Quyết định 4880/2002/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
157
lượt xem
12
download

Quyết định 4880/2002/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4880/2002/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm gây dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4880/2002/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4880/2002/QĐ-BYT Hà N i, ngày 06 tháng 12 năm 2002 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B Y T S 4880/2002/QĐ-BYT NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH QUY CH THÔNG TIN, BÁO CÁO B NH TRUY N NHI M GÂY D CH B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 630/TTg ngày 31/12/1993 c a Th tư ng Chính ph v vi c l p danh m c bí m t Nhà nư c trong ngành Y t ; Theo đ ngh c a Ông V trư ng V Y t d phàng - B Y t . QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy ch thông tin, báo cáo b nh truy n nhi m gây d ch”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký, ban hành và thay th Ch th s 10/1998/CT-BYT ngày 28/12/1998 c a B trư ng B Y t v vi c thông tin, báo cáo d ch và Quy t đ nh s 986/2002/QĐ-BYT ngày 26/3/2002 c a B trư ng B Y t v vi c thông báo tình hình các b nh truy n nhi m gây d ch. Đi u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Y t d phòng và V trư ng các V thu c B Y t ; C c trư ng C c qu n lý dư c Vi t Nam; C c trư ng C c qu n lý ch t lư ng v sinh, an toàn th c ph m; Th trư ng các đơn v tr c thu c B ; Giám đ c S y t , Giám đ c Trung tâm Y t d phòng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Tr n Th Trung Chi n (Đã ký) QUY CH THÔNG TIN, BÁO CÁO B NH TRUY N NHI M GÂY D CH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 4880/2002/QĐ-BYT ngày 06 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Y t ) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Quy ch này quy đ nh v ch đ thông tin, báo cáo b nh truy n nhi m gây d ch (sau đây vi t t t là BTNGD) trong nư c và thông báo BTNGD qu c t . Đi u 2. Quy ch này áp d ng đ i v i Vi n v sinh d ch t Trung ương, Vi n v sinh d ch t Tây Nguyên, Vi n Pasteur TP. H Chí Minh, Vi n Pasteur Nha Trang và các Vi n khác thu c h th ng Y t d phòng; S Y t ; Trung tâm Y t d phòng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i chung là t nh); b nh vi n tuy n trung ương; b nh vi n t nh; Trung tâm Y t qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau đây g i chung là huy n); Phòng khám đa khoa khu v c; các tr m Y t xã, phư ng, th tr n (sau đây g i chung là xã). Đi u 3. Trong Quy ch này, m t s t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Báo cáo BTNGD tu n là báo cáo BTNGD trong kho ng th i gian t ngày th 2 đ n ngày ch nh t c a tu n.
  2. 2. Báo cáo BTNGD tháng là báo cáo BTNGD trong kho ng th i gian t ngày đ u tiên đ n ngày cu i cùng c a tháng. 3. BTNGD trong di n qu n lý g m các b nh t s th t 1-24 trong Ph l c 1 kèm theo Quy ch này và nh ng b nh m i xu t hi n theo thông báo c a B Y t . Riêng HIV/AIDS và s t rét đư c quy đ nh báo cáo theo h th ng báo cáo riêng. 4. Thông báo BTNGD qu c t là vi c thông báo tình hình BTNGD cho T ch c Y t Th gi i (WHO), các t ch c Qu c t , t ch c phi Chính ph , Đoàn ngo i giao, doanh nghi p nư c ngoài, cơ quan thông t n, báo chí nư c ngoài... 5. E-mail là hình th c thư đi n t đ g i báo cáo ho c s li u dư i d ng file đính kèm (attached file). Đi u 4. V Y t d phòng - B Y t ch u trách nhi m tham mưu cho B trư ng B Y t th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c trong vi c ch đ o phòng ch ng BTNGD và thông tin, báo cáo BNTGD trên ph m vi c nư c. Vi n v sinh d ch t Trung ương, Vi n v sinh d ch t Tây Nguyên, Vi n Pasteur TP. H Chí Minh, Vi n Pasteur Nha Trang và các Vi n khác thu c h th ng y t d phòng ch u trách nhi m trư c B Y t v công tác phòng ch ng BTNGD, xác minh các thông tin, báo cáo tình hình BTNGD t i khu v c ph trách và tr c ti p giúp đ a phương d p d ch khi có d ch x y ra. S Y t t nh ch u trách nhi m tham mưu cho U ban nhân dân t nh trong vi c ch đ o phòng ch ng BTNGD và thông tin, báo cáo d ch t i đ a phương. Chương 2: QUY Đ NH V THÔNG TIN, BÁO CÁO D CH TRONG NƯ C Đi u 5. H th ng thông tin, báo cáo BTNGD: 1. H y t d phòng: a. Các tr m y t xã có trách nhi m giám sát BTNGD và báo cáo lên Trung tâm y t huy n (Đ i y t d phòng). b. Các Trung tâm y t huy n (Đ i y t d phòng) có trách nhi m ch đ o y t xã th c hi n giám sát BTNGD trên đ a bàn ph trách và báo cáo lên Trung tâm y t d phòng t nh. c. Các Trung tâm y t d phòng t nh có trách nhi m ch đ o các đơn v y t d phòng tr c thu c và ph i h p v i các đơn v thu c h đi u tr th c hi n giám sát BTNGD trên đ a bàn ph trách và báo cáo lên Vi n v sinh d ch t , Pasteur ph trách khu v c và B Y t (V Y t d phòng). d. Vi n V sinh d ch t Trung ương, Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên, Vi n Pasteur TP. H Chí Minh, Vi n Pasteur Nha Trang và các Vi n khác thu c h th ng y t d phòng có trách nhi m ch đ o các Trung tâm y t d phòng thu c khu v c đư c phân công ph trách và ph i h p v i các đơn v thu c h đi u tr th c hi n giám sát BTNGD và báo cáo lên B Y t (V Y t d phòng). 2. H đi u tr : Các phòng khám đa khoa khu v c; phòng khám, khoa lây, khoa nhi c a b nh vi n huy n, t nh; Vi n Y h c lâm sàng các b nh nhi t đ i; các vi n, b nh vi n tr c thu c B có cán b chuyên giám sát BTNGD và thông báo k p th i cho các đơn v y t d phòng cùng c p khi có ca b nh đư c ch n đoán thu c BTNGD trong di n qu n lý ho c các b nh l , chưa rõ nguyên nhân. Đi u 6. Thông tin, báo cáo d ch kh n c p: Trong vòng 24 gi k t khi phát hi n các b nh, h i ch ng thu c di n ki m d ch qu c t , các BTNGD thu c di n qu n lý, các b nh l chưa rõ nguyên nhân có s m c ho c t vong cao b t thư ng t i đ a phương, các cơ s y t theo quy đ nh t i Đi u 5 c a Quy ch này ph i báo cáo kh n c p lên cơ quan y t c p trên và báo cáo vư t c p lên B Y t (V Y t d phòng), Vi n V sinh d ch t Trung ương, Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên, Vi n Pasteur TP. H Chí Minh, Vi n Pasteur Nha Trang (b ng đi n tho i, fax, e-mail,...), nêu rõ th i gian, đ a đi m, s trư ng h p m c, t vong, đ ng th i báo cáo vi c tri n khai các bi n pháp ch ng d ch, sau đó ti p t c báo cáo hàng ngày v di n bi n tình hình d ch cho đ n khi h t d ch.
  3. Đi u 7. Báo cáo BTNGD tu n: Hàng tu n, các Trung tâm y t d phòng t nh ph i báo cáo BTNGD t i đ a phương lên Vi n V sinh d ch t , Pasteur ph trách khu v c và B Y t (V Y t d phòng); Vi n V sinh d ch t Trung ương, Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên, Vi n Pasteur TP. H Chí Minh, Vi n Pasteur Nha Trang ph i báo cáo BTNGD thu c khu v c ph trách lên B Y t (V Y t d phòng). Trong báo cáo ph i nêu rõ s m c, t vong, nguyên nhân gây b nh, nh n đ nh di n bi n tình hình BTNGD, các bi n pháp đã tri n khai, các đ ngh (n u có). Báo cáo ghi rõ tu n th bao nhiêu trong năm, n u trong tu n không có trư ng h p m c nào cũng ph i báo cáo theo ph l c kèm theo Quy ch này (M u 1a dùng cho các Trung tâm Y t d phòng, M u 1b dùng cho các Vi n V sinh d ch t , Pasteur). N u có s li u b sung, đi u ch nh báo cáo tu n trư c thì ph i ghi rõ t i m c ghi chú. Đi u 8. Báo cáo BTNGD tháng: Hàng tháng, các Trung tâm Y t d phòng t nh, Vi n v sinh d ch t Trung ương, Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên, Vi n Pasteur TP. H Chí Minh, Vi n Pasteur Nha Trang ph i báo cáo BTNGD trong di n qu n lý lên B Y t (V Y t d phòng) theo ph l c kèm theo Quy ch này (M u 2a dùng cho các Trung tâm Y t d phòng, M u 2b dùng cho các Vi n V sinh d ch t , Pasteur), n u có s li u b sung, đi u ch nh báo cáo tháng trư c thì ph i ghi rõ t i m c ghi chú, nh ng b nh không ghi nh n trong tháng cũng ph i báo cáo. Chương 3: QUY Đ NH THÔNG TIN, BÁO CÁO BTNGD QU C T Đi u 9. V Y t d phòng - B Y t là cơ quan duy nh t đư c B trư ng B Y t u quy n thông báo BTNGD qu c t . Đi u 10. N i dung thông báo BTNGD qu c t bao g m: a. Thông báo hàng tháng s m c c a các b nh thu c di n ki m d ch qu c t là t , d ch h ch, s t vàng đã đư c ch n đoán xác đ nh trong phòng thí nghi m. b. Thông báo hàng tháng s m c lâm sàng, s ch t, s xét nghi m dương tính c a m t s BTNGD ch y u. c. Thông báo h i ch ng đ i v i các b nh l , chưa rõ nguyên nhân. Chương 4: T CH C TH C HI N Đi u 11. V Y t d phòng - B Y t có trách nhi m báo cáo hàng tu n, hàng tháng tình hình các b nh truy n nhi m gây d ch trong nư c, có đi m tình hình b nh truy n nhi m gây d ch trên th gi i theo thông báo c a T ch c Y t th gi i (WHO), m ng Internet và các kênh thông tin khác (n u có) v i lãnh đ o B . Đi u 12. Vi n v sinh d ch t Trung ương, Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên, Vi n Pasteur TP. H Chí Minh, Vi n Pasteur Nha Trang có nhi m v báo cáo B Y t (V Y t d phòng) vào ngày th năm hàng tu n (đ i v i báo cáo tu n) và ngày 05 hàng tháng (đ i v i báo cáo tháng) tình hình BTNGD trong khu v c đư c phân công ph trách. Đi u 13. Các Trung tâm Y t d phòng t nh có trách nhi m giám sát và thu nh p s li u các b nh truy n nhi m t các xã qua đ i Y t d phòng, b nh vi n, phòng khám đa khoa khu v c, huy n và b nh vi n t nh đ báo cáo B Y t (V Y t d phòng) và các Vi n V sinh d ch t , Pasteur ph trách vào ngày th tư hàng tu n (đ i v i báo cáo tu n) và ngày 03 hàng tháng (đ i v i báo cáo tháng). Đi u 14. Đ i v i báo cáo tu n, n u th sáu c a tu n đó trùng v i ngày l thì các đơn v ph i báo cáo s m trư c m t ngày so v i quy đ nh. N u ngày báo cáo c a đơn v trùng v i ngày l thì đơn v ph i báo cáo trư c 9 gi sáng ngày ti p theo đ ng th i g i trư c b ng fax, e-mail ho c báo cáo qua đi n tho i.
  4. Đ i v i báo cáo tháng, n u ngày báo cáo trùng v i ngày th b y thì đơn v ph i báo cáo vào ngày th sáu, n u trùng v i ngày ch nh t thì đơn v ph i báo cáo vào ngày th hai tu n ti p theo. T t c các báo cáo ph i đư c th c hi n dư i hình th c văn b n có ch ký c a lãnh đ o đơn v và đóng d u. Trong trư ng h p đ n th i h n báo cáo mà lãnh đ o đơn v đi v ng ho c kh n c p thì có th g i báo cáo trư c b ng fax, đi n tho i, e-mail nhưng sau đó v n ph i g i b ng văn b n chính th c. Đi u 15. Vi n v sinh d ch t Trung ương, Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên, Vi n Pasteur TP. H Chí Minh, Vi n Pasteur Nha Trang ch u trách nhi m hàng tháng t ng h p và thông báo l i tình hình BTNGD trong tháng cho các đơn v y t d phòng thu c khu v c ph trách. Đi u 16. Khi n m tình hình BTNGD, các cơ s Y t d phòng ph i h p ch t ch v i các cơ s đi u tr , các đơn v y t trong l c lư ng quân đ i và công an đóng trên đ a bàn đ cùng ph i h p c ng tác. PH L C1 DANH M C CÁC B NH TRUY N NHI M GÂY D CH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 4880/2002/QĐ-BYT ngày 06 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Y t ) TT Tên b nh Mã s (theo “B ng phân lo i qu c t b nh t t c a T ch c y t th gi i” ICD-10 đư c B Y t ban hành năm 2000) 1 T A00 2 Thương hàn và Phó thương hàn A01 3 L tr c trùng A03 4 L amíp A06 5 H i ch ng l 6 Tiêu ch y A09 7 Viêm não vi rút A83-A89 8 S t dengue/S t xu t huy t Dengue A90, A91 9 Viêm gan vi rút A, B, C, D, E B15-B19 10 B nh d i A82 11 Viêm màng não do não mô c u A39.0 12 Thu đ u - Zona B01, B02 13 B ch h u A36 14 Ho gà A37 15 U n ván sơ sinh A33 16 U n ván khác A35 17 Li t m m c p nghi b i li t A80 18 S i B05
  5. 19 Quai b B26 20 Cúm J10, J11 21 APC - Adeno vi rút B30 22 D ch h ch A20 23 Than A22 24 Lepto spira A27 25 HIV/AIDS B20-B24 26 S t rét B50-B54
  6. S Y t ......................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M U 1A Trung tâm Y t d phòng Đ c l p - T do - H nh phúc S :.................. BÁO CÁO K T QU GIÁM SÁT D CH TU N TH ............................... (T ngày............. đ n ngày................ tháng...... năm 200.....) TT Qu n/ huy n T Thương hàn S t xu t huy t Viêm não D ch h ch Các b nh khác vi rút M C M C M C M C M C M C A B A B A B T ng c ng A B Ghi chú: (A: S trong tu n. B: S c ng d n) ....................., ngày....tháng... năm 200 Nh n xét: NGƯ I L P BÁO CÁO GIÁM Đ C TRUNG TÂM Y T D PHÒNG (Ký tên, đóng d u)
  7. Nơi nh n: - Vi n: (Tên Vi n VSDT Pasteur khu v c) - V Y t d phòng - B Y t - Vi n V sinh d ch t Trung ương B Yt C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M U 1B Vi n.................... Đ c l p - T do - H nh phúc S :.................. BÁO CÁO K T QU GIÁM SÁT D CH TU N TH ............................... (T ngày............. đ n ngày................ tháng...... năm 200.....) TT Đ a phương T Thương hàn S t xu t huy t Viêm não vi rút D ch h ch Các b nh khác M C M C M C M C M C M C A B A B A B T ng c ng A B
  8. Ghi chú: (A: S trong tu n. B: S c ng d n) ....................., ngày....tháng... năm 200 Nh n xét: NGƯ I L P BÁO CÁO VI N TRƯ NG (Ký tên, đóng d u) Nơi nh n: - V Y t d phòng - B Y t
Đồng bộ tài khoản