Quyết định 96/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định 96/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 96/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 96/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 96/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH PHÁT HÀNH TRÁI PHI U Ô THN THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Lu t ngân sách Nhà nư c hi n hành ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph v thu, chi ngân sách thành ph tài khóa năm 2003 ; Xét ngh c a Vi n Kinh t thành ph t i T trình s 131/VKT-CCOL ngày 02 tháng 6 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch phát hành trái phi u ô th thành ph H Chí Minh. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c Qu u tư Phát tri n ô th thành ph và Th trư ng các s -ngành thành ph , các T ng Công ty thu c thành ph có trách nhi m thi hành Quy t nh này./ Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph PH - B Tài chính CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : Các PVP - Các T NCTH - Lưu (TM/P) Lê Thanh H i
 2. QUY CH PHÁT HÀNH TRÁI PHI U Ô THN THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 96 /2003/Q -UB ngày 12 tháng 6 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- M c ích phát hành trái phi u : Trái phi u ô th thành ph H Chí Minh, quy nh t i Quy ch này là lo i trái phi u u tư t ng h p ư c y ban nhân dân thành ph phát hành nh m huy ng v n b sung v n u tư phát tri n theo k ho ch hàng năm c a ngân sách thành ph . Trái phi u ô th thành ph H Chí Minh ư c m b o tr n b ng ngu n thu ngân sách c a thành ph . i u 2.- Gi i thích thu t ng : 1. Trái phi u ô th thành ph H Chí Minh (sau ây g i t t là trái phi u) là lo i ch ng khoán, do y ban nhân dân thành ph phát hành, có th i h n t 02 năm tr lên, có m nh giá, có lãi, xác nh n nghĩa v tr n c a y ban nhân dân thành ph iv i ngư i s h u trái phi u. 2. T ch c phát hành là Qu u tư phát tri n ô th thành ph , ư c y ban nhân dân thành ph y quy n th c hi n toàn b các nghi p v trong quy trình phát hành trái phi u theo qui nh c a Quy ch này. 3. Phát hành trái phi u là vi c bán trái phi u cho các i tư ng mua là cá nhân và t ch c. 4. Bán l trái phi u là vi c t ch c phát hành tr c ti p bán trái phi u và thu ti n i v i t ng i tư ng mua. 5. i lý phát hành là vi c t ch c phát hành y thác cho m t t ch c khác th c hi n bán trái phi u cho các nhà u tư. Trư ng h p không bán h t, t ch c i lý phát hành ư c tr l i cho t ch c phát hành s trái phi u còn l i. 6. B o lãnh phát hành là vi c các t ch c tài chính - tín d ng có ch c năng ho t ng b o lãnh ch ng khoán nh n mua trái phi u ô th bán l i cho các nhà u tư và ư c hư ng m t kho n phí quy nh trong Quy ch này. Trư ng h p không bán h t s trái phi u ã nh n, t ch c b o lãnh phát hành có trách nhi m mua h t s trái phi u còn l i. 7. u th u trái phi u là vi c l a ch n i tư ng mua t các t ch c, cá nhân tham gia d th u, áp ng các yêu c u c a t ch c phát hành, thông qua th trư ng giao d ch ch ng khoán t p trung.
 3. 8. Lưu ký trái phi u là vi c t ch c ư c phép lưu tr , b o qu n trái phi u c a khách hàng và giúp khách hàng th c hi n các quy n i v i trái phi u. 9. i lý thanh toán trái phi u là vi c các t ch c tài chính - tín d ng ư c t ch c phát hành y quy n th c hi n thanh toán g c, lãi trái phi u cho ngư i s h u trái phi u khi n h n. 10. C m c trái phi u là vi c ch s h u trái phi u giao trái phi u c a mình cho m t cá nhân ho c t ch c m b o th c hi n nghĩa v dân s . 11. Chi t kh u trái phi u là vi c t ch c tín d ng có ch c năng th c hi n nghi p v chi t kh u th a thu n mua trái phi u trư c khi n h n thanh toán c a ch s h u trái phi u. i u 3.- i tư ng mua trái phi u : i tư ng mua trái phi u là công dân Vi t Nam trong và ngoài nư c ; ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ; ngư i nư c ngoài làm vi c, cư trú t i Vi t Nam ; các t ch c và doanh nghi p Vi t Nam ; t ch c nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t Nam. Vi c mua và thanh toán trái phi u b ng ti n m t ho c chuy n kho n v i s lư ng không h n ch . Các t ch c và doanh nghi p Vi t Nam không ư c dùng ngu n kinh phí do ngân sách Nhà nư c c p mua trái phi u ô th . i u 4.- Hình th c trái phi u : 1. Trái phi u ư c phát hành dư i d ng ch ng ch ho c bút toán ghi s . 1.1- Ch ng ch trái phi u có 2 ph n : Ph n thân giao cho i tư ng mua trái phi u ; ph n cu ng lưu t i t ch c phát hành. Ch ng ch trái phi u ư c áp d ng i v i các i tư ng mua là cá nhân ho c các i tư ng khác có yêu c u. 1.2- Bút toán ghi s là hình th c phát hành không s d ng ch ng ch trái phi u ; t ch c phát hành trái phi u m s theo dõi vi c mua trái phi u c a t ng cá nhân, t ch c. Bút toán ghi s ư c áp d ng i v i các t ch c tài chính, ngân hàng, các pháp nhân kinh t và các i tư ng khác có yêu c u. 2. Trái phi u ư c phát hành dư i hình th c có ghi tên và không ghi tên : 2.1- Trái phi u có ghi tên là lo i trái phi u ghi tên t ch c, cá nhân s h u trái phi u trên ch ng ch trái phi u ho c trên s theo dõi mua trái phi u. 2.2- Trái phi u không ghi tên là lo i trái phi u không ghi tên t ch c, cá nhân s h u trái phi u trên ch ng ch trái phi u. i u 5.- M nh giá trái phi u : Trái phi u ư c phát hành, thanh toán b ng ng Vi t Nam.
 4. M nh giá t i thi u c a trái phi u là 100.000 (m t trăm ngàn) ng. Các m nh giá khác c a trái phi u là b i s c a 100.000 (m t trăm ngàn) ng ; m nh giá t i a c a ch ng ch trái phi u là 100.000.000 (m t trăm tri u) ng ; m nh giá t i a c a hình th c bút toán ghi s là 10.000.000.000 (mư i t ) ng. i u 6.- T ch c in n trái phi u : y ban nhân dân thành ph th ng nh t v i B Tài chính v in n trái phi u. Hình th c, c i m và tiêu chuNn k thu t c a m i lo i trái phi u ư c th c hi n th ng nh t theo quy nh chung c a B Tài chính. Chương 2: PHÁT HÀNH, THANH TOÁN VÀ MUA L I TRÁI PHI U i u 7.- Quy trình th t c phát hành trái phi u hàng năm : 1. Khi l p d toán ngân sách hàng năm, căn c vào nhu c u huy ng v n u tư và cân i ngân sách c a thành ph , S Tài chánh-V t giá ch trì xây d ng phương án phát hành trái phi u g i y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. N i dung ch y u c a phương án phát hành trái phi u bao g m : Phương th c phát hành ; kh i lư ng, kỳ h n và lãi su t; phương th c thanh toán g c và lãi, bao g m c trái phi u các t phát hành trư c (n u có) ; k ho ch c th c a vi c b sung, i u hòa v n u tư các d án theo danh m c. 2. Tóm t t phương án phát hành cùng v i cân i ngân sách c a thành ph trong năm ư c công b trên phương ti n thông tin i chúng. 3. y ban nhân dân thành ph y nhi m cho t ch c phát hành quy nh t i i u 2, Kho n 2, Quy ch này th c hi n toàn b nghi p v trong quy trình phát hành trái phi u. i u 8.- Kh i lư ng và kỳ h n trái phi u phát hành : 1. S Tài chánh-V t giá ph i h p v i S K ho ch và u tư xác nh rõ kh i lư ng và kỳ h n trái phi u trong phương án phát hành sau khi ã cân i v i nhu c u gi i ngân trong năm c a k ho ch v n u tư trong ngân sách thành ph . 2. Nguyên t c kh i lư ng phát hành ph i m b o dư n các ngu n v n huy ng u tư hàng năm không vư t quá t ng m c v n u tư hàng năm c a ngân sách thành ph theo quy nh t i i u 18, Kho n 3, Ngh nh 93/2001/N -CP c a Chính ph ngày 12 tháng 12 năm 2001 v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh. 3. Kỳ h n trái phi u t 2 n 10 năm. Cơ c u t l các lo i kỳ h n ư c xác nh phù h p v i nhu c u khác nhau c a các i tư ng mua trái phi u và m c tiêu t ng t phát hành, do y ban nhân dân thành ph quy t nh. i u 9.- Lãi su t trái phi u :
 5. 1. Lãi su t trái phi u cho t ng t phát hành ư c tính theo m t trong các phương th c sau : 1.1- Lãi su t c nh áp d ng cho c kỳ h n trái phi u ; 1.2- Lãi su t linh ho t, ph thu c vào s bi n ng c a th trư ng v n. M c lãi su t chính th c ư c công b trư c theo t ng th i gian ho c vào các th i i m n h n thanh toán lãi trái phi u. 2. Các căn c và nguyên t c xác nh lãi su t trái phi u : 2.1- Lãi su t trái phi u cao hơn lãi su t trái phi u Chính ph trong kỳ phát hành g n nh t ; 2.2- Lãi su t trái phi u cao hơn lãi su t huy ng v n trung, dài h n và th p hơn lãi su t cho vay v n trung, dài h n c a các t ch c tín d ng ; 2.3- Th i h n c a trái phi u : Th i h n càng dài, lãi su t trái phi u càng cao ; 2.4- Nhu c u v n huy ng u tư cho ngân sách thành ph ; 2.5- Ch s bi n ng giá bình quân do C c Th ng kê thành ph công b . i u 10.- Hình th c giá bán trái phi u : 1. Hình th c ngang m nh giá : áp d ng i v i trư ng h p trái phi u phát hành liên t c trong năm ho c t ng t kéo dài, không xác nh ư c th i i m d ng phát hành. Theo hình th c này, ngư i mua ph i n p cho t ch c phát hành s ti n úng b ng m nh giá trái phi u. Ngày phát hành trái phi u ư c tính là ngày t ch c phát hành nh n ti n c a ngư i mua trái phi u ho c nh n gi y báo Có c a ngân hàng (trư ng h p mua trái phi u b ng phương th c chuy n kho n). 2. Hình th c chi t kh u : áp d ng i v i trái phi u ư c phát hành theo t ng t, th i gian phát hành m i t không quá 2 tháng, có xác nh trư c th i i m phát hành và th i i m k t thúc. Theo hình th c này thì vi c xác nh giá bán trái phi u như sau : 2.1- Trư ng h p ngày phát hành ư c xác nh là ngày u tiên c a t phát hành trái phi u, công th c giá bán trái phi u ư c xác nh như sau : P = FV + (FV x i x n)/365 Trong ó : P : Giá bán trái phi u ; FV : M nh giá trái phi u ; i : Lãi su t huy ng (%/năm) ; n : s ngày ư c tính t ngày phát hành n ngày mua th c t . 2.2- Trư ng h p ngày phát hành ư c xác nh là ngày cu i cùng c a t phát hành trái phi u, công th c tính giá bán trái phi u ư c tính như sau :
 6. P = FV - (FV x i x n)/365 Trong ó, n : s ngày ư c tính t ngày mua th c t n ngày phát hành. i u 11.- Phương th c phát hành : Các phương th c phát hành bao g m : 1. i lý phát hành : 1.1- Các t ch c ư c l a ch n làm i lý phát hành trái phi u là các t ch c tài chính : Công ty b o hi m, Công ty tài chính, Công ty ch ng khoán và t ch c tín d ng ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành ; 1.2- H p ng i lý phát hành gi a t ch c phát hành và t ch c i lý phát hành ư c ký trư c ngày u tiên c a t phát hành trái phi u ; 1.3- Giá bán trái phi u ư c tính theo quy nh t i i u 10, Quy ch này. 2. B o lãnh phát hành : 2.1- T ch c ư c l a ch n b o lãnh phát hành trái phi u là các Công ty ch ng khoán và các t ch c tài chính-tín d ng khác có ch c năng b o lãnh phát hành trái phi u ; 2.2- Hình th c c u trúc các t ch c b o lãnh phát hành trái phi u có th là m t (m t s ) t ch c b o lãnh phát hành c l p ho c ng b o lãnh c a nhóm các t ch c b o lãnh phát hành ; 2.3- Giá bán trái phi u theo hình th c b o lãnh ư c tính theo quy nh t i i u 10, Quy ch này. 3. u th u trái phi u : 3.1- Vi c u th u trái phi u thông qua th trư ng ch ng khoán t p trung th c hi n theo qui nh c a pháp lu t v ch ng khoán. 3.2- Có 2 lo i u th u : u th u c nh tranh là u th u lãi su t và kh i lư ng trái phi u. u th u không c nh tranh là vi c ăng ký mua trái phi u theo m c lãi su t trúng th u ư c hình thành qua k t qu u th u c nh tranh. Kh i lư ng trái phi u u th u không c nh tranh không vư t quá 30% t ng kh i lư ng trái phi u d ki n phát hành c a t u th u. 3.3- Nguyên t c u th u : Th c hi n u th u công khai, bình ng gi a các ơn v tham gia u th u ; m i thông tin c a ơn v u th u ư c gi bí m t ; ơn v trúng th u có trách nhi m mua trái phi u theo kh i lư ng và lãi su t trúng th u. 4. Bán l cho các t ch c, cá nhân t i các a i m do t ch c phát hành quy nh. Phương th c bán l ch y u áp d ng cho các lo i trái phi u có kỳ h n 2 năm, 3 năm.
 7. 5. N i dung chi ti t c a hình th c i lý, b o lãnh phát hành và u th u trái phi u do S Tài chánh-V t giá ban hành văn b n quy nh, hư ng d n. i u 12.- Thanh toán trái phi u : 1. T ch c thanh toán trái phi u : 1.1- T ch c phát hành ch u trách nhi m t ch c m ng lư i i lý thanh toán tương ng v i i lý phát hành m b o thu n ti n cho vi c thanh toán trái phi u. 1.2- n h n thanh toán trái phi u, S Tài chánh-V t giá làm th t c chuy n v n cho t ch c phát hành chi tr cho ch s h u trái phi u. 1.3- T ch c phát hành ho c i lý thanh toán tr c ti p thanh toán g c, lãi trái phi u cho ch s h u khi n h n : + Tr g c 01 l n khi áo h n cho t ng t phát hành. Tr lãi theo nh kỳ 6 tháng i v i các lo i trái phi u. + Trư ng h p n h n thanh toán lãi ho c g c mà ch s h u trái phi u chưa n thanh toán thì s ti n lãi ho c g c ó ư c b o lưu hoàn tr khi ch s h u trái phi u có nhu c u thanh toán, không tính lãi nh p g c và không tính lãi trong th i gian quá h n thanh toán. 2. Hình th c thanh toán trái phi u : Khi thanh toán trái phi u, ch s h u trái phi u có th nh n ti n m t ho c ngh t ch c phát hành chuy n toàn b ho c m t ph n s ti n g c, lãi trái phi u n h n thanh toán vào tài kho n theo yêu c u c a ch s h u trái phi u. L phí chuy n ti n s do ch s h u tr tr c ti p ho c tính tr vào s ti n ch s h u trái phi u ư c nh n. 3. y nhi m thanh toán i v i trái phi u có ghi tên : Trư ng h p ch s h u trái phi u vì nh ng lý do b t kh kháng không th n nh n thanh toán trái phi u khi n h n, có th y nhi m cho ngư i khác n lĩnh thay; gi y y nhi m c a ch s h u trái phi u ph i có ch ng th c ch ký. i u 13.- Chi phí liên quan n trái phi u : 1. Chi phí phát hành và thanh toán trái phi u : Chi phí in n, phát hành và thanh toán trái phi u do ngân sách thành ph ch u trách nhi m chi tr , bao g m : 1.1- Chi phí v in ch ng ch trái phi u và b o qu n, lưu tr trái phi u. 1.2- Chi phí v công tác qu n lý và t ch c th c hi n phát hành, thanh toán trái phi u, giám sát s d ng v n t trái phi u ư c tính b ng 0,2% trên doanh s phát hành.
 8. 1.3- M c phí i lý phát hành t i a là 0,1% trên t ng s ti n trái phi u ã bán cho các nhà u tư. 1.4- Phí b o lãnh phát hành t i a là 0,2% trên t ng tr giá nh n b o lãnh. M c phí i lý và b o lãnh phát hành căn c vào s th a thu n gi a t ch c phát hành v i ơn v nh n i lý ho c b o lãnh phát hành. 1.5- Kinh phí t ch c u th u trái phi u b ng 0,1% t ng giá tr trái phi u trúng th u. 1.6- M c phí i lý thanh toán trái phi u b ng 0,1% trên t ng s ti n g c, lãi trái phi u th c thanh toán. 2. Phí chuy n ti n thanh toán trái phi u : Chi phí chuy n ti n g c, lãi trái phi u vào tài kho n theo yêu c u c a ch s h u trái phi u do ch s h u tr b ng m c phí thanh toán qua ngân hàng. i u 14.- Mua l i trái phi u : 1. y ban nhân dân thành ph quy t nh vi c mua l i và bán ra trái phi u ã phát hành theo ngh c a S Tài chánh-V t giá nh m m b o tính linh ho t c a ngân sách trong vi c áp ng nhu c u v n u tư. 2. Vi c xác nh kh i lư ng, giá trái phi u mua l i ho c bán ra căn c vào kh năng cân i thu, chi ngân sách trong năm ; chênh l ch gi a lãi su t trái phi u và các lãi su t thông d ng khác ; nhu c u trái phi u trên th trư ng. 3. Vi c mua l i và bán ra trái phi u ã phát hành không thu c quy trình phát hành trái phi u trong năm. i u 15.- Qu n lý và ki m soát vi c s d ng ngu n thu t trái phi u : Toàn b kho n thu t phát hành trái phi u ư c t p trung vào ngân sách thành ph s d ng cho m c ích u tư theo k ho ch u tư hàng năm c a thành ph . Vi c qu n lý và ki m soát s d ng ngu n thu t trái phi u u tư vào các d án ph i ư c t ch c ch t ch , nh m m b o s d ng t hi u qu cao nh t. Chương 3: QUY N L I C A NGƯ I S H U TRÁI PHI U Ô THN i u 16.- Quy n l i c a ngư i s h u trái phi u : 1. ư c y ban nhân dân thành ph m b o thanh toán y , úng h n g c và lãi trái phi u khi n h n. 2. ư c dùng trái phi u bán, t ng, cho, th a k , c m c và chi t kh u ; ư c giao d ch trên th trư ng ch ng khoán theo quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán.
 9. 3. Quy n l i ư c mi n gi m thu thu nh p t l i t c trái phi u i v i cá nhân, t ch c s h u trái phi u ư c th c hi n theo ch quy nh c a B Tài chính. i u 17.- H n ch v tính thanh kho n c a trái phi u : Trái phi u không ư c dùng thay th ti n trong lưu thông ho c th c hi n các nghĩa v tài chính i v i ngân sách Nhà nư c. i u 18.- Nguyên t c chuy n như ng trái phi u : 1. Trái phi u không ghi tên và ghi tên u ư c chuy n như ng. 2. Trái phi u không ghi tên ư c chuy n như ng tr c ti p gi a i tư ng chuy n như ng và i tư ng ư c chuy n như ng, không ph i làm th t c t i t ch c phát hành. 3. Trái phi u có ghi tên khi chuy n như ng ph i làm th t c t i t ch c phát hành trái phi u. i u 19.- Th t c chuy n như ng trái phi u có ghi tên : 1. Ngư i chuy n như ng trái phi u (ngư i bán) và ngư i ư c chuy n như ng (ngư i mua) ph i cùng n t ch c phát hành làm th t c chuy n như ng quy n s h u. 2. i v i trái phi u phát hành dư i d ng ghi s , ngư i i di n c a ơn v chuy n như ng và ư c chuy n như ng n làm th t c chuy n như ng ph i mang theo gi y y quy n c a th trư ng cơ quan. Trong trư ng h p ngư i mua và ngư i bán là cá nhân ph i mang theo gi y ch ng minh nhân dân. 3. Chi ti t th t c chuy n như ng ư c th c hi n theo hư ng d n c a S Tài chánh- V t giá, căn c n i dung quy nh t i Thông tư s 58/2000/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2000 c a B Tài chính hư ng d n m t s i m c a Ngh nh s 01/2000/N - CP ngày 13 tháng 01 năm 2000 c a Chính ph v ban hành Quy ch phát hành trái phi u Chính ph . i u 20.- T ng, cho trái phi u : 1. Ngư i t ng, cho trái phi u ghi tên và ngư i ư c t ng, cho ph i cùng n t ch c phát hành làm th t c chuy n giao quy n s h u như i v i trư ng h p mua, bán l i trái phi u. 2. Trư ng h p ngư i t ng, cho trái phi u không th n t ch c phát hành làm th t c thì ph i làm gi y ng ý t ng, cho có ch ng th c ch ký. i u 21.- Th a k trái phi u : Ngư i th a k trái phi u khi n làm th t c chuy n giao ph i mang theo gi y t ch ng minh quy n th a k theo quy nh pháp lu t v th a k . Th t c chuy n giao trái phi u khi th a k ư c th c hi n như i v i trư ng h p mua, bán l i.
 10. i u 22.- C m c trái phi u : Trái phi u ư c c m c t i các t ch c tín d ng, nhưng ph i tuân th quy nh xác nh n trái phi u sau ây : 1. i v i trái phi u không ghi tên : T ch c phát hành không ư c xác nh n ch s h u trái phi u trong m i trư ng h p. 2. i v i trái phi u có ghi tên : Khi t ch c tín d ng có yêu c u b ng văn b n xác nh n tính h p pháp, h p l c a t trái phi u ư c c m c , Th trư ng t ch c phát hành (không y quy n cho ngư i khác) ký xác nh n tên ngư i s h u và s ti n mua trái phi u sau khi ã ki m tra, i chi u m b o kh p úng các y u t ghi trên t trái phi u (ho c s mua trái phi u) v i h sơ lưu. i u 23.- Chi t kh u trái phi u : Căn c vào quy nh c a ngân hàng Nhà nư c, ch s h u trái phi u ư c chi t kh u trái phi u chưa n h n thanh toán t i các t ch c tín d ng có ch c năng th c hi n nghi p v chi t kh u. i u 24.- Trư ng h p thanh toán trư c kỳ h n : 1. Trong m t s trư ng h p c bi t, ch s h u trái phi u có nhu c u thanh toán trư c kỳ h n ư c t ch c phát hành thanh toán y , k p th i ti n g c và lãi (n u có). 2. S Tài chánh-V t giá hư ng d n i u ki n c th c a các trư ng h p thanh toán trư c kỳ h n và phương th c thanh toán ti n g c và lãi. i u 25.- Trách nhi m c a ch s h u trái phi u : 1. Ch s h u trái phi u có trách nhi m gi gìn, b o qu n t trái phi u và s theo dõi mua trái phi u c a mình. 2. T trái phi u làm gi ; b rách nát, hư h ng không gi ư c hình d ng, n i dung ; b tNy xóa, s a ch a s không ư c thanh toán. 3. T trái phi u không ghi tên b m t ho c th t l c không ư c thanh toán. 4. Trái phi u có ghi tên b m t ho c th t l c, ch s h u trái phi u l p ơn c m t, có xác nh n c a cơ quan công an t i phư ng, xã nơi x y ra s vi c ho c nơi ch s h u ăng ký h khNu thư ng trú g i n t ch c phát hành theo dõi. N u chưa b l i d ng thanh toán và không phát sinh tranh ch p, ch s h u s ư c t ch c phát hành thanh toán khi trái phi u áo h n. Chương 4: TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N C A CÁC CƠ QUAN TRONG VI C PHÁT HÀNH, THANH TOÁN TRÁI PHI U
 11. i u 26.- y ban nhân dân thành ph : 1. Hàng năm, y ban nhân dân thành ph có trách nhi m báo cáo B Tài chính phương án, k t qu phát hành trái phi u ô th và báo cáo H i ng nhân dân thành ph thông qua k ho ch huy ng v n b ng phương th c phát hành trái phi u cùng v i d toán thu, chi c a ngân sách thành ph . 2. y ban nhân dân thành ph ư c quy n tr c ti p : 2.1- Quy t nh lãi su t, s lư ng và m c phí phát hành trong m i t phát hành trái phi u theo ngh c a Giám c S Tài chánh-V t giá. 2.2- Ch o, giám sát vi c phát hành trái phi u theo các qui nh c a Quy ch này ; ng th i, gi i quy t, x lý k p th i nh ng khó khăn phát sinh trong quá trình tri n khai th c hi n. 2.3- Quy t nh s lư ng, m c giá trái phi u c n mua l i ho c bán ra theo t ng th i i m thích h p sau khi ã cân i kh năng thu, chi ngân sách trong năm theo quy nh t i i u 14 c a Quy ch này. i u 27.- S Tài chánh-V t giá : 1. Ch trì ph i h p v i các cơ quan ch c năng l p phương án và k ho ch phát hành trái phi u phù h p v i nhu c u huy ng v n u tư hàng năm c a ngân sách thành ph , trình y ban nhân dân thành ph xem xét, phê duy t. 2. Hư ng d n, t ch c và giám sát vi c phát hành, s d ng, thanh toán trái phi u theo các qui nh c a Quy ch này. 3. Ch u trách nhi m cân i ngu n thanh toán lãi và n g c trái phi u hàng năm ; h ch toán các kho n thu chi theo úng ch s d ng v n ngân sách Nhà nư c ; t ch c giám sát vi c s d ng ngu n thu t phát hành trái phi u. 4. Ph i h p v i S K ho ch và u tư chuNn b danh m c các d án u tư s d ng v n u tư t ngu n phát hành trái phi u. 5. Ban hành văn b n hư ng d n chi ti t vi c i lý phát hành, b o lãnh phát hành và th t c u th u trái phi u thông qua th trư ng ch ng khoán t p trung ư c qui nh t i Kho n 1, Kho n 2 và Kho n 3, i u 11 ; hư ng d n th t c chuy n như ng theo i u 19 ; hư ng d n chi ti t i u ki n và phương th c thanh toán trái phi u trư c h n theo quy nh t i i u 24 c a Quy ch này. i u 28.- S K ho ch và u tư : 1. Ch u trách nhi m tính toán nhu c u và cân i ngu n v n u tư c a ngân sách thành ph làm cơ s cho vi c xác nh kh i lư ng trái phi u c n phát hành hàng năm.
 12. 2. Ph i h p v i S Tài chánh-V t giá xác nh kh i lư ng và kỳ h n trái phi u trong phương án phát hành, sau khi ã cân i v i nhu c u gi i ngân trong năm v k ho ch v n u tư c a ngân sách thành ph . 3. Ph i h p S Tài chánh-V t giá giám sát vi c s d ng ngu n v n t trái phi u úng m c ích yêu c u c a k ho ch u tư hàng năm ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 29.- Qu u tư Phát tri n ô th thành ph : 1. Ph i h p v i S Tài chánh-V t giá l p phương án phát hành, k ho ch tri n khai phù h p v i nhu c u và kh năng cân i v n u tư hàng năm trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph quy t nh. 2. Ch u trách nhi m tri n khai vi c phát hành và t ch c thanh toán trái phi u cho các i tư ng s h u trái phi u khi n h n. 3. nh kỳ báo cáo y ban nhân dân thành ph và S Tài chánh-V t giá k t qu phát hành và thanh toán trái phi u. 4. Th c hi n các th t c c n thi t th c hi n vi c phát hành trái phi u b ng phương th c u th u trái phi u và qu n lý các ho t ng niêm y t, giao d ch trái phi u trên th trư ng ch ng khoán t p trung theo qui nh c a pháp lu t v ch ng khoán. i u 30.- X lý vi ph m : T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a Quy ch này, tùy theo hành vi, m c vi ph m s b x lý hành chính, x lý k lu t ; n u gây thi t h i v v t ch t thì ph i b i thư ng theo quy nh c a phát lu t ; trong trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng s b truy c u trách nhi m hình s . Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 31.- Hi u l c thi hành : Quy ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký Quy t nh ban hành. i u 32.- Trách nhi m th c hi n : 1. Các S -Ngành thành ph : Th trư ng các S -Ngành thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy ch này. 2. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có phát sinh vư ng m c, các cơ quan có liên quan báo cáo cho y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh s a i, b sung Quy ch này./.
 13. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản