Quyết định 89/2004/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định 89/2004/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 89/2004/QĐ-BTC về việc quy định về phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 89/2004/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 89/2004/Q -BTC Hà N i, ngày 22 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 89/2004/Q -BTC NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2004 QUY NNH V PHÍ, L PHÍ QU N LÝ CH T LƯ NG BƯU I N VÀ HO T NG BƯU CHÍNH VI N THÔNG B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 37/2002/Q -TTg ngày 14/3/2002 c a Th tư ng Chính ph v Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 07-NQ/TW ngày 27/11/2001 c a B Chính tr v h i nh p kinh t qu c t ; Sau khi có ý ki n c a B Bưu chính, Vi n thông (t i công văn s 1624/BBCVT-KHTC ngày 19/8/2004 và công văn s 1997/BBCVT-KHTC ngày 11/10/2004); Theo ngh c a V trư ng V Chính sách Thu , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu phí, l phí qu n lý ch t lư ng bưu i n và ho t ng bưu chính vi n thông. i u 2. T ch c, cá nhân ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v bưu chính vi n thông thNm nh, ánh giá ch t lư ng và c p gi y ch ng nh n ch t lư ng bưu i n ph i n p phí, l phí theo quy nh t i Bi u m c thu ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 3. Không thu phí, l phí qu n lý ch t lư ng bưu i n và ho t ng bưu chính vi n thông i v i: 1. M ng vi n thông dùng riêng c a B Công an, B Qu c phòng, B Ngo i giao ph c v tr c ti p an ninh, qu c phòng, i ngo i; 2. M ng thông tin liên l c ph c v t xu t khi x y ra bão l t và các thiên tai khác; 3. M ng thông tin liên l c thu c các cơ quan và t ch c qu c t t i Vi t Nam ư c hư ng quy ch mi n tr ngo i giao (tr vi c thu l phí c p gi y ch ng nh n h p chuNn các thi t b , v t tư bưu chính vi n thông).
 2. i u 4. Ti n thu phí, l phí qu n lý ch t lư ng bưu i n và ho t ng bưu chính vi n thông quy nh t i Quy t nh này là kho n thu thu c ngân sách nhà nư c, ư c qu n lý, s d ng như sau: 1. Cơ quan thu phí, l phí qu n lý ch t lư ng bưu i n và ho t ng bưu chính vi n thông (cơ quan thu phí, l phí) ư c trích 90% (chín mươi ph n trăm) s ti n phí, l phí thu ư c trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c chi phí cho công vi c qu n lý ch t lư ng bưu i n, ho t ng bưu chính vi n thông và thu phí, l phí theo ch quy nh; 2. Cơ quan thu phí, l phí có trách nhi m kê khai, n p và quy t toán 10% s ti n phí, l phí thu ư c còn l i vào ngân sách nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. i u 5. 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 150/2000/Q -BTC ngày 19/9/2000 c a B trư ng B Tài chính Ban hành Bi u m c thu l phí qu n lý ch t lư ng bưu i n. 3. Các v n khác liên quan n vi c thu, n p, qu n lý, s d ng ti n thu v phí, l phí, ch ng t thu, công khai ch thu phí, l phí... không c p t i Quy t nh này ư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí. i u 6. T ch c, cá nhân thu c i tư ng n p phí, l phí qu n lý ch t lư ng bưu i n và ho t ng bưu chính vi n thông, ơn v ư c giao nhi m v t ch c thu phí, l phí qu n lý ch t lư ng bưu i n và ho t ng bưu chính vi n thông và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Trương Chí Trung ( ã ký) BI U M C THU PHÍ, L PHÍ QU N LÝ CH T LƯ NG BƯU I N VÀ HO T NG BƯU CHÍNH VI N THÔNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 89/2004/Q -BTC ngày 22 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng B Tài chính) A. L PHÍ C P GI Y CH NG NH N PHÙ H P TIÊU CHU N THI T BN, V T TƯ BƯU CHÍNH VI N THÔNG 1. i v i thi t b , v t tư nh p kh u hàng phi m u d ch và hàng quà bi u:
 3. STT Giá tr lô hàng cho m t l n nh p kh u M c thu (1.000 ng) 1 Dư i 50 tri u ng 50 2 T 50 tri u n dư i 250 tri u ng 150 3 T 250 tri u n dư i 500 tri u ng 375 4 T 500 tri u n dư i 01 t ng 750 5 T 01 t n dư i 02 t ng 1.500 6 T 02 t n dư i 04 t ng 3.000 7 T 04 t n dư i 06 t ng 5.000 8 T 06 t n dư i 08 t ng 7.000 9 T 08 t n dư i 10 t ng 9.000 10 T 10 t ng tr lên 10.000 2. i v i thi t b , v t tư s n xu t trong nư c, nh p kh u hàng m u d ch, hàng m u d ch kèm theo d án u tư: thu m t l n i v i t ng m t hàng theo th i h n tương ng (không phân bi t s lư ng hàng c a t ng m t hàng và s l n s n xu t, nh p khNu trong th i h n gi y ch ng nh n phù h p tiêu chuNn có hi u l c thi hành). M c thu STT Danh m c thi t b , v t tư (1.000 ng) 1 T ng ài và thi t b truy c p m ng (3 năm). - T ng ài 8.000 - Thi t b truy c p m ng 5.000 2 T ng ài PABX (3 năm). - T 128 s tr lên 5.000 - Dư i 128 s 2.000 3 Thi t b truy n d n Viba (3 năm). 7.000 4 Thi t b truy n d n cáp quang (3 năm). 11.000 5 Các lo i thi t b ngu n công su t trên 2,5 KW (2 năm). 3.000 6 Cáp s i quang (2 năm). 6.000 7 Cáp thông tin kim lo i (2 năm). 5.000 8 Thi t b i n tho i không dây (2 năm). 6.000 9 Thi t b u cu i k t n i vào m ng ISDN (2 năm). 5.000 10 Thi t b phát, thu-phát sóng vô tuy n i n (VT ) có băng
 4. M c thu STT Danh m c thi t b , v t tư (1.000 ng) t n s n m trong kho ng t 9 KHz n 400 GHz, có công su t t 60 MW tr lên (2 năm): - Thi t b phát, thu-phát sóng dùng trong các nghi p v 5.000 thông tin vô tuy n i n c nh ho c lưu ng m t t. - Thi t b phát, thu-phát sóng VT chuyên dùng cho truy n 5.000 hình qu ng bá. - Thi t b phát, thu-phát sóng VT chuyên dùng cho phát 3.000 thanh qu ng bá. - Thi t b phát, thu-phát sóng VT dùng cho phát chuNn (t n 5.000 s , th i gian). - Thi t b phát, thu-phát sóng VT dùng cho nh v và o 5.000 c t xa. - Thi t b phát, thu-phát sóng VT dùng cho thông tin v tinh (tr các thi t b lưu ng dùng trong hàng h i và hàng 5.000 không). - Thi t b phát, thu-phát sóng VT nghi p dư. 1.000 - Thi t b phát, thu-phát sóng VT dùng cho nghi p v lưu 3.000 ng hàng h i (k c các thi t b tr giúp, thi t b v tinh). - Thi t b phát, thu-phát sóng VT dùng cho nghi p v lưu 3.000 ng hàng không (k c thi t b tr giúp, thi t b v tinh). Thi t b ra a, các thi t b tr giúp b ng sóng vô tuy n và 11 các thi t b i u khi n xa b ng sóng vô tuy n (2 năm): - Thi t b ra a. 3.000 - Thi t b phát, thu-phát sóng VT dùng cho o hàng. 3.000 - Thi t b c nh báo, i u khi n xa b ng sóng VT . 3.000 12 Các lo i ngu n công su t n 2,5 KW (2 năm). 3.000 13 Các lo i ng nh a dùng cho tuy n cáp ng m (2 năm). 5.000 14 Máy Telex (2 năm). 3.000 15 Máy Fax (2 năm). 2.000 16 Máy nh n tin (2 năm). 1.000 17 Máy i n tho i di ng (2 năm). 3.000 18 Máy i n tho i th y hình t c th p (2 năm). 5.000
 5. M c thu STT Danh m c thi t b , v t tư (1.000 ng) 19 Máy i n tho i t ng lo i c nh (2 năm). 3.000 20 Thi t b u cu i và v t tư khác (2 năm). 1.000 21 Tương thính i n t trư ng (2 năm). 500 B. L PHÍ C P GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ CH T LƯ NG DNCH V BƯU CHÍNH VI N THÔNG M c thu STT Danh m c (1.000 ng) I D ch v vi n thông cơ b n (3 năm) 1 D ch v i n tho i. 5.000 2 D ch v i n báo. 500 3 D ch v Telex. 500 4 D ch v Fax. 5.000 5 D ch v thuê kênh riêng. 3.000 6 D ch v truy n s li u. 5.000 7 D ch v truy n hình, truy n nh, âm thanh. 5.000 8 D ch v truy n báo i n t . 3.000 9 D ch v i n tho i di ng. 5.000 10 D ch v nh n tin. 1.000 II D ch v vi n thông giá tr gia tăng (2 năm) 1 D ch v thư i n t . 3.000 2 D ch v thư tho i. 3.000 3 D ch v lưu tr , cung c p thông tin. 1.000 Các d ch v Internet: thư tín i n t , truy n t p d li u, truy 4 nh p t xa, truy nh p các cơ s d li u theo các phương th c 3.000 khác nhau. III D ch v bưu chính cơ b n (3 năm)
 6. 1 D ch v bưu phNm 500 2 D ch v bưu ki n n 31,5 kg. 500 3 D ch v phát hành báo chí và n phNm nh kỳ. 150 4 D ch v chuy n ti n. 300 IV D ch v bưu chính khác (2 năm) 1 D ch v kinh doanh tem chơi. 3.000 2 D ch v chuy n phát nhanh. 5.000 3 D ch v bưu phNm không a ch . 3.000 4 D ch v bưu chính u thác. 2.000 5 D ch v bưu ki n n ng (có kh i lư ng trên 31,5 kg). 4.000 Các lo i d ch v k t h p gi a bưu chính và vi n thông ư c cung c p trên cơ s có công o n ph i s d ng n m ng lư i 6 3.000 bưu chính như: d ch v i n hoa, thư tín i n t , d li u bưu chính (datapost). 7 Các lo i d ch v khác v tài chính bưu chính: - D ch v chuy n ti n (thư chuy n ti n, i n chuy n ti n, 2.000 chuy n ti n theo danh sách, chuy n ti n nhanh). - D ch v khác (h i phi u bưu chính; séc bưu chính; séc du l ch bưu chính; phát hàng thu ti n; chuy n kho n; thanh toán qua 3.000 bưu chính; ti t ki m bưu i n; thu và tr ti n: thu ti n cư c d ch v vi n thông, ti n nư c, ti n i n, ti n nhà, tr lương hưu trí). C. L PHÍ C P GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ CH T LƯ NG M NG VI N THÔNG M c thu STT Danh m c (1.000 ng) M ng vi n thông vô tuy n i n công c ng (tr các m ng: I i n tho i vô tuy n c nh, i n tho i vô tuy n di ng, nh n tin) (3 năm) 1 Ph m vi n i t nh, thành ph . 3.000 2 Ph m vi khu v c. 4.000 3 Ph m vi liên khu v c. 5.000
 7. 4 Ph m vi toàn qu c. 6.000 II M ng vi n thông công c ng (3 năm) 1 Ph m vi n i t nh, thành ph : - M ng i n tho i c nh. 3.000 - M ng i n tho i vô tuy n c nh. 2.000 - M ng i n tho i vô tuy n di ng. 4.000 - M ng nh n tin. 1.000 - M ng truy n s li u. 3.000 - M ng a d ch v . 5.000 - M ng cung c p d ch v Internet. 3.000 2 Ph m vi khu v c: - M ng i n tho i c nh. 4.000 - M ng i n tho i vô tuy n c nh. 3.000 - M ng i n tho i vô tuy n di ng. 5.000 - M ng nh n tin. 1.500 - M ng truy n s li u. 4.000 - M ng a d ch v . 6.000 - M ng cung c p d ch v Internet. 4.000 3 Ph m vi liên khu v c (liên vùng): - M ng i n tho i c nh. 5.000 - M ng i n tho i vô tuy n c nh. 4.000 - M ng i n tho i vô tuy n di ng. 6.000 - M ng nh n tin. 2.000 - M ng truy n s li u. 5.000 - M ng a d ch v . 7.000 - M ng cung c p d ch v Internet. 5.000 4 i qu c t . 10.000 D. L PHÍ C P GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG M NG VI N THÔNG DÙNG RIÊNG TRƯ C KHI U N I VÀO M NG VI N THÔNG CÔNG C NG
 8. M c thu STT Danh m c (1.000 ng) I M ng vi n thông vô tuy n chuyên dùng 1 Trong ph m vi n i t nh, thành ph : - S máy ho t ng trong m ng n 10 máy. 1.000 - S máy ho t ng trong m ng t 11 n 20 máy. 1.500 - S máy ho t ng trong m ng t 21 n 50 máy. 2.000 - S máy ho t ng trong m ng t 51 n 100 máy. 2.500 - S máy ho t ng trong m ng l n hơn 100 máy. 3.000 2 Trong ph m vi khu v c: - S máy ho t ng trong m ng n 10 máy. 2.000 - S máy ho t ng trong m ng t 11 n 20 máy. 3.000 - S máy ho t ng trong m ng t 21 n 50 máy. 4.000 - S máy ho t ng trong m ng t 51 n 100 máy. 5.000 - S máy ho t ng trong m ng l n hơn 100 máy. 6.000 3 Trong ph m v liên khu v c: - S máy ho t ng trong m ng n 10 máy. 4.000 - S máy ho t ng trong m ng t 11 n 20 máy. 5.000 - S máy ho t ng trong m ng t 21 n 50 máy. 6.000 - S máy ho t ng trong m ng t 51 n 100 máy. 7.000 - S máy ho t ng trong m ng l n hơn 100 máy. 8.000 M ng vi n thông h u tuy n chuyên dùng (bao g m c m ng II cung c p d ch v Internet dùng riêng) 1 Ph m vi n i t nh, thành ph : - T ng ài có dung lư ng n 16 s . 2.000 - T ng ài có dung lư ng trên 16 n 34 s . 3.000 - T ng ài có dung lư ng trên 34 n 64 s . 4.000 - T ng ài có dung lư ng trên 64 n 128 s . 4.500 - T ng ài có dung lư ng trên 128 s . 5.000 2 Ph m vi khu v c:
 9. - T ng ài có dung lư ng n 128 s . 8.000 - T ng ài có dung lư ng trên 128 n 1024 s . 10.000 - T ng ài có dung lư ng trên 1024 s . 10.000 3 Ph m vi liên khu v c: - T ng ài có dung lư ng n 128 s . 9.000 - T ng ài có dung lư ng trên 128 n 1024 s . 10.000 - T ng ài có dung lư ng trên 1024 s . 10.000 4 i qu c t . 14.000 E. L PHÍ C P GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG H TH NG THI T BN BƯU CHÍNH VI N THÔNG THU C CÔNG TRÌNH TRƯ C KHI ƯA VÀO S D NG M c thu STT Danh m c (1.000 ng) 1 D án u tư có giá tr dư i 20 t ng: - Giá tr h th ng thi t b BCVT dư i 1 t 50 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 1 t n dư i 5 t 1000 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 5 t n dư i 15 t 1500 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 15 t n dư i 20 t 2000 2 D án u tư có giá tr t 20 t n dư i 400 t ng: - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 20 t n dư i 25 t 2500 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 25 t n dư i 30 t 3000 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 30 t n dư i 100 t 3500 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 100 t n dư i 200 t 4000 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 200 t n dư i 300 t 5000 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 300 t n dư i 400 t 6000 3 D án u tư có giá tr t 400 t ng tr lên: - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 400 t n dư i 500 t 7000 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 500 t n dư i 1000 t 8000 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 1000 t n dư i 2000 t 9000 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 2000 t tr lên 10000
 10. G. L PHÍ C P GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG DNCH V BƯU CHÍNH VI N THÔNG M c thu STT Danh m c (1.000 ng) I D ch v vi n thông cơ b n 1 D ch v i n tho i. 3.000 2 D ch v i n báo. 500 3 D ch v Telex. 300 4 D ch v Fax. 2.000 5 D ch v thuê kênh riêng. 3.000 6 D ch v truy n s li u. 3.000 7 D ch v truy n hình, truy n nh, âm thanh. 3.000 8 D ch v truy n báo i n t . 2.000 9 D ch v i n tho i di ng. 3.000 10 D ch v nh n tin. 500 II D ch v vi n thông giá tr gia tăng 1 D ch v thư i n t . 500 2 D ch v thư tho i. 500 3 D ch v lưu tr , cung c p thông tin. 300 Các d ch v Internet: thư tín i n t , truy n t p d li u, truy 4 nh p t xa, truy nh p các cơ s d li u theo các phương th c 500 khác nhau. III D ch v bưu chính cơ b n 1 D ch v bưu phNm. 300 2 D ch v bưu ki n n 31,5 kg. 500 3 D ch v phát hành báo chí và n phNm nh kỳ. 300 4 D ch v chuy n ti n. 500 IV D ch v bưu chính khác
 11. 1 D ch v kinh doanh tem chơi. 500 2 D ch v chuy n phát nhanh. 1.000 3 D ch v bưu phNm không a ch . 300 4 D ch v bưu chính u thác. 300 5 D ch v bưu ki n n ng (có kh i lư ng trên 31,5 kg). 500 Các lo i d ch v k t h p gi a bưu chính và vi n thông ư c cung c p trên cơ s có công o n ph i s d ng n m ng lư i 6 1.000 bưu chính như: d ch v i n hoa, thư tín i n t , d li u bưu chính (datapost). 7 Các lo i d ch v khác v tài chính bưu chính: - D ch v chuy n ti n (thư chuy n ti n, i n chuy n ti n, 500 chuy n ti n theo danh sách, chuy n ti n nhanh). - D ch v khác (h i phi u bưu chính; séc bưu chính; séc du l ch bưu chính; phát hàng thu ti n; chuy n kho n; thanh toán qua bưu chính; ti t ki m bưu i n; thu và tr ti n: thu ti n cư c 300 d ch v vi n thông, ti n nư c, ti n i n, ti n nhà, tr lương hưu trí). H. L PHÍ C P GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG M NG VI N THÔNG M c thu STT Danh m c (1.000 ng) M ng vi n thông vô tuy n i n công c ng (tr các m ng: I i n tho i vô tuy n c nh, i n tho i vô tuy n di ng, nh n tin) 1 Ph m vi n i t nh, thành ph . 2.000 2 Ph m vi khu v c. 3.000 3 Ph m vi liên khu v c. 4.000 4 Ph m vi toàn qu c. 5.000 II M ng vi n thông công c ng 1 Ph m vi n i t nh, thành ph : - M ng i n tho i c nh. 2.000 - M ng i n tho i vô tuy n c nh. 1.000 - M ng i n tho i vô tuy n di ng. 3.000
 12. - M ng nh n tin. 500 - M ng truy n s li u. 1.000 - M ng a d ch v . 3.000 - M ng cung c p d ch v Internet. 2.000 2 Ph m vi khu v c: - M ng i n tho i c nh. 3.000 - M ng i n tho i vô tuy n c nh. 1.500 - M ng i n tho i vô tuy n di ng. 4.000 - M ng nh n tin. 800 - M ng truy n s li u. 1.500 - M ng a d ch v . 4.000 - M ng cung c p d ch v Internet. 3.000 3 Ph m vi liên khu v c (liên vùng): - M ng i n tho i c nh. 4.000 - M ng i n tho i vô tuy n c nh. 2.000 - M ng i n tho i vô tuy n di ng. 5.000 - M ng nh n tin. 2.000 - M ng truy n s li u. 2.000 - M ng a d ch v . 5.000 - M ng cung c p d ch v Internet. 4.000 4 i qu c t . 10.000 I. PHÍ TH M NNH I U KI N HO T NG BƯU CHÍNH VI N THÔNG I V I H TH NG THI T BN BƯU CHÍNH VI N THÔNG THU C CÔNG TRÌNH TRƯ C KHI ƯA VÀO S D NG STT Danh m c M c thu (%) 1 D án u tư có giá tr dư i 20 t ng: - Giá tr h th ng thi t b BCVT dư i 1 t 0,23080 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 1 t n dư i 5 t 0,20100
 13. - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 5 t n dư i 15 t 0,20000 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 15 t n dư i 20 t 0,16857 2 D án u tư có giá tr t 20 t n dư i 400 t ng: - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 20 t n dư i 25 t 0,13889 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 25 t n dư i 30 t 0,11510 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 30 t n dư i 100 t 0,09542 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 100 t n dư i 200 t 0,08553 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 200 t n dư i 300 t 0,06100 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 300 t n dư i 400 t 0,06060 3 D án u tư có giá tr t 400 t ng tr lên: - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 400 t n dư i 500 t 0,06020 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 500 t n dư i 1000 t 0,04400 - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 1000 t n dư i 2000 0,02180 t - Giá tr h th ng thi t b BCVT t 2000 t tr lên 0,01750 Ghi chú: Phí, l phí qu n lý ch t lư ng bưu i n và ho t ng bưu chính vi n thông thu m t l n t i th i i m c p và không bao g m chi phí ph c v công tác o th , ki m nghi m.
Đồng bộ tài khoản