intTypePromotion=1

Quyết định 832/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
76
lượt xem
1
download

Quyết định 832/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 832/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về điều chỉnh lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 832/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  C ñ a   T h è n g     ® è c   N g © n   h µ n g   N h µ   n í c   s è   8 3 2 / 2 0 0 3 / Q § ­ N H N N   n g µ y  3 0   t h ¸ n g   7   n ¨ m   2 0 0 3   V Ò   ® i Ò u   c h Ø n h   l ∙ i   s u Ê t   c h i Õ t   k h Ê u   c ñ a  Ng©n hµng Nhµ níc ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông  lµ ng©n hµng Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   ngµy   12/12/1997; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/N§­CP   ngµy   05/11/2002   cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Nay ®iÒu chØnh møc l∙i suÊt chiÕt khÊu cña  Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ®èi   víi   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   lµ   3,00%/n¨m. §i Ò u   2.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh kÓ  tõ  ngµy   01   th¸ng   8   n¨m   2003   vµ   thay   thÕ   QuyÕt   ®Þnh   sè   838/2001/Q§­NHNN ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2001 cña Thèng  ®èc  Ng©n hµng Nhµ  níc vÒ  viÖc  ®iÒu chØnh l∙i suÊt chiÕt khÊu   cña   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ®èi   víi   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   lµ  ng©n hµng. §i Ò u   3.  Ch¸nh V¨n phßng Ng©n hµng Nhµ níc, Thñ tr­ ëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, Gi¸m ®èc  chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc tØnh, thµnh phè, Chñ tÞch héi  ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c tæ chøc tÝn  dông chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2