intTypePromotion=1

Quyết định 491/1998/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
63
lượt xem
3
download

Quyết định 491/1998/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 491/1998/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc sửa đổi một số nội dung của bản quy định những yêu cầu chung về kỹ thuật đối với việc nhập khẩu các thiết bị đã qua sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 2019/QĐ/BKHCNMT ngày 1/12/1997 của Bộ trưởng Bộ Khoa, Công nghiệp và Môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 491/1998/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña B é  tr g  B é  K h o a   äc, C « n g  n g h Ö  vµ  «i tr n g   ën h M ê Sè 491/1998/Q§­B K H C N M T  n g µ y 29 th¸ng  n¨ m  1998 V Ò  viÖc  4  "S öa  æ i  m ét sè néi d u n g   ña b ¶ n  q u y  ® Þ n h  n h ÷ n g   ® c yªu c Ç u  ch u n g  v Ò   ü  thuËt ® èi víi k  viÖc n h Ë p  k h È u  c¸c thiÕt b Þ   ®∙ q u a  sö  d ô n g   a n  h µ n h  kÌ m   b theo Q u y Õ t ® Þ n h   sè  2019/Q§/B K H C N M T   g µy  1/12/1997 cña B é  tr n g   n ë B é  K h o a  h äc,  « n g  n g h Ö   C vµ M «i tr g   ên ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   22/CP  sè  ngµy  5­ 22­ 1993 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Th¬ng    Bé  m¹i; ­ C¨n  ChØ   cø  thÞ  11/1998/CT­ sè  TTg ngµy  3­ 16­ 1998 cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ; ­XÐt      ®Ò nghÞ  cña  «ng  tr Vô  ëng  qu¶n    Vô  lýc«ng  nghÖ  c«ng  nghiÖp, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1. Nay söa  æi  ® mét  ®iÓm   sè  trong b¶n    "Quy ®Þnh  nh÷ng yªu  cÇu chung  kü  vÒ  thuËt®èi víiviÖc        nhËp khÈu    c¸c thiÕtbÞ  qua  dông"   ®∙  sö    ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  2019/1997/Q§­ sè  BKHCN MT  ngµy  th¸ng 1    12  n¨m  1997  cña  tr Bé  ëng  Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng. vµ  tr §iÒu    2. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký.                  
  2. 2 N éi d u n g   öa ® æ i  m ét sè  Ó m   s ®i trong  ¶ n  " Q u y  ® Þ n h  n h ÷ n g  yªu  Ç u  b c c h u n g  v Ò  k ü  thu Ët  èi víi ®  viÖc  h Ë p  kh È u  c¸c  n thiÕt b Þ  ®∙ q u a  s ö  d ô n g" ba n   µ n h  kÌ m  theo Q u y Õt  Þ n h    h ®            2019/1997/Q§­ B K H C N M T   g µy  1/12/1997 cña B é  tr n g   n ë B é  K h o a  häc, C « n g  n g h Ö  vµ M «i  ê n g tr (Ban  hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  491/1998/Q§­ sè  BKHCN MT   ngµy  th¸ng4  29    n¨m 1998 cña  tr Bé  ëng  Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  ­ vµ  tr êng) ­ Môc  nay  îcsöa    2  ®   ®æi    sau:§èit   l¹ nh  i    îng thuéc ph¹m      vi®iÒu  chØnh  cña Quy  ®Þnh nµy      lµc¸c m¸y  mãc  (®¬n chiÕc hoÆc  trong d©y    chuyÒn)    ®Ó s¶n  xuÊt tliÖu s¶n       xuÊt,hµng        ho¸;c¸c ph¬ng tiÖn vËn  ,   t¶i bèc xÕp, xe,m¸y      phôc  thic«ng  vô    x©y dùng    c¸c c«ng tr×nh vµ      c¸c thiÕtbÞ    chyªn dïng    kh¸c ®∙    qua  dông. sö  C¸c thiÕtbÞ  qua  dông    ®∙  sö  t¹m nhËp, t¸    i xuÊt ®Ó     thùc hiÖn      c¸c hîp ®ång    gia c«ng hµng    ho¸ xuÊt khÈu  ®Ó       vµ  thic«ng    c¸cc«ng tr×nh do      c¸c chñ  thÇu tróng thÇu    thùc hiÖn  c¸c thiÕtbÞ  qua  dông  îcnhËp      vµ      ®∙  sö  ®   díid¹ng  quµ biÕu  kh«ng thuéc ph¹m      vi®iÒu chØnh  cña Quy  ®Þnh nµy. ­ Môc  nay  îc söa  æi    sau: Chñ    3  ®   ® l¹ nh  i   ®Çu      t lµ ngêi quyÕt    ®Þnh  vµ  chÞu tr¸chnhiÖm       vÒ hiÖu qu¶  kinh tÕ    thuËt vµ    ­ kü    mäi  hËu  qu¶ cña viÖc  nhËp  khÈu  thiÕtbÞ  qua  dông.   ®∙  sö    ViÖc nhËp khÈu thiÕtbÞ  qua  dông    ®∙  sö  ph¶i® îcthùc hiÖn        th«ng  qua  hîp ®ång    nhËp khÈu hµng    ho¸ theo quy    ®Þnh  cña  Th¬ng  Bé  m¹i. ­ Môc  nay  îc söa  i 5  ®   l¹ nh sau: ThiÕt bÞ      nhËp  khÈu  qua  dông  ®∙  sö  ph¶i®¶m     b¶o      c¸cyªu cÇu  chung  kü  vÒ  thuËtsau    ®©y: 5.1.Cã    chÊtl    îng cßn      l¹lính¬n  i 80%   víi so   nguyªn thuû.   5.2.Ph¶i®¶m       b¶o    c¸cchØ    an  tiªuvÒ  toµn,vÖ    sinh lao®éng  b¶o      vµ  vÖ  m«i  êng  tr cña  ViÖtNam.   ­ Môc  nay  îcsöa    6  ®   ®æi    sau:ViÖc    l¹ nh  i   x¸c nhËn  phï hîp chÊt l   sù       îng cña  thiÕtbÞ  qua  dông      ®∙  sö  víiyªu cÇu  chung    thuËt nªu  vÒ kü    trong môc  5.1.® îcthùc hiÖn          bëimét  chøc  tæ  gi¸m  ®Þnh  cña    nícngoµihoÆc     ViÖtNam     cã ®Çy  tc¸ch ph¸p nh©n. Tæ   ®ñ         chøc  gi¸m ®Þnh  chÞu  ®ã  tr¸chnhiÖm     hoµn  toµn  ícph¸p luËtViÖtNam   kÕt  tr         vÒ  qu¶  gi¸m ®Þnh. Khi cã    khiÕu    sù  n¹ivÒ  kh¸c nhau    cña kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh  Bé  th×  Khoa  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng    quan  ý  vµ  tr lµc¬  cã  kiÕn quyÕt ®Þnh    cuèicïng.   ­Gép    môc  vµ  thµnh  10  11  môc  míinh  10    sau:Bé   Khoa  häc,C«ng    nghÖ  vµ M«i  êng  tr phèi hîp        víic¸c Bé, ngµnh, Uû     ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ¬ng  tiÕn hµnh thanh    tra,kiÓm     traNhµ    níc viÖc  chÊp  hµnh Quy  ®Þnh nµy. Trêng hîp nhËp  khÈu thiÕtbÞ  qua  dông      ®∙  sö  viph¹m  quy ®Þnh  cña  v¨n b¶n nµy th× tuú theo møc       ®é vi ph¹m,  chñ ®Çu    sÏ bÞ  Khoa  t   Bé  häc,  C«ng  nghÖ   M«i  êng,    vµ  tr Uû ban  nh©n  d©n   tØnh, thµnh    phè trùc thuéc     Trung ¬ng  lýtheo c¸cquy  xö        ®Þnh cña  ph¸p luËthiÖn      hµnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2