Quyết định 58/2003/QĐ-BCCVT

Chia sẻ: Quyen Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định 58/2003/QĐ-BCCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 58/2003/QĐ-BCCVT về việc ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế áp dụng cho các khu công nghiệp phần mềm tập trung do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 58/2003/QĐ-BCCVT

  1. BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ******** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58/2003/QĐ-BCCVT Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG SỐ 58/2003/QĐ-BBCVT NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2003 BAN HÀNH CƯỚC DỊCH VỤ CÀI ĐẶT VÀ THUÊ CỔNG KẾT NỐI TRỰC TIẾP INTERNET QUỐC TẾ ÁP DỤNG CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM TẬP TRUNG BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông; Căn cứ Nghị định số 55/CP ngày 23/08/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet; Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông; Căn cứ Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp phần mềm; Căn cứ Quyết định số 81/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001-2005. Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thi hành Nghị định số 109-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông; Căn cứ Thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ ngày 20/11/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/08/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ kết nối Intenet, dịch vụ truy nhập Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính, viễn thông; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế của các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) áp dụng cho các Khu công nghiệp phần mềm tập trung như sau:
  2. 1. Cước cài đặt: 2.275.500 đồng/cổng (thu một lần). 2. Cước thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế: STT Tốc độ (Kb/s) Mức cước (1.000đ/tháng) 1 64 12.335 2 128 18.542 3 192 24.604 4 256 30.666 5 320 35.777 6 384 40.888 7 448 46.177 8 512 51.466 9 576 56.636 10 640 61.807 11 704 66.977 12 768 72.754 13 832 76.619 14 896 80.485 15 960 84.350 16 1.024 88.216 17 1.088 91.167 18 1.152 94.119 19 1.216 97.070 20 1.280 100.022 21 1.344 102.973 22 1.408 105.925 23 1.472 108.877 24 1.536 111.827 25 1.600 115.828 26 1.664 119.828 27 1.728 123.829
  3. 28 1.792 127.829 29 1.856 131.829 30 1.920 135.829 31 1.984 139.830 32 2.048 143.830 33 4Mb/s 230.128 34 8Mb/s 431.491 35 16Mb/s 791.066 36 34Mb/s 1.438.302 37 45Mb/s 1.797.878 3. Các mức cước quy định mục tại 1, 2 nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và cước thuê kênh viễn thông từ các khu công nghiệp phần mềm tập trung đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet. Điều 2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) được quy định hình thức tính và thu cước khác trên nguyên tắc tổng cước sử dụng trong tháng không vượt quá mức cước thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế quy định tại Điều 1 nêu trên. Điều 3. Căn cứ mức cước quy định tại Điều 1 khu công nghiệp phần mềm tập trung quy định mức cước truy nhập Internet áp dụng cho các doanh nghiệp (đối tượng) phần mềm trong khu công nghiệp sử dụng trên cơ sở đủ bù đắp chi phí (không có lợi nhuận). Điều 4. Chi phí lắp đặt đường truyền dẫn viễn thông từ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet đến khu công nghiệp phần mềm tập trung do các bên thoả thuận trên cơ sở giá thành. Điều 5. Cước thuê kênh viễn thông để kết nối từ khu công nghiệp phần mềm tập trung đến doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet do các bên thoả thuận trên cơ sở giá thành nhưng không vượt quá 70% mức cước thuê kênh viễn thông trong nước hiện hành. Điều 6. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/04/2003 và thay thế Quyết định số 15/2002/QĐ-TCBĐ ngày 11/01/2002 của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng truy nhập trực tiếp Internet quốc tế áp dụng cho các khu công nghiệp phần mềm tập trung. Điều 7. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP), Giám đốc các khu công nghiệp phần mềm tập trung và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  4. Đặng Đình Lâm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản