intTypePromotion=1

Quyết định 667/2003/QĐ-NHNN của ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
64
lượt xem
1
download

Quyết định 667/2003/QĐ-NHNN của ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 667/2003/QĐ-NHNN của ngân hàng Nhà nước về việc quy định lãi suất tiền gửi Đôla Mỹ không kỳ hạn của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 667/2003/QĐ-NHNN của ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc s è  667/2003/Q§­N H N N   n n g µ y 26  th¸ng 6 n¨ m  2003 v Ò  vi Ö c q u y  ® Þ n h  l∙is u Ê t ti Ò n  ö i §«la M ü     g k h« n g  k ú  h ¹ n c ñ a c¸c t æ  ch øc  t Ý n d ô n g,  K h o   ¹ c  h µ  n íc t¹iN g © n   µ n g  N h µ  n íc b N   h T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h Nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 5/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cb c¬  quan  ngang  é; b ­ Theo    Þ   ña    ®Ò ngh c Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc vµ  d Ng h Nh n   Vô  ëng  ô  Ýnh  tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Nay  c«ng  è  b møc    Êt tiÒn göi§«la M ü   l∙su   i      kh«ng  ú  ¹n  ña  kh c c¸ctæ    chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   íct¹ Ng ©n  µng  µ   íclµ1%/n¨m. td   b  n    i h Nh n     §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  2. Quy ®Þ n c hi l     k t  01/7/2003  vµ  thay thÕ  Quy Õt ®Þnh  sè  616/2003/Q§­ NHNN  ngµy 16/06/2003 cña  Thèng  c  ©n   µng  µ   ícquy  nh    Êt tiÒn göi§«la M ü   ®è Ng h Nh n   ®Þ l∙su   i      kh«ng  ú  k h¹n cña    chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   íct¹ Ng ©n  µng  µ   íc.   c¸ctæ  td   b  n    i h Nh n §i Ò u  3. Ch¸nh  V¨n  phßng,  Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  Þch, Vô   ëng  ô  d   tr V ChÝnh  s¸ch tiÒn  Ö, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh  µ  ñ  ëng    n     t   tr V K to¸n­ T   v Th tr c¸c ®¬ vÞ  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c      li   thu Ng h Nh n   ®è c¸c chinh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   ícc¸ctØnh,thµnh  è,Chñ  Þch  éi ®ång  n      ph   t H  qu¶n  Þvµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông, Tæng   ®è c¸c tæ  td   Gi¸m  c  ®è Kho  ¹c  µ   íc chÞu  b Nh n   tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2