸y vi tÝnh vµ  göi file  chi tiªu b¸o c¸o vÒ Ng©n hµng Nhµ níc theo quy ®Þnh. 4.  Trêng  hîp hÖ   thèng  truyÒn  d÷  liÖu  cã  sù  cè,  c¸c  ®¬n vÞ b¸o c¸o ph¶i göi file chØ tiªu b¸o c¸o ® îc lu trªn  vËt mang tin cho Ng©n hµng Nhµ níc theo quy ®Þnh sau: a. C¸c  ®¬n vÞ   b¸o c¸o quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1  ®iÒu nµy   göi cho bé  phËn tin häc thuéc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng. b. C¸c  ®¬n vÞ  b¸o c¸o quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 2  ®iÒu nµy  göi cho Côc C«ng nghÖ  tin häc Ng©n hµng (®èi víi c¸c  ®¬n  vÞ b¸o c¸o cã trô së chÝnh t¹i phÝa B¾c) hoÆc göi cho Chi   côc C«ng nghÖ  tin häc t¹i thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh (®èi víi  c¸c ®¬n vÞ b¸o c¸o cã trô së chÝnh t¹i phÝa Nam). §i Ò u  8.  Quy tr×nh göi b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n. Quy  tr×nh  göi b¸o  c¸o b»ng  v¨n  b¶n ¸p dông   ®èi  víi  mÉu biÓu b¸o c¸o  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cô  thÓ  trªn  tõng mÉu biÓu b¸o c¸o t¹i Phô  lôc 3a, 3b kÌm theo chÕ   ®é   nµy.
 6. 6 § i Ò u  9.  B¶o mËt th«ng tin b¸o c¸o. Nh÷ng sè  liÖu b¸o c¸o thèng kª vµ  c¸c tµi liÖu liªn  quan thuéc danh môc bÝ  mËt Nhµ  níc ph¶i  ®îc qu¶n lý, sö  dông vµ  truyÒn  tin theo  ®óng quy  ®Þnh  cña  Ph¸p  luËt vÒ  b¶o vÖ bÝ mËt Nhµ níc. §i Ò u  10.  ChÊt lîng sè liÖu b¸o c¸o. C¸c sè  liÖu b¸o c¸o thèng kª ph¶i  ®¶m b¶o tÝnh trung  thùc,   kh¸ch   quan   chÝnh   x¸c,   ®Çy   ®ñ,   kÞp   thêi.   Khi   cã   chØnh söa  ®èi víi sè  liÖu  ®∙ b¸o c¸o hoÆc sè  liÖu trong  kú   b¸o   c¸o   cã   biÕn   ®éng   kh¸c   thêng   th×   ®¬n   vÞ   b¸o   c¸o  ph¶i göi c¸c thuyÕt minh b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n cho  ®¬n vÞ  nhËn b¸o c¸o. §i Ò u  11.  Thêi h¹n göi b¸o c¸o. 1. Thêi h¹n göi b¸o c¸o ¸p dông  ®èi víi chØ tiªu b¸o  c¸o. a. B¸o c¸o ngµy: c¸c  ®¬n vÞ  b¸o c¸o göi chØ tiªu b¸o  c¸o chËm nhÊt  vµo  9h s¸ng  ngµy  lµm viÖc tiÕp theo  ngay  sau ngµy b¸o c¸o. b. B¸o c¸o 10 ngµy, 15 ngµy: c¸c  ®¬n vÞ  b¸o c¸o göi  chØ tiªu b¸o c¸o chËm nhÊt sau 3 ngµy lµm viÖc tiÕp theo. c. B¸o c¸o th¸ng: c¸c ®¬n vÞ b¸o c¸o göi chØ tiªu b¸o  c¸o chËm nhÊt vµo ngµy 7 th¸ng tiÕp theo ngay sau th¸ng  b¸o c¸o. d. B¸o c¸o quý: c¸c  ®¬n vÞ  b¸o c¸o göi chØ tiªu b¸o  c¸o chËm nhÊt  vµo  ngµy  12 th¸ng   ®Çu quý  tiÕp theo  ngay  sau quý b¸o c¸o. e. B¸o c¸o 6 th¸ng: c¸c  ®¬n vÞ  b¸o c¸o göi chØ tiªu  b¸o c¸o chËm nhÊt vµo ngµy 12 th¸ng tiÕp theo ngay sau kú  b¸o c¸o. g. B¸o c¸o n¨m: c¸c  ®¬n vÞ  b¸o c¸o göi chØ tiªu b¸o  c¸o chËm nhÊt  vµo  ngµy  15 th¸ng   ®Çu n¨m tiÕp theo  ngay  sau n¨m b¸o c¸o. Trêng hîp thêi h¹n göi b¸o c¸o kh¸c víi c¸c qui  ®Þnh  nªu trªn  ®îc quy  ®Þnh cô  thÓ  t¹i Phô  lôc 2 kÌm theo ChÕ  ®é nµy. 2. Thêi h¹n göi b¸o c¸o ¸p dông  ®èi víi mÉu biÓu b¸o  c¸o ®îc qui ®Þnh cô thÓ trªn c¸c mÉu biÓu b¸o c¸o t¹i Phô   lôc 3a, 3b kÌm theo ChÕ ®é nµy. 3. NÕu ngµy qui  ®Þnh cuèi cïng cña thêi h¹n göi b¸o  c¸o trïng víi ngµy nghØ lÔ, nghØ TÕt hoÆc ngµy nghØ cuèi 
 7. 7 tuÇn,   th×   ngµy   göi   b¸o   c¸o   lµ   ngµy   lµm   viÖc   tiÕp   theo  ngay sau ngµy nghØ lÔ, nghØ TÕt hoÆc ngµy nghØ cuèi tuÇn  ®ã. Trêng hîp c¸c b¸o c¸o göi b»ng v¨n b¶n, ngµy göi b¸o  c¸o   thùc   tÕ   ®îc   tÝnh   lµ   ngµy   trªn   dÊu   cña   bu   ®iÖn   n¬i  tiÕp nhËn b¸o c¸o göi  ®i, hoÆc ngµy Fax b¸o c¸o (nÕu b¸o  c¸o göi b»ng Fax). Ch¬ng II Tr¸ch nhiÖm cña c¸c ®¬n vÞ thuéc ng©n hµng  Nhµ níc vµ c¸c tæ chøc tÝn dông trong viÖc  thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª §i Ò u   12.   Theo   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô   ®îc   giao,   c¸c  Vô,   Côc,   ®¬n   vÞ   liªn   quan   thuéc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   cã  tr¸ch nhiÖm nh sau: 1.  Dù  th¶o  c¸c chØ  tiªu,  mÉu biÓu  b¸o c¸o  thèng  kª  liªn quan  ®Õn viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô  cña  ®¬n  vÞ m×nh. 2. Phèi hîp víi Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ tæ chøc c¸c ®ît  tËp huÊn vÒ  ChÕ     ®é  b¸o c¸o thèng kª, híng dÉn lËp c¸c  chØ tiªu, mÉu biÓu b¸o c¸o thèng kª do  ®¬n vÞ  m×nh x©y  dùng. 3. Híng dÉn vµ  tr¶ lêi kÞp thêi cho c¸c  ®¬n vÞ  b¸o  c¸o vÒ  c¸c víng m¾c liªn quan   ®Õn  tr¸ch  nhiÖm  cña  m×nh  trong viÖc thùc hiÖn ChÕ   ®é  b¸o c¸o thèng kª. Trêng hîp  cã  híng dÉn hoÆc tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n th×  ph¶i  ®ång sao  göi Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®Ó theo dâi chung. 4. Theo dâi, ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ b¸o c¸o thùc hiÖn göi  ®Çy  ®ñ,  ®óng h¹n c¸c chØ tiªu, b¸o c¸o theo qui  ®Þnh t¹i  §iÒu 13 cña ChÕ ®é nµy. Khi ph¸t hiÖn chØ tiªu b¸o c¸o cã   sai sãt, ph¶i kÞp thêi yªu cÇu  ®¬n vÞ  b¸o c¸o chØnh söa  vµ  göi l¹i sè  liÖu  ®óng; phèi hîp víi Côc C«ng nghÖ  tin  häc Ng©n hµng  tra  so¸t  viÖc göi chØ tiªu,  mÉu  biÓu  b¸o  c¸o cña c¸c ®¬n vÞ b¸o c¸o qua m¹ng m¸y tÝnh. 5.   §Þnh   kú   hµng   quý,   nhËn   xÐt,   ®¸nh   gi¸   t×nh   h×nh  thùc hiÖn ChÕ   ®é  b¸o c¸o thèng kª cña c¸c  ®¬n vÞ  b¸o c¸o   ®èi víi c¸c chØ tiªu, mÉu biÓu b¸o c¸o thèng kª do ®¬n vÞ   m×nh phô tr¸ch vµ göi Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ chËm nhÊt vµo  ngµy 25 th¸ng ®Çu quý sau ®Ó tæng hîp, th«ng b¸o chung. 6.   Tæ   chøc   lu   gi÷   vµ   qu¶n   lý   c¸c   b¸o   c¸o   thèng   kª  b»ng v¨n b¶n do  ®¬n vÞ  m×nh trùc tiÕp nhËn tõ  c¸c  ®¬n vÞ   b¸o c¸o theo c¸c qui  ®Þnh hiÖn hµnh vÒ  qu¶n lý  l u tr÷  hå  s¬, tµi liÖu trong ngµnh ng©n hµng.
 8. 8 7. Phèi hîp víi Thanh tra Ng©n hµng trong viÖc thanh  tra thùc hiÖn ChÕ ®é b¸o c¸o thèng kª cña c¸c tæ chøc tÝn   dông. 8. LËp vµ  göi c¸c chØ tiªu, mÉu biÓu b¸o c¸o cho c¸c  ®¬n vÞ nhËn b¸o c¸o theo qui ®Þnh t¹i ChÕ ®é nµy. §i Ò u   13.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸c   ®¬n   vÞ   thuéc   ng©n  hµng Nhµ níc trong viÖc theo dâi, ®«n ®èc c¸c chØ tiªu vµ  mÉu biÓu b¸o c¸o: 1. Vô  ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ: nhãm chØ tiªu 1A.1, 1A.3,   1A.4,   1A.5,   1A.6,   1A.7,   1B.1,   1B.3,   1B.4,   1B.5,   1B.6,  1B.7, 1E, 1H, 2A, 2B.2, 3, 4A, 4B, 4C, 4D, 8B. 2. Vô TÝn dông: nhãm chØ tiªu 1A.2, 1A.8, 1B.2, 1B.8,   1C, 1G, 8A. 3.   Vô   C¸c   ng©n   hµng:   nhãm   chØ   tiªu   1D,   2B.1,   9A.1,  9A.2, 9A.3, 9C, 9D (chØ tiªu 1, 2). 4. Thanh tra Ng©n hµng: nhãm chØ tiªu 1B.9, 7, 9A.4,  9A.5, 9A.6, 9B, 9D (tõ chØ tiªu 3 ®Õn 12), 9E. 5. Côc Ph¸t hµnh vµ kho quü: nhãm chØ tiªu 4E. 6. Vô  Qu¶n lý  ngo¹i hèi: nhãm chØ tiªu 5, 6, 10, 11,  12, 13. 7. Vô  C¸c tæ chøc tÝn dông vµ  hîp t¸c: nhãm chØ tiªu  9G, 9H. 8. §èi víi c¸c mÉu biÓu b¸o c¸o, ®¬n vÞ phô tr¸ch mÉu  biÓu lµ ®¬n vÞ tiÕp nhËn b¸o c¸o ®îc qui ®Þnh cô thÓ trªn  c¸c mÉu biÓu t¹i Phô lôc 3a, 3b kÌm theo ChÕ ®é nµy. §i Ò u   14.   Söa  ®æi,  bæ xung  hoÆc  ban hµnh  míi  chØ  tiªu, mÉu biÓu b¸o c¸o thèng kª. §Ó   ®¶m   b¶o   tÝnh   tËp   chung,   thèng   nhÊt,   tr¸nh   trïng   l¾p, khi c¸c Vô, Côc  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc cã  yªu cÇu söa  ®æi, bæ xung hoÆc ban hµnh míi chØ tiªu, mÉu  biÓu b¸o c¸o thèng kª liªn quan  ®Õn viÖc thùc hiÖn chøc  n¨ng,  nhiÖm  vô  cña  ®¬n vÞ  m×nh  th×  ph¶i thèng  nhÊt  víi  ®¬n vÞ   ®Çu mèi lµ  Vô  ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ  vµ  do Vô  ChÝnh  s¸ch tiÒn tÖ tr×nh Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ban hµnh. §i Ò u  15.   Tr¸ch nhiÖm cña Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Ngoµi tr¸ch nhiÖm nªu t¹i c¸c ®iÒu 12,13,14, Vô ChÝnh  s¸ch tiÒn tÖ cßn cã tr¸ch nhiÖm:  1. Hµng th¸ng lËp c¸c b¶ng c©n  ®èi tiÒn tÖ  cña Ng©n  hµng nhµ  níc, cña tæ chøc tÝn dông vµ  toµn ngµnh  ®Ó  b¸o 
 9. 9 c¸o Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc, b¸o c¸o ChÝnh phñ vµ göi  c¸c bé, ngµnh, ®¬n vÞ liªn quan, c¸c tæ chøc quèc tÕ theo  quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. 2. Lµ   ®Çu mèi t¹i Trung ¬ng trong viÖc tiÕp nhËn c¸c  ý  kiÕn vµ  kiÕn nghÞ  b»ng v¨n b¶n vÒ  thùc hiÖn chÕ   ®é  b¸o   c¸o thèng kª, chuyÓn cho c¸c  ®¬n vÞ  liªn quan  ®Ó  tr¶ lêi  trùc tiÕp cho c¸c  ®¬n vÞ  cã   ý  kiÕn. Theo dâi  ý  kiÕn tr¶  lêi cña c¸c ®¬n vÞ  liªn quan . 3. Lµ   ®¬n vÞ   ®Çu mèi tæng hîp vµ  tham mu tr×nh Thèng  ®èc phª duyÖt quyÒn khai th¸c chØ tiªu, mÉu biÓu b¸o c¸o  cña c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc. 4. Tæng hîp nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ thõa lÖnh Thèng ®èc   Ng©n hµng  Nhµ  níc th«ng b¸o t×nh  h×nh  thùc hiÖn ChÕ   ®é  b¸o c¸o thèng kª cña c¸c  ®¬n vÞ  thùc hiÖn b¸o c¸o theo  ®Þnh kú quý. §i Ò u   16.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   Côc   C«ng   nghÖ   tin   häc  Ng©n hµng. 1. Lµ   ®¬n vÞ   ®Çu mèi tæ chøc, tiÕp nhËn c¸c chØ tiªu  b¸o   c¸o   díi   d¹ng   file   d÷   liÖu,   kiÓm   tra   tªn,   cÊu   tróc  file d÷ liÖu vµ m∙ chØ tiªu b¸o c¸o do c¸c ®¬n vÞ b¸o c¸o  truyÒn qua m¹ng m¸y tÝnh hoÆc göi qua vËt mang tin. Tr êng  hîp   b¸o   c¸o   bÞ   sai   vÒ   tªn,   cÊu   tróc   file   hoÆc   m∙   chØ  tiªu, ph¶i yªu cÇu  ®¬n vÞ  b¸o c¸o chØnh söa vµ  göi l¹i  theo ®óng quy ®Þnh. Tæ chøc qu¶n lý kho d÷ liÖu b¸o c¸o thèng kª cña Ng©n  hµng Nhµ níc, ®¶m b¶o viÖc khai th¸c, sö dông cho c¸c Vô,  Côc, ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc theo quy ®Þnh t¹i ChÕ  ®é nµy.  2. Nèi vµ  duy tr×  m¹ng truyÒn tin,lËp, cµi  ®Æt vµ  h ­ íng dÉn vËn hµnh ch¬ng tr×nh  tin  häc  th«ng  tin b¸o c¸o  c¸c vô, côc,  ®¬n vÞ  lien quan thuéc ng©n hµng nhµ  níc vµ  c¸c Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung  ¬ng ®Ó c¸c  ®¬n vÞ  nµy truyÒn, nh©n, theo dâi vµ  tæng hîp, khai th¸c  chØ tiªu b¸o c¸o qua m¹ng m¸y tÝnh. Cung cÊp ch¬ng tr×nh ®Ó c¸c Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng, c¸c Vô, Côc, ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng   Nhµ  níc tiÕp nhËn file mÉu biÓu b¸o c¸o vµ  sao lu, ghi  nhËt ký c¸c file b¸o c¸o ®∙ göi ®i. 3.   Cµi   ®Æt   ch¬ng   tr×nh   phÇn   mÒm   truyÒn,   nhËn   vµ   lu  tr÷  th«ng  tin,  b¸o c¸o thèng kª cho V¨n phßng   ®¹i  diÖn  t¹i thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh  ®Ó  khai th¸c, tæng hîp b¸o c¸o  thèng   kª   tõ   c¸c   Chi   nh¸nh   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung ¬ng phÝa Nam trªn m¹ng m¸y tÝnh.
 10. 10 4.   Chñ   tr×   vµ   phèi   hîp   víi   Vô   ChÝnh   s¸ch   tiÒn   tÖ  nghiªn cøu, x©y dùng vµ thõa lÖnh Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ   níc ban hµnh m∙ chØ tiªu b¸o c¸o thèng kª, m∙  ®¬n vÞ  b¸o   c¸o ¸p dông  ®èi víi b¸o c¸o  ®iÖn tö   ®Ó  truyÒn qua m¹ng  m¸y   tÝnh;   x©y   dùng   quy   tr×nh   truyÒn,   nhËn   b¸o   c¸o   qua  m¹ng m¸y tÝnh vµ híng dÉn triÓn khai thùc hiÖn ChÕ ®é nµy  theo quy ®Þnh cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. 5. CÊp ph¸t, qu¶n lý  m∙ kho¸, ch¬ng tr×nh ký   ®iÖn tö  dïng trong b¸o c¸o thèng kª cho c¸c  ®¬n vÞ  b¸o c¸o nèi  m¹ng truyÒn tin trùc tiÕp víi Côc C«ng nghÖ  tin häc Ng©n  hµng hoÆc Chi côc C«ng nghÖ  tin häc Ng©n hµng t¹i thµnh  phè  Hå  ChÝ  Minh theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 7 cña ChÕ   ®é nµy. 6. Híng dÉn c¸c quy  ®Þnh vÒ  m∙ truyÒn tin, tªn, cÊu  tróc file d÷ liÖu cña b¸o c¸o ®iÖn tö ®Ó thùc hiÖn ChÕ ®é   nµy. 7. Trêng hîp c¸c  ®¬n vÞ  b¸o c¸o th«ng b¸o  ®∙ truyÒn  file d÷ liÖu b¸o c¸o nhng c¸c ®¬n vÞ nhËn b¸o c¸o vÉn cha  nhËn  ®îc ph¶n ¶nh cña c¸c  ®¬n vÞ, Côc C«ng nghÖ  tin häc  Ng©n hµng cã  tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, x¸c minh viÖc truyÒn   file d÷  liÖu b¸o c¸o cña  ®¬n vÞ  b¸o c¸o vµ  th«ng b¸o kÕt   qu¶ cho ®¬n vÞ nhËn b¸o c¸o ®Ó phèi hîp xö lý kÞp thêi. §i Ò u  17.  Tr¸ch nhiÖm cña Thanh tra Ng©n hµng. Ngoµi tr¸ch nhiÖm nªu t¹i §iÒu 12, 13, 14 Thanh tra   Ng©n hµng cã  tr¸ch nhiÖm thanh tra viÖc chÊp hµnh ChÕ   ®é  nµy cña c¸c tæ chøc tÝn dông. §i Ò u  18.  Tr¸ch nhiÖm cña Vô Tæng kiÓm so¸t. Ngoµi tr¸ch nhiÖm nªu t¹i §iÒu 12, 14, Vô  Tæng kiÓm   so¸t cã  tr¸ch  nhiÖm  kiÓm tra viÖc  chÊp  hµnh ChÕ   ®é  nµy  cña c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc th«ng qua c¸c  ®ît  kiÓm to¸n. §i Ò u   19.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   V¨n   phßng   ®¹i   diÖn   t¹i  thµnh phè Hå ChÝ Minh. V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh cã tr¸ch   nhiÖm tiÕp nhËn, xö lý, tæng hîp c¸c b¸o c¸o tiÕp nhËn tõ  Chi côc C«ng nghÖ  tin häc Ng©n hµng t¹i thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh, c¸c Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng  phÝa Nam  ®Ó  thùc hiÖn nhiÖm vô  cña  ®¬n vÞ  m×nh theo quy  ®Þnh cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc.
 11. 11 § i Ò u   20.  Tr¸ch nhiÖm cña Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng. 1. §«n  ®èc  ®¬n vÞ  b¸o c¸o göi  ®Çy  ®ñ, kÞp thêi c¸c  chØ tiªu, mÉu biÓu b¸o c¸o; kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña  c¸c b¸o c¸o; tæng hîp c¸c b¸o c¸o vµ göi vÒ Ng©n hµng Nhµ   níc theo quy ®Þnh; Trêng hîp trªn  ®Þa bµn tØnh, thµnh phè  cha ph¸t sinh  (hoÆc kh«ng cã) c¸c ho¹t  ®éng liªn quan  ®Õn néi dung cña  tõng nhãm chØ tiªu hoÆc mÉu biÓu b¸o c¸o quy ®Þnh t¹i ChÕ  ®é   nµy,   Chi   nh¸nh  tØnh,   thµnh  phè  trùc   thuéc   Trung   ¬ng  ph¶i   th«ng   b¸o   cô   thÓ   b»ng   v¨n   b¶n   cho   c¸c   ®¬n   vÞ   phô  tr¸ch  c¸c  chØ  tiªu,  mÉu biÓu theo  quy   ®Þnh  t¹i §iÒu 13  cña ChÕ ®é nµy. 2. §Þnh kú  hµng quý  tiÕn hµnh nhËn xÐt,  ®¸nh gi¸ vµ  th«ng b¸o t×nh h×nh thùc hiÖn ChÕ ®é b¸o c¸o thèng kª cña  c¸c ®¬n vÞ b¸o c¸o trªn ®Þa bµn. 3. Trêng hîp quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së  göi b¸o c¸o  b»ng v¨n b¶n, Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng cã  tr¸ch nhiÖm nhËp c¸c b¸o c¸o vµo m¸y tÝnh  ®Ó  göi  vÒ  Ng©n hµng Nhµ  níc chËm nhÊt ngµy 10 th¸ng sau  ®èi víi  c¸c b¸o c¸o th¸ng, ngµy 15 th¸ng  ®Çu quý  sau  ®èi víi b¸o  c¸o  ®Çu quý  vµ  ngµy 20 th¸ng  ®Çu n¨m sau  ®èi víi b¸o c¸o   n¨m. 4. CÊp ph¸t, qu¶n lý  m∙ kho¸, ch¬ng tr×nh ký   ®iÖn tö  dïng trong b¸o c¸o thèng kª cho c¸c  ®¬n vÞ  b¸o c¸o trªn  ®Þa bµn nèi m¹ng trùc  tiÕp  víi chi nh¸nh theo  quy   ®Þnh  t¹i kho¶n 1 §iÒu 7 cña chÕ ®é nµy. 5.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   Phßng,   tæ   hoÆc   bé   phËn   m¸y   tÝnh  thuéc Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng: a. Lµm  ®Çu mèi tiÕp nhËn c¸c chØ tiªu b¸o c¸o do c¸c  tæ chøc tÝn dông trªn ®Þa bµn göi qua m¹ng m¸y tÝnh (hoÆc  göi   qua   vËt   mang   tin);   kiÓm   tra   tªn,   cÊu   tróc   file   d÷  liÖu vµ m∙ chØ tiªu b¸o c¸o do c¸c ®¬n vÞ b¸o c¸o göi qua  m¹ng   m¸y   tÝnh   hoÆc   qua   vËt   mang   tin.   NÕu   file   d÷   liÖu  kh«ng cã  sai sãt th×  ph¶i göi ngay qua m¹ng m¸y tÝnh cho  c¸c phßng, ban chøc n¨ng thuéc chi nh¸nh khai th¸c, tæng  hîp theo quy  ®Þnh cña Gi¸m  ®èc Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng; truyÒn ngay cho Côc C«ng nghÖ  tin  häc ng©n hµng  ®èi víi c¸c chØ tiªu yªu cÇu göi trùc tiÕp  cho   ®¬n   vÞ   nhËn   b¸o   c¸o.   Trêng   hîp   bÞ   sai   vÒ   tªn,   cÊu  tróc file hoÆc m∙ chØ tiªu, ph¶i yªu cÇu  ®¬n vÞ  b¸o c¸o  chØnh söa vµ göi l¹i theo ®óng quy ®Þnh. b. TiÕp nhËn File chØ tiªu, mÉu biÓu b¸o c¸o tõ  c¸c  phßng, ban chøc n¨ng thuéc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc   thuéc Trung ¬ng  ®Ó  truyÒn qua m¹ng m¸y tÝnh cho Côc C«ng  nghÖ tin häc Ng©n hµng.
 12. 12 c.  Khi nhËn   ®îc  yªu cÇu  tra so¸t  cña côc  C«ng  nghÖ  tin häc Ng©n hµng, ph¶i phèi hîp víi c¸c phßng, ban chøc  n¨ng thuéc Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng  kiÓm tra,  ®«n  ®èc  ®¬n vÞ  b¸o c¸o chØnh söa vµ  kÞp thêi  göi b¸o c¸o ®óng vÒ côc C«ng nghÖ tin häc ng©n hµng. 6. C¨n cø qui  ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3, 4 vµ  5 cña   ®iÒu nµy, Gi¸m  ®èc Chi nh¸nh TØnh, thµnh phè  trùc thuéc   Trung ¬ng quy  ®Þnh cô  thÓ  tr¸ch nhiÖm cña c¸c phßng, ban  thuéc Chi nh¸nh trong viÖc thùc hiÖn chÕ ®é nµy. §i Ò u   21.  Tr¸ch nhiÖm vµ  quyÒn h¹n cña c¸c tæ chøc  tÝn dông trong viÖc thùc hiÖn ChÕ ®é b¸o c¸o thèng kª. 1.  ChÊp hµnh   ®óng  c¸c quy   ®Þnh  vÒ  b¸o c¸o  thèng  kª  cña Thèng ®èc Ng©n hµng nhµ níc t¹i chÕ ®é nµy. Trong qu¸  tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  víng m¾c ph¶i ph¶n ¸nh kÞp thêi  vÒ Ng©n hµng Nhµ níc ®Ó ®îc gi¶i ®¸p theo qui ®Þnh sau: a. C¸c tæ chøc tÝn dông kh«ng ph¶i tÝn dông nhµ  níc  (trô së chÝnh, së giao dÞch, chi nh¸nh vµ c¸c ®¬n vÞ trùc  thuéc tæ chøc tÝn dông), Së  giao dÞch, chi nh¸nh vµ   ®¬n  vÞ trùc thuéc tæ chøc tÝn dông nhµ níc, Chi nh¸nh Quü tÝn  dông nh©n d©n Trung ¬ng ph¶n ¸nh vÒ chi nh¸nh TØnh, thµnh   phè  trùc thuéc Trung  ¬ng trªn  ®Þa bµn (®¬n vÞ  cô  thÓ  do  chi nh¸nh TØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng qui ®Þnh). b. Trô së chÝnh cña c¸c tæ chøc tÝn dông Nhµ níc, Quü  tÝn dông nh©n d©n Trung ¬ng ph¶n ¸nh vÒ nh©n hµng Nhµ níc  (Vô chÝnh s¸ch tiÒn tÖ). 2. Khi ph¸t hiÖn cã sù sai sãt cña c¸c b¸o c¸o ®∙ göi   cho Ng©n hµng Nhµ níc, c¸c tæ chøc tÝn dông ph¶i kÞp thêi  cã  v¨n b¶n göi Ng©n hµng Nhµ  níc gi¶i tr×nh râ  sai sãt  nµy vµ göi l¹i b¸o c¸o ®óng cho Ng©n hµng Nhµ níc. §i Ò u   22.  Khai th¸c chØ tiªu, mÉu biÓu b¸o c¸o. 1. C¸c  ®¬n vÞ  thuéc ng©n hµng Nhµ  níc  ®îc khai th¸c  c¸c chØ tiªu, mÉu biÓu b¸o c¸o theo quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc  4a, 4b kÌm theo chÕ   ®é  nµy. ViÖc bæ sung, thay  ®æi quyÒn  khai th¸c chØ tiªu, mÉu biÓu b¸o c¸o cña c¸c ®¬n vÞ thuéc  Ng©n hµng  Nhµ  níc do Thèng   ®èc Ng©n hµng  Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh trªn c¬ së tham mu cña Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ. 2. C¸c chi nh¸nh TØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng  ®îc khai th¸c toµn bé  c¸c th«ng tin b¸o c¸o cña c¸c tæ  chøc tÝn dông trªn ®Þa bµn.
 13. 13 CH¦¥NG III ®iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  23.  Khen thëng vµ kû luËt.  1. Tæ chøc hoÆc c¸ nh©n cã  thµnh tÝch tèt trong viÖc  thùc hiÖn ChÕ   ®é  nµy sÏ   ®îc khen thëng theo c¸c quy  ®Þnh  hiÖn hµnh cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. 2. Tæ chøc hoÆc c¸ nh©n vi ph¹m c¸c quy ®Þnh t¹i  ChÕ   ®é  nµy, lµm ¶nh hëng  ®Õn viÖc qu¶n lý  vµ   ®iÒu hµnh chÝnh  s¸ch tiÒn tÖ  vµ  ho¹t  ®éng Ng©n hµng, tïy theo tÝnh chÊt  vµ møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lý kû luËt, xö ph¹t hµnh chÝnh  hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù  theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt hiÖn hµnh. §i Ò u   24.  Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc; Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) c¸c tæ chøc tÝn dông chÞu  tr¸ch   nhiÖm   tæ   chøc   thùc   hiÖn   c¸c   quy   ®Þnh   cña   chÕ   ®é  nµy. §i Ò u   25.  ViÖc söa ®æi, bæ sung ChÕ ®é nµy do Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản