Quyết định 547/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định 547/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 547/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 547/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc s è  547/2002/Q§­N H N N   ® n n g µ y  30 th¸ng 5 n¨ m  2002 v Ò   n g   è  l∙i u Ê t c ¬  b ¶ n   c« b  s b» n g  ® å n g  Vi Ö t N a m Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët    chøc  Ýn    cø  Ng h Nh n     v Lu c¸c tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  ý  Õn    cø  ki chØ  o  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  ¹    ®¹ c Th t   ph t i b¶n  è  v¨n s 28/CP­ KTTH   µy  ng 27/5/2002 vÒ   Öc  ùc hiÖn  ¬  Õ     Êttho¶ thuËn    vi th   c ch l∙su   i   trongtÝn    dông  ¬ng  ¹ib»ng  ång  ÖtNam; th m  § Vi   ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Nay c«ng  è  b møc     Êt  ¬  l∙ su c b¶n  i b»ng  ång  Öt Nam   µ § Vi   l  0,60%/th¸ng(7,2%/n¨m).   §i Ò u 2: 1. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy    ®Þ n c hi l     k t  1/6/2002  µ  v thay  thÕ Quy Õt  nh  è  ®Þ s 417/2002/Q§­NHNN   µy  ng 25/4/2002  Ò   v møc    Êt c¬  l∙ su   i b¶n  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. c Th ®è Ng h Nh n 2. Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc c¸c tØnh, thµnh  è; Héi  ng  h Nh n       ph   ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  ®èc  (Gi¸m  c)  ®è c¸c  chøc  Ýn  ông  Þu  tæ  td ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản