Quyết định 51/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định 51/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 51/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2003-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 51/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 51/2003/QĐ-TTg Hà N i, ngày 15 tháng 4 năm 2003 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 51/2003/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2003 V VI C PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN T NG TH S P X P, Đ I M I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C THU C Y BAN NHÂN DÂN T NH HÒA BÌNH GIAI ĐO N 2003 - 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t đ nh s 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p nhà nư c và T ng công ty nhà nư c; Căn c Ch th s 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v ti p t c đ y m nh s p x p, đ i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c; Xét đ ngh c a U ban nhân dân t nh Hòa Bình, ý ki n c a các B : K ho ch và Đ u tư, Tài chính, N i v , Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và đ c đi m kinh t xã h i c a đ a phương, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Phương án t ng th s p x p, đ i m i doanh nghi p nhà nư c thu c y ban nhân dân t nh Hoà Bình giai đo n 2003 - 2005 như ph l c kèm theo. Đi u 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh Hoà Bình có trách nhi m ch đ o th c hi n vi c s p x p, đ i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c theo đúng n i dung và ti n đ đã đư c duy t. Đi u 3. B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư, B N i v , B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các cơ quan liên quan có trách nhi m ph i h p v i U ban nhân dân t nh Hòa Bình trong vi c th c hi n Phương án này. Ban Ch đ o Đ i m i và Phát tri n doanh nghi p ch u trách nhi m đôn đ c, hư ng d n và theo dõi vi c th c hi n Phương án này, đ ng th i ki n ngh v i Th tư ng Chính ph các gi i pháp tháo g khó khăn trong quá trình th c hi n. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo.
  2. Ch t ch U ban nhân dân t nh Hòa Bình và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n T n Dũng (Đã ký) PH L C DANH M C DOANH NGHI P NHÀ NƯ C THU C Y BAN NHÂN DÂN T NH HÒA BÌNH TH C HI N S P X P, Đ I M I GIAI ĐO N 2003 - 2005 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 51/2003/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) I. NH NG DOANH NGHI P MÀ NHÀ NƯ C N M GI 100% V N ĐI U L : 1. Doanh nghi p gi nguyên pháp nhân: - Công ty Khai thác công trình thu l i; - Công ty D ch v môi trư ng công trình đô th th xã Hoà Bình; - Công ty C p thoát nư c; - Công ty Phát tri n nhà và đô th ; - Công ty X s ki n thi t; - Xí nghi p In; - Công ty Sách và Thi t b trư ng h c; - Công ty S n xu t v t li u xây d ng Thành Công. 2. Doanh nghi p gi nguyên pháp nhân đ th c hi n theo chương trình s p x p t ng th nông, lâm trư ng: - Nông trư ng Cao Phong; - Nông trư ng Thanh Hà; - Nông trư ng Sông Bôi; - Nông trư ng 2-9; - Nông trư ng C u Long; - Lâm trư ng Mai Châu; - Lâm trư ng Sông Đà. II. DOANH NGHI P TH C HI N CÁC HÌNH TH C S P X P: 1. Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá.
  3. a) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá mà Nhà nư c gi c ph n th p nh t 51% khi bán c ph n l n đ u: Năm 2003: Công ty Du l ch Hoà Bình. b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi dư i 50% c ph n ho c không n m gi c ph n trong công ty: Năm 2003: - Công ty Dư c và Trang thi t b y t ; - Công ty Xây d ng lâm nghi p; - Công ty Thương m i; - Công ty Công ngh ph m; - Xí nghi p Tr ng và Ch bi n dư c li u; - Công ty xây d ng thu l i; - Công ty Cung ng v t tư khoáng s n; - Công ty Vôi đá Lương Sơn; - Công ty D ch v nông nghi p; - Công ty Xi măng Lương Sơn Hoà Bình. Năm 2004: - Công ty May xu t kh u 3 - 2 Hòa Bình; - Công ty Bia Hoà Bình; - Công ty Tư v n xây d ng; - Công ty Tư v n xây d ng giao thông; - Công ty Tư v n xây d ng thu l i. Năm 2005: - Công ty S n xu t kinh doanh d ch v t ng h p; - Công ty Nông s n th c ph m; - Công ty Xây d ng; - Công ty Mía đư ng. Trong quá trình th c hi n, nh ng doanh nghi p có quy mô v n nhà nư c dư i 5 t đ ng mà không c ph n hoá đư c thì y ban nhân dân t nh Hòa Bình ch đ o th c hi n theo Ngh đ nh s 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph v giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p nhà nư c và Ngh đ nh s 49/2002/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2002 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s Đi u c a Ngh đ nh s 103/1999/NĐ-CP. 2. Doanh nghi p th c hi n giao, bán:
  4. Năm 2003: - Xí nghi p Chè L c Sơn; - Công ty V t tư - V t li u xây d ng; - Công ty Phát hành sách - Nhi p nh; - Công ty Xu t nh p kh u; - Công ty Lâm đ c s n. Năm 2005: Xí nghi p Thu c dân t c; 3. Doanh nghi p chuy n sang T ng công ty Lâm nghi p Vi t Nam: Năm 2003: - Lâm trư ng L c Sơn; - Lâm trư ng Tân L c. 4. Doanh nghi p th c hi n gi i th : Năm 2003: - Xí nghi p S n xu t v t li u xây d ng Công an; - Công ty V t li u Xây d ng; - Công ty liên doanh Đ u tư phát tri n khoáng s n. 5. Doanh nghi p th c hi n phá s n: Năm 2003: - Công ty Cây công nghi p.
Đồng bộ tài khoản