Quyết định số 01/2002/QĐ-BCN V/v

Chia sẻ: Quang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định số 01/2002/QĐ-BCN V/v

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2002/QĐ-BCN V/v chuyển Công ty phát Triển tin học công nghệ và Môi trường do Bộ Công nghiệp ban hành để bãi bỏ Quyết định số 74/1999/QĐ-BCN ngày 16 tháng 11 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Công ty Phát triển Tin học Công nghệ và Môi trường thành doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Than Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2002/QĐ-BCN V/v

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2002 Số: 01/2002/QĐ-BCN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 74/1999/QĐ-BCN NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 1999 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀCHUYỂN CÔNG TY PHÁT TRIỂN TIN HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH DOANH NGHIỆP HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC TỔNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Công văn số 1189/CP-ĐMDN ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án tổ chức lại sản xuất một số đơn vị thành viên của Tổng công ty Than Việt Nam; Xét đề nghị của Tổng công ty Than Việt Nam (Công văn số 2504/CV-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2001); Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 74/1999/QĐ-BCN ngày 16 tháng 11 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Công ty Phát triển Tin học Công nghệ và Môi trường thành Công ty cổ phần Phát triển Tin học Công nghệ và Môi trường. Điều 2. Chuyển Công ty Phát triển Tin học Công nghệ và Môi trường, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thành doanh nghiệp thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Than Việt Nam. Số liệu để chuyển giao tính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2001 và được tổng hợp trong báo cáo tài chính năm 2001 của Tổng công ty Than Việt Nam. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Than Việt Nam, Giám đốc Công ty Phát triển Tin học Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như Điều 3, - Văn phòng Chính phủ, - Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN, - Bộ Tài chính, - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, - Ngân hàng Nhà nước VN, - Kho bạc Nhà nước, Nguyễn Xuân Thuý - Cục Tài chính DN, - UBND TP Hà Nội, - Ban ĐM và PTDN Bộ CN, - Công báo, - Lưu VP, TCCB.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản