intTypePromotion=3

Quyết định 89/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định 89/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 89/2005/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và họat động của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp-Công nghệ cao thành phố do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 89/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 89/2005/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2005 QUY T NNH C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ H AT NG C A BAN QU N LÝ KHU NÔNG NGHI P-CÔNG NGH CAO THÀNH PH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Quy t nh s 3534/Q -UB ngày 14 tháng 7 năm 2004 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v duy t d án u tư xây d ng Khu Nông nghi p-Công ngh cao thành ph H Chí Minh ; Căn c Quy t nh s 3862/Q -UB ngày 06 tháng 8 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p Ban Qu n lý Khu Nông nghi p- Công ngh cao thành ph ; Xét ngh c a Trư ng ban Ban Qu n lý Khu Nông nghi p- Công ngh cao thành ph t i Công văn s 40/CV-NN-CNC ngày 11 tháng 11 năm 2004; và c a Giám c S N i v thành ph t i T trình s 256/TTr-SNV ngày 13 tháng 5 năm 2005 ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Qu n lý Khu Nông nghi p-Công ngh cao thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v thành ph , Trư ng ban Ban Qu n lý Khu Nông nghi p - Công ngh cao, Giám c các S , ngành, Th trư ng các cơ quan có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  2. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y KT. CH TNCH - Thư ng tr c H ND.TP PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - TTUB : CT, các PCT - S N i v thành ph - Công an thành ph (PC13) - VPH -UB : các PVP - T CNN, TH, PC, VX - Lưu (CNN/ ) Nguy n Thi n Nhân QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN QU N LÝ KHU NÔNG NGHI P CÔNG NGH CAO TP H CHÍ MINH (Ban hành theo Quy t nh s 89/2005/Q -UB ngày 30 tháng 5 năm 2005 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ban Qu n lý Khu Nông nghi p Công ngh cao thành ph H Chí Minh là cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh; có ch c năng, nhi m v t ch c th c hi n d án xây d ng Khu Nông nghi p Công ngh cao theo m c tiêu d án và quy nh c a pháp lu t. Ban Qu n lý ch u s ch o, qu n lý tr c ti p v t ch c, biên ch và ho t ng c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. i u 2. Ban Qu n lý Khu Nông nghi p Công ngh cao có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách thành ph , ư c m tài kho n t i Ngân hàng và Kho b c Nhà nư c ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. Tên giao d ch b ng ti ng Anh là : Argicultural High - Tech Park of Ho Chi Minh City. Tên vi t t t : AHTP Tr s c a Ban Qu n lý t m th i t t i s 176 Hai Bà Trưng, qu n 1, thành ph H Chí Minh (tr s hi n nay c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn). Chương 2: NHI M V VÀ QUY N H N i u 3. Ban Qu n lý Khu Nông nghi p - Công ngh cao có nhi m v , quy n h n sau : 3.1- Qu n lý quy ho ch, k ho ch :
  3. 3.1.1- Qu n lý vi c th c hi n quy ho ch chung c a Khu Nông nghi p- Công ngh cao và các phân khu ch c năng ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. 3.1.2- L p k ho ch phát tri n Khu Nông nghi p- Công ngh cao, k ho ch nghiên c u th nghi m, trình di n các mô hình s n xu t nông nghi p ng d ng công ngh cao theo k ho ch 5 năm và hàng năm trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. 3.1.3- T ch c th c hi n k ho ch ã ư c phê duy t v phát tri n Khu Nông nghi p-Công ngh cao. 3.2- V n ng u tư và qu n lý u tư, xây d ng : 3.2.1- Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch xúc ti n u tư, huy ng các ngu n l c nh m phát tri n Khu Nông nghi p-Công ngh cao thành ph . 3.2.2- T ch c xây d ng và khai thác các công trình xây d ng, cơ s h t ng k thu t trong Khu Nông nghi p Công ngh cao. 3.2.3- T o i u ki n và môi trư ng thu n l i cho các nhà u tư, công b công khai quy ho ch, các tiêu chuNn và i u ki n c a doanh nghi p ư c thuê t ho t ng t i Khu Nông nghi p Công ngh cao thành ph , k ho ch và các ch , chính sách, th t c hành chính, th i gian gi i quy t, ch thu phí và l phí có liên quan, gi i quy t k p th i các yêu c u c a nhà u tư. 3.2.4- Hư ng d n và giám sát các ho t ng u tư, x lý vi ph m (n u có) theo thNm quy n. Ki n ngh các cơ quan ch c năng x lý vi ph m hành chánh khi vư t quá thNm quy n c a Ban qu n lý Khu Nông nghi p Công ngh cao thành ph . 3.2.5- Làm u m i hư ng d n, h tr và t o i u ki n thu n l i cho các nhà u tư th c p làm các th t c c n thi t v t ai, gi y phép u tư... vào Khu Nông nghi p- Công ngh cao theo trình t quy nh c a pháp lu t trư c khi trình y ban nhân dân thành ph phê duy t; làm u m i ti p nh n h sơ, xem xét trình y ban nhân dân thành ph c p, i u ch nh, thu h i gi y phép u tư i v i các d án u tư vào Khu Nông nghi p Công ngh cao. 3.3- T ch c và qu n lý các ho t ng trong Khu Nông nghi p Công ngh cao : 3.3.1- T ch c qu n lý các ơn v tr c thu c Ban Qu n lý (n u có) do y ban nhân dân thành ph thành l p.
  4. 3.3.2- Th c hi n m t s nhi m v qu n lý Nhà nư c theo phân công c a y ban nhân dân thành ph . (n u có) 3.3.3- Ki m tra vi c th c hi n các d án u tư trong Khu Nông nghi p -Công ngh cao. 3.4- H p tác u tư, xây d ng, ào t o : 3.4.1- Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch h p tác trong và ngoài nư c v nghiên c u khoa h c nông nghi p, nông nghi p công ngh cao. 3.4.2- H p tác v i các Trư ng i h c, cao ng, vi n nghiên c u, Trung tâm Công ngh sinh h c thành ph H Chí Minh, và các nhà khoa h c trong và ngoài nư c trong vi c nghiên c u ng d ng và ào t o ngu n nhân l c và chuy n giao công ngh nông nghi p cao. 3.4.3- H p tác v i các t ch c, doanh nghi p, cá nhân trong và ngoài nư c v các lĩnh v c u tư xây d ng và phát tri n Khu Nông nghi p Công ngh cao; th c hi n các tài nghiên c u hoàn thi n công ngh , th nghi m gi ng m i, công ngh m i, ch phNm sinh h c, ch t i u khi n cây tr ng, v t li u m i ... 3.5- Báo cáo nh kỳ, hàng quý t xu t v i y ban nhân dân thành ph và các cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n v tình hình xây d ng, phát tri n, qu n lý và ho t ng c a Khu Nông nghi p Công ngh cao. 3.6- Xây d ng các chính sách thu hút u tư, thu hút nhân l c, c bi t là các nhà u tư nư c ngoài có công ngh tiên ti n và các nhà nghiên c u khoa h c công ngh có chuyên môn cao n làm vi c trong Khu Nông nghi p Công ngh cao trình các c p có thNm quy n phê duy t. 3.7- Ph i h p, liên k t t ch c ào t o ng n h n, hu n luy n cán b và nông dân v s n xu t nông nghi p ng d ng công ngh cao, t o ngu n nhân l c có trình khoa h c k thu t; t ch c h i ch , h i th o gi i thi u công ngh , gi ng m i, thi t b , v t tư k thu t ph c v s n xu t. 3.8- T ch c các ho t ng thương m i công ngh cao và s n phNm nông nghi p công ngh cao. 3.8.1- T ch c tri n lãm, h i ch , h i th o qu ng bá công ngh cao và s n phNm công ngh cao; mua bán s n phNm công ngh cao; chuy n giao công ngh cao; các d ch v tư v n chuy n giao, thương m i hóa công ngh cao và s n phNm nông nghi p công ngh cao liên k t khai thác du l ch t i Khu Nông nghi p Công ngh cao. 3.8.2- T ch c, liên k t nghiên c u hoàn thi n công ngh , khai thác
  5. ng d ng công ngh m i và chuy n giao công ngh cho nông dân t i a phương và Khu v c, làm u m i t ch c tiêu th và xu t khNu s n phNm nông nghi p công ngh cao. Chương 3: CƠ C U T CH C – B MÁY i u 4. Ban Qu n lý Khu nông nghi p Công ngh cao do Trư ng Ban ph trách, qu n lý và i u hành theo ch Th trư ng, có m t s Phó Trư ng Ban giúp vi c Trư ng Ban theo t ng lĩnh v c công tác do Trư ng Ban phân công và ch u trách nhi m trư c Trư ng Ban v nhi m v ư c phân công ó. Trư ng Ban do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh b nhi m, mi n nhi m. Các Phó Trư ng Ban do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Trư ng Ban. Các ch c danh Trư ng, Phó phòng tr c thu c Ban Qu n lý do Trư ng Ban b nhi m, mi n nhi m. i u 5. Cơ c u t ch c b máy c a Ban Qu n lý g m có : - Văn phòng. - Các Phòng Ban chuyên môn nghi p v . Theo yêu c u công tác c a t ng th i kỳ, Trư ng Ban ư c ra quy t nh s p x p t ch c b máy phòng ban chuyên môn c a Ban sau khi có s th a thu n c a S N i v . i u 6. Biên ch c a Ban qu n lý do y ban nhân dân thành ph giao trong t ng ch tiêu biên ch qu n lý Nhà nư c c a thành ph . i u 7. Các t ch c ng, oàn th ho t ng t i Khu Nông nghi p Công ngh cao th c hi n theo úng quy nh c a Pháp lu t, úng i u l riêng c a t ng t ch c và phù h p v i n i quy, quy nh chung c a Ban Qu n lý. i u 8. T ch c b máy và nhân s c a Ban Qu n lý Khu nông nghi p Công ngh cao ư c i u ch nh phù h p theo t ng giai o n phát tri n c a Khu nh m áp ng ch c năng, nhi m v , yêu c u, m c tiêu phát tri n và qu n lý có hi u qu i v i yêu c u u tư, xây d ng Khu Nông nghi p Công ngh cao. Căn c tình hình th c t , ti n xây d ng và u tư, Trư ng Ban có trách nhi m trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh t ch c ơn v s nghi p, ho c doanh nghi p tr c thu c Ban Qu n lý áp ng yêu c u qu n lý, khai thác u tư, th c hi n các d ch v khai thác cơ s h t ng trong quá trình tri n khai th c hi n d án.
  6. Chương 4: M I QUAN H CÔNG TÁC i u 9. i v i y ban nhân dân thành ph . Trư ng Ban Qu n lý Khu nông nghi p Công ngh cao có nhi m v báo cáo nh kỳ hàng quý và t xu t cho y ban nhân dân thành ph v tình hình, k t qu ho t ng c a Khu; d y các cu c h p do y ban nhân dân thành ph tri u t p ; th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các quy t nh và ch o c a y ban nhân dân thành ph i v i các lĩnh v c mà Ban qu n lý ư c phân công. Trư ng Ban Qu n lý Khu nông nghi p Công ngh cao báo cáo y ban nhân dân thành ph ch o nh ng v n vư t quá thNm quy n gi i quy t c a Ban, i v i nh ng v n liên quan n các m t công tác c a Ban, mà các s -ngành và y ban nhân dân qu n – huy n liên quan chưa có s nh t trí thì ph i báo cáo y các ý ki n óng góp và xu t, ki n ngh y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 10. i v i các s -ngành thu c thành ph . 10.1- Ban Qu n lý Khu nông nghi p Công ngh cao có quan h ph i h p v i các s – ngành, các t ch c chính tr , xã h i c a thành ph th c hi n t t nhi m v qu n lý ư c phân công, phân c p. 10.2- Ban Qu n lý Khu nông nghi p Công ngh cao ph i ph i h p v i các s - ngành liên quan xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph d toán ngân sách hàng năm theo quy nh; xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t chương trình, k ho ch phát tri n, chính sách, cơ ch qu n lý và s d ng hi u qu ti m l c c a Khu Nông nghi p Công ngh cao thành ph . 10.3- Các v n liên quan n s -ngành khác khi Ban Qu n lý báo cáo y ban nhân dân thành ph ph i có ý ki n c a các s -ngành ó b ng văn b n. 10.4- Các s , cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh có trách nhi m hư ng d n v chuyên môn, nghi p v và ph i h p ch t ch , h tr Ban Qu n lý hoàn thành nhi m v ; ki m tra các ho t ng c a Ban Qu n lý theo lĩnh v c qu n lý Nhà nư c chuyên ngành. 10.5- Ban Qu n lý Khu nông nghi p Công ngh cao có trách nhi m h tr , h p tác và t o i u ki n thu n l i cho các cơ quan qu n lý Nhà nư c theo ch c năng và thNm quy n ho t ng t i Khu Nông nghi p Công ngh cao thành ph H Chí Minh. i u 11. i v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph . 11.1- Ban Qu n lý Khu nông nghi p Công ngh cao có quan h ph i h p và ch u s qu n lý Nhà nư c v nh hư ng phát tri n lĩnh v c ngành nông nghi p trên a bàn thành ph .
  7. 11.2- S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn là u m i ph i h p v i các ngành, các c p, H i nông dân thành ph , các doanh nghi p, các h nông dân các huy n, qu n t ch c, ch o và hư ng d n th c hi n nh ng n i dung liên quan n phát tri n nông nghi p công ngh cao theo nh hư ng và quy ho ch c a thành ph . 11.3- S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph có nhi m v nh hư ng, hư ng d n các doanh nghi p, nông dân các huy n, qu n áp d ng công ngh m i t Khu nông nghi p công ngh cao nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh. i u 12. Quan h v i huy n C Chi. 12.1- M i quan h gi a Ban Qu n lý Khu nông nghi p Công ngh cao v i y ban nhân dân huy n C Chi là m i quan h gi a cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v i cơ quan hành chính c a huy n. 12.2- y ban nhân dân các c p trên a bàn huy n C Chi có trách nhi m ph i h p và h tr Ban Qu n lý, ng viên các ngu n l c t i ch tham gia xây d ng và ho t ng t i Khu Nông nghi p Công ngh cao, th c hi n ch trương – k ho ch di d i, tái nh cư theo quy ho ch và ch , chính sách hi n hành. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 13. Căn c Quy ch này, Trư ng Ban Ban Qu n lý Khu nông nghi p Công ngh cao có trách nhi m c th hóa thành chương trình công tác, các m t ho t ng, ph i h p công tác thu c ph m vi, thNm quy n c a Ban, phù h p v i quy nh c a pháp lu t. Trư ng Ban ch u trách nhi m ban hành Quy nh làm vi c c a Ban, t ch c s p x p các phòng ban, các ơn v tr c thu c, b trí cán b , công ch c phù h p v i yêu c u nhi m v , b o m phát huy t t hi u l c và hi u qu qu n lý Nhà nư c mà Ban ã ư c phân công, phân c p trên a bàn thành ph . i u 14. Trong quá trình th c hi n, n u xét th y c n thi t, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh s quy t nh s a i, b sung các i u kho n trong Quy ch này. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản