intTypePromotion=1

Quyết định số 002/2007/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 002/2007/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 002/2007/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp xe máy Việt Nam giai đoạn 2006-2015, có xét đến năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 002/2007/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 002/2007/Q -BCT Hà N i, ngày 29 tháng 08 năm 2007 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH CÔNG NGHI P XE MÁY VI T NAM GIAI O N 2006-2015, CÓ XÉT N NĂM 2020 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh quy t s 01/2007/QH12 v cơ c u t ch c c a Chính ph và s Phó Th tư ng Chính ph nhi m kỳ khoá XII ư c Qu c h i nư c C ng hoà XHCN Vi t Nam khoá XII, kỳ h p th nh t, thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2007; Căn c Ngh nh 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 3174/VPCP-CN ngày 11 tháng 6 năm 2007 v vi c giao B trư ng B Công nghi p xem xét, phê duy t Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p xe máy Vi t Nam giai o n 2006-2015, có xét n năm 2020; Theo ngh c a V trư ng V Cơ khí, Luy n kim và Hoá ch t, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p xe máy Vi t Nam giai o n 2006-2015, có xét n năm 2020 v i các n i dung ch y u sau ây: 1. Quan i m phát tri n - Phát tri n ngành công nghi p xe máy Vi t Nam ph i phù h p v i Quy ho ch phát tri n công nghi p Vi t Nam, quy ho ch phát tri n kinh t -xã h i các a phương và Quy ho ch phát tri n giao thông ư ng b Vi t Nam giai o n n năm 2020; - Phát tri n các cơ s s n xu t l p ráp xe máy ph i ng b v i s phát tri n ngành công nghi p h tr theo hư ng hi n i hoá, nh m nâng cao năng l c c nh tranh c a các cơ s s n xu t trong ngành, áp ng yêu c u c a th trư ng trong nư c và xu t khNu; - Phát tri n ngành công nghi p xe máy ph i g n li n v i vi c b o m các tiêu chuNn, quy nh v ch t lư ng s n phNm, v an toàn giao thông ư ng b , v b o v môi trư ng, b o v s h u trí tu , b o m hài hoà l i ích c a ngư i tiêu dùng, c a xã h i, c a Nhà nư c và c a doanh nghi p; - L y phát tri n công nghi p h tr làm tr ng tâm, t o ti n phát tri n các ngành công nghi p l p ráp khác.
  2. 2. M c tiêu phát tri n a) M c tiêu t ng quát Xây d ng và phát tri n ngành công nghi p xe máy n năm 2015 Vi t Nam tr thành m t Trung tâm thi t k , s n xu t và l p ráp xe máy quy mô l n, có tính c nh tranh trong khu v c, h i nh p y vào th trư ng khu v c và qu c t . b) M c tiêu c th * Giai o n n 2015: - áp ng 100% nhu c u xe thông d ng khu v c nông thôn, 90% xe máy khu v c thành th ; - Ph n u t t l s n xu t trong nư c dòng xe tay ga trên 60%, dòng xe s thông d ng trên 90%; - S n phNm xe máy t tiêu chuNn khí th i theo l trình ư c Vi t Nam cam k t th c hi n theo các quy nh hi n hành; - S n xu t ư c các lo i xe máy phân kh i l n hơn 125 cm3, xe tay ga cao c p, xe th thao, xe máy 3-4 bánh cho ngư i tàn t t, xe a hình ph c v du l ch, xe v n chuy n nông s n,... ph c v nhu c u trong nư c và xu t khNu; ph n u năm 2015 các lo i xe này t trên 30% s n lư ng toàn ngành; - Ph n u xu t khNu xe g n máy và ph tùng xe g n máy t kho ng 400 tri u USD; - Phát tri n ngành công nghi p h tr s n xu t xe máy có s c c nh tranh qu c t , tham gia tích c c vào h th ng s n xu t và cung c p linh ph ki n xe máy c a các T p oàn xe máy qu c t . * Giai o n 2016-2020: - Nghiên c u s n xu t các lo i ng cơ xe máy s d ng nhiên li u “s ch” ph c v th trư ng trong nư c và xu t khNu; - n 2020, ph n u xu t khNu xe g n máy và ph tùng xe g n máy t 500-800 tri u USD, trong ó 15% - 20% là các lo i ng cơ, xe máy s d ng nhiên li u “s ch”; - Ngành công nghi p h tr s n xu t xe g n máy có th áp ng cơ b n nhu c u linh ph ki n c a m t s ngành công nghi p l p ráp khác như ngành s n xu t các thi t b i n, i n t , ôtô, các s n phNm công nghi p tiêu dùng. 3. Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p xe máy a) D báo nhu c u th trư ng trong nư c
  3. - n năm 2010, d báo lư ng xe máy lưu hành trong c nư c kho ng 24 tri u xe, tăng bình quân hàng năm kho ng 2,0 - 2,2 tri u xe/năm; - n năm 2015, d báo lư ng xe máy lưu hành trong c nư c kho ng 31 tri u xe, tăng bình quân hàng năm giai o n này vào kho ng 2 tri u xe/năm; - n năm 2020, t ng s xe máy lưu hành trong c nư c t kho ng 33 tri u xe, tăng bình quân hàng năm giai o n 2016-2020 vào kho ng 1,8 tri u xe/năm. b) nh hư ng phát tri n v s n xu t và s n ph m - Ny m nh h p tác, liên doanh, liên k t tăng kh năng c nh tranh c a các doanh nghi p v a và nh trong s n xu t linh ki n, ph tùng và s n xu t l p ráp xe máy; - Ch ng a d ng hoá s n phNm, s n xu t linh ki n, ph tùng cho các ngành công nghi p khác như ôtô, cơ khí tiêu dùng, i n t , hoá ch t, nh a… phát huy cơ s v t ch t và k thu t ã có trong quá trình s n xu t xe máy. c) Ho t ng nghiên c u tri n khai(R&D) - Ny m nh ho t ng R&D dư i nhi u hình th c (t làm, liên k t, mua thi t k , ...) tuỳ theo kh năng, i u ki n c a t ng doanh nghi p theo hư ng phát tri n các dòng xe ch t lư ng cao; - Nhà nư c có th h tr t ngu n v n khoa h c công ngh cho vi c thi t k , ch th ki u dáng 1 s m u xe máy và cho các ho t ng ào t o, chuy n giao công ngh theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành. d) Phát tri n công nghi p h tr - Xây d ng quy ho ch chi ti t phát tri n công nghi p h tr c a ngành xe máy, làm cơ s cho các doanh nghi p nh hư ng phát tri n trong tương lai; - Xây d ng cơ s d li u v công nghi p h tr , k t h p v i d ch v môi gi i kinh doanh gi a các doanh nghi p FDI và doanh nghi p trong nư c; - Ny m nh vi c phát tri n các ngành công nghi p v t li u u vào c a s n xu t linh ki n, ph tùng; - u tư xây d ng m t n hai Khu công nghi p h tr t p trung 2 vùng kinh t tr ng i m phía B c và phía Nam nh m tăng cư ng thu hút u tư phát tri n công nghi p h tr . Bên c nh ó, khuy n khích u tư các cơ s s n xu t h tr t i các khu v c g n các doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe máy hi n có. 4. Các gi i pháp và chính sách th c hi n quy ho ch a) V nh hư ng u tư
  4. - Khuy n khích h p tác, phân công s n xu t gi a các doanh nghi p trong ngành t n d ng các công ngh và thi t b ã u tư, gi m chi phí u tư m i và tránh u tư trùng l p; - D án u tư m i ph i phù h p v i nh hư ng c a Quy ho ch và Chi n lư c phát tri n ngành công nghi p xe g n máy ã ư c phê duy t, có công ngh tiên ti n, b o m quy n s h u trí tu và t tiêu chuNn khí th i, m b o ch t lư ng s n phNm ph c v nhu c u th trư ng. b) Phát tri n ngành công nghi p h tr - Tăng cư ng thu hút u tư vào 5 ngành m c tiêu c a công nghi p h tr là gia công áp l c, úc, hàn, nhi t luy n và s n xu t khuôn m u; - Trư c năm 2010, B Công Thương ch trì xây d ng cơ s d li u cho ngành công nghi p h tr ; - Qu ng bá và khai thác hi u qu các chương trình ào t o do các t ch c trong và ngoài nư c th c hi n và tài tr th c hi n; - Khuy n khích phát tri n các chương trình ào t o liên k t có s tham gia c a c doanh nghi p FDI và các nhà cung c p n i a. c) Phát tri n năng l c khoa h c công ngh - Tăng cư ng h tr b ng ngu n v n khoa h c công ngh cho các d án phát tri n năng l c nghiên c u tri n khai, nâng cao năng l c s n xu t linh ph ki n, phát tri n s n xu t các lo i ng cơ và xe máy s d ng năng lư ng “s ch” c a các doanh nghi p; - Khuy n khích các doanh nghi p xây d ng thương hi u, ki u dáng s n phNm riêng thông qua h tr chi phí mua b n quy n s n xu t ho c chi phí thi t k ki u dáng s n phNm. d) Hoàn thi n cơ c u t ch c và ho t ng c a Hi p h i ngành - Hoàn thi n và phát huy vai trò u m i c a Hi p h i ngành trong vi c t p h p và nâng cao ch t lư ng s n phNm, kh năng phát tri n s n xu t c a t t c các nhà l p ráp và cung c p linh ph ki n xe máy Vi t Nam. ) Nâng cao ch t lư ng s n ph m và b o v môi trư ng - Xây d ng và áp d ng b tiêu chuNn th ng nh t v ch t lư ng, an toàn và môi trư ng tương thích v i qu c t ; - Khuy n khích các thành ph n kinh t phát tri n h th ng ki m nh và b o dư ng phương ti n xe máy; - Ki m tra và l p t thi t b x lý khí th i i v i các xe cũ ã lưu hành trên 5 năm.
  5. e) B o v quy n s h u trí tu - Tăng cư ng th c thi nghiêm túc Lu t S h u trí tu Ny m nh công tác b o h quy n s h u công nghi p và ăng ki m ch t lư ng xe máy; - Rút ng n th i h n b o h quy n S h u trí tu . Lư ng hoá t i a nh ng ánh giá khác bi t v ki u dáng công nghi p; - Khuy n khích thành l p các t ch c giám nh c l p có năng l c chuyên môn, cơ s v t ch t, uy tín th c thi Lu t S h u trí tu . g) Phát tri n th trư ng - Các Hi p h i ngành ngh phát huy vai trò t o d ng các liên k t, h p tác ch t ch gi a các doanh nghi p trong ngành nh m nâng cao ch t lư ng s n phNm và phát tri n h th ng công nghi p h tr ; - Ny m nh xúc ti n thương m i, nâng cao h p tác qu c t trong tìm ki m và khai thác th trư ng xu t khNu; Tăng cư ng h p tác v i các Hi p h i qu c t , v i các t p oàn s n xu t xe máy a qu c gia nh m thúc Ny xu t khNu tr c ti p ho c gián ti p linh ki n, ph tùng. h) V n giao thông ô th và an toàn giao thông - Nghiên c u b xung và hoàn thi n các quy nh c a Lu t Giao thông ư ng b nh m gia tăng an toàn giao thông trong qu n lý và s d ng xe máy; - Tăng cư ng công tác tuyên truy n và giáo d c b t bu c nh ng v n v an toàn giao thông ư ng b , trong ó có lĩnh v c s n xu t và s d ng xe máy. i u 2. T ch c th c hi n 1. Trách nhi m c a B Công Thương: - Ph i h p v i các B , Ngành liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o phát tri n ngành theo quy ho ch ã ư c phê duy t; - Ph i h p v i các B : K ho ch và u tư; Tài chính; Công an; Khoa h c và Công ngh ; Tài nguyên và Môi trư ng; Giao thông v n t i... xây d ng các chương trình h tr các t ch c, doanh nghi p và các a phương trong vi c tri n khai Quy ho ch ã ư c phê duy t; xu t cơ ch , chính sách phát tri n ngành công nghi p xe máy; - Xây d ng Quy ho ch ngành công nghi p h tr s n xu t xe g n máy và ôtô n năm 2015, có xét n năm 2025. 2. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, trên cơ s Quy ho ch ã ư c phê duy t, có trách nhi m t o i u ki n thu n l i các d án, chương trình phát tri n c a ngành xe máy ư c th c hi n ng b và th ng nh t v i Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a a phương.
  6. 3. Các Hi p h i ngành ngh có liên quan ph i h p v i B Công Thương t ch c th c hi n Quy ho ch b ng các hình th c: Tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n cho c ng ng các doanh nghi p ngành công nghi p xe máy c nư c có nh hư ng và k ho ch phát tri n s n xu t kinh doanh phù h p v i Quy ho ch. Nghiên c u, xu t v i các cơ quan qu n lý nhà nư c i u ch nh các chính sách, cơ ch phát tri n ngành công nghi p xe máy theo Quy ho ch. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Hi p h i Ô tô, Xe máy & Xe p Vi t Nam; Vũ Huy Hoàng - Công báo; - Website Chính ph ; - Các V , C c, Vi n CL thu c B CT; - Lưu: VT, CLH (5 b n).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản