Quyết định 76/2004/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định 76/2004/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 76/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 76/2004/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 76/2004/Q -BTC Hà N i, ngày 22 tháng 9 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 76/2004/Q -BTC NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2004 BAN HÀNH QUY CH L A CH N DOANH NGHI P KI M TOÁN Ư C CH P THU N CHO T CH C PHÁT HÀNH, T CH C NIÊM Y T HO C T CH C KINH DOANH CH NG KHOÁN B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t Doanh nghi p s 13/1999/QH10 ngày 12/6/1999; Căn c Ngh nh s 144/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph v Ch ng khoán và Th trư ng ch ng khoán; Căn c Ngh nh s 105/2004/N -CP ngày 30/3/2004 c a Chính ph v Ki m toán c l p; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/07/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Ch k toán và ki m toán, Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c và Chánh Văn phòng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch l a ch n doanh nghi p ki m toán ư c ch p thu n cho t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t ch c kinh doanh ch ng khoán". i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 26/2000/Q -UBCK2 ngày 05/01/2000 c a Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c ban hành Quy nh v vi c l a ch n T ch c ki m toán c l p cho các t ch c phát hành và kinh doanh ch ng khoán. i u 3: Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c, V trư ng V Ch k toán và ki m toán, Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v liên quan thu c B Tài chính, Giám c các doanh nghi p ki m toán ho t ng t i Vi t Nam và Th trư ng các ơn v có phát hành ch ng khoán ra công chúng, các t ch c niêm y t ch ng khoán t i th trư ng giao d ch t p trung, các công ty qu n lý qu và các qu u tư ch ng khoán ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Th Băng Tâm
  2. ( ã ký) QUY CH L A CH N DOANH NGHI P KI M TOÁN Ư C CH P THU N CHO T CH C PHÁT HÀNH, T CH C NIÊM Y T HO C T CH C KINH DOANH CH NG KHOÁN (Ban hành theo Quy t nh s 76/2004/Q -BTC ngày 22/9/2004 c a B trư ng B Tài chính) I- QUY NNH CHUNG i u 1: Ph m vi áp d ng Quy ch này áp d ng cho các doanh nghi p ki m toán ư c B Tài chính ch p thu n ki m toán cho t ch c phát hành ch ng khoán ra công chúng, t ch c niêm y t và t ch c kinh doanh ch ng khoán là các doanh nghi p ki m toán ư c quy nh t i i u 20 và i u 23 Ngh nh s 105/2004/N -CP ngày 30/3/2004 c a Chính ph v Ki m toán c l p và áp ng các i u ki n quy nh t i Quy ch này. Quy ch này cũng áp d ng cho các i tư ng quy nh t i i u 2 c a Quy ch này. i u 2: i tư ng b t bu c ph i ư c doanh nghi p ki m toán ư c ch p thu n ki m toán báo cáo tài chính năm, g m: 1. Doanh nghi p có th c hi n phát hành c phi u, trái phi u ra công chúng (sau ây g i chung là t ch c phát hành). 2. T ch c niêm y t ch ng khoán t i th trư ng giao d ch t p trung (sau ây g i chung là t ch c niêm y t). 3. Công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu và các qu u tư ch ng khoán (sau ây g i chung là t ch c kinh doanh ch ng khoán). i u 3: Báo cáo tài chính năm c a t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t ch c kinh doanh ch ng khoán ph i ư c ki m toán, g m: 1. B ng cân i k toán; 2. Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh; 3. Báo cáo lưu chuy n ti n t ; 4. Thuy t minh báo cáo tài chính; 5. Các báo cáo b sung theo quy nh c a B Tài chính (U ban Ch ng khoán Nhà nư c).
  3. i u 4: Báo cáo tài chính quý, 6 tháng c a t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t ch c kinh doanh ch ng khoán n u c n có ý ki n c a ki m toán viên trư c khi công khai thì ph i ư c ki m toán viên hành ngh c a doanh nghi p ki m toán ư c ch p thu n theo Quy ch này ki m tra theo quy nh t i ChuNn m c ki m toán s 910 "Công tác soát xét báo cáo tài chính" ban hành theo Quy t nh s 195/2003/Q - BTC ngày 28/11/2003 c a B trư ng B Tài chính. II. TIÊU CHU N, I U KI N L A CH N DOANH NGHI P KI M TOÁN VÀ KI M TOÁN VIÊN i u 5: Doanh nghi p ki m toán ư c ch p thu n ph i có các tiêu chuNn, i u ki n sau ây: 1. Các i u ki n quy nh t i i u 20 và i u 23 c a Ngh nh s 105/2004/N -CP ngày 30/3/2004 c a Chính ph v Ki m toán c l p. 2. Các i u ki n quy nh t i Quy ch này: a) Có v n i u l ho c v n ch s h u t 2 t ng tr lên i v i doanh nghi p ki m toán trong nư c; V n i u l t i thi u là 300.000 USD i v i doanh nghi p ki m toán có v n u tư nư c ngoài; b) Có s lư ng ki m toán viên hành ngh t 10 ngư i tr lên và có các tiêu chuNn, i u ki n quy nh t i i u 7 c a Quy ch này; c) ã thành l p và ho t ng ki m toán t i Vi t Nam t i thi u là 5 năm tính n ngày n p ơn ăng ký tham gia ki m toán; d) Có s lư ng khách hàng ki m toán hàng năm t i thi u là 30 ơn v ; ) N p y , úng th i h n h sơ ăng ký tham gia ki m toán theo quy nh t i i u 9 c a Quy ch này. i u 6: Doanh nghi p ki m toán ã ư c ch p thu n không ư c th c hi n ki m toán cho t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t ch c kinh doanh ch ng khoán trong các trư ng h p sau: 1. Các trư ng h p quy nh t i i u 27 c a Ngh nh 105/2004/N -CP; 2. Các trư ng h p quy nh t i Quy ch này, g m: a) Doanh nghi p ki m toán có quan h v kinh t như hùn v n, liên doanh, góp v n c ph n, v i t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t ch c kinh doanh ch ng khoán ho c ngư c l i; b) Doanh nghi p ki m toán và t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t ch c kinh doanh ch ng khoán có cùng m t c ông s h u t 5% v n c ph n tr lên c a m i bên;
  4. c) Doanh nghi p ki m toán là khách hàng ang hư ng nh ng i u ki n ưu ãi c a t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t ch c kinh doanh ch ng khoán ư c ki m toán (như ư c c p tín d ng v i các i u ki n ưu ãi, b o lãnh không có b o m, ); d) Doanh nghi p ki m toán ang ho c ã th c hi n trong năm trư c li n k d ch v ghi s k toán, l p báo cáo tài chính, d ch v ki m toán n i b , nh giá tài s n, tư v n qu n lý, tư v n tài chính cho t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t ch c kinh doanh ch ng khoán ư c ki m toán. i u 7: Ki m toán viên hành ngh và ngư i i di n lãnh o doanh nghi p ki m toán ư c ch p thu n ki m toán cho t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t ch c kinh doanh ch ng khoán ph i có các tiêu chuNn, i u ki n sau ây: 1. Các i u ki n quy nh t i i u 14 c a Ngh nh 105/2004/N -CP và Thông tư 64/2004/TT-BTC ngày 29/6/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh 105/2004/N -CP. 2. Các i u ki n quy nh t i Quy ch này, g m: a) Có tên trong danh sách ăng ký hành ngh ki m toán ư c B Tài chính xác nh n; b) Ki m toán viên hành ngh ngư i Vi t Nam ph i có ít nh t 2 năm kinh nghi m ki m toán sau ngày ư c c p Ch ng ch ki m toán viên ; c) Ki m toán viên hành ngh ngư i nư c ngoài ph i có ít nh t 2 năm kinh nghi m hành ngh ki m toán t i Vi t Nam; d) Không ph i là c ông ho c là ngư i i di n h p pháp cho c ông có quy n b phi u c a t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t ch c kinh doanh ch ng khoán ư c ki m toán; ) Không ph i là ngư i có trách nhi m qu n lý, i u hành c a t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t ch c kinh doanh ch ng khoán ư c ki m toán; e) Không ph i là khách hàng ang hư ng nh ng i u ki n ưu ãi c a t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t ch c kinh doanh ch ng khoán ư c ki m toán; g) Không có quan h h hàng thân thu c như là b , m , v , ch ng, con, anh ch em ru t v i nh ng ngư i có trách nhi m qu n lý, i u hành (k c k toán trư ng) c a ơn v ư c ki m toán. III- TH T C L A CH N, CH P THU N DOANH NGHI P KI M TOÁN i u 8: Kỳ l a ch n ch p thu n doanh nghi p ki m toán: 1. nh kỳ 2 năm m t l n, B Tài chính (U ban ch ng khoán Nhà nư c) ti n hành l a ch n, ch p thu n cho các doanh nghi p ki m toán ư c ki m toán t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t ch c kinh doanh ch ng khoán.
  5. 2. Trư c ngày 30 tháng 10 c a năm l a ch n, doanh nghi p ki m toán có nhu c u tham gia ki m toán t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t ch c kinh doanh ch ng khoán ph i n p cho B Tài chính (U ban Ch ng khoán Nhà nư c) 02 b h sơ theo quy nh t i i u 9 c a Quy ch này. i u 9: H sơ ăng ký tham gia ki m toán, g m: 1. ơn ăng ký tham gia ki m toán cho t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t ch c kinh doanh ch ng khoán (M u ơn xem Ph l c). 2. B n sao công ch ng quy t nh thành l p ho c gi y phép u tư, ăng ký kinh doanh và i u l công ty. 3. Danh sách ăng ký hành ngh ki m toán có xác nh n c a B Tài chính, kèm theo sơ y u lý l ch, trong ó tóm t t quá trình công tác c a ki m toán viên hành ngh và i di n lãnh o doanh nghi p ki m toán. 4. Báo cáo tình hình tài chính và tình hình ho t ng c a doanh nghi p ki m toán trong năm trư c li n k v i năm ăng ký ch p thu n, bao g m: a) Báo cáo tài chính. Trư ng h p doanh nghi p ki m toán thu c i tư ng b t bu c ph i ki m toán thì ph i n p báo cáo tài chính ã ư c ki m toán; b) Danh sách khách hàng ư c ki m toán trong năm; c) Tình hình t ch c, ho t ng và kinh nghi m ki m toán c a ki m toán viên hành ngh và doanh nghi p ki m toán. d) Các vi ph m pháp lu t c a doanh nghi p ki m toán (n u có). ) Các bi n ng l n trong năm tài chính nh hư ng n t ch c, ho t ng và k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p ki m toán. e) Các bi n ng l n trong năm liên quan n ki m toán viên hành ngh (do tăng, gi m ki m toán viên, các vi ph m o c ngh nghi p c a ki m toán viên,....) Trư ng h p ăng ký l n th hai tr i thì không ph i n p tài li u quy nh t i kho n 2 i u này và sơ y u lý l ch t i kho n 3 i u này. i u 10: Công khai danh sách doanh nghi p ki m toán và danh sách ki m toán viên hành ngh ư c ch p thu n. 1. Ch m nh t là ngày 15 tháng 11 c a năm l a ch n, B Tài chính (U ban Ch ng khoán Nhà nư c) công b công khai danh sách các doanh nghi p ki m toán và danh sách ki m toán viên hành ngh c a doanh nghi p ki m toán ư c ch p thu n ki m toán cho t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t ch c kinh doanh ch ng khoán trong 2 năm sau. Trư ng h p B Tài chính (U ban Ch ng khoán Nhà nư c) không ch p thu n doanh nghi p ki m toán th c hi n ki m toán cho t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t ch c kinh doanh ch ng khoán thì ph i có công văn tr l i chính th c, trong ó nêu rõ lý do không ch p thu n.
  6. 2. Trong th i h n ư c ch p thu n, n u s lư ng ki m toán viên hành ngh ư c ch p thu n gi m n m c không ngư i th c hi n ki m toán thì doanh nghi p ki m toán ư c ch p thu n ph i thông báo b ng văn b n cho U ban Ch ng khoán Nhà nư c kèm theo danh sách ki m toán viên m i ngh b sung vào danh sách ki m toán viên hành ngh ã ư c ch p thu n. 3. Căn c danh sách doanh nghi p ki m toán và danh sách ki m toán viên hành ngh ư c ch p thu n, các t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t ch c kinh doanh ch ng khoán có th xem xét, l a ch n doanh nghi p ki m toán và ki m toán viên hành ngh ký h p ng th c hi n ki m toán cho ơn v mình. i u 11: ình ch ho c hu b tư cách ư c ch p thu n 1. Doanh nghi p ki m toán ho c ki m toán viên hành ngh b ình ch tư cách ư c ch p thu n trong các trư ng h p sau: a) Vi ph m các nghĩa v quy nh t i kho n 3, kho n 4 i u 12 c a Quy ch này; b) K t qu ki m toán không t yêu c u theo ánh giá c a B Tài chính (U ban ch ng khoán Nhà nư c) trên cơ s chuNn m c k toán, chuNn m c ki m toán và các quy nh pháp lu t có liên quan; c) Doanh nghi p ki m toán không có 10 ki m toán viên hành ngh ư c ch p thu n trong vòng 6 tháng liên t c; d) Có nh ng khi u ki n v k t qu ki m toán ang ch cơ quan pháp lu t x lý. 2. Doanh nghi p ki m toán ho c ki m toán viên hành ngh b ình ch tư cách ư c ch p thu n, ư c ti p t c th c hi n ki m toán các h p ng ã ký và ang th c hi n ki m toán mà không ư c ký thêm các h p ng m i v i t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t ch c kinh doanh ch ng khoán t ngày có thông báo c a B Tài chính (U ban Ch ng khoán Nhà nư c) n h t th i h n ư c ch p thu n. 3. Doanh nghi p ki m toán ho c ki m toán viên b hu b tư cách ư c ch p thu n trong các trư ng h p sau: a) Doanh nghi p ki m toán ư c ch p thu n t nguy n rút ơn ăng ký tham gia ki m toán; b) Doanh nghi p ki m toán b thu h i Gi y phép u tư, Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c ki m toán viên hành ngh b thu h i Ch ng ch ki m toán viên theo quy nh t i kho n 1 i u 36 c a Ngh nh 105/2004/N -CP ngày 30/3/2004 c a Chính ph v Ki m toán c l p. c) H t th i h n ình ch theo quy nh t i i m b và c kho n 1 i u 11 c a Quy ch này mà doanh nghi p ki m toán ho c ki m toán viên hành ngh chưa kh c ph c s vi c d n n vi c ình ch . d) Vi ph m nghiêm tr ng nghĩa v quy nh t i i u 12 c a Quy ch này.
  7. 4. Doanh nghi p ki m toán ho c ki m toán viên hành ngh b hu b tư cách ư c ch p thu n s không ư c ti p t c th c hi n ki m toán cho t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t ch c kinh doanh ch ng khoán t ngày có thông báo c a B Tài chính (U ban Ch ng khoán Nhà nư c) n h t th i h n ư c ch p thu n. i u 12: Doanh nghi p ki m toán ư c ch p thu n có nghĩa v : 1. N m v ng các quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán liên quan n báo cáo tài chính c a i tư ng ư c ki m toán. 2. Gi i trình ho c cung c p thông tin, s li u liên quan n ho t ng ki m toán khi có khi u n i theo yêu c u c a B Tài chính (U ban Ch ng khoán Nhà nư c). 3. Trong quá trình ki m toán, n u phát hi n t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t ch c kinh doanh ch ng khoán không tuân th pháp lu t và các quy nh có liên quan n báo cáo tài chính ư c ki m toán thì ph i thông báo và ki n ngh cho ơn v ư c ki m toán có bi n pháp ngăn ng a, s a ch a và x lý sai ph m; ghi ý ki n vào Báo cáo ki m toán ho c Thư qu n lý v nh ng sai ph m chưa ư c x lý theo quy nh c a chuNn m c ki m toán. 4. Sau khi phát hành báo cáo ki m toán, n u có nghi ng ho c có phát hi n công ty ư c ki m toán có nh ng sai ph m tr ng y u do không tuân th pháp lu t và các quy nh có liên quan n báo cáo tài chính ư c ki m toán thì doanh nghi p ki m toán ph i th c hi n các th t c thông báo cho ơn v ư c ki m toán và ngư i th ba theo quy nh c a chuNn m c ki m toán và thông báo cho B Tài chính (U ban Ch ng khoán Nhà nư c). 5. B o m t thông tin theo quy nh c a pháp lu t v ki m toán. 6. U ban Ch ng khoán Nhà nư c trong khi s d ng s li u trong báo cáo tài chính ã ư c ki m toán c a doanh nghi p ki m toán ư c ch p thu n n u th y có nghi v n thì s tr c ti p ki m tra l i và ra quy t nh qu n lý trên cơ s k t qu ki m tra l i. 7. Trư ng h p phát hi n doanh nghi p ki m toán l p báo cáo ki m toán không trung th c, không chính xác gây thi t h i cho khách hàng và ngư i s d ng k t qu ki m toán thì doanh nghi p ki m toán ph i ch u trách nhi m b i thư ng thi t h i do mình gây ra cho khách hàng ho c b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 8. Doanh nghi p ki m toán ư c ch p thu n ph i th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. IV. T CH C TH C HI N i u 13: U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch u trách nhi m: 1. Ti p nh n h sơ ăng ký tham gia ki m toán cho t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t ch c kinh doanh ch ng khoán; B o m t thông tin trong h sơ theo quy nh c a pháp lu t.
