intTypePromotion=1

Quyết định 494/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Nguyễn Liêm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
99
lượt xem
2
download

Quyết định 494/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 494/QĐ-BKHCN về việc thành lập Ban tư vấn chính sách và kỹ thuật của Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam - Vinaren do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 494/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NGHỆ NAM ----------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 494/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TƯ VẤN CHÍNH SÁCH VÀ KỸ THUẬT CỦA MẠNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM - VINAREN BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ; Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-BKHCN ngày 20/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt đầu tư dự án Mạng Thông tin Á - Âu giai đoạn II tại Việt Nam (TEIN2-VIETNAM); Cằn cứ Quyết định số 575/QĐ-BKHCN ngày 16/4/2007 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chế tạm thời về quản lý, vận hành và sử dụng Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam - VinaREN”; Xét đề nghị của ông Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Ban tư vấn chính sách và kỹ thuật của Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam gồm các Ông/Bà có tên trong danh sách kèm theo. Điều 2. Cử ông Nguyễn Ngọc Bình làm Trưởng ban Ban tư vấn chính sách và kỹ thuật của VinaREN. Điều 3. Ban tư vấn chính sách và kỹ thuật của VinaREN có nhiệm vụ tư vấn về những vấn đề chính sách và kỹ thuật cụ thể trong quản lý và vận hành VinaREN cho Ban chỉ đạo và Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - cơ quan quản lý và vận hành VinaREN. Ban tư vấn tự giải thể khi VinaREN hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí cho hoạt động của Ban tư vấn được trích từ kinh phí sự nghiệp khoa học do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ông Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, ông Nguyễn Ngọc Bình và các Ông/Bà có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 4 - Lưu VT, TTKHCN Trần Quốc Thắng DANH SÁCH BAN TƯ VẤN CHÍNH SÁCH VÀ KỸ THUẬT MẠNG CỦA MẠNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM (VINAREN) (Ban hành kèm theo Quyết định số 494/QĐ-BKHCN ngày 26/03/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) TT Họ và Tên Đơn vị công tác Chức vụ 1 Nguyễn Ngọc Phó Hiệu trưởng Đại học Công nghệ - Trưởng ban Bình Đại học Quốc gia Hà Nội 2 Trần Quang Anh Trưởng khoa CNTT, Trường Đại Học Phó Trưởng ban Hà Nội 3 Lê Thanh Bình Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Thành viên KH&CN 4 Huỳnh Phước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành viên Thành phố Đà Nẵng 5 Trần Thị Thu Giám đốc Trung tâm Thông tin KH&CN Thành viên Thủy Thành phố Hồ Chí Minh 6 Đỗ Văn Xê Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ Thành viên 7 Trần Bá Thái Giám đốc Công ty Netnam Thành viên 8 Nguyễn Thanh Giám đốc Trung tâm CNTT Đại Học Thành viên Bình Huế 9 Nguyễn Thanh Thành viên Trung tâm Tính toán hiệu Thành viên Thủy năng cao và ứng dụng - Đại học Bách Khoa Hà Nội 10 Nguyễn Thanh Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Thành viên Liêm 11 Ngô Mạnh Dũng Phó Giám đốc Thư viện Mạng Thông tin Thành viên
  3. Đại học Bách Khoa Hà Nội 12 Ngô Trần Anh Phó trưởng phòng, Phòng Tin học Viễn Thành viên thông, Viện Công nghệ Thông tin 13 Đỗ Văn Long Trưởng phòng R&D, Phân Viện CNTT Thành viên tại TP Hồ Chí Minh 14 Trần Đức Phương Phó trưởng phòng Tin học, Trung tâm Thành viên Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2