intTypePromotion=1

Quyết định 543/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
113
lượt xem
16
download

Quyết định 543/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 543/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về xây dựng, cấp phát, quản lý và sử dụng chữ ký điện tử trên chứng từ điện tử trong thanh toán điện tử liên ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 543/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc S è  543/2002/Q§­N H N N   ® n n g µ y  29 th¸ng 5 n¨ m  2002 v Ò   Ö c B a n  h µ n h  q u y   Þ n h   vi ® v Ò  x © y  d ù n g, c Ê p   h ¾ t,  u ¶ n  lý  µ  s ö   ô n g   p q v d ch ÷   ý  ® i Ö n  t ö trªn ch ø n g  t õ ® i Ö n  t ö  k trong thanh to¸n  i Ö n  t ö liªn g © n  h µ n g ®  N T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12//997; ­ C¨n  cø  LuËt c¸c Tæ  chøc  tÝn dông  sè  02/1997/QH10  ngµy  12/12/1997;   ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô  Òn  ¹n  µ  v quy h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé;  ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 64/2001/N§­   µy  CP ng 20/9/2001  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   ¹t®éng  v ho   thanh    to¸nqua      c¸cTæ chøc cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n;   ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 135/1999/Q§­TTg  µy  ng 02/06/1999  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ  Ò     ph v danh  ôc  Ý  Ët  µ   íctrong ngµnh  ©n  µng; m b m Nh n     Ng h   ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 44/2002/Q§­ TTg  µy  ng 21/03/2002  ña  ñ ­ c Th t íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ö  ông    ph v vi s d chøng  õ ®iÖn  ö lµm  t  t  chøng  õ kÕ       t   to¸n®Ó h¹ch to¸nvµ      thanh    èn  ña      to¸nv c c¸cTæ chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n;   Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ      µichÝnh, ®Ò ngh c V tr V K to¸n­T   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   µy  ®Þ n "Quy  nh   Ò   ©y  ®Þ vx dùng, cÊp    ph¸t,qu¶n  ý vµ  ö  ông  ÷  ý  iÖn  ö      l  s d ch k ® t trªn chøng  õ  iÖn  ö t® t  trongthanh    iÖn  öli   ©n  µng".   to¸n® t   ªnNg h §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý.Nh÷ng  k  quy  nh  íc®©y  Ò   ©y  ùng,cÊp  ®Þ tr   vx d   ph¸t, ö  ông  µ   d s v qu¶n  lých÷  ý  iÖn  ö cña  ©n   µng  µ   íctr¸víiquy  nh  µy  Õt  Öu  ùc   k® t  Ng h Nh n      i ®Þ n h hi l   thi µnh.   h §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh, Côc  ­ V¨n    tr V K to¸n­ T     tr ëng  ôc  C C«ng  Ö     äc  ©n   µng, Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   ngh tinh Ng h   tr c¸c ®¬ v thu Ng hµng  µ   ícViÖtNam,  Nh n     Gi¸m  c  ë  ®è S Giao  Þch,Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   d    Ng h Nh níc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc      ph tr   Trung  ng, Tæng   ¬  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è c¸c Tæ  chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh to¸n chÞu    tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
  2. 2 Q u y  ® Þ n h  v Ò  x © y  d ù n g, c Ê p  p h¸t, ö  d ô n g    s v µ  q u ¶ n  lý ch ÷   ý  ® I Ö n  t ö trªn ch ø n g  t õ ® i Ö n  t ö k trong thanh to¸n ® i Ö n   ö liªn n g © n  h µ n g   t   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh    ®Þ 543/2002/Q§­NHNN   µy  ng 29/5/2002 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) Th ®è Ng h Nh n   I­ U Y  § Þ N H  C H U N G  Q §i Ò u    ÷  ý  iÖn  ö trªnchøng  õ ®iÖn  ö trong thanh    iÖn  1. Ch k ® t    t  t    to¸n® tö li   ©n   µng  µ m ét  Õu  è cña    ªnNg h l  y t  chøng  õ ®iÖn  ö,® îc m∙  t  t     ho¸  µ  v lu«n  lu«n g ¾n  Òn víi   ÷  Öu cña    li     d li   c¸c chøng  õ®iÖn  önh»m     nh  Ýnh  ng  t  t  x¸c®Þ t ®ó ®¾ n,  Èn    ña    Õu  è trªnchøng  õ ®iÖn  ö khithùc hiÖn  chu x¸c c c¸c y t    t  t      truyÒn,   nhËn  qua  ¹ng  m m¸y  Ýnh  ÷a c¸cTæ   t gi     chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n. Ch÷   ý  iÖn  ö  îc x¸c  Ëp  k® t®   l riªng cho  õng  nh©n      t c¸  ®Ó x¸c  nh   µ  ®Þ v chøng  ùc  Òn  ¹n,tr¸ch nhiÖ m   th quy h    trong  Öc  ö  ông  Òn    µikho¶n  vi s d ti trªnt   tiÒn  öi cña  ñ   µikho¶n  g  Ch t   hoÆc   êi ® îc chñ  µikho¶n  û  Òn  êi ra ng     t  u quy (ng     lÖnh    Òn) vµ  Õ   chi ti   K to¸n tr ng, Trëng   ë   phßng  Õ   k to¸n hoÆc   êi ® îc uû    ng     quyÒn  êikiÓm  (ng   so¸t) b¶o  ¶m   ¬  ë  ® c s ph¸p  ýtrong viÖc  ö  ông  Òn,h¹ch  l    sd ti   to¸nvµ    thanh    èn. to¸nv Ch÷  ý  iÖn  ö trªnchøng  õ ®iÖn  ö cã    Þnh  ÷  ý      k® t    t  t   gi¸tr   ch k taytrªnchøng  tõgiÊy.   §i Ò u  2. Ch÷  ký ®iÖn tö thuéc danh m ôc  bÝ  m Ët Nhµ  níc trong  ngµnh  ©n  µng    TèI M Ë T ". Ng h ®é "   Ng êi x©y  ùng, cµi ® Æt   ¬ng  ×nh  Çn  Ò m   òng    ÷ng  êi   d    ch tr ph m c nh nh ng   cÊp    ÷  ý  iÖn  ö ph¶ilµm  ph¸tch k ® t    B¶n cam   Õt  k b¶o  Ö   Ý   Ët  µ   íctheo vbm Nh n     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   b¶o  Ö   Ý   Ët  µ   íc trong ho¹t®éng  ©n  vbm Nh n       ng hµng. Nh÷ng  êi® îccÊp  ng     ph¸t, ö  ông  ÷  ý  iÖn  öph¶ilµm   d s ch k ® t    B¶n  cam   Õt  k b¶o  Ö   Ý  Ët  µ   íctheo quy  nh  ña  v b m Nh n     ®Þ c ph¸p luËtvÒ       b¶o  Ö   Ý  Ët  µ   v b m Nh níctrong ho¹t®éng  ©n  µng.      ng h §i Ò u    È m   Òn  ©y  ùng,cÊp    µ  3. Th quy x d   ph¸tv qu¶n  ých÷  ý  iÖn  ö. l  k® t Gi¸m  c  ë  ®è S giao dÞch  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c      Ng h Nh n   ®è chinh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  Nh n     ph tr       (sau  y   äit¾t lµ®¬n   ®© g       vÞ  ©n  µng  µ   íc)chÞu  Ng h Nh n   tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng,cÊp    µ    xd   ph¸tv qu¶n  ých÷  l  ký  iÖn  ö ®èi víi     ® t       Tæ chøc  c¸c cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ë   µikho¶n  ¹  to¸nm t   ti ®¬n  Þ  ©n   µng  µ   íc vµ  ã  v Ng h Nh n   c giao  Þch  d thanh to¸n ®iÖn  ö qua  ©n     t  Ng hµng  µ   íc. Nh n §i Ò u 4. Nghiªm  Ê m     n  Þ,    ©n  ×m  c c¸c ®¬ v c¸ nh t c¸ch      Õm   gi¶im∙, chi ®o¹t,mua     b¸n,tiÕtlé,nh©n       b¶n hoÆc   û  á    Ðp  ÷  ý  iÖn  ö,lî hu b tr¸ ph i ch k ® t   i dông  Öc  vi b¶o  Ö   ÷  ý  iÖn  ö®Ó   v ch k ® t   che  Êu  µnh      ¹m  dh viviph ph¸p luËt.  
  3. 3 II. © Y  D ù N G  C H ÷  K ý  §I Ö N  T ö  X §i Ò u  5. Gi¸m  c  n   Þ   ©n   µng  µ   íc chÞu  ®è ®¬ v Ng h Nh n   tr¸ch nhiÖm     phèihîp víi ôc       C C«ng  Ö     äc  ©n  µng  ùa chän,quyÕt  nh  ¬ng  ngh tinh Ng h l    ®Þ ph ¸n vµ    quy  ×nh x©y  ùng  ÷  ý  iÖn  ö ®èi víi Ö   èng  tr   d ch k ® t       th h thanh    iÖn  ö to¸n® t  li   ©n   µng    Þa  µn  × nh.    Çn  Õt,Gi¸m  c  n  Þ  ©n   ªnNg h trªnd bm Khi c thi   ®è ®¬ v Ng hµng  µ   íccã  Ó  Nh n   th chØ  nh  êicã    iÒu  Ön,phÈ m   Êt gióp viÖc  ®Þ ng   ®ñ ® ki   ch     cho  × nh  m trong viÖc    nh  µ  Êp    ÷  ý  iÖn  ö.   x¸c®Þ v c ph¸tch k ® t §i Ò u    Öc  ©y  ùng  ÷  ý  iÖn  ö ph¶ithùc hiÖn  ng      6. Vi x d ch k ® t      ®ó c¸c quy ®Þnh  sau  y: ®© 1. Ph¶i tæ      chøc    ¬i ®¶m   ën   b¶o  toµn;m¸y  Ýnh,m¸y    µ    an    t   in v c¸c trang  thiÕtbÞ   ü  Ët kh¸c phôc  ô  ©y  ùng  ÷  ý  iÖn  ö ph¶i ® îc qu¶n  ý   k thu     vx d ch k ® t     l  chÆt  Ï vµ  ö  ông  ch   s d riªng biÖt ®Ó   ¶m       ® b¶o  ×nh  ¹ng kü  Ët tètvµ    t tr   thu     an toµn; 2.TuyÖt  i tu©n  ñ quy  ×nh x©y  ùng  ∙  îcx¸c®Þnh;   ®è   th   tr   d ®®     3. Kh«ng  îcx©y  ùng  µ  ©n    ®  d v nh b¶n  îtqu¸ sè îng ch÷  ý  iÖn  ö quy  v    l   k® t  ®Þnh; 4.Sau    ©y  ùng    khix d xong,ch÷  ý  iÖn  öph¶i® îc®¨ng  ý  µo      k® t     k v sæ theo   dâich÷  ý  iÖn  ö ®∙  ©y  ùng.Sæ     k® t  x d   theo  âich÷  ý  iÖn  ö ®∙  ©y  ùng  µ  d  k® t  x d v c¸c ch÷  ý  iÖn  ö míi® îcx©y  ùng  a  Êp    k® t      d (ch c ph¸t)Gi¸m  c  n  Þ  ©n     ®è ®¬ v Ng hµng  µ   íc trùctiÕp u  ÷ vµ  Nh n     l gi   b¶o  qu¶n  theo  Õ     µiliÖu tèim Ët. C¸c  ch ®é t        giÊy  ê,b¶n  t  th¶o    Ðp  ôc  ô  ghi ch ph v cho  Öc  ©y  ùng  ÷  ý  iÖn  ö vµ  vi x d ch k ® t  nh÷ng  ÷  ý  iÖn  öchÕ   ö,háng  ch k ® t  th   ph¶ihuû    ngay  ïng víi Öc  µm  Êt    c    vi l m kh¶ n¨ng kh«iphôc  ÷  ý  iÖn  ödíi Êt kú  ×nh    ch k ® t      h b thøc nµo    trong m¸y  Ýnh  µ      t v c¸c vËtmang      tinkh¸c®Ó   ¶m    ® b¶o  ù  Ýnh    toµn  µ  s ch x¸c,an  v b¶o  Ët. m III.C Ê P  P H¸T V µ  Q U ¶ N  L ý  C Ê P  P H¸ T C H ÷  k ý  §I Ö N  T ö     §i Ò u    èit ng ® îccÊp    ÷  ý  iÖn  öbao  å m: 7. §  î     ph¸tch k ® t  g 1. Chñ   µikho¶n    t  hoÆc   êi ® îc chñ  µikho¶n  û  Òn  ña  chøc  ng     t  u quy c tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    to¸ntham    gia thanh    iÖn  ö li   ©n   µng  õ to¸n® t   ªnNg h (t   ®©y  äit¾tlµ®¬n  Þ  g      v tham    giathanh    iÖn  öli   ©n  µng) to¸n® t   ªnNg h . 2.   Õ     K to¸n tr ng, Trëng   ë   phßng  Õ   k to¸n hoÆc   êi ® îc uû  Òn  ña    ng     quy c ®¬n  Þ  v tham    giathanh    iÖn  öli   ©n  µng. to¸n® t   ªnNg h §i Ò u    ñ  ôccÊp    ÷  ý  iÖn  ö: 8. Th t   ph¸tch k ® t 1. § Ó   îccÊp    ÷  ý  iÖn  ö,chñ  µikho¶n  ña  n  Þ    ®  ph¸tch k ® t  t  c ®¬ v tham    gia thanh    iÖn  öli   ©n  µng  to¸n® t   ªnNg h ph¶icã      v¨n b¶n    Þ  Êp  ÷  ý  iÖn  ®Ò ngh c ch k ® tö kÌm    danh  s¸ch ngêicña  n  Þ  ×nh  éc ®èi t ng ® îccÊp  ÷  ý  iÖn      ®¬ v m thu    î     ch k ® tögöi®¬n  Þ  ©n  µng  µ   íc(theo m É u   ô  ôcsè  .    v Ng h Nh n     ph l   1)
  4. 4 2. Gi¸m  c  n   Þ   ©n   µng  µ   íc cã  ®è ®¬ v Ng h Nh n   tr¸ch nhiÖ m   Ðt    x duyÖt   danh  s¸ch ngêi® îc®¬n  Þ       v tham    gia thanh    iÖn  ö ®Ò   Þ  Êp  ÷  ý  to¸n® t  ngh c ch k ®iÖn  ö. t ViÖc  Ðt duyÖt  x  ph¶ic¨n cø  µo  i t ng,thñ tôc xincÊp  µ      v ®è  î         v nhu  Çu  ö  cs dông  ÷  ý  iÖn  ö ë  õng  n  Þ  ch k ® t  t ®¬ v tham    gia thanh to¸n ®iÖn  ö li   ©n     t   ªnNg hµng.N Õ u   ng  i t ng,thñ tôc cÊp    ÷  ý  iÖn  ö th× Gi¸m  c  n     ®ó ®è  î       ph¸tch k ® t    ®è ®¬ vÞ  ©n   µng  µ   íc hoÆc   êi ® îc chØ   nh  óp  Öc  Ng h Nh n   ng     ®Þ gi vi cho  Gi¸m  c  ®è ®¬n  Þ  ©n   µng  µ   íclµm  ñ tôc cÊp    ÷  ý  iÖn  ö cho  õng    v Ng h Nh n   th     ph¸tch k ® t  t c¸ nh©n theo ®Ò   Þ  ña  ñ  µikho¶n.   ngh c ch t   §i Ò u 9.  ¬n  Þ  ©n   µng  µ   íc vµ    n  Þ  § v Ng h Nh n   c¸c ®¬ v tham    gia thanh  to¸n ®iÖn  ö li   ©n   µng    t   ªnNg h ph¶i m ë       Sæ theo  âi danh  d  s¸ch  êi ® îc cÊp  ng     ph¸tch÷  ý  iÖn  öthuéc ph¹m    × nh    k® t    vim qu¶n  ý    µy  µ    l .Sæ n v v¨n b¶n  ña  n   c ®¬ vÞ   nh   Ìm  anh  ®Ý k® s¸ch  êi ® îc ®Ò   ng     nghÞ   Êp  ÷  ý  iÖn  ö do  ëng  c ch k ® t   Tr phßng  Õ     µ  K to¸nv Thanh    ®¬n  Þ  ©n  µng  µ   íc)vµ  Õ     ëng  to¸n( v Ng h Nh n   K to¸ntr hoÆc   ëng  Tr phßng  Õ   k to¸n cña  n   Þ     ®¬ v tham  gia thanh to¸n ®iÖn  ö  ªn   t li   Ng ©n  µng u  ÷. h l gi §i Ò u    Öc  Êp  ¹ ch÷  ý  iÖn  ö chØ  îcthùc hiÖn  10. Vi c l  i k® t  ®    trong tr ng   ê hîp: +  ÷  ý  iÖn  ö bÞ   áng  nguyªn nh©n  Ch k ® t  h do    kh¸ch quan    Ët mang      nh v   tin chøa  ÷  ý  iÖn  öbÞ    áng    Ën  ch k ® t  hh khiv chuyÓn, bÞ  çi ü  Ëtv.v. .   l   thu   k . +  ÷  ý  iÖn  öbÞ  Êt,thÊtl¹c, Þ  éhoÆc   Ch k ® t   m       l  b nghibÞ  é.  l +  êi® îccÊp  ÷  ý  iÖn  öchuyÓn  Ng     ch k ® t  sang  µm  l c«ng    t¸ckh¸choÆc   Þ    b ®×nh chØ  c«ng t¸c. Khiph¸thiÖn  ÷  ý  iÖn  öbÞ  áng,bÞ  Êt,thÊtl¹c, Þ  éhoÆc      ch k ® t  h   m       l  b nghi   bÞ   éngêi® îccÊp  ÷  ý  iÖn  ö ph¶ib¸o    l     ch k ® t    c¸o ngay  íichñ  µikho¶n    ã  v  t  ®Ó c v¨n b¶n    Þ  n  Þ  ©n  µng  µ   íccÊp  ¹ ch÷  ý  iÖn  ö.Chñ  µi   ®Ò ngh ®¬ v Ng h Nh n   l i k® t  t  kho¶n  n  Þ  ®¬ v tham   gia thanh    iÖn  ö li   ©n   µng  to¸n® t   ªnNg h ph¶ithu håingay      ch÷  ý  iÖn  öbÞ  áng,bÞ  éhoÆc   k® t  h   l  nghibÞ  é®Ó   ö  ýtheo quy  nh.   l   x l    ®Þ IV. ö  D ô N G  V µ  Q U ¶ N  L ý  S ö  D ô N G  C H ÷  K ý  §I Ö N  T ö    S
  5. 5 §i Ò u 11. Ch÷   ý  iÖn  ö ® îc sö  ông    ho¸  µ    ­ kiÓm     k® t    d ®Ó m∙  v gi¶im∙    so¸td÷  Öu  ña    li c chøng  õ ®iÖn  ö khi thùc  Ön  t  t    hi truyÒn, nhËn    qua  ¹ng    m vi tÝnh  ÷a    n  Þ  gi c¸c ®¬ v tham    gia thanh to¸n ®iÖn  ö li   ©n   µng    t   ªnNg h theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  ©n  µng  µ   íc. ®Þ hi h c Ng h Nh n §i Ò u 12. Ch÷   ý  iÖn  ö  Êp    k® tc cho  êi nµo  ×  ng   th chØ   êi ®ã   îc ng   ®   phÐp   ö  ông    ùc  Ön  sd ®Ó th hi hoÆc   îc uû   Ö m   ùc  Ön  ®   nhi th hi chøc  n¨ng,   nhiÖ m   ô  ña  ×nh   vc m trong  Öc  ö  ông  Òn,h¹ch  vi s d ti   to¸n vµ    thanh  to¸n vèn.     Nghiªm  Ê m   êi® îccÊp  ÷  ý  iÖn  ötiÕtlé,bµn  c ng     ch k ® t      giao ch÷  ý  iÖn  öcho    k® t  ngêikh¸csö  ông     d trong bÊt kú  êng  îp nµo.     tr h  Khi sö  ng  ÷  ý  iÖn  ö,ngêi sö  ông    ®ô ch k ® t   d kh«ng  îc ®Ó   é m Ët  vµ  ®  l  m∙  c¸ch sö  ng  ÷  ý  iÖn  ö cña  ×nh.    ®ô ch k ® t  m M¸y  Ýnh  µ    t v c¸c trang thiÕtbÞ         ®Ó sö  ông  ÷  ý  iÖn  ö ph¶i® îcbè  Ý,s ¾p  Õp    Þ  Ý khuÊt ®Ó     ­ d ch k ® t      tr   x ë v tr     khi(ng êi)sö  ông  ÷  ý  iÖn  ö th×  êi kh¸c kh«ng  Ó   d ch k ® t   ng     th quan    îc m Ët  vµ  s¸t®   m∙  thao t¸csö  ông.   d §i Ò u    êisö  ông  ÷  ý  iÖn  ö ph¶ituyÖt ®èi  ©n  ñ    13. Ng   d ch k ® t      tu th quy ®Þnh  µ  v quy  ×nh sö  ng  ÷  ý  iÖn  ö ®∙  îchíng dÉn    ¶m   tr   ®ô ch k ® t  ®     ®Ó ® b¶o  ù  s chÝnh    toµn  µ  x¸c,an  v b¶o  Ët. m V. § × N H  C H Ø  S ö  D ô N G , T H U  H å I V µ  T H A Y  § æI  C H ÷  K ý  §I Ö N  T ö   §i Ò u    ÷  ý  iÖn  öbÞ  nh  14. Ch k ® t   ®× chØ  ö  ông,thu håivµ  sd       thay ® æi    trongc¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© 1. Ch÷  ý  iÖn  ö ®∙  ã    k® t   c th«ng  bÞ  Êt,thÊtl¹c, Þ   éhoÆc   b¸o  m       l   b nghibÞ    lé;   2. Ng êi ® îc cÊp  ÷  ý  iÖn  ö chuyÓn       ch k ® t  sang  µm  l c«ng    t¸ckh¸c hoÆc     bÞ  nh  ®× chØ  c«ng  t¸c; 3.Ch÷  ý  iÖn  ö®∙  Õt  ¹n sö  ông    k® t  h h   d (thay® æi    theo ®Þnh  ú).   k §i Ò u  15. ñ   µikho¶n  n   Þ    Ch t   ®¬ v tham  gia thanh to¸n ®iÖn  ö  ªn   t li   Ng ©n  µng  Þu  h ch tr¸chnhiÖ m   nh    ®× chØ  ö  ông  ÷  ý  iÖn  ö­ b»ng  Ön  sd ch k ® t    bi ph¸p  µnh  Ýnh, vµ  håi ngay  ÷  ý  iÖn  ö ®∙  Êp    h ch   thu    ch k ® t   c ph¸tcho  êi cña  ng   ®¬n  Þ  × nh    vm khi: 1. Ph¸t hiÖn  ÷  ý  iÖn  ö bÞ   Êt, thÊt l¹c,bÞ   é hoÆc       ch k ® t  m       l  nghi bÞ   é:   l  Chñ   µikho¶n  n  Þ  n  Þ  t  ®¬ v ®¬ v tham    gia thanh to¸n ®iÖn  ö li   ©n   µng    t   ªnNg h ph¶i®iÖn  ngay  Ò   n  Þ  ©n  µng  µ   íccÊp    ÷  ý  iÖn  ö,   b¸o  v ®¬ v Ng h Nh n   ph¸tch k ® t  lËp Biªnb¶n    nh    x¸c®Þ nguyªn nh©n    hoÆc   êichÞu  ng   tr¸chnhiÖm   êichÞu    (ng   tr¸chnhiÖm     ph¶iký  µo    v Biªn b¶n) sau        ®ã b¸o  b»ng  b¶n  Ò   n  Þ  c¸o  v¨n  v ®¬ v Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n 2. Ng êi ® îc cÊp  ÷  ý  iÖn  ö chuyÓn       ch k ® t  sang  µm  l c«ng    t¸ckh¸c hoÆc     bÞ   nh  ®× chØ  c«ng    êng  îp nµy  êi® îccÊp  ÷  ý  iÖn  ö ph¶igiao t¸c:Tr h  ng     ch k ® t      l¹ngay  ÷  ý  iÖn  ödo  × nh    i ch k ® t  m b¶o qu¶n  µ  ö  ông  vsd cho  ñ  µikho¶n.Chñ   ch t    
  6. 6 tµikho¶n  ã    c tr¸chnhiÖ m     åil¹ ch÷  ý  iÖn  ö,®iÖn  vµ  c¸o b»ng    thu h     i k® t  b¸o  b¸o    v¨n b¶n  Ò   n  Þ  ©n  µng  µ   íccÊp    ÷  ý  iÖn  ö ®Ó   ã  Ön    v ®¬ v Ng h Nh n   ph¸tch k ® t  c bi ph¸p xö  ýthÝch  îp;   l  h 3. NhËn  îc th«ng    ®  b¸o  ña  n  Þ  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  nh  c ®¬ v Ng h Nh n   vi ®× chØ  ö  ng  µ  s ®ô v thay ® æi  ÷  ý  iÖn  ö.   ch k ® t §i Ò u    16. Gi¸m  c  n  Þ  ©n  µng  µ  ícchÞu  ®è ®¬ v Ng h Nh n   tr¸chnhiÖ m:    1.  ×nh  § chØ   ö  ông  ÷  ý  iÖn  ö  b»ng  Ön  sd ch k ® t ­  bi ph¸p  ü  Ët,khi k thu     nhËn  îc v¨n  ®  b¶n  ña  n  Þ  c ®¬ v tham    gia thanh to¸n ®iÖn  ö li   ©n   µng    t   ªnNg h b¸o    Ò   Öc  ÷  ý  iÖn  öbÞ  Êt,thÊtl¹c, Þ  é,nghibÞ  évµ  êi® îc c¸o v vi ch k ® t  m       l   b   l   ng     cÊp  ÷  ý  iÖn  öchuyÓn  ch k ® t  sang  µm  l c«ng   t¸ckh¸choÆc   Þ  nh    b ®× chØ c«ng  t¸c. 2. Thay  æi  ÷  ý  iÖn  ö:Sau  ét  êigian sö  ông,ch÷  ý  iÖn  ö   ® ch k ® t  m th    d   k® t  ph¶i ® îc thay  æi     ® (thay ® æi    theo  nh  ú).Khi thay  æi  ÷  ý  iÖn  ö, ®Þ k   ® ch k ® t  ®¬n  Þ  ©n   µng  µ   íc ph¶ith«ng  v Ng h Nh n     b¸o cho    n  Þ  µ    ©n  ªn c¸c ®¬ v v c¸ nh li   quan    Õn hµnh    åich÷  ý  iÖn  öcò  µ  Êp    ÷  ý  iÖn  ömíi. ®Ó ti   thu h   k® t   v c ph¸tch k ® t    Chñ   µikho¶n  n  Þ  t  ®¬ v tham    gia thanh to¸n ®iÖn  ö cã    t   tr¸chnhiÖ m     gi¸m    s¸t viÖc thay ® æi  ÷  ý  iÖn  öt¹ ®¬n  Þ  × nh.   ch k ® t   i vm   §i Ò u 17. Ch÷   ý  iÖn  ö bÞ   håit¹i n  Þ  µo  ×  n  Þ      k® t   thu      ®¬ v n th ®¬ v ®ã cã tr¸chnhiÖ m     b¶o  qu¶n    ö  ýtheo  ®Ó x l   quy  nh. §èivíi ÷  ý  iÖn  ö ph¶i ®Þ      ch k ® t    thu  åi nhng  h  kh«ng  thu  åi ® îc th×  n   Þ   h    ®¬ v ph¶i lËp    Biªn b¶n x¸c  nh   ®Þ nguyªn  ©n  µ  êi chÞu  nh v ng   tr¸chnhiÖ m   Õu  ã) sau      (n c   ®ã ph¶i b¸o    c¸o ngay  b»ng    v¨n b¶n  Ò   n  Þ  ©n  µng  µ   íccÊp    ÷  ý  iÖn  ö ®Ó   ã  v ®¬ v Ng h Nh n   ph¸tch k ® t  c biÖn ph¸p xö  ýthÝch  îp.   l  h VI. GI A O  N H Ë N , V Ë N  C H U Y Ó N ,  B ¶ O  Q U ¶ N   V µ  H U û  B á  C H ÷  K ý  §I Ö N  T ö §i Ò u    Öc    Ën,vËn  18. Vi giao nh   chuyÓn  ÷  ý  iÖn  ögi÷a c¸ckh©u  ch k ® t     x©y  ùng,cÊp    µ    åi® îcthùc hiÖn  d   ph¸tv thu h       theo quy  nh    ®Þ sau: 1.C¸c  ¬ng    ph thøc giao nhËn,vËn        chuyÓn  ÷  ý  iÖn  ö: ch k ® t ­Giao  Ën  ùctiÕp;   nh tr   ­Giao  Ën    nh qua  êng      Ët  ã  ® v¨n thm c b¶o  ¶m; ® 2. M äi  êng  îp giao nhËn  ùctiÕp ch÷  ý  iÖn  ö gi÷a ngêix©y  ùng,   tr h    tr     k® t      d   v¨n  , ngêi ® îc cÊp  th      ph¸t,ngêi thu  åiv.v.   u       h  . ®Ò ph¶ivµo  .   sæ,  ý  Ën  ÷a k nh gi   haibªn,giao  ùctiÕp t¹      tr    i phßng  µm  Öc  l vi theo  quy  nh  ña  ñ  ëng  n   ®Þ c Th tr ®¬ vÞ. 3. Khi göiCh÷  ý  iÖn  ö ®i      k® t   qua  êng      Ët  ã  ® v¨n th m c b¶o  ¶m:  ¬n  Þ  ® §v Ng ©n   µng  µ   íc vµ    n  Þ  h Nh n   c¸c ®¬ v tham    gia thanh    iÖn  ö ph¶ighisæ   to¸n® t     "Ch÷  ý  iÖn  ögöi®i"®Ó   k® t       theo dâi, i chiÕu  µ  µm    ñ tôcsau:     ®è v l c¸cth    
  7. 7 *  Ëp  Õu  öi:Ch÷   ý  iÖn  ö göi ®i  L phi g   k® t     ph¶icã  Õu  öi kÌm    phi g   theo  á  b chung  µo  ét  ×    Õu  öiph¶i®ãng  Êu    Ët,®é   Èn  v m b trªnphi g     d ®é m   kh theo  ng  ®ó quy  nh  i víi µiliÖu Tèim Ët. ®Þ ®è           t * Lµ m   ×:Ch÷  ý  iÖn  ögöi®i    b  k® t     ph¶icã  ×    b riªng,  kh«ng  öichung  íi ×  g  v  b tµiliÖu  êng, giÊy  µm  ×     th   l b ph¶i lµ lo¹  Êy    ã  ãc, kh«ng  Êm   íc,     igi dai,kh b   th n  kh«ng  ×n  Êu  nh th qua  îc,gÊp  ×  ®  b qua  èi  Ðo, hå  ph¶idÝnh, khã  ãc. m ch   d¸n      b  Ch÷  ý  iÖn  ögöi®i  k® t     ph¶igöib»ng  b×:    2  ­ B×     trong:ghi râ  è  µ  ý  Öu  ÷  ý  iÖn  ö,tªn ngêi nhËn, ®ãng      s v k hi ch k ® t        dÊu  èim Ët" vµ  ã  "T     c dßng  ÷  ch "ChØ  êicã    íi® îcbãc  ×" sau    ng   tªnm     b  ®ã niªm  phong  b»ng chØ,  hoÆc     si,b»ng  Êy thËtm áng  ã  ãc,niªm    gi     kh b   lªngiao ®iÓ m     c¸c m èi  Ðo  Ýa    ch ph sau  ña  ×, ®ãng  Êu  c b  d niªm phong      ãc  Êy  ë c¸c g gi niªm,   m ét  öa    Êy niªn,m ét  öa    Êy  ×.M ùc  n lªngi     n lªngi b   niªm  phong  ïng  ¹  ùc    d lo im ®á t i; ¬  ­ B×   µi:ghinh  öitµiliÖu th ng, ®ãng  Êu  ý  Öu  ÷          ngo     g      ê   d k hi ch "B” in hoa (kh«ng  ng  Êu  èim Ët"). ®ã d "T   §¬n  Þ  ©n   µng  µ   ícvµ    n  Þ  v Ng h Nh n   c¸c ®¬ v tham   gia thanh    iÖn  ö to¸n® t  cã tr¸chnhiÖ m     theo  âi,kiÓm    i chiÕu  íi n  Þ  d  tra,®è   v  ®¬ v hoÆc     ©n  Ën  c¸ nh nh ch÷  ý  iÖn  ö®Ó   k® t   tr¸nhthÊtl¹c,   ãt.     s sai 4. §èivíinhËn  ÷  ý  iÖn  ö ®Õ n        ch k ® t  qua  êng  th m Ët  ã  ® v¨n    c b¶o  ¶m:  ® Ch÷   ý  iÖn  ö göi ®Õ n   k® t    ph¶iqua  th m Ët    µo    µiliÖu m Ët  öi   v¨n    ®Ó v sæ "T     g  ®Õ n"    ®Ó theo  âivµ  c¸o ngay  d   b¸o    cho  ñ  µikho¶n  n  Þ  ch t   ®¬ v tham   gia thanh  to¸n ®iÖn  ö li   ©n   µng  íc khi chuyÓn    t   ªnNg h tr     cho  êi ® îc cÊp  ng     ph¸t(nhËn).     Ng êinhËn  îcch÷  ý  iÖn  ö ph¶ihoµn  ¹ ngay  Õu  öicho  ¬igöingay    ®  k® t    l  i Phi g   n    trongngµy  Ën  îc.   nh ® §i Ò u 19. Öc  Êt  ÷  µ   Vi c gi v b¶o qu¶n  ÷  ý  iÖn  ö ® îc thùc  Ön  ch k ® t    hi theo c¸cquy  nh:    ®Þ 1.Ch÷  ý  iÖn  ömíi® îcx©y  ùng,ch÷  ý  iÖn  ö®∙  Êp  ng  a  ö    k® t      d   k® t   c nh ch s ®ông  hoÆc   ang  ö  ông  µ  ÷ng  ÷  ý  iÖn  ö thu  åi chê  ö  ý®Ò u   ® sd v nh ch k ® t  h  x l  ph¶i ® îc c¸c ®¬n  Þ, c¸ nh©n  ã  ªnquan  ë         v    c li   m sæ theo  âi,cÊt gi÷ vµ    d       b¶o qu¶n chÆt  Ïtheo chÕ     i víi µiliÖu tèi Ët. ch     ®é ®è           t m 2. Khi kh«ng  ö  ông     sd hoÆc   a  ö  ông, ch÷  ý  iÖn  ö ph¶i® îc cÊt ch s d   k® t      gi÷,b¶o    qu¶n  Èn  Ën  c th trong hßm,  ñ cã    t   kho¸ ch ¾c  ¾n,  ¶m     ch ® b¶o  toµn  an  vµ  Æt  ¹ trôsë  µm  Öc. ® t     l vi i §i Ò u    ÷  ý  iÖn  öbÞ  û  á  khi®∙  nh  20. Ch k ® t   hu b sau    ®× chØ  ö  ông. sd 1. Gi¸m  c  n  Þ  ©n   µng  µ   íccã    ®è ®¬ v Ng h Nh n   tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  n     h  ®¬ vÞ tham    gia thanh    iÖn  ö li   ©n   µng  µ    ©n  ã  ªnquan  ùc to¸n® t   ªnNg h v c¸ nh c li   th   hiÖn    ñ tôccÇn  Õt®Ó   û  á  ÷  ý  iÖn  ö. c¸cth     thi   hu b ch k ® t 2. ViÖc  û  á  ÷  ý  iÖn  ö ®o    hu b ch k ® t   Gi¸m  c  n  Þ  ©n  µng  µ   ­ ®è ®¬ v Ng h Nh n ícquyÕt ®Þnh.     ViÖc  û  á  ÷  ý  iÖn  öph¶i®¶m   hu b ch k ® t    b¶o  µm  Êt  l m kh¶  n¨ng  ö  ông  ¹ sd li   ch÷  ý  iÖn  ö(bÞ  û  á). k® t  hu b M äi  êng  îp huû  á  ÷  ý  iÖn  ö ®Ò u   tr h  b ch k ® t  ph¶ithµnh  Ëp  éi ®ång  û    lH  hu bá.
  8. 8 3. §¬n  Þ  ©n   µng  µ   ícph¶im ë       v Ng h Nh n     sæ theo  âiCh÷   ý  iÖn  ö bÞ   d  k® t  huû  á. b VII. ö  L ý  VI P H ¹ M  X §i Ò u    ¬n  Þ, c¸ nh©n    ¹m  ét  21. § v     viph m trong c¸c néidung      quy  nh   ®Þ t¹  Òu  b¶n  i§i 4  Quy  nh  µy;lµm  Êt  ÷  ý  iÖn  ö sö  ông  ÷  ý  iÖn   ®Þ n  m ch k ® t  d ch k ® tösaiquy  nh     ®Þ hoÆc   ö  ông    îdông  sd ®Ó l  i tham  tµis¶n  µ   ícvµ    ¹m  «    Nh n   viph c¸cquy  nh    ®Þ kh¸ccña    b¶n Quy  nh  µy  × tuú tÝnh  Êt,møc      ¹m   ®Þ n th     ch   ®é viph m µ   Þ  ö  ýkû  Ët, ö  ýhµnh  Ýnh  b x l   lu   l   x ch hoÆc     truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù  µ    h sv ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   åith ng  Ët chÊt vÒ   ÷ng  Öth¹ig©y      b  ê v     nh thi     ra theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   VIII. Ò u K H O ¶ N  T HI H µ N H  §i §i Ò u    ô  ëng  ô  Õ      µichÝnh  Þu  22. V tr V K to¸n­T   ch tr¸chnhiÖ m:   1. C¨n  c¸c quy  nh  ¹    cø    ®Þ tiQuy  nh  µy, Vô   ëng  ô   Õ   ®Þ n   tr V K to¸n ­ Tµi      chÝnh  ©n  µng  µ   ícchÞu  Ng h Nh n   tr¸chnhiÖ m   èihîp víi ôc    ph       C C«ng  Ö     ngh tin häc  ©n   µng  ùa chän,quyÕt  nh  ¬ng    µ  Ng h l    ®Þ ph ¸n v quy  ×nh x©y  ùng,cÊp  tr   d   ph¸tvµ    qu¶n  ých÷  ý  iÖn  ö sö  ông  l  k® t  d trong h Ö   èng    th chuyÓn  Òn ®iÖn  ö ti   t  cña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam. Ng h Nh n     2. H íng  Én  µ  Óm     Öc  ùc hiÖn    d v ki travi th   Quy  nh  Ò   ©y  ùng, cÊp  ®Þ vx d   ph¸t,sö  ông  µ   d v qu¶n  ých÷  ý  iÖn  ö trong H Ö   èng  l  k® t    th thanh to¸n chuyÓn    tiÒn ®iÖn  öcña  ©n  µng  µ   íc.   t  Ng h Nh n §i Ò u  23. Gi¸m  c  ë   ®è S giao  Þch, chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc d    Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  Þu    ph tr       ch tr¸chnhiÖ m:   1. Qu¶n  ýviÖc  ©y  ùng,cÊp    l  xd   ph¸t,  thay ® æi  µ  íng dÉn  ö  ông  ÷    vh   sd ch ký  iÖn  ötrong thanh    iÖn  öli   ©n  µng  m × nh  chøc. ® t    to¸n® t   ªnNg h do  tæ  2. H íng  Én  µ  Óm     Öc  ùc hiÖn    d v ki travi th   Quy  nh  Ò   ©y  ùng, cÊp  ®Þ vx d   ph¸t,sö  ông  µ   d v qu¶n  ých÷  ý  iÖn  ö trong thanh  l  k® t    to¸n ®iÖn  ö li   ©n     t   ªnNg hµng.
  9. 9 §i Ò u  24. ôc tr ng Côc c«ng  Ö  tin häc  ©n   µng  ã tr¸ch  C ë ngh   Ng h c   nhiÖ m  èihîp víi   n  Þ  ©n  µng  µ   íccã  ªnquan  ùachän,x©y  ph       ®¬ v Ng c¸c h Nh n   li   l    dùng  ¬ng  ×nh phÇn  Ò m   Êp    µ  ch tr   m c ph¸tv qu¶n  ých÷  ý  iÖn  ötrong thanh  l  k® t    to¸n ®iÖn  ö li   ©n   µng  µ    t   ªnNg h v trong chuyÓn  Òn  iÖn  ö cña  ©n   µng    ti ® t  Ng h Nhµ   ícViÖtNam. n    §i Ò u 25. Tæng     Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc cung øng  Þch  ô  d v thanh    Þu  to¸nch tr¸chnhiÖ m:   1. C¨n  vµo      cø  c¸c quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  nh  µy  ®Þ n Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc) Tæ     chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n chÞu    tr¸ch nhiÖ m   ùa  än,   l ch   quyÕt  nh   ¬ng  vµ  ®Þ ph ¸n  quy  ×nh  ©y  ùng, cÊp  tr x d   ph¸tvµ    qu¶n  ý ch÷  ý  l  k ®iÖn  ötrongh Ö   èng  t    th thanh    iÖn  önéibé  ña  × nh. to¸n® t    c m Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) Tæ   ®è   chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    îc to¸n®   tho¶  Ën  íikh¸ch  µng  ña  ×nh   ã  ë   µikho¶n  µ  thu v   h cm (c m t   v giao  Þch  d thanh  to¸n qua      Tæ chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n)vÒ   Öc  ö  ông  ÷  ý    vi s d ch k ®iÖn  ö trong thanh    iÖn  ö gi÷a Tæ   t    to¸n® t    chøc cung  øng  Þch  ô  d v thanh    to¸n víi  kh¸ch hµng.   2. Tæng     Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  n  Þ  ®è ®¬ v tham    gia thanh    iÖn  ö cã  to¸n ® t  tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ývµ  l   gi¸m    Öc  ö  ông  ÷  ý  iÖn  ö t¹ ®¬n  Þ  × nh   s¸tvi s d ch k ® t    i vm theo ®óng    Quy  nh  µy. ®Þ n §i Ò u    Öc  öa  æi,bæ   26. Vi s ®   sung  b¶n  Quy  nh  µy  Thèng  c  ®Þ n do  ®è Ng ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. h Nh n    
  10. 10 P h ô  l ô c s è  1 Tªn  n  Þ ®¬ v .. . ....... . . ...... D a n h  s¸ch ® Ò  n g h Þ  c Ê p  c h ÷  k ý  ® i Ö n  t ù (kÌm  theo c«ng    è.. . .. µy..     v¨n s . . .  ng .th¸ng.. .n¨m... .cña.. . ... . . . . . . . ..) Sè   Hä   µ  v tªn Ngµy  §¬n  Þ v Chøc  ô v Ghi chó   TT th¸ngn¨m    c«ng  t¸c sinh Chñ   µikho¶n  n  Þ  t  ®¬ v tham  gia  thanh to¸n ®iÖn  ö    © n   µng   t liªnNg h
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2