Quyết định số 01/2000/QĐ-BCN

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
9
download

Quyết định số 01/2000/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2000/QĐ-BCN về việc ban hành định mức dự toán XDCB chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực do Bộ trưởng bộ công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2000/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2000/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 01/2000/QĐ-BCN NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XDCB CHUYÊN NGÀNH LẮP ĐẶT, THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ VÀ ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN ĐIỆN LỰC BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư xây dựng được ban hành theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ; Với sự thoả thuận của Bộ Xây dựng (Công văn số 35/BXD-VKT ngày 10/01/2000); Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức dự toán XDCB chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực . Điều 2. Định mức dự toán XDCB chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực được sử dụng làm căn cứ để lập đơn giá XDCB, lập dự toán cho công tác lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực. Điều 3. Định mức dự toán này được áp dụng thống nhất trong cả nước kể từ ngày 01/01/1999, thay thế cho tập Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 3283 /QĐ - KHĐT ngày 29/10/1996 của Bộ Công nghiệp. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng các Vụ chức năng,Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Đỗ Hải Dũng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản