Quyết định 648/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
76
lượt xem
4
download

Quyết định 648/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 648/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về xử lý tài sản cầm cố của các ngân hàng vay vốn tại Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 648/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  n g © n   µ n g  N h µ  n íc s è  648/2003/Q§­N H N N   ® h n g µ y 24  th¸ng 6 n¨ m  2003 v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  q u y   Þ n h  v Ò   ® x ö  lý t µi s¶n  Ç m  c è   ñ a c¸c n g © n  h µ n g  vay v è n  c c t¹i g © n  h µ n g  N h µ   íc  n n Th è ng ® è c  ng © n   µ ng  h µ  n íc h N ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h Nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  1997, ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  th¸ng 11  CP ng 5    n¨m  2002  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc    v  h v c c tæ  cña  é, c¬  B   quan  ngang  é, B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Ban  µnh  h Quy  nh  Ò   ö  ýtµis¶n  Ç m   è  ña    ©n   ®Þ v x l    c c c c¸c ng hµng  vay  èn  ¹ Ng ©n  µng  µ   íc v t  i h Nh n §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ¨ng  ® C«ng  b¸o. §i Ò u    ñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  3. Th tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng, Chñ  ¬  tÞch  éi ®ång  H  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ©n  µng  Þu  ®è c¸c ng h ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q uy   Þ nh ® v Ò  x ö  l ý t µi ¶ n c Ç m  c è  c ñ a c¸c n g © n  h µ n g    s v a y v è n t¹i g © n  h µ n g  n h µ  n í c  n (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 648/2003/Q§­NHNN   ngµy 24/6/2003 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc)   Th ®è Ng h Nh n §i Ò u    ¹m    µ  i t ng ¸p dông 1. Ph viv ®è  î     Quy  nh  µy  dông  i  íiviÖc  ö  ýtµis¶n  Ç m   è  ña    ©n   ®Þ n ¸p  ®è v   x l    c c c c¸c ng hµng  vay  èn  ¹  ©n   µng  µ   íc theo  v t iNg h Nh n   Quy Õt  nh   è  ®Þ s 251/2001/Q§­ NHNN   µy  ng 30/3/2001  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc    c Th ®è Ng h Nh n   vi ban hµnh  Quy  Õ   ch cho  vay  ã  c b¶o  ¶m   Ç m   è  Êy  ê  ã    ¾n   ¹n  ña  ® c c gi t c gi¸ng hc Ng ©n  µng  µ   íc®èi víi   ©n  µng  µ  h Nh n       ngc¸c h v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1085/2002/Q§­ NHNN   µy  ng 7/10/2002  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc    c Th ®è Ng h Nh n   vi ban hµnh  Quy  Õ   Êu    µ  ch th chiv cho  vay qua  ªm     ông  ® ¸p d trong thanh    iÖn  ö   to¸n® t  li   ©n  µng. ªnng h §i Ò u    µis¶n  Ç m   è  µ    êng  îp xö  ý 2. T   c c v c¸ctr h l 1. Tµi s¶n  Ç m   è  ö  ýlµc¸c giÊy  ê cã    ang  îccÇ m   è  ¹ Ng ©n      c c x l      t   gi¸® ®  c ti   hµng  µ   íc,bao  å m: Nh n   g a.TÝn  Õu    phi Kho  ¹c Nhµ   íc; b  n b.TÝn  Õu  ©n  µng  µ   íc;   phi Ng h Nh n c. C¸c  Êy  ê cã      gi t   gi¸kh¸c theo    quy  nh  ña  èng  c  ©n   µng  ®Þ c Th ®è Ng h Nhµ   íc. n 2. Ng ©n  µng  µ   ícthùc hiÖn  ö  ýtµis¶n  Ç m   è      åinî gèc    h Nh n     x l    c c ®Ó thu h     vµ    îvay  ña    ©n  µng  l∙n   i c c¸cng h trong c¸ctr ng  îp:    ê h a. § Õn  ú  ¹n    î m µ     ©n  µng    k h tr¶n   c¸c ng h kh«ng    îcnî theo  tr¶®     quy  nh   ®Þ t¹ §iÒu  Quy  Õ     i 15  ch cho  vay  ã  c b¶o  ¶m   Ç m   è  Êy têcã    ¾n  ¹n cña  ® c c gi     gi¸ng h  Ng ©n   µng  µ   íc ®èi  íic¸c ng©n  µng  h Nh n   v    h ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 251/2001/Q§­ NHNN   µy  ng 30/3/2001. b. C¸c  ©n  µng    ng h kh«ng    îc nî sau  êigian  tr¶ ®     th   quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 9 Quy  Õ   Êu    µ  ch th chiv cho  vay qua  ªm   dông  ® ¸p  trong thanh    iÖn  ö li     to¸n® t   ªn ng©n  hµng ban  hµnh theo Quy Õt ®Þnh  sè  1085/2002/Q§­ NHNN  ngµy  7/10/2002. c.C¸c  êng  îp kh¸ctheo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   tr h      ®Þ c Ng h Nh n §i Ò u    3. Nguyªn  ¾c  ö  ýtµis¶n  Ç m   è t x l    c c 1. ViÖc  ö  ýtµis¶n  Ç m   è  îc thùc hiÖn    x l    c c®    c«ng khai,thuËn  Ön,b¶o    ti   ®¶m   Òn  µ  îÝch  ña      ÕtkiÖm    Ý  µ  ïhîp víi iÒu  Ön  quy v l i c c¸cbªn,ti   chiph v ph       ® ki thùc tÕ  ña  Þ  êng  Òn  Ö. ViÖc  ö  ýtµis¶n  Ç m   è  îcthùc hiÖn    c th tr ti t   x l    c c®    theo  quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  v¨n b¶n  µy. ®Þ t i 4  §i 5    n
  3. 3 2. Sè   Òn    îctõ viÖc  ö  ýtµis¶n  Ç m   è    ti thu ®     x l    c c sau    õchiphÝ     khitr     ph¸t sinh li     ªnquan  n   Öc  ö  ýtµis¶n  Ç m   è  µ     ®Õ vi x l     c c m c¸c bªn  Êp  Ën,® îcsö  ch thu     dông      î gèc  µ    î vay  ña    ©n  µng  Ýnh  n   êi®iÓ m     ®Ó tr¶n   v l∙n   i c c¸c ng h t ®Õ th   thu nî;n Õu    cßn  õa,Ng ©n  µng  µ   íctr¶l¹cho    ©n  µng. th   h Nh n       i c¸cng h 3. Trêng  îp  è  Òn  ® îc tõ viÖc  ö  ýtµis¶n  Ç m   è    h s ti thu      x l    c c kh«ng      ®ñ tr¶ h Õt  îgèc  µ    îvay,th× c¸cng©n  µng  Õp tôcthùc hiÖn  Üa  ô    î. n  v l∙n   i     h ti       ngh v tr¶n §i Ò u    ¬ng  4. Ph thøc xö  ýtµis¶n  Ç m   è   l    c c 1. §èi víitµis¶n  Ç m   è  µ c¸c giÊy  ê cã    ∙  n   ¹n        c c l    t   gi¸® ®Õ h thanh  to¸n:  Ng ©n   µng  µ   ícxem   Ðt chÊp  Ën  h Nh n   x  thu cho    ©n  µng  ùc hiÖn  Öc  c¸c ng h th   vi thanh  to¸n víitæ      chøc  ph¸thµnh  Êy  ê  ã      gi t c gi¸hoÆc     ©n  µng  c¸c ng h ph¶i  chuyÓn  giao ngay  Òn  ë  ÷u  µis¶n  Ç m   è    quy s h t  c c cho  ©n  µng  µ   íc®Ó   Ng h Nh n   yªu  Çu  chøc  ã  c tæ  c tr¸chnhiÖm     thanh to¸n giÊy  ê cã    ang  Ç m   è  ¹   t   gi¸® c c ti   Ng ©n  µng  µ   ícthanh    ùctiÕp cho  ©n  µng  µ   íctheo  Üa  h Nh n   to¸ntr     Ng h Nh n   ngh vô  µ   êithô hëng  ∙  m ng     ® cam   Õt. k 2. §èivíi µis¶n  Ç m   è  µgiÊy tê cã    a  n   ¹n        t c c l      gi¸ch ®Õ h thanh  to¸n:Ng ©n     hµng  µ   íc xem   Ðt,chÊp  Ën  Nh n   x  thu cho    ©n  µng  ùc hiÖn  c¸c ng h th   theo  ét  m trongc¸cph¬ng     thøc xö  ýsau  y:   l  ®© a.ChiÕtkhÊu  Êy têcã  ¹ Ng ©n  µng  µ   íc.     gi     t   i h Nh n b. B¸n  Êy  ê cã      gi t   gi¸cho  chøc  µichÝnh    Ýn  ông    Þ  êng  tæ  t  ­t d trªnth tr tiÒn tÖ.   c. ChuyÓn    giao  Òn  ë  ÷u  Êy  ê cã    Ç m   è  quy s h gi t   gi¸c c cho  ©n   µng  Ng h Nhµ   íc®Ó   n   thay thÕ  Üa  ô    î.   ngh v tr¶n §i Ò u    5. Quy  ×nh xö  ýtµis¶n  Ç m   è  µ    åinî. tr   l     c c v thu h   1. § Õn   êi®iÓ m     th   quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  v¨n  2  2  b¶n  µy, Së   n   Giao  dÞch  ©n  µng  µ   íc,chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ¬i Ng h Nh n     Ng h Nh n     ph n   c¸cng©n  µng    h vay  èn  µ  µm  ñ tôccÇ m   è  µis¶n  v v l th     c t  th«ng    b¸o b»ng      v¨n b¶n qua  Fax  Ò   ¬ng  v ph thøc xö  ýtµis¶n  Ç m   è    l    c c cho    ©n  µng  Õtvµ  ùc c¸cng h bi   th   hiÖn. Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc, kÓ   õ ngµy  öi th«ng    th   2  l vi   t   g  b¸o,c¸c ng©n     hµng  ã  Ó    Þ  ¬ng  c th ®Ò ngh ph thøc xö  ýtµis¶n  Ç m   è    l    c c kh¸cvíi ¬ng     ph thøc ®∙    th«ng  b¸o    ®Ó giao dÞch  ©n   µng  µ   íc,chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc   Ng h Nh n     Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è    ph xem  Ðt vµ  Õt ®Þnh. x   quy   2. Theo  ¬ng    ph thøc  ö  ýtµis¶n  Ç m   è  Së   x l    c c do  giao  Þch  ©n   µng  d Ng h Nhµ   íc,chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  n   Ng h Nh n     ph th«ng      cã  b¸o,c¸cbªn  li   ªnquan  ùc hiÖn    Öc: th   c¸cvi a. §èivíiSë         giao dÞch  ©n   µng  µ   íc,chinh¸nh  ©n   µng  µ     Ng h Nh n     Ng h Nh níctØnh,thµnh  è:     ph ­LËp    b¶ng    µi kª t  s¶n  Ç m   è  ê  ö  ý®Ó     åinîvay; c c ch x l   thu h     ­ Lµ m   ñ tôc thanh    th     to¸n,xö  ýphï hîp víiph¬ng    l        thøc  ö  ýtµis¶n  Ç m   x l    c cè  i  íigiÊy  ê cã    n   ¹n  µ  a  n   ¹n  ®è v   t   gi¸®Õ h v ch ®Õ h thanh  to¸n.Trêng  îp      h ¸p dông  ¬ng  ph thøc chuyÓn    giao quyÒn  ë  ÷u  Êy têcã    Ç m   è    s h gi     gi¸c c cho  ©n   Ng hµng  µ   íc ®Ó   Nh n   thay  Õ  Üa  ô    î,th×  ë   th ngh v tr¶n   S Giao  Þch  ©n   µng  d Ng h Nhµ   íc,chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è    nh    Þ cña  n   Ng h Nh n     ph x¸c ®Þ gi¸tr   giÊy  ê cã    Ç m   è  t   gi¸c c theo  quy  nh  ¹ Kho¶n    Òu  Quy  Õ   u   Çu  ®Þ ti  3, §i 5  ch ®Ê th
  4. 4 chivµ    cho  vay qua  ªm     ông  ® ¸p d trong thanh    iÖn  öli   ©n  µng      to¸n® t   ªnng h ban hµnh  Ìm  k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 1085/2002/Q§­ NHNN   µy  ng 7/10/2002    ®Ó h¹ch to¸ngi¶m ¬ng     t øng  è  îgèc  µ    îvay  s n  v l∙n   i cho    ©n  µng. c¸cng h b. §èivíi   ©n hµng:Lµ m   ñ tôcthanh        ng c¸c     th     to¸n,xö  ýphïhîp víi ¬ng    l        ph thøc  ö  ý tµis¶n  Ç m   è  i  íigiÊy  ê  ã    n   ¹n  µ  a  n   ¹n x l    c c ®è v   t c gi¸®Õ h v ch ®Õ h   thanh to¸n. 3. Sè   Òn    ti thu  îc tõ viÖc  ö  ý tµis¶n  Ç m   è, Së   ®    x l    c c   Giao  Þch  ©n   d Ng hµng  µ   íc,chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ¹ch    µo  Nh n     Ng h Nh n     ph h to¸n v tµikho¶n    468    ­ C¸c kho¶n  ê  ch thanh   to¸nkh¸c ®Ó     î gèc  µ    î vay;tr   thu n   v l∙n   i  ­ êng  îp sè  Òn xö  ýtµis¶n  Ç m   è  h   ti   l     c c kh«ng        Õt  îgèc  µ    îvay, ®ñ ®Ó tr¶h n   v l∙n   i   th×  ë   S Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, d Ng h Nh n     Ng h Nh n     thµnh  è  îcquyÒn  Ých tµikho¶n  Òn göicña    ©n  µng      åi ph ®   tr     ti     c¸c ng h ®Ó thu h   h Õt  î;tr ng  îp sau      î cßn  õa,Së   n  ê h   khithu n   th   Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc, d Ng h Nh n   chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è    Ng h Nh n     ph chuyÓn    µo  µikho¶n  Òn tr¶v t   ti   göicña    ©n  µng.   c¸cNg h 4. Sau    ∙  Ën  Êy  ê cã    Ç m   è      khi® nh gi t   gi¸c c ®Ó thay thÕ  Üa  ô    î,   ngh v tr¶n   n Õu  ©n   µng  µ   íc b¸n  Êy  ê cã        Ng h Nh n   gi t   gi¸®ã trªnnghiÖp  ô  Þ  êng  ë   v th tr m mµ     ph¸tsinh chªnh  Öch      l t¨ng hoÆc  gi¶m  víigi¸trÞ cña  Êy  ê cã    îc so        gi t   gi¸®   x¸c®Þnh      ®Ó thay thÕ  Üa  ô    îcña    ©n  µng,th× sè    ngh v tr¶n   c¸cng h     chªnh  Öch  l nµy  îc xö  ý theo  ®   l  quy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  íng  Én  ña  ©n   µng  ®Þ c Ch ph v h d c Ng h Nhµ   ícvÒ   Õ     µi Ýnh  ña  ©n  µng  µ   íc. n   ch ®é t   ch c Ng h Nh n §i Ò u      6. Tæ chøc  ùchiÖn th   1. C¸c  n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,chinh¸nh  ©n  µng  µ   íc   ®¬ v thu   h Nh n     Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è  Þu    ph ch tr¸chnhiÖ m     theo  âi,híng dÉn    ©n  µng  µ  n   d    c¸c ng h v ®¬ vÞ  ã  ªnquan    Õt  Þp  êic¸c khã  c li   gi¶iquy k th     kh¨n,víng  ¾ c   Ò   ö  ýtµis¶n    m v x l    cÇ m   è. c 2. ViÖc  öa  æi, bæ     s®   sung    v¨n b¶n  µy  Thèng  c  ©n   µng  µ   n do  ®è Ng h Nh nícquyÕt ®Þnh.    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản