intTypePromotion=1

Quyết định 65/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
65
lượt xem
7
download

Quyết định 65/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 65/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thưởng theo kim ngạch xuất khẩu cho các mặt hàng gạo, cà phê, thịt lợn, rau quả hộp trong năm 2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 65/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  S è  65/2001/Q§­B T C   B tr n g µy  29 th¸ng 6 n¨ m  2001 V Ò   viÖc thën g  theo ki m  n g¹ch  u Êt kh È u  x ch o  c¸c  Æ t   µ n g  g¹o, cµ p hª, m h   thÞt lîn, rau q u ¶  h é p  trong  n¨ m  2001       B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh  178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    ­ C¨n  NghÞ   cø  quyÕt  05/2001/NQ­   sè  CP ngµy 24/5/2001 cña ChÝnh   phñ    vÒ viÖc    bæ sung mét  gi¶iph¸p  sè    ®iÒu hµnh    kÕ ho¹ch kinh  n¨m   tÕ  2001; ­ C¨n  ý    cø  kiÕn thèng  nhÊt cña  Th¬ng      Bé  m¹i,Ban VËt    gi¸ChÝnh  phñ,  Bé    KÕ ho¹ch  §Çu   i vµ  t t¹ cuéc häp ngµy  14/6/2001;Biªn b¶n        x¸c ®Þnh møc   thëng theo kim ng¹ch cho  m Æt   4  hµng    phª,thÞtlîn, g¹o,cµ        qu¶  rau  hép cña  ®¹idiÖn        c¸cBé, ngµnh; ­ §Ó     khuyÕn  khÝch xuÊt khÈu; theo        ®Ò nghÞ cña Côc  ëng  tr Côc Tµi  chÝnh doanh  nghiÖp;   Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1: C«ng  møc   ëng  bè  th theo kim ng¹ch xuÊt khÈu    cho  m Æt   4  hµng:g¹o,cµ              phª,thÞtlîn, qu¶  rau hép  trong n¨m    2001  sau: nh  STT M Æt  hµng Møc  ëng  th 1 G¹o 180  ®ång/USD 2 Cµ  phª 220  ®ång/USD 3 ThÞt lîn   Trong ®ã:     ­Lîn s÷a xuÊtkhÈu   280  ®ång/USD                    ­ThÞt lînm¶nh      xuÊtkhÈu   900  ®ång/USD 4 Rau  qu¶ hép  Trong ®ã:   ­Rau  hép xuÊtkhÈu   400  ®ång/USD                    ­Qu¶  hép xuÊtkhÈu   500  ®ång/USD Møc  ëng    th trªn®©y  îc¸p dông  ®     cho  kim  sè  ng¹ch (tÝnh    theo    gi¸FOB     t¹i c¶ng ViÖt Nam     hoÆc     c¸c ph¬ng  thøc  giao hµng ¬ng  ¬ng)  t ® thu  îc tõ l   ®    îng hµng  xuÊt khÈu  ®∙    trong n¨m    2001.§èivíi       kim ng¹ch xuÊt khÈu    îcb»ng      thu ®   ngo¹itÖ    kh¸c®Òu     quy  ®æi    ra ®ång  §«laMü     (USD)  theo tûgi¸thÞ  êng        tr ngo¹i  tÖ  ªnng©n  li   hµng      t¹ thêi®iÓm   i thanh to¸n. Nguån    ëng    chith tõQuü  trî Hç   xuÊtkhÈu.    
  2. 2 §iÒu     îng ® îcth 2: §èit     ëng  theo  kim  ng¹ch xuÊt khÈu      trong n¨m    2001  theo §iÒu  gåm:  1  doanh nghiÖp  thuéc mäi  thµnh phÇn  kinh  ho¹t®éng  tÕ    theo LuËt  Doanh nghiÖp  Nhµ     níc,LuËt Doanh  nghiÖp, LuËt    Hîp      t¸c x∙ vµ  LuËt §Çu       tnícngoµit¹ ViÖtNam   xuÊt khÈu    Æt       i   cã    c¸cm hµng  n«ng s¶n:g¹o,     cµ        qu¶  phª,thÞtlîn,rau  hép (kÓ  tr c¶  êng    hîp doanh nghiÖp nhËn  xuÊt khÈu    uû th¸c). §iÒu    3: ViÖc    ëng  chith theo kim    ng¹ch xuÊt khÈu      kh«ng    ¸p dông  cho  c¸ctr   êng    hîp sau: ­Hµng      ho¸ xuÊtkhÈu      tr¶nî; ­Hµng      ho¸ xuÊtkhÈu    theo HiÖp    ®Þnh cña  ChÝnh  phñ        (trõc¸chîp ®ång  ® îchç      trîtheo chØ    ®¹o cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ); ­Hµng      ho¸ xuÊtkhÈu    viÖn    trîcho    nícngoµi; ­ Hµng      ho¸ xuÊt khÈu    theo h×nh thøc xuÊt ® æi    hµng    êng    îc (trõtr hîp ®   Bé  Th¬ng      m¹ix¸cnhËn),hµng      t¸ xuÊt. i   §iÒu    s¬        4: Hå  thñ tôc ®Ó xem     ëng  xÐt th theo kim ng¹ch xuÊt khÈu    bao  gåm: ­C«ng        v¨n ®Ò nghÞ    ëng  xÐt th cña doanh nghiÖp kÌm theo b¶ng    l   kª sè ­ îng hµng    xuÊt khÈu, kim      ng¹ch xuÊt khÈu      trong kú    theo  biÓu mÉu  ®Ýnh  kÌm  (cã    x¸c nhËn    ngo¹itÖ  vÒ sè    thùc  thu cña ng©n  hµng  ¬ng      th m¹i n¬i doanh  nghiÖp  tµikho¶n    cã    thu ngo¹itÖ    hµng  xuÊtkhÈu);     ­ B¶n    sao  hå  xuÊt khÈu  bé  s¬    bao gåm:  khaih¶iquan,Ho¸  Tê        ®¬n  b¸n  hµng, Hîp    ®ång xuÊt khÈu, GiÊy      b¸o  cña  cã  ng©n hµng  ¬ng    th m¹i (cã    x¸c nhËn  ®ãng  vµ  dÊu cña doanh nghiÖp); ­ B¶n sao    c¸c chøng  chi phÝ:  tõ    vËn chuyÓn, b¶o  hiÓm...hµng    xuÊt  khÈu (®èivíitr     êng    hîp doanh nghiÖp kh«ng xuÊt hµng    theo    gi¸FOB)  x¸c cã    nhËn  ®ãng  vµ  dÊu  cña doanh nghiÖp; ­X¸c    nhËn  cña  Th¬ng    Bé  m¹i(®èivíi     mét  tr sè  êng    hîp xuÊt®æi    hµng). Doanh  nghiÖp  thuéc ®èi îng  îc th t ®   ëng  theo kim ng¹ch xuÊt khÈu      göi hå  trªnvÒ  Tµi chÝnh  s¬    Bé    (Côc    Tµi chÝnh  doanh  nghiÖp).Trong    vßng 10  ngµy  (kÓ    tõngµy nhËn  hå    TµichÝnh  ®ñ  s¬),Bé    tiÕn hµnh    thÈm  ®Þnh  s¬  hå  vµ  cø  c¨n  vµo  møc   ëng  ® îc c«ng  cho  th ®∙    bè  tõng  Æt   m hµng, x¸c ®Þnh      sè  tiÒn th   ëng cho tõng doanh  nghiÖp  quyÕt ®Þnh  vµ    xuÊtQuü  trî   Hç   xuÊt khÈu    ®Ó     ëng  chith cho  doanh  nghiÖp. C¸c doanh  nghiÖp  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   ícph¸p    tÝnh    tr   luËtvÒ  ph¸p    lý vµ tÝnh chÝnh    x¸c cña  s¬  ªnquan  hå  li   ®Õn   viÖc  ëng  th theo kim ng¹ch xuÊt   khÈu. C¸c    ng©n  hµng  ¬ng    th m¹i ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖm       vÒ tÝnh  chÝnh    x¸c ®èi víi     viÖc    x¸c nhËn  ngo¹itÖ  sè    thùc thu tõ ho¹t®éng          xuÊt khÈu    cña doanh  nghiÖp.Bé    Th¬ng    tr¸chnhiÖm   m¹i cã    kiÓm       tra,x¸c nhËn  ®óng îng hµng  l   vµ  kim ng¹ch xuÊt khÈu        êng        ®èi víi tr c¸c hîp xuÊtkhÈu    theo  h×nh  thøc xuÊt ®æi      hµng.
  3. 3 §iÒu 5: Thêi h¹n    xÐt  chith vµ    ëng theo kim ng¹ch xuÊt khÈu    cho 4  m Æt  hµng: g¹o,cµ      phª,thÞtlîn,rau        qu¶ hép trong n¨m    2001  îc thùc hiÖn  ®     nh sau:        ­ §èi víikim ng¹ch xuÊt khÈu    thu  îc tõ l hµng  ®    îng  xuÊt khÈu    trong 6  th¸ng ®Çu     n¨m  2001 th× viÖc xÐt  chith vµ    ëng  thùc hiÖn      tõ ngµy  th¸ng 7  1    n¨m 2001;        ­ §èi víikim ng¹ch xuÊt khÈu    thu  îc tõ l hµng  ®    îng  xuÊt khÈu    trong 6  th¸ng cuèin¨m      2001  viÖc  th×  xÐt  chith vµ    ëng  thùc hiÖn    theo tõng quý,sau    khikÕt    thóc quý.     §iÒu    doanh  6: C¸c  nghiÖp  dông  sö  kho¶n  tiÒn th   ëng  theo  kim  ng¹ch  xuÊt khÈu        ®Ó bï ®¾p     chiphÝ kinh doanh    cho  Æt   m hµng  îcth ®   ëng theo kim  ng¹ch xuÊt khÈu, kh«ng  îc sö      ®   dông    ®Ó trÝch quü khen  ëng  th hoÆc  quü  phóc  i lî  .      §iÒu    7: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  tõ ngµy  kÓ    1/1/2001  vµ  dông  ¸p  cho kim ng¹ch xuÊt khÈu thu  îc tõ l hµng  ®    îng  xuÊt khÈu    trong  n¨m 2001.   Côc  ëng  tr Côc    TµichÝnh  doanh nghiÖp,Vô  ëng  Ng©n    tr Vô  s¸ch nhµ    n­ íc,Thñ  ëng      tr c¸c ®¬n  cã  ªnquan  c¸c doanh  vÞ  li   vµ    nghiÖp xuÊt khÈu    chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt ®Þnh nµy.
  4. 4 B ¶ n g  kª ki m  n g¹ch x u Êt k h È u Tõ ngµy.. . /./   . . .. 2001®Õn   ngµy.. / ./ . . . 2001 (KÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  65/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy  29/6/2001  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    Tªn  doanh  nghiÖp:. . ............................... . . ............................... M Æt   hµng:. . ...................................... . . ..................................... Hîp  §ång  XK Lîng XK   Kim ng¹ch XK    Ghi chó   (gi¸  FOB   hoÆc  ¬ng  ­ t ® ¬ng) Sè Ngµy  th¸ng Céng Chó    ý: ®èi    víikim ng¹ch xuÊt khÈu    îc b»ng    thu ®   ngo¹itÖ    kh¸c ® îc quy      ®æi    ra ®ång  §«laMü     (USD)  theo      tr tûgi¸thÞ  êng  ngo¹itÖ  ªnng©n    li   hµng   thêi ®iÓm   thanh to¸n.  X¸c  nhËn  cña  Ng©n   hµng  th¬ng  Gi¸m ®èc doanh nghiÖp m¹i (Ký    tªn,®ãng  dÊu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2