  8. 2. Soát xét h sơ và công b công khai danh sách doanh nghi p ki m toán và danh sách ki m toán viên hành ngh ư c ch p thu n i u ki n tham gia ki m toán cho t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t ch c kinh doanh ch ng khoán. 3. Ti p nh n báo cáo tài chính ã ư c ki m toán c a các t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t ch c kinh doanh ch ng khoán và th c hi n trách nhi m qu n lý Nhà nư c theo quy nh. i u 14: Vi c s a i, b sung Quy ch này do B trư ng B Tài chính quy t nh. (Ph l c) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN ĂNG KÝ THAM GIA KI M TOÁN CHO T CH C PHÁT HÀNH, T CH C NIÊM Y T HO C T CH C KINH DOANH CH NG KHOÁN NĂM... Kính g i: B Tài chính(U ban Ch ng khoán Nhà nư c) 1. Tên Công ty.............................................................................. 2. a ch ...................................................................................... 3. i n tho i................. Fax...................... Email........................ 4. Lo i hình doanh nghi p:........... (tư nhân, h p danh, liên doanh, 100% v n nư c ngoài,...). 5. Gi y phép ăng kinh doanh (ho c Gi y phép u tư) s :.... Ngày: ....... 6. S năm ho t ng ki m toán t i Vi t Nam (tính n ngày n p ơn): ...... 7. V n i u l (ho c v n ch s h u): ...................................... 8. S lư ng KTV hành ngh năm........ ã ăng ký t i B Tài chính............ 9. S lư ng khách hàng ã ki m toán năm................................................... Công ty........... xin ăng ký tham gia ki m toán cho các t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t ch c kinh doanh ch ng khoán và m b o r ng Công ty và các ki m toán viên hành ngh c a công ty có tiêu chuNn và i u ki n theo quy nh t i Quy ch l a ch n doanh nghi p ki m toán cho t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t
  9. ch c kinh doanh ch ng khoán (ban hành theo Quy t nh s 76/2004/Q -BTC ngày 22/9/2004 c a B trư ng B Tài chính). Các tài li u g i kèm theo ơn, g m: (1) B n sao công ch ng quy t nh thành l p (ho c gi y phép u tư) và ăng ký kinh doanh. (2) i u l công ty (3) Danh sách ki m toán viên ăng ký hành ngh ki m toán năm........ có xác nh n c a B Tài chính. (4) Sơ y u lý l ch (trong ó tóm t t quá trình công tác c a ki m toán viên hành ngh và i di n lãnh o doanh nghi p ki m toán). (5) Báo cáo tình hình tài chính và tình hình ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p ki m toán trong năm trư c, bao g m: a- Báo cáo tài chính năm....... ã ư c ki m toán (n u pháp lu t quy nh ph i ki m toán); b- Danh sách khách hàng ư c ki m toán trong năm.........; c- Tình hình t ch c, ho t ng và kinh nghi m ki m toán c a ki m toán viên hành ngh và doanh nghi p ki m toán. d- Các vi ph m pháp lu t c a doanh nghi p ki m toán (n u có). - Các bi n ng l n trong năm tài chính nh hư ng n t ch c, ho t ng và k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p ki m toán. e- Các bi n ng l n trong năm liên quan n ki m toán viên hành ngh (do tăng, gi m ki m toán viên, các vi ph m o c ngh nghi p c a ki m toán viên,....). Công ty............. cam k t r ng các thông tin cung c p trong ơn này và các tài li u kèm theo là úng s th t. N u sai Công ty xin hoàn toàn ch u trách nhi m. ngh B Tài chính (U ban Ch ng khoán Nhà nư c) xem xét, ch p thu n. ....., ngày..... tháng..... năm.... Giám c Công ty (Ch ký, h và tên, óng d u) Ghi chú: Trư ng h p ăng ký t l n th 2 tr i thì không ph i n p tài li u quy nh t i m c (1), (2), (4).
Đồng bộ tài khoản