intTypePromotion=1

Quyết định 831/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
89
lượt xem
9
download

Quyết định 831/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 831/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng VND đối với các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 831/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  cña thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc sè 831/2003/Q§­NHNN  ngµy 30 th¸ng 07 n¨m 2003 vÒ viÖc ®iÒu chØnh tû lÖ dù tr÷  b¾t buéc b»ng VND ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông  Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc  ­  C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam vµ LuËt C¸c   tæ chøc tÝn dông  ngµy 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Nay  ®iÒu chØnh tû  lÖ  dù  tr÷  b¾t buéc  ®èi  víi tiÒn göi kh«ng kú  h¹n vµ  cã  kú  h¹n d íi 12 th¸ng b»ng  ®ång ViÖt Nam nh sau: 1. §èi víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ níc (kh«ng bao  gåm Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ  ph¸t triÓn n«ng th«n), Ng©n  hµng th¬ng m¹i cæ phÇn  ®« thÞ, Ng©n hµng liªn doanh, chi   nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi, c«ng ty tµi chÝnh lµ  2% trªn  tæng sè d tiÒn göi ph¶i dù tr÷ b¾t buéc. 2. §èi víi Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ  ph¸t triÓn n«ng   th«n   lµ   1,5%   trªn   tæng   sè   d  tiÒn   göi   ph¶i   dù   tr÷   b¾t  buéc. §i Ò u   2.   QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh kÓ  tõ  kú  duy tr×  dù  tr÷  b¾t buéc th¸ng 8 n¨m 2003 vµ  thay thÕ  §iÓm a, §iÓm b Kho¶n 1 §iÒu 2 QuyÕt  ®Þnh sè  582/2003/Q§­ NHNN ngµy 09 th¸ng 6 n¨m 2003 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc. §i Ò u   3.   Ch¸nh   V¨n   phßng,   Ch¸nh   thanh   tra   Ng©n  hµng, Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, Vô trëng Vô KÕ to¸n  Tµi chÝnh, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc,  Gi¸m   ®èc   chi   nh¸nh   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   tØnh,   thµnh   phè,  Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) c¸c tæ chøc tÝn dông chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2