Quyết định 807/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
369
lượt xem
91
download

Quyết định 807/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 807/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 807/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc sè 807/2005/Q§­NHNN  ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2005 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè  t µ i   k h o ¶ n   t r o n g   H Ö   t h è n g   t µ i   k h o ¶ n   k Õ   t o ¸ n   c ¸ c   T æ   c h ø c   t Ý n  d ô n g   b a n   h µ n h   k Ì m   t h e o   Q u y Õ t   ® Þ n h   s è   4 7 9 / 2 0 0 4 / Q § ­ N H N N   n g µ y  29/4/2004 cña Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11 ngµy 17/6/2003; ­  C¨n   cø  LuËt   c¸c  Tæ   chøc  tÝn   dông   sè   02/1997/QH10   ngµy 12/12/1997 vµ  LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña   LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông sè 20/2004/QH11 ngµy 15/6/2004; ­ C¨n cø LuËt KÕ to¸n sè 03/2003/QH11 ngµy 17/6/2003; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   52/2003/N§­CP   ngµy   19/5/2003   cña ChÝnh phñ  Quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.  Söa ®æi, s¾p xÕp l¹i c¸c tµi kho¶n cho vay  (TK 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27) t¹i môc II trong hÖ thèng   tµi kho¶n  kÕ  to¸n  c¸c  Tæ chøc  tÝn  dông  (TCTD)  ban  hµnh  kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   479/2004/Q§­NHNN   ngµy   29/4/2004  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc nh sau: 20 Cho vay c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c 201 Cho vay c¸c TCTD trong níc b»ng ®ång ViÖt Nam 2011 Nî ®ñ tiªu chuÈn  2012 Nî cÇn chó ý 2013 Nî díi tiªu chuÈn 2014 Nî nghi ngê 2015 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 202 Cho vay c¸c TCTD trong níc b»ng ngo¹i tÖ 2021 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2022 Nî cÇn chó ý
 2. 2 2023 Nî díi tiªu chuÈn 2024 Nî nghi ngê 2025 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 203 Cho vay c¸c TCTD níc ngoµi b»ng ngo¹i tÖ 2031 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2032 Nî cÇn chó ý 2033 Nî díi tiªu chuÈn 2034 Nî nghi ngê 2035 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 205 ChiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu th¬ng phiÕu vµ  c¸c  giÊy tê cã gi¸ kh¸c 2051 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2052 Nî cÇn chó ý 2053 Nî díi tiªu chuÈn 2054 Nî nghi ngê 2055 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 209 Dù phßng rñi ro 2091 Dù phßng cô thÓ  2092 Dù phßng chung 21 Cho vay c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong níc 211 Cho vay ng¾n h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam 2111 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2112 Nî cÇn chó ý 2113 Nî díi tiªu chuÈn 2114 Nî nghi ngê 2118 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 212 Cho vay trung h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam 2121 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2122 Nî cÇn chó ý 2123 Nî díi tiªu chuÈn 2124 Nî nghi ngê 2125 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 213 Cho vay dµi h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam 2131 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2132 Nî cÇn chó ý 2133 Nî díi tiªu chuÈn 2134 Nî nghi ngê 2135 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 214 Cho vay ng¾n h¹n b»ng ngo¹i tÖ vµ vµng 2141 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2142 Nî cÇn chó ý
 3. 3 2143 Nî díi tiªu chuÈn 2144 Nî nghi ngê 2145 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 215 Cho vay trung h¹n b»ng ngo¹i tÖ vµ vµng 2151 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2152 Nî cÇn chó ý 2153 Nî díi tiªu chuÈn 2154 Nî nghi ngê 2155 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 216 Cho vay dµi h¹n b»ng ngo¹i tÖ vµ vµng 2161 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2162 Nî cÇn chó ý 2163 Nî díi tiªu chuÈn 2164 Nî nghi ngê 2165 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 219 Dù phßng rñi ro 2191 Dù phßng cô thÓ 2192 Dù phßng chung 22 ChiÕt khÊu th¬ng phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ ®èi víi  c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong níc 221 ChiÕt khÊu th¬ng phiÕu vµ  c¸c giÊy tê  cã  gi¸  b»ng ®ång ViÖt Nam 2211 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2212 Nî cÇn chó ý 2213 Nî díi tiªu chuÈn 2214 Nî nghi ngê 2215 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 222 ChiÕt khÊu th¬ng phiÕu vµ  c¸c giÊy tê  cã  gi¸  b»ng ngo¹i tÖ 2221 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2222 Nî cÇn chó ý 2223 Nî díi tiªu chuÈn 2224 Nî nghi ngê 2225 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 229 Dù phßng rñi ro 2291 Dù phßng cô thÓ 2292 Dù phßng chung 23 Cho thuª tµi chÝnh 231 Cho thuª tµi chÝnh b»ng ®ång ViÖt Nam 2311 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2312 Nî cÇn chó ý
 4. 4 2313 Nî díi tiªu chuÈn 2314 Nî nghi ngê 2315 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 232 Cho thuª tµi chÝnh b»ng ngo¹i tÖ 2321 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2322 Nî cÇn chó ý 2323 Nî díi tiªu chuÈn 2324 Nî nghi ngê 2325 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 239 Dù phßng rñi ro 2391 Dù phßng cô thÓ 2392 Dù phßng chung 24 B¶o l∙nh 241 C¸c kho¶n  tr¶  thay  kh¸ch hµng  b»ng   ®ång ViÖt  Nam 2412 Nî cÇn chó ý 2413 Nî díi tiªu chuÈn 2418 Nî nghi ngê 2415 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 242 C¸c kho¶n tr¶ thay kh¸ch hµng b»ng ngo¹i tÖ 2422 Nî cÇn chó ý 2423 Nî díi tiªu chuÈn 2424 Nî nghi ngê 2425 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 249 Dù phßng rñi ro 2491 Dù phßng cô thÓ 2492 Dù phßng chung 25 Cho vay b»ng vèn tµi trî, ñy th¸c ®Çu t 251 Cho vay b»ng  ®ång ViÖt Nam nhËn trùc tiÕp cña  c¸c Tæ chøc quèc tÕ 2511 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2512 Nî cÇn chó ý 2513 Nî díi tiªu chuÈn 2514 Nî nghi ngê 2515 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 252 Cho vay vèn b»ng  ®ång ViÖt Nam nhËn cña ChÝnh  phñ 2521 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2522 Nî cÇn chó ý 2523 Nî díi tiªu chuÈn 2524 Nî nghi ngê
 5. 5 2525 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 253 Cho vay vèn b»ng ®ång ViÖt Nam nhËn cña c¸c tæ  chøc, c¸ nh©n kh¸c 2531 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2532 Nî cÇn chó ý 2533 Nî díi tiªu chuÈn 2534 Nî nghi ngê 2535 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 254 Cho vay vèn b»ng ngo¹i tÖ  nhËn trùc tiÕp cña  c¸c Tæ chøc Quèc tÕ 2541 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2542 Nî cÇn chó ý 2543 Nî díi tiªu chuÈn 2544 Nî nghi ngê 2545 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 255 Cho vay vèn b»ng ngo¹i tÖ nhËn cña ChÝnh phñ 2551 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2552 Nî cÇn chó ý 2553 Nî díi tiªu chuÈn 2554 Nî nghi ngê 2555 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 256 Cho   vay   vèn   b»ng   ngo¹i   tÖ   nhËn   cña   c¸c   tæ  chøc, c¸ nh©n kh¸c 2561 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2562 Nî cÇn chó ý 2566 Nî díi tiªu chuÈn 3 2564 Nî nghi ngê 2565 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 259 Dù phßng rñi ro 2591 Dù phßng cô thÓ 2592 Dù phßng chung 27 TÝn dông kh¸c  ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n  trong níc 271 Cho vay vèn ®Æc biÖt 2711 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2712 Nî cÇn chó ý 2713 Nî díi tiªu chuÈn 2714 Nî nghi ngê 2715 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 272 Cho vay thanh to¸n c«ng nî 2721 Nî ®ñ tiªu chuÈn
 6. 6 2722 Nî cÇn chó ý 2723 Nî díi tiªu chuÈn 2724 Nî nghi ngê 2725 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 273 Cho   vay   ®Çu   t  x©y   dùng   c¬   b¶n   theo   kÕ   ho¹ch  Nhµ níc 2731 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2732 Nî cÇn chó ý 2733 Nî díi tiªu chuÈn 2734 Nî nghi ngê 2735 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 275 Cho vay kh¸c 2751 Nî ®ñ tiªu chuÈn 2752 Nî cÇn chó ý 2753 Nî díi tiªu chuÈn 2754 Nî nghi ngê 2755 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 279 Dù phßng rñi ro 2791 Dù phßng cô thÓ 2792 Dù phßng chung §i Ò u   2.   Néi dung h¹ch to¸n trªn c¸c tµi kho¶n quy   ®Þnh t¹i §iÒu 1: 1. §èi víi c¸c tµi kho¶n "Nî ®ñ tiªu chuÈn" C¸c   tµi   kho¶n   nµy   dïng   ®Ó   h¹ch   to¸n   sè   tiÒn   (®ång   ViÖt   Nam,   ngo¹i   tÖ   hoÆc   vµng)   TCTD   cho   c¸c   TCTD   kh¸c   (trong níc, níc ngoµi), c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n vay,   bao gåm: ­ C¸c kho¶n nî  trong h¹n  ®îc TCTD  ®¸nh gi¸ lµ  cã   ®ñ  kh¶ n¨ng thu håi ®Çy ®ñ c¶ gèc vµ l∙i ®óng thêi h¹n; ­ C¸c kho¶n nî   ®∙ tr¶  ®Çy  ®ñ  nî  gèc vµ  l∙i theo kú  h¹n  ®∙  ®îc c¬  cÊu l¹i vµ  sau thêi h¹n quy  ®Þnh,  ® îc TCTD  ®¸nh   gi¸   lµ   cã   kh¶   n¨ng   tr¶   ®Çy   ®ñ   nî  gèc  vµ   l∙i   ®óng  thêi h¹n theo thêi h¹n ®∙ ®îc c¬ cÊu l¹i; ­ C¸c kho¶n nî ®îc TCTD ®¸nh gi¸ theo ph¬ng ph¸p ®Þnh  tÝnh lµ  cã  kh¶ n¨ng thu håi  ®Çy  ®ñ  c¶ nî  gèc vµ  l∙i  ®óng   h¹n. Bªn Nî ghi: ­   Sè   tiÒn   cho   vay   c¸c   tæ   chøc,   c¸  nh©n. Bªn Cã ghi: ­ Sè  tiÒn thu nî  tõ  c¸c tæ chøc, c¸  nh©n.
 7. 7   ­   Sè   tiÒn   chuyÓn   sang   tµi   kho¶n   nî  thÝch hîp theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh vÒ  ph©n lo¹i nî. Sè d Nî: ­ Ph¶n ¶nh nî vay cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n  ®ñ  tiªu chuÈn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh  vÒ ph©n lo¹i nî. H¹ch to¸n chi tiÕt: ­ Më  tµi kho¶n chi tiÕt theo tõng tæ chøc, c¸ nh©n  vay tiÒn. 2. §èi víi c¸c tµi kho¶n "Nî cÇn chó ý" C¸c   tµi   kho¶n   nµy   dïng   ®Ó   h¹ch   to¸n   sè   tiÒn   (®ång   ViÖt   Nam,   ngo¹i   tÖ   hoÆc   vµng)   TCTD   cho   c¸c   TCTD   kh¸c   (trong níc, níc ngoµi), c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n vay,   bao gåm: ­ C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n díi 90 ngµy; ­ C¸c kho¶n nî  c¬  cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî  trong h¹n  theo thêi h¹n nî ®∙ ®îc c¬ cÊu l¹i; ­ C¸c kho¶n nî  cßn l¹i cña mét kh¸ch hµng  ®∙ cã   Ýt  nhÊt mét kho¶n nî  bÞ  chuyÓn sang c¸c nhãm nî  rñi ro cao  h¬n t¬ng øng víi møc ®é rñi ro; ­ C¸c kho¶n nî  (kÓ  c¶ c¸c kho¶n nî  trong h¹n vµ  c¸c  kho¶n nî  c¬  cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî  trong h¹n theo thêi  h¹n nî   ®∙ c¬  cÊu l¹i) mµ  TCTD cã   ®ñ  c¬  së  ®Ó   ®¸nh gi¸ lµ   kh¶ n¨ng tr¶ nî  cña kh¸ch hµng bÞ  suy gi¶m vµ  bÞ  chuyÓn  sang c¸c nhãm nî  rñi ro cao h¬n t¬ng øng víi møc  ®é  rñi  ro; ­ C¸c kho¶n nî ®îc TCTD ®¸nh gi¸ theo ph¬ng ph¸p ®Þnh  tÝnh lµ  cã  kh¶ n¨ng thu håi  ®Çy  ®ñ  c¶ nî  gèc vµ  l∙i nh ng  cã dÊu hiÖu kh¸ch hµng suy gi¶m kh¶ n¨ng tr¶ nî. Bªn Nî ghi: ­   Sè   tiÒn   cho   vay   c¸c   tæ   chøc,   c¸  nh©n. Bªn Cã ghi: ­ Sè  tiÒn thu nî  tõ  c¸c tæ chøc, c¸  nh©n.   ­   Sè   tiÒn   chuyÓn   sang   tµi   kho¶n   nî  thÝch hîp theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh vÒ  ph©n lo¹i nî. Sè d Nî: ­ Ph¶n ¶nh nî vay cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n  cÇn chó   ý  theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh vÒ  ph©n lo¹i nî. H¹ch to¸n chi tiÕt: ­ Më  tµi kho¶n chi tiÕt theo tõng tæ chøc, c¸ nh©n  vay tiÒn.
 8. 8 3. §èi víi c¸c tµi kho¶n "Nî díi tiªu chuÈn" C¸c   tµi   kho¶n   nµy   dïng   ®Ó   h¹ch   to¸n   sè   tiÒn   (®ång   ViÖt   Nam,   ngo¹i   tÖ   hoÆc   vµng)   TCTD   cho   c¸c   TCTD   kh¸c   (trong níc, níc ngoµi), c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n vay,   bao gåm: ­ C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n tõ 90 ®Õn 180 ngµy; ­ C¸c kho¶n nî c¬ cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî qu¸ h¹n d íi  90 ngµy theo thêi h¹n ®∙ ®îc c¬ cÊu l¹i; ­ C¸c kho¶n nî  cßn l¹i cña mét kh¸ch hµng  ®∙ cã   Ýt  nhÊt mét kho¶n nî  bÞ  chuyÓn sang c¸c nhãm nî  rñi ro cao  h¬n t¬ng øng víi møc ®é rñi ro; ­ C¸c kho¶n nî  (kÓ  c¶ c¸c kho¶n nî  trong h¹n vµ  c¸c  kho¶n nî  c¬  cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî  trong h¹n theo thêi  h¹n nî   ®∙ c¬  cÊu l¹i) mµ  TCTD cã   ®ñ  c¬  së  ®Ó   ®¸nh gi¸ lµ   kh¶ n¨ng tr¶ nî  cña kh¸ch hµng bÞ  suy gi¶m vµ  bÞ  chuyÓn  sang c¸c nhãm nî  rñi ro cao h¬n t¬ng øng víi møc  ®é  rñi  ro; ­ C¸c kho¶n nî ®îc TCTD ®¸nh gi¸ theo ph¬ng ph¸p ®Þnh  tÝnh lµ  kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu håi nî  vµ  l∙i khi  ®Õn h¹n  vµ cã kh¶ n¨ng tæn thÊt mét phÇn nî gèc vµ l∙i. Néi dung h¹ch to¸n c¸c tµi kho¶n nµy ¸p dông nh  néi  dung h¹ch to¸n c¸c tµi kho¶n "Nî cÇn chó ý". 4. §èi víi c¸c tµi kho¶n "Nî nghi ngê" C¸c   tµi   kho¶n   nµy   dïng   ®Ó   h¹ch   to¸n   sè   tiÒn   (®ång   ViÖt   Nam,   ngo¹i   tÖ   hoÆc   vµng)   TCTD   cho   c¸c   TCTD   kh¸c   (trong níc, níc ngoµi), c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n vay,   bao gåm: ­ C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n tõ 181 ®Õn 360 ngµy; ­ C¸c kho¶n nî  c¬  cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî  qu¸ h¹n tõ   90 ®Õn 180 ngµy theo thêi h¹n ®∙ ®îc c¬ cÊu l¹i; ­ C¸c kho¶n nî  cßn l¹i cña mét kh¸ch hµng  ®∙ cã   Ýt  nhÊt mét kho¶n nî  bÞ  chuyÓn sang c¸c nhãm nî  rñi ro cao  h¬n t¬ng øng víi møc ®é rñi ro; ­ C¸c kho¶n nî  (kÓ  c¶ c¸c kho¶n nî  trong h¹n vµ  c¸c  kho¶n nî  c¬  cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî  trong h¹n theo thêi  h¹n nî   ®∙ c¬  cÊu l¹i) mµ  TCTD cã   ®ñ  c¬  së  ®Ó   ®¸nh gi¸ lµ   kh¶ n¨ng tr¶ nî  cña kh¸ch hµng bÞ  suy gi¶m vµ  bÞ  chuyÓn  sang c¸c nhãm nî  rñi ro cao h¬n t¬ng øng víi møc  ®é  rñi  ro; ­ C¸c kho¶n nî ®îc TCTD ®¸nh gi¸ theo ph¬ng ph¸p ®Þnh  tÝnh lµ cã kh¶ n¨ng  tæn thÊt cao. Néi dung h¹ch to¸n c¸c tµi kho¶n nµy ¸p dông nh  néi  dung h¹ch to¸n c¸c tµi kho¶n "Nî cÇn chó ý".
 9. 9 5. §èi víi c¸c tµi kho¶n "Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn" C¸c   tµi   kho¶n   nµy   dïng   ®Ó   h¹ch   to¸n   sè   tiÒn   (®ång   ViÖt   Nam,   ngo¹i   tÖ   hoÆc   vµng)   TCTD   cho   c¸c   TCTD   kh¸c   (trong níc, ngoµi níc), c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n vay,   bao gåm: ­ C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n trªn 360 ngµy; ­   C¸c   kho¶n   nî   c¬   cÊu   l¹i   thêi   h¹n   tr¶   nî   qu¸   h¹n  trªn 180 ngµy theo thêi h¹n ®∙ ®îc c¬ cÊu l¹i; ­ C¸c kho¶n nî  cßn l¹i cña mét kh¸ch hµng  ®∙ cã   Ýt  nhÊt mét kho¶n nî  bÞ  chuyÓn sang c¸c nhãm nî  rñi ro cao  h¬n t¬ng øng víi møc ®é rñi ro; ­ C¸c kho¶n nî  (kÓ  c¶ c¸c kho¶n nî  trong h¹n vµ  c¸c  kho¶n nî  c¬  cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî  trong h¹n theo thêi  h¹n nî   ®∙ c¬  cÊu l¹i) mµ  TCTD cã   ®ñ  c¬  së  ®Ó   ®¸nh gi¸ lµ   kh¶ n¨ng tr¶ nî  cña kh¸ch hµng bÞ  suy gi¶m vµ  bÞ  chuyÓn  sang c¸c nhãm nî  rñi ro cao h¬n t¬ng øng víi møc  ®é  rñi  ro; ­ C¸c kho¶n nî ®îc TCTD ®¸nh gi¸ theo ph¬ng ph¸p ®Þnh  tÝnh lµ kh«ng cßn kh¶ n¨ng thu håi, mÊt vèn. Néi dung h¹ch to¸n c¸c tµi kho¶n nµy ¸p dông nh  néi  dung h¹ch to¸n c¸c tµi kho¶n "Nî cÇn chó ý". 6. §èi víi c¸c tµi kho¶n "Dù phßng rñi ro" bao gåm c¸c   tµi kho¶n cÊp III sau: ­ Dù phßng cô thÓ ­ Dù phßng chung C¸c tµi kho¶n nµy dïng  ®Ó  ph¶n ¸nh viÖc trÝch lËp vµ  sö dông dù phßng ®Ó xö lý rñi ro tÝn dông trong ho¹t ®éng   ng©n hµng cña TCTD theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh vÒ  ph©n lo¹i  nî. Bªn Cã ghi: ­ Sè  dù  phßng  ®îc trÝch lËp tÝnh vµo chi  phÝ Bªn Nî ghi: ­ Sö dông dù phßng ®Ó xö lý c¸c rñi ro tÝn  dông ­ Hoµn nhËp sè chªnh lÖch thõa dù phßng ®∙  lËp theo quy ®Þnh. Sè d Cã: ­ Ph¶n ¶nh sè dù phßng hiÖn cã cuèi kú H¹ch to¸n chi tiÕt: ­ §èi víi Tµi kho¶n "Dù  phßng cô  thÓ": Më  tµi kho¶n  chi tiÕt theo c¸c nhãm nî vay. ­ §èi víi Tµi kho¶n "Dù  phßng chung": Më  1 tµi kho¶n  chi tiÕt.
 10. 10 § i Ò u   3.   Thñ  tôc chuyÓn  ®æi, xö  lý  c¸c sè  liÖu tõ  c¸c tµi kho¶n  cò  sang  c¸c  tµi  kho¶n  míi: ph¶i  rµ  so¸t,  kiÓm kª, ®¸nh gi¸ sè d trªn c¸c tµi kho¶n cò ®Ó ph©n lo¹i   vµ chuyÓn vµo c¸c tµi kho¶n míi t¬ng øng (®∙ ®îc söa ®æi,  s¾p xÕp l¹i theo §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy). §i Ò u   4.   Bæ sung, söa  ®æi mét sè  tµi kho¶n vµ  néi  dung   h¹ch   to¸n   c¸c   tµi   kho¶n   t¹i   Môc   II,   III   trong   HÖ  thèng tµi kho¶n kÕ  to¸n c¸c TCTD ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh   sè   479/2004/Q§­NHNN   ngµy   29/4/2004   cña   Thèng   ®èc  ng©n hµng Nhµ níc nh sau: 1. Bæ sung tµi kho¶n 134 ­ TiÒn göi b»ng ®ång ViÖt Nam   ë níc ngoµi Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó h¹ch to¸n sè tiÒn ®ång ViÖt Nam   cña TCTD göi t¹i c¸c TCTD kh¸c ë níc ngoµi. Tµi kho¶n 134 cã c¸c tµi kho¶n cÊp III sau: 1341 ­ TiÒn göi kh«ng kú h¹n 1342 ­ TiÒn göi cã kú h¹n 1343 ­ TiÒn göi chuyªn dïng Bªn Nî ghi: ­ Sè tiÒn göi vµo c¸c TCTD kh¸c ë níc  ngoµi Bªn Cã ghi: ­ Sè tiÒn lÊy ra. Sè d Nî: ­ Ph¶n ¸nh sè  tiÒn cña TCTD  ®ang göi  t¹i c¸c TCTD kh¸c ë níc ngoµi H¹ch to¸n chi tiÕt: ­ Më  tµi kho¶n  chi tiÕt theo tõng  TCTD  kh¸c  ë  níc  ngoµi nhËn tiÒn göi. 2. Bæ sung vµo tµi kho¶n 151  "Chøng kho¸n  ®Çu t  s½n  sµng ®Ó b¸n" tµi kho¶n cÊp III sau: 1513 ­ §Çu t vµo chøng kho¸n ChÝnh phñ Tµi   kho¶n   nµy   dïng   ®Ó   ph¶n   ¸nh   gi¸   trÞ   hiÖn   cã   vµ  t×nh   h×nh  biÕn   ®éng   cña   c¸c   lo¹i   chøng   kho¸n   ChÝnh   phñ   (ngo¹i trõ  tÝn phiÕu ChÝnh phñ) do Kho b¹c Nhµ  níc ViÖt  Nam ph¸t hµnh mµ  TCTD  ®ang  ®Çu t. Tµi kho¶n nµy dïng  ®Ó  h¹ch to¸n c¸c lo¹i chøng kho¸n n¾m gi÷  víi môc  ®Ých  ®Çu  t vµ  s½n sµng b¸n, kh«ng thuéc lo¹i chøng kho¸n mua vµo,   b¸n   ra   thêng   xuyªn   nhng   cã   thÓ   b¸n   bÊt   cø   lóc   nµo   xÐt  thÊy cã  lîi (TCTD ph¶i cã  quy  ®Þnh néi bé  vÒ  vÊn  ®Ò  nµy,   trõ khi ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c).
 11. 11 Nguyªn   t¾c   vµ   néi   dung   h¹ch   to¸n   tµi   kho¶n   nµy   ¸p  dông   nh  tµi   kho¶n   151   (quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè  479/2004/Q§­NHNN ngµy 29/4/2004). 3. Bæ sung vµo tµi kho¶n 152 "Chøng kho¸n  ®Çu t  gi÷  ®Õn ngµy ®¸o h¹n" tµi kho¶n cÊp III sau: 1523 ­ §Çu t vµo chøng kho¸n ChÝnh phñ Tµi   kho¶n   nµy   dïng   ®Ó   ph¶n   ¶nh   gi¸   trÞ   hiÖn   cã   vµ  t×nh   h×nh  biÕn   ®éng   cña   c¸c   lo¹i   chøng   kho¶n   ChÝnh   phñ   (ngo¹i trõ  tÝn phiÕu ChÝnh phñ) do Kho b¹c Nhµ  níc ViÖt  Nam ph¸t hµnh mµ  TCTD  ®ang  ®Çu t. Tµi kho¶n nµy dïng  ®Ó  h¹ch to¸n c¸c lo¹i chøng kho¸n n¾m gi÷  víi môc  ®Ých  ®Çu  t cho ®Õn ngµy ®¸o h¹n (ngµy ®îc thanh to¸n). Nguyªn   t¾c   vµ   néi   dung   h¹ch   to¸n   tµi   kho¶n   nµy   ¸p  dông   nh  tµi   kho¶n   151   (quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè  479/2004/Q§­NHNN ngµy 29/4/2004). 4. Bæ sung vµo tµi kho¶n 489 "Dù  phßng rñi ro kh¸c"  tµi kho¶n cÊp III sau: 4895 ­ Dù phßng chung ®èi víi c¸c cam kÕt ®a ra Tµi kho¶n nµy dïng  ®Ó  ph¶n ¸nh viÖc trÝch lËp vµ  sö  dông dù  phßng chung  ®èi víi c¸c kho¶n cam kÕt b¶o l∙nh,  cam   kÕt   cho   vay,   chÊp  nhËn   thanh   to¸n....  cña  TCTD   víi   kh¸ch   hµng   nh»m   xö   lý   rñi   ro   tÝn   dông   trong   ho¹t   ®éng  ng©n hµng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ ph©n lo¹i nî. Néi dung h¹ch to¸n tµi kho¶n nµy ¸p dông nh  néi dung  h¹ch to¸n tµi kho¶n "Dù  phßng rñi ro" quy  ®Þnh t¹i kho¶n  6, §iÒu 2 QuyÕt ®Þnh nµy. 5. Söa ®æi tµi kho¶n 9019 nh sau: 9019 ­ TiÒn nghi gi¶, tiÒn gi¶, tiÒn bÞ  ph¸ ho¹i chê  xö lý Tµi kho¶n 9019 "TiÒn nghi gi¶, tiÒn gi¶, tiÒn bÞ  ph¸  ho¹i chê xö lý" dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c lo¹i tiÒn nghi gi¶,  tiÒn gi¶, tiÒn bÞ ph¸ ho¹i chê xö lý, ®ang b¶o qu¶n ë c¸c   TCTD. Bªn NhËp ghi: ­ Sè  tiÒn nghi gi¶, tiÒn gi¶, tiÒn bÞ  ph¸ ho¹i nhËp kho chê xö lý. Bªn XuÊt ghi: ­ Sè  tiÒn nghi gi¶, tiÒn gi¶, tiÒn bÞ  ph¸ ho¹i ®∙ ®îc xö lý Sè   cßn l¹i:  ­ Ph¶n  ¶nh sè  tiÒn  nghi  gi¶,  tiÒn gi¶,  tiÒn bÞ  ph¸ ho¹i chê  xö  lý,  ®ang b¶o qu¶n trong kho cña  TCTD. H¹ch to¸n chi tiÕt: ­ Më tµi kho¶n chi tiÕt theo tõng   lo¹i tiÒn  nghi  gi¶, tiÒn gi¶,  tiÒn  bÞ  ph¸  ho¹i  vµ  ngêi  chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n.
 12. 12 6. Bæ sung vµo néi dung h¹ch to¸n cña tµi kho¶n 9114  "Ngo¹i tÖ kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu hµnh chê xö lý" nh sau: Tµi   kho¶n   nµy   dïng   ®Ó   h¹ch   to¸n   c¸c   ngo¹i   tÖ   nghi  gi¶,   ngo¹i   tÖ   gi¶,   bÞ   ph¸   ho¹i   (bÞ   c¾t   xÐn,   söa   ch÷a,  r¸ch n¸t) ®ang chê xö lý. 7. Bæ sung vµo tµi kho¶n 981 "Cho vay,  ®Çu t theo hîp  ®ång nhËn ñy th¸c" c¸c tµi kho¶n cÊp III sau: 9811 ­ Nî ®ñ tiªu chuÈn 9812 ­ Nîi cÇn chó ý 9813 ­ Nî díi tiªu chuÈn 9814 ­ Nî nghi ngê 9815 ­ Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn TCTD  nhËn   ñy th¸c  cho vay  vèn c¨n  cø t×nh  h×nh  tµi  chÝnh, kh¶ n¨ng tr¶ nî  cña kh¸ch hµng  ®Ó  thùc hiÖn ph©n  lo¹i c¸c kho¶n cho vay b»ng nguån vèn nhËn  ñy th¸c (bªn  nhËn   ñy   th¸c   kh«ng   ph¶i   chÞu   rñi   ro   cho   vay)   theo   quy  ®Þnh hiÖn hµnh vÒ  ph©n lo¹i nî  vµ  ph¶n ¸nh vµo c¸c tµi  kho¶n cÊp III t¬ng øng nªu trªn; §ång thêi th«ng b¸o ngay   cho   Bªn   ñy   th¸c   (Bªn   thø   ba)   t×nh   h×nh   tµi   chÝnh,   kh¶  n¨ng   tr¶   nî   cña   kh¸ch   hµng   ®Ó   Bªn   ñy   th¸c   chÞu   tr¸ch  nhiÖm ph©n lo¹i nî  vµ  trÝch lËp dù  phßng rñi ro theo quy  ®Þnh. 8. Bæ sung vµo tµi kho¶n 982 "Cho vay theo hîp  ®ång  ®ång tµi trî" c¸c tµi kho¶n cÊp III sau: 9821 ­ Nî ®ñ tiªu chuÈn 9822 ­ Nîi cÇn chó ý 9823 ­ Nî díi tiªu chuÈn 9824 ­ Nî nghi ngê 9825 ­ Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn TCTD ®Çu mèi c¨n cø t×nh h×nh tµi chÝnh, kh¶ n¨ng tr¶   nî  cña kh¸ch hµng   ®Ó  thùc  hiÖn  ph©n lo¹i c¸c kho¶n  cho  vay b»ng nguån vèn  ®ång tµi trî  vµ  ph¶n ¶nh vµo c¸c tµi  kho¶n cÊp III t¬ng øng nªu trªn; §ång thêi th«ng b¸o ngay   cho c¸c thµnh viªn tham gia cho vay hîp vèn (Bªn thø ba)  t×nh h×nh  tµi  chÝnh,  kh¶ n¨ng  tr¶  nî  cña kh¸ch  hµng  ®Ó  Bªn gãp vèn chÞu tr¸ch nhiÖm ph©n lo¹i nî vµ trÝch lËp dù  phßng rñi ro theo quy ®Þnh. §i Ò u   5.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
 13. 13 § i Ò u   6.  Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô KÕ to¸n ­ Tµi  chÝnh, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam, Gi¸m ®èc Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng,   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   qu¶n  trÞ,   Tæng  Gi¸m   ®èc,   Gi¸m   ®èc   c¸c   TCTD   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh  QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản