intTypePromotion=1

Quyết định 53/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
256
lượt xem
6
download

Quyết định 53/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 53/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc loại bỏ mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu ra khỏi danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 53/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é   h oa   äc, c«n g  n g h Ö  vµ m «i tr n g   ë k h ê sè 53/2001/Q§­B K H C N M T   g µy  08 th¸ng 10  m  2001 v Ò  viÖc  n n¨ lo¹i  m Æ t  h µ n g  thuû s¶ n xu Êt k h È u  ra  hái da n h  m ô c  h µ n g  h o¸ x u Êt   bá k n h Ë p  k h È u  p h ¶i kiÓ m  tra  h µ  n íc  N v Ò   h Êt l c îng B é  tr ëng B é  K hoa häc, C « n g ngh Ö  vµ M «i tr êng C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh  ChÊt îng hµng    l   ho¸ ngµy  24/12/1999; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy  th¸ng5  22    n¨m 1993  cña  ChÝnh phñ  vÒ nhiÖm     vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ   vµ  M«i  êng; tr C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   86/CP  sè  ngµy 08/12/1995 cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh ph©n c«ng  tr¸chnhiÖm    qu¶n    lýNhµ    chÊtl   nícvÒ   îng hµng  ho¸; C¨n  ®Ò   cø  nghÞ  cña  Thuû  Bé  s¶n  i t¹ C«ng    2805    v¨n sè  TS/KHCN   ngµy  20/9/2001; Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    TiªuchuÈn  l §o êng  ChÊt  l îng, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1. Lo¹ibá  Æt     m hµng thuû s¶n xuÊt khÈu  khái Danh  ra    môc  hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu ph¶ikiÓm       traNhµ    chÊt l   níc vÒ   îng ban hµnh kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  117/2000/Q§­ sè  BKHCN MT  ngµy 26/01/2001 cña  tr Bé  ëng  Bé Khoa  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng. vµ  tr §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy  ký. §iÒu    3. Tæng   tr Tæng  Tiªu chuÈn  l côc  ëng  côc    §o êng ChÊt îng vµ  l   c¸c C¬     quan  Nhµ    li   níc cã  ªnquan  chøc, híng  tæ    dÉn  kiÓm     vµ  traviÖc thùc  hiÖn QuyÕt  ®Þnh  nµy.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2