intTypePromotion=1

Quyết định 961/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
53
lượt xem
5
download

Quyết định 961/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 961/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 425/1998/QĐ-NHNN2 ngày 17/12/1998 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 961/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  961/2002/Q§­N H N N   n n g µ y 09  th¸ng 9 n¨ m  2002 V Ò  vi Ö c s ö a ® æ i  v µ  b æ  s u n g   m é t s è  t µi kh o¶ n  trong H Ö  th è ng t µi  kh o¶ n  k Õ  to¸n  N g © n  h µ n g   h µ  n íc ba n   µ n h  kÌ m  theo  N h Q u y Õ t ® Þ n h   425/1998/Q§­N H N N 2   g µ y  17/12/1998  n c ñ a T h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc   thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng   ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n cø  NghÞ   nh   è  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh  ©n   µng  µ     ®Ò ngh c V tr V K to¸n­ T   Ng h Nh níc, quy Õt  Þ nh ®   §i Ò u    1. Nay  öa  æi  µ    s® v bæ sung  ét  è  µikho¶n  m s t  trong H Ö   èng    th tµikho¶n  Õ     k to¸n Ng ©n   µng  µ   íc ban  µnh  Ìm    h Nh n   h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 425/1998/Q§­ NHNN2   µy  12­ ng 17­ 1998  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc c Th ®è Ng h Nh n   nh sau: 1­ Söa  æi tµi   ®    kho¶n  481    nh sau: 481  ü   ù  ÷ngo¹ihèi Qu d tr     4811  ü   ù  ÷ngo¹ihèi Qu d tr     4812  Mua  vµ  b¸n  thanh    ¹ihèithuéc Quü   ù  ÷ngo¹ihèi to¸nngo       d tr      H¹ch    µikho¶n  µy  to¸nt   n ph¶ithùc hiÖn      theo c¸cquy  nh     ®Þ sau: a­  Þnh  ú  µng  § kh th¸ng (vµo  µy  èith¸ng),x¸c ®Þnh  è    ng cu      s chªnh  Öch  l t¨ng,gi¶m    Þ ngo¹ihèithuéc Quü   ù  ÷ngo¹ihèitrªnc¬  ë  s¸nh  è      gi¸tr        d tr         s so  sd gi÷a tµikho¶n     4811"Quü  ù  ÷ngo¹ihèi"(sau khi®∙  ¸nh    ¹ngo¹itÖ  d tr        ® gi¸l   i   theo   tû gi¸do  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam       Ng h Nh n     c«ng  è  µo  µy  èith¸ng hoÆc   b v ng cu     ®¸nh    ¹ vµng  gi¸l i   theo    gi¸th«ng  b¸o  ¸nh    ¹ do  ©n   µng  µ   íc ViÖt ® gi¸l i Ng   h Nh n     Nam   Õt ®Þnh). quy   b­  Õ u   ã  N c chªnh  Öch  ×  ¹ch  l th h to¸n ®iÒu    chØnh  ¹ sè      l i d TK 4812      cho b»ng  è    4811  s d TK  (quy ra ®ång  Öt Nam     è     Vi   ),s chªnh  Öch  µy  l n chuyÓn  µo  v bªn  ã   C hoÆc   bªn  î  631  N TK  "Chªnh  Öch  û gi¸ngo¹itÖ" (ghi®èi øng  íiTK   l t         v  4812) c­ ViÖc    chuyÓn  ¹ihèitõ Quü   ù  ÷ngo¹ihèisang  ü   ×nh    û ngo       d tr      Qu b æn t   gi¸vµ    µng; hoÆc   ¹m    gi¸v   t øng  µ  ö  ông  ¹ihèi tõ Quü   ù  ÷ngo¹ihèi vsd ngo       d tr      ph¶i c¨n  vµo    cø  b¶n  Ýnh  ch Quy Õt  nh   ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  µ  ña  ®Þ c Th t Ch ph v c
  2. 2 Thèng  c  ©n  µng  µ   íc.Vô  Õ      µichÝnh Ng ©n  µng  µ   íc ®è Ng h Nh n   K to¸n­T     h Nh n   chÞu  tr¸chnhiÖ m u    l B¶n  Ýnh  ch Quy Õt  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. ®Þ c Th t   ph Néi dung  ¹ch to¸nc¸ctµikho¶n  µy      h        n nh sau: Tµi kho¶n    4811  ü  ù  ÷ngo¹ihèi"chØ   ë   ¹  ë   "Qu d tr      m t i giao  Þch  ©n   S d Ng hµng  µ   íc  ïng ®Ó   ¹ch to¸ngi¸trÞngo¹ihèi  éc Quü   ù  ÷ngo¹ihèi. Nh n  d   h            thu   d tr     Bªn  ã        Þngo¹ihèinhËp  µo  ü   ù  ÷ngo¹ihèi: C ghi: Gi¸tr   ­    v Qu d tr     +  õ  ü   ×nh    ûgi¸vµ    µng  T Qu b æn t     gi¸v chuyÓn  sang. +  Mua  ¹ihèi. ngo   +  Thu  åit¹m  h   øng  cho  ©n  Ng s¸ch Nhµ   íc.   n Bªn  î   ­Gi¸trÞngo¹ihèixuÊttõQuü   ù  ÷ngo¹ihèi: N ghi:               d tr     +  Chuy Ón  sang  ü   ×nh    ûgi¸vµ    µng. Qu b æn t     gi¸v +  B¸n  ¹ihèi; ngo   +  ¹m  T øng cho  ©n  Ng s¸ch Nhµ   íc.   n Sè     ã:    d C ­ Ph¶n ¶nh    Þ ngo¹ihèithuéc  ü   ù  ÷ngo¹ihèi,Ng ©n   gi¸tr      Qu d tr      hµng  µ   íc®ang  Nh n   qu¶n  ý. l H¹ch      Õt: to¸nchiti   ­M ë   tµi   3    kho¶n    Õt: chiti +  4811.1­Ngo¹itÖ     +  4811.2­Vµng   + 4811.3­C¸c  Êy  ê cã    µ    gi t   gi¸v c«ng  ô  c thanh to¸n b»ng  ¹itÖ   ngo   Tµikho¶n    4812 "Mua  vµ  b¸n  thanh    ¹ihèithuéc Quü   ù  ÷ngo¹i to¸nngo       d tr     hèi"chØ  ë   ¹ Vô   Õ       µichÝnh  ïng    ¹ch to¸nc¸c kho¶n    m t i K to¸n­ T     d ®Ó h       mua    b¸n vµ thanh    ¹ihèithuéc Quü   ù  ÷ngo¹ihèi. to¸nngo       d tr     Bªn  î      è   Òn ®ång  Öt Nam  ®∙        N ghi:­ S ti   Vi     chira ®Ó mua   ¹ihèi(tÝnh  ngo     theo  û gi¸thùc tÕ  i víingo¹itÖ  t      ®è       hoÆc     ùc tÕ  i víivµng,c¸c giÊy  ê gi¸th   ®è        t  cã    µ  gi¸v c«ng  ô  c thanh    to¸nb»ng  ¹itÖ    ngo   khimua  µo). v ­ Thanh    è  Òn ®ång  Öt Nam     to¸ns ti   Vi   (t¨ng)t ng   ¬ øng  íigi¸trÞ ngo¹ihèi v         ® îc®iÒu    chuyÓn  õ Quü   ×nh    û gi¸vµ    µng  t  b æn t     gi¸v sang  hoÆc   îchoµn    ®  tr¶ t¹m  øng  Ýnh  (t theo  û gi¸thùc  Õ  i  íingo¹itÖ  t    t ®è v     hoÆc     ùc  Õ  i  íi gi¸th t ®è v   vµng,c¸cgiÊy têcã    µ         gi¸v c«ng  ô c thanh    to¸nb»ng  ¹itÖ    iÒu  ngo   khi® chuyÓn  hoÆc     åit¹m  thu h   øng). ­ K Õt    chuyÓn  è  s chªnh  Öch      Þngo¹ihèithuéc Quü   ù  ÷ngo¹i l t¨nggi¸tr        d tr     hèikhi:   +  §¸nh    ¹ ngo¹itÖ  gi¸l   i   theo  û gi¸do  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   t     Ng h Nh n     c«ng  bè  µo  µy  èith¸ng (®èiøng  íitµikho¶n  v ng cu       v    631    ­ Chªnh  Öch  û gi¸ngo¹i l t      tÖ). + §¸nh    ¹ vµng  gi¸l   i theo    gi¸th«ng  ®¸nh    ¹ do  ©n   µng  µ   íc b¸o  gi¸l   Ng i h Nh n   ViÖtNam   Õt ®Þnh.   quy  
  3. 3 Bªn  ã       è   Òn  ng  Öt Nam   thu  îc do  C ghi:­ S ti ®å Vi     ®   b¸n  ¹ihèi (tÝnh  ngo     theo  û gi¸thùc tÕ  i víingo¹itÖ  t      ®è       hoÆc     ùc tÕ  i víivµng,c¸c giÊy  ê gi¸th   ®è        t  cã    µ  gi¸v c«ng  ô  c thanh    to¸nb»ng  ¹itÖ      ngo   khib¸n ra). ­ Thanh    è  Òn ®ång  ÖtNam     to¸ns ti   Vi   (gi¶m)t ng   ¬ øng  íi   Þngo¹ihèi v   tr   gi¸    chuyÓn  sang  ü   ×nh    û gi¸vµ    µng  Qu b æn t     gi¸v hoÆc   ¹m  t øng, sö  ông   d theo  Quy Õt  nh  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ýnh  ®Þ c Th t Ch ph (t theo  û gi¸thùc tÕ  i  íingo¹i t      ®è v     tÖ hoÆc     ùc  Õ  i  íivµng, c¸c giÊy  ê cã    µ  gi¸th t ®è v      t   gi¸v c«ng  ô  c thanh  to¸n  b»ng  ¹itÖ    iÒu  ngo   khi® chuyÓn  hoÆc     ¹m  khit øng). ­  Õt  K chuyÓn  è  s chªnh  Öch  l gi¶m    Þ ngo¹ihèi thuéc  ü   ù  ÷ gi¸tr      Qu d tr   ngo¹ihèikhi:    +  §¸nh    ¹ ngo¹itÖ  gi¸l   i   theo  û gi¸do  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   t     Ng h Nh n     c«ng  bè  µo  µy  èith¸ng (®èiøng  íitµikho¶n  v ng cu       v    631    ­ Chªnh  Öch  û gi¸ngo¹i l t      tÖ). + §¸nh    ¹  µng  gi¸l iv theo    Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam    Õt  gi¸do  h Nh n      quy ®Þnh. Sè    Nî: ­  d   Ph¶n ¶nh  è  Òn  ng  Öt Nam   ∙    mua   ¹ihèi s ti ®å Vi   ® chi ra  ngo     thuéc Quü   ù  ÷ngo¹ihèi(®èiøng  íi è    µikho¶n    d tr        v   dt   s 4811  ü  ù  ÷ngo¹i “Qu d tr     hèi).   H¹ch      Õt: to¸nchiti   ­M ë   tµi   3    kho¶n    Õt: chiti +  4812.1­Ngo¹itÖ     +  4812.2­Vµng   +  4812.3­C¸c  Êy têcã    µ    gi     gi¸v c«ng  ô  c thanh    to¸nb»ng  ¹itÖ ngo   2­ Söa  æi  µikho¶n    ® t  483    nh sau: 483  ü   ×nh    ûgi¸vµ    µng Qu b æn t     gi¸v 4831  ü   ×nh    ûgi¸vµ    µng Qu b æn t     gi¸v 4832    Mua  vµ  b¸n  thanh    ¹ihèithuéc Quü   ×nh    û     µ    to¸nngo       b æn t  gi¸v gi¸ vµng H¹ch    µikho¶n  µy  to¸nt   n ph¶ithùc hiÖn      theo c¸cquy  nh     ®Þ sau: a­ Cuèi kú  Õ       k to¸n,x¸c ®Þnh  è     s chªnh  Öch  ÷a doanh  è  ¹ihèib¸n  l gi   s ngo     ra (b»ng tæng  è  Òn  Ýnh  s ti t b»ng  ng  Öt Nam   ®å Vi   thu  îc do  ®   b¸n  ¹ihèi ngo     trong kú,tÝnh     theo tûgi¸       hoÆc     ùc tÕ      µ  gi¸th   b¸n ra)v doanh  è  ¹ihèimua   s ngo     vµo ¬ng  t øng  (b»ng  û gi¸hoÆc     t    gi¸mua  µo  ×nh  ©n  vb qu trong kú  ©n  íi è    nh v s ngo¹ihèi®∙      b¸n  trong kú) ®Ó   ¹ch       h to¸nkho¶n chªnh  Öch  µy  µo  µikho¶n  l n v t  Thu  Ëp  nh hay    Ý  Ò   Chi ph v kinhdoanh  ¹ihèi.   ngo   b­ Sau    ùc hiÖn  íc 1  khith   b   nªu  trªn,tiÕn  µnh    nh  è    h x¸c ®Þ s chªnh  Öch  l t¨ng,t¨nggi¶m    Þngo¹ihèithuéc Quü   ×nh    ûgi¸vµ    µng     ¬     gi¸tr        b æn t     gi¸v trªn c së  s¸nh  è    ÷a tµikho¶n  so  s d gi     4831  ü  ×nh    û gi¸vµ    µng"   "Qu b æn t     gi¸v   (sau  khi®∙  ¸nh    ¹ ngo¹itÖ   ® gi¸l   i   theo  û gi¸do  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   t     Ng h Nh n     c«ng  bè  µo  µy  èith¸ng hoÆc   ¸nh    ¹ vµng  v ng cu     ® gi¸l   i theo    gi¸th«ng b¸o  ¸nh    ¹ ® gi¸l   i do  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   Õt  nh)  íisè    µikho¶n  Ng h Nh n     quy ®Þ v   dt   4832  "Mua  b¸n  µ  v thanh    ¹ihèithuéc Quü   ×nh    û gi¸vµ    µng" ®Ó   ×m    to¸nngo       b æn t     gi¸v   t ra sè  Önh  Öch  × h¹ch to¸n®iÒu  ch l th      chØnh  ¹ sè    4832  l   d TK  i cho  b»ng  è   TK   s d 
  4. 4 4831  (quy ra ®ång  Öt Nam), sè     Vi     chªnh  Öch  µy  l n chuyÓn  µo v bªn  ã   C hoÆc   bªn  î  631  N TK  "Chªnh  Öch  ûgi¸ngo¹itÖ"(ghi®èi øng  íi 4832). l t         v  TK  Néi dung  ¹ch to¸nc¸ctµikho¶n  µy      h        n nh sau: Tµi kho¶n    4831  ü  ×nh    û gi¸vµ    µng” chØ   ë   ¹  ë   “Qu b æn t     gi¸v   m t i giao  S dÞch  ©n  µng  µ   ícdïng    ¹ch to¸ngi¸trÞngo¹ihèithuéc Quü   ×nh  Ng h Nh n   ®Ó h              b æn   ûgi¸vµ    µng. t     gi¸v   Bªn  ã        Þngo¹ihèinhËp  µo  ü   ×nh    ûgi¸vµ    µng: C ghi: Gi¸tr   ­    v Qu b æn t     gi¸v +  õ Quü   ù  ÷ngo¹ihèichuyÓn  T  d tr      sang  . +  Mua  ¹ihèi ngo   Bªn  î   ­Gi¸trÞngo¹ihèixuÊttõQuü   ×nh    ûgi¸vµ    µng: N ghi:               b æn t     gi¸v +  ChuyÓn  sang  ü   ù  ÷ngo¹ihèi. Qu d tr     +  B¸n  ¹ihèi. ngo   Sè     ã:    d C ­ Ph¶n  ¶nh    Þ ngo¹ihèi thuéc  ü   ×nh    û gi¸vµ    gi¸tr      Qu b æn t     gi¸ vµng,  ©n  µng  µ   íc®ang   Ng h Nh n   qu¶n  ý. l H¹ch      Õt: to¸nchiti   ­M ë   tµi   2    kho¶n    Õt. chiti +  4831.1­Ngo¹itÖ     +  4831.2­Vµng   +  4831.3­C¸c  Êy têcã    µ    gi     gi¸v c«ng  ô  c thanh    to¸nb»ng  ¹itÖ  ngo   Tµikho¶n    4832  "Mua   vµ  b¸n   thanh    ¹ihèithuéc Quü   ×nh    û to¸nngo       b æn t   gi¸vµ    µng" chØ  ë   ¹  ë     gi¸v   m t i giao dÞch  S   NHNN   ïng    ¹ch      d ®Ó h to¸nc¸c kho¶n  mua    µ  b¸n v thanh    ¹ihèithuéc Quü   ×nh    ûgi¸vµ    µng. to¸nngo       b æn t     gi¸v Bªn  î      è   Òn ®ång  Öt Nam  ®∙        N ghi:­ S ti   Vi     chira ®Ó mua   ¹ihèi(tÝnh  ngo     theo  û gi¸thùc tÕ  i víingo¹itÖ  t      ®è       hoÆc     ùc tÕ  i víivµng,c¸c giÊy  ê gi¸th   ®è        t  cã    µ  gi¸v c«ng  ô  c thanh    to¸nb»ng  ¹itÖ    ngo   khimua  µo). v ­ Thanh    è  Òn ®ång  Öt Nam  (t¨ng)t ng    to¸ns ti   Vi      ¬ øng  íi   Þngo¹ihèi v   tr   gi¸    ® îc®iÒu    chuyÓn  õQuü   ù  ÷ngo¹ihèisang  Ýnh theo tûgi¸thùc tÕ  i víi t  d tr      (t          ®è     ngo¹itÖ    hoÆc     ùc  Õ  i  íivµng, c¸c giÊy  ê cã    µ  gi¸th t ®è v      t   gi¸v c«ng  ô  c thanh  to¸nb»ng  ¹itÖ    iÒu    ngo   khi® chuyÓn). ­ K Õt    chuyÓn  è  s chªnh  Öch      Þngo¹ihèithuéc Quü   ×nh    û l t¨nggi¸tr        b æn t   gi¸vµ    µng    gi¸v khi: +  §¸nh    ¹ ngo¹itÖ  gi¸l   i   theo  û gi¸do  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   t     Ng h Nh n     c«ng  bè  µo  µy  èith¸ng (®èiøng  íitµikho¶n  v ng cu       v    631    ­ Chªnh  Öch  û gi¸ngo¹i l t      tÖ). + §¸nh    ¹ vµng  gi¸l   i theo    gi¸th«ng  ®¸nh    ¹ do  ©n   µng  µ   íc b¸o  gi¸l   Ng i h Nh n   ViÖtNam  quyÕt ®Þnh.       Bªn  ã     Sè   Òn  ng  Öt  C ghi:­  ti ®å Vi Nam   thu  îc do  ®   b¸n  ¹ihèi (tÝnh ngo       theo  û gi¸thùc tÕ  i víingo¹itÖ  t      ®è       hoÆc     ùc tÕ  i víivµng,c¸c giÊy  ê gi¸th   ®è        t  cã    µ  gi¸v c«ng  ô  c thanh    to¸nb»ng  ¹itÖ      ngo   khib¸n ra). ­ Thanh    è  Òn ®ång  ÖtNam     to¸ns ti   Vi   (gi¶m)t ng   ¬ øng  íi   Þngo¹ihèi v   tr   gi¸    chuyÓn sang  ü   ù  ÷ngo¹ihèi (tÝnh  Qu d tr      theo  û gi¸thùc  Õ  i  íingo¹itÖ  t    t ®è v    
  5. 5 hoÆc     ùc tÕ  i víivµng,c¸c giÊy  ê cã    µ  gi¸th   ®è        t   gi¸v c«ng  ô  c thanh    to¸nb»ng  ngo¹itÖ    iÒu    khi® chuyÓn). ­ K Õt    chuyÓn  è  s chªnh  Öch  l gi¶m    Þ ngo¹ihèithuéc  ü   ×nh    gi¸tr      Qu b æn tûgi¸vµ    µng      gi¸v khi: +  §¸nh    ¹ ngo¹itÖ  gi¸l   i   theo  û gi¸do  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   t     Ng h Nh n     c«ng  bè  µo  µy  èith¸ng (®èiøng  íitµikho¶n  v ng cu       v    631    ­ Chªnh  Öch  û gi¸ngo¹i l t      tÖ). +  §¸nh    ¹vµng  gi¸l   i theo gi¸do  ©n  µng  µ   ícViÖtNam       Ng h Nh n     c«ng  è. b Sè     î:­ Ph¶n  d N    ¶nh  è  Òn ®ång  Öt Nam   ang      s ti   Vi   ® chira mua   ¹ihèi ngo     thuéc Quü   ×nh    ûgi¸vµ    µng  ®èiøng  íi è    µikho¶n    b æn t     gi¸v (  v   dt   s 4831). H¹ch      Õt: to¸nchiti   ­M ë   tµi   2    kho¶n    Õt. chiti +  4832.1­Ngo¹itÖ     +  4832.2­Vµng   +  4832.3­C¸c  Êy têcã    µ    gi     gi¸v c«ng  ô  c thanh    to¸nb»ng  ¹itÖ ngo   3­ Söa  æi  µikho¶n    ® t  9089    nh sau: 9089 TiÒn    nghigi¶,tiÒn gi¶,tiÒn bÞ    ¹ichê  ö  ý         ph¸ ho   xl Néi dung  ¹ch to¸n  µi   h    t   kho¶n  µy    n nh sau: Tµikho¶n    9089   Òn  “Ti nghigi¶,tiÒn gi¶,tiÒn bÞ    ¹ichê  ö  ý”dïng          ph¸ ho   x l  ®Ó   ¹ch to¸nc¸clo¹ nghigi¶,tiÒn gi¶,tiÒn bÞ    ¹ithu ë  h     i           ph¸ ho     kh¸ch hµng.     Bªn  Ëp      è   Òn  Nh ghi:­ S ti nghigi¶,tiÒn    Òn  Þ     ¹i  Ëp     gi¶,ti b ph¸ ho   nh kho. Bªn  Êt     è  Òn nghigi¶,tiÒn gi¶,tiÒn bÞ    ¹i  Êtkho. Xu ghi: S ti   ­         ph¸ ho  xu   Sè  cßn  ¹     l i­ Ph¶n  : ¶nh  è  Òn  s ti nghigi¶,tiÒn    Òn  Þ     ¹i®ang      gi¶,ti b ph¸ ho   cßn  b¶o  qu¶n trong kho.       H¹ch  to¸n chi tiÕt:­  ë   µikho¶n    Õttheo  õng  ¹  Òn      M t  chi ti   t lo iti nghi gi¶,    tiÒn gi¶,tiÒn bÞ    ¹ivµ       ph¸ ho   theo kho   qu¶n  ý. l 4­ Bæ     sung  µo  Ö   èng  µikho¶n  Õ     ©n  µng  µ   íc    µi v H th t  k to¸nNg h Nh n  c¸ct   kho¶n  sau: a­ Tµikho¶n     467­ Kinh  Ý  ù    ph s nghiÖp  Tµi kho¶n  µy    n (chØ  ë   ¹  ÷ng  n  Þ  îccÊp  µ  ö  ông  m ti nh ®¬ v ®   vsd kinh phÝ    sù nghiÖp)  ïng    d ®Ó ph¶n  ¶nh  è  s kinh  Ý   ù  ph s nghiÖp  îc h×nh  µnh  õ ®  th t  nguån  ©n   Ng s¸ch Nhµ   íc cÊp  µ    ån    n  v c¸c ngu kh¸c vµ  Öc  ö  ông    vi s d kinh phÝ     sù  nghiÖp  µo  ÷ng  ôc  ch  v nh m ®Ý chØ  nh. ®Þ Bªn  ã    ­Sè  C ghi:   kinhphÝ  îccÊp.     ®    Bªn  î     è  N ghi: S kinhphÝ  ótra ®Ó   ö  ông. ­   r   sd   Sè     ã:    d C ­ Ph¶n ¶nh  è  s kinh phÝ   ù    s nghiÖp  ña  ©n   µng  µ   íc c Ng h Nh n   cßn  a  ö dông. ch s   H¹ch      Õt:   ë   µi to¸nchiti   M t   ­ kho¶n    Õtcho  õng m ôc  ch  chiti   t  ®Ý chØ  nh. ®Þ
  6. 6 b­ Tµikho¶n     973   ö  ông  ù  ÷ngo¹ihèitheo lÖnh  ña  Ýnh  ñ ­S d d tr        c Ch ph Tµi kho¶n  µy    n chØ  ë   ¹  ©n   µng  µ   ícTrung  ng  ô  Õ       m ti Ng h Nh n   ¬ (V K to¸n­ Tµi chÝnh) ) dïng         ®Ó ph¶n ¶nh    Þ ngo¹ihèithuéc  ù  ÷ngo¹ihèi®∙  ö  gi¸tr      d tr     s dông theo lÖnh  ña  Ýnh  ñ.   c Ch ph Tµikho¶n    973  ã    µikho¶n  Êp  I c c¸ct   c II  sau: 9731    B»ng  µng v 9732    B»ng  ¹itÖ ngo   Bªn  Ëp ghi:     Þngo¹ihèi®∙  ö  ông  Nh     Gi¸tr   ­     sd theo lÖnh  ña  Ýnh  ñ.   c Ch ph Bªn  Êt      Xu ghi:­ Thu  åi l¹ dù  ÷ngo¹ihèi phÇn    Þ ngo¹ihèi ®∙  ö  h   i tr        gi¸tr     s dông  theo lÖnh  ña  Ýnh  ñ.   c Ch ph   Sè   cßn  ¹     l i­ Ph¶n  : ¶nh    Þ ngo¹ihèithuéc dù  ÷ngo¹ihèi®∙  ö  ông  gi¸tr        tr       sd theo lÖnh  ña  Ýnh  ñ,cha    åi.   c Ch ph   thu h   H¹ch      Õt: to¸nchiti ­M ë   tµi   1    kho¶n    Õt. chiti c­Tµikho¶n  ­C¸c     98   kho¶n  îph¶ithu n     Tµikho¶n  µy  ã    µikho¶n  Êp      n c c¸ct   c II sau: 981 C¸c    kho¶n  îph¶ithu kh¸ch hµng n       982 C¸c    kho¶n  îph¶ithu néibé n      +  µi kho¶n  T  981 “C¸c kho¶n  î ph¶ithu kh¸ch hµng” dïng      n         ®Ó ph¶n    ¶nh c¸ckho¶n    kh¸ch hµng  îm µ   ©n  µng  µ   ícph¶ithu vµ  ×nh  ×nh    n   Ng h Nh n     t h thanh  to¸n     c¸ckho¶n  î ph¶ithu nµy,nh:ph¶ithu tiÒn cho    ôsë,thu phÝ    n             thuªtr       b¶o l∙nhcho    kh¸ch hµng  êng  îp thu sau)..   (tr h     . +  µi kho¶n  T  982 “C¸c kho¶n  î ph¶ithu  éi bé”  ïng      n    n  d ®Ó ph¶n ¶nh    c¸c kho¶n  î Ng ©n   µng  µ   íc ph¶i thu  n  h Nh n     trong  éi bé  ng  n   êih¹n  µ   n   nh ®Õ th   m vÉn  a    îc,vµ  ×nh  ×nh  ch thu ®   t h thanh      to¸nc¸ckho¶n  îph¶ithu nµy,vÝ  ô:nî n       d    vÒ   Òn thuªnhµ    i víi   é  ©n  µng  µ   íctheo hîp ®ång... ti     ë ®è     b Ng c¸n h Nh n        ­K Õt  Êu  ña  µikho¶n    c c t  981  µ  v 982    nh sau: Bªn  Ëp     è  îNg ©n  µng  µ   ícsÏph¶ithu. Nh ghi: S n   ­ h Nh n       Bªn  Êt     è  îNg ©n  µng  µ   íc®∙    îc. Xu ghi: S n   ­ h Nh n   thu ® Sè   cßn  ¹   l i­Ph¶n  : ¶nh  è  îNg ©n  µng  µ   íccßn  s n  h Nh n   ph¶ithu.   H¹ch      Õt: to¸nchiti ­M ë   µi   t  kho¶n    Õttheo tõng ®¬n  Þ,c¸nh©n  î. chiti       v    n d­  µi kho¶n  T  996­  ¹n  H møc  kinh  Ý   Ng ©n   ph do  s¸ch  µ   íc cÊp,  ö  Nh n   s dông  theo m ôc  ch    ®Ý chØ  nh®Þ Tµi kho¶n  µy    n (chØ  ë   ¹  ÷ng  n  Þ  îc Ng ©n   m ti nh ®¬ v ®   s¸ch  µ   íc cÊp  Nh n   kinh phÝ)  ïng      d ®Ó ph¶n  ¶nh  è  ¹n  s h møc  kinh phÝ  µ  ×nh  ×nh  ö  ông    vt h sd kinh  phÝ  ©n   Ng s¸ch Nhµ   ícb»ng  ¹n    n  h møc  :kinh phÝ  o  ¹o,vèn  u    ©y  (nh     ®µ t   ®Ç tx dùng  Êp  c cho    ù  .  c¸cd ¸n.. ) . Bªn  Ëp     è  ¹n møc  Nh ghi: S h   ­ kinh phÝ  îcph©n  èi, îcth«ng    ®  ph     ® b¸o. Bªn  Êt   ­Sè  ¹n møc  Xu ghi:   h     kinh phÝ  ùc tÕ  ∙  Ën,®∙  ót.   th   ® nh   r
  7. 7 Sè   cßn  ¹ ­Ph¶n  l i   : ¶nh  è  ¹n møc  sh  kinh phÝ    cßn  ¹cha  Ën,cha  ót. l  i nh   r  H¹ch to¸n chi tiÕt:­  ë   µikho¶n    Õt theo  õng  ôc   ch      M t  chi ti   t m ®Ý chØ   ®Þnh. Cuèin¨m, sè  ¹n møc     h  kinh phÝ    cßn  ¹sÏbÞ  û  á. l     hu b i §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh, Thñ  ­ v¨n    tr V K to¸n­ T     tr ëng  n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níc tØnh, thµnh  è  ùcthuéc      ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản