Quyết định số 01/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
60
lượt xem
5
download

Quyết định số 01/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2003/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất ngành thể dục-thể thao thành phố đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ Đ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 01/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N M NG LƯ I CƠ S V T CH T NGÀNH TH D C-TH THAO THÀNH PH N NĂM 2020 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 123/1998/Q -TTg ngày 10 tháng7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t i u ch nh quy ho ch chung thành ph H Chí Minh n năm 2020 ; Căn c Ch th s 274/TTg ngày 27 tháng 4 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v quy ho ch và s d ng t ai ph c v s nghi p phát tri n Th d c-Th thao ; Căn c Quy t nh s 57/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t quy ho ch phát tri n ngành Th d c-Th thao n năm 2010 ; Căn c Ngh quy t s 20-NQ/TU ngày 26 tháng 3 năm 1999 c a Ban Thư ng v Thành y v phát tri n th d c-th thao thành ph ; Xét ngh c a Giám c S Th d c-Th thao t i Công văn s 513/TDTT ngày 31 tháng 5 năm 2002 và c a Ki n trúc sư trư ng thành ph t i Công văn s 4780/KTST- QH ngày 18 tháng 12 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Phê duy t quy ho ch phát tri n m ng lư i cơ s v t ch t ngành th d c-th thao thành ph n năm 2020, v i các n i dung chính như sau : 1. Quan i m và m c tiêu : 1.1- Quan i m : 1.1.1- Kh ng nh th d c-th thao là m t b ph n quan tr ng trong s nghi p phát tri n kinh t -xã h i c a thành ph , nh m b i dư ng và phát huy nhân t con ngư i, góp ph n nâng cao th l c, giáo d c nhân cách, o c, l i s ng lành m nh, làm phong phú i s ng văn hóa và tinh th n cho nhân dân thành ph . 1.1.2- Xây d ng n n th d c-th thao phát tri n, ti n b có tính dân t c, khoa h c và nhân dân ; gi gìn, phát huy b n s c và truy n th ng dân t c, ng th i nhanh chóng ti p thu nh ng thành t u khoa h c hi n i. 1.1.3- Ny m nh xã h i hóa ho t ng th d c-th thao. 1.2- M c tiêu :
  2. 1.2.1- G n chi n lư c xây d ng, phát tri n ngành th d c-th thao thành ph v i chi n lư c phát tri n kinh t -xã h i c a thành ph , m b o i u ki n v t ch t k thu t thành ph là m t trung tâm l n c a c nư c v ho t ng và thành tích th d c-th thao. 1.2.2- Qu t dành xây d ng công trình và ph c v ho t ng th d c-th thao thành ph n năm 2020 ph i t bình quân 2m2/ngư i. 1.2.3- Ưu tiên u tư phát tri n cho khu v c 5 qu n m i và các huy n. Tùy theo th m nh, truy n th ng c a t ng qu n-huy n có các b môn ch o t p trung ưu tiên u tư xây d ng cơ s v t ch t cho phù h p. 2. N i dung : 2.1- Qu t dành cho phát tri n ngành th d c-th thao : + Khu v c 8 qu n n i thành g m : Các qu n 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11 và Phú Nhu n, có di n tích t cơ s v t ch t th d c-th thao hi n h u là 76,7 ha, c n tăng thêm 38,81 ha. + Khu v c 4 qu n ven g m : Các qu n 8, Gò V p, Tân Bình và Bình Th nh, có di n tích t hi n h u 35,4 ha, c n tăng thêm 168,3ha. + Khu v c 5 qu n m i g m : Các qu n 2, 7, 9, 12 và Th c, có di n tích t hi n h u 350,4 ha, c n tăng thêm 373,3 ha. + Khu v c ngo i thành g m : Các huy n C Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và C n Gi , có di n tích t hi n h u 62,2 ha, c n tăng thêm 938,5 ha. 2.2- Các ch tiêu quy ho ch g m : 2-2.1- Ch tiêu t th d c-th thao bình quân m2/ngư i : + Khu v c 8 qu n n i thành : Kho ng 0,6 m2/ngư i ; + Khu v c 4 qu n ven : Kho ng 1,0 m2/ngư i ; + Khu v c 5 qu n m i : Kho ng 3,0 m2/ngư i ; + Khu v c ngo i thành : Kho ng 2,7 m2/ngư i. 2.2.2- Tiêu chuNn t th d c-th thao bình quân/ch h c : + Nhà tr , m u giáo : T 0,5m2 n 0,8 m2/cháu ; + Trư ng ph thông : T 2 m2 n 4m2/h c sinh ; + Trư ng i h c, Cao ng, Trung h c chuyên nghi p, d y ngh : 12m2/h c sinh. 2.3- Phát tri n cơ s ho t ng th d c-th thao trong các công viên, cây xanh : G n k t vi c phát tri n m ng lư i công viên cây xanh v i vi c s d ng t 8% n 10% di n tích t dành cho ho t ng th d c-th thao. 2.4- Phát tri n cơ s ho t ng th d c-th thao thu c các ngành : ng th i v i s d ng có hi u qu cao nh t cơ s v t ch t n i b ngành, c n có chính sách thu hút m r ng nhi u i tư ng trong xã h i tham gia rèn luy n th d c-th thao. 3. Các gi i pháp phát tri n ho t ng ngành th d c-th thao : 3.1- Các khu v c ã có qu t dành cho xây d ng cơ s v t ch t c a ngành th d c- th thao c n kêu g i u tư s m.
  3. 3-2- Ngoài vi c gi t cho m c ích xây d ng cơ s v t ch t c a ngành th d c-th thao lâu dài, có th u tư ng n h n m t s lo i hình ho t ng th d c-th thao s d ng ngay trư c m t, khi chưa v n u tư. 3-3- Ny m nh xã h i hóa, kêu g i u tư cho th d c-th thao t qu n-huy n và các doanh nghi p. 3.3.1- Khu v c 8 qu n n i thành : + Tùy theo i u ki n t ng d án mà gi nguyên ho c m r ng các cơ s th d c-th thao hi n h u, t p trung l n vào c i t o, nâng c p, u tư trang thi t b m i, hi n i. + Tăng di n tích xây d ng các công trình ngành th d c-th thao t i ph n di n tích m r ng, phát tri n m i các khu công viên cây xanh (chi m t 8% n 10% di n tích). + Ưu tiên dành t u tư cho th d c-th thao t i các khu dân cư m i, các khu chung cư, các khu c i t o nhà l p x p theo quy chuNn. 3.3.2- Khu v c 4 qu n ven : Ưu tiên u tư vào các khu v c có qu t, có quy ho ch ư c duy t dành cho công trình th d c-th thao theo quy chuNn. 3.3.3- Khu v c các qu n m i và các huy n : + Phát tri n ng b các lo i hình th d c-th thao, nâng c p các công trình hi n h u, trang b thi t b hi n i, nâng công su t s d ng. + Ưu tiên u tư các công trình còn thi u trên các a bàn qu n-huy n như : Sân bóng á, nhà thi u, h bơi và h th ng sân t p luy n. + Tăng cư ng ch tiêu s d ng t cho th d c-th thao, b sung, h tr cho các qu n n i thành. 4.- Các công trình th d c-th thao u tư giai o n trư c m t : 4.1- C i t o và nâng c p các công trình hi n có. 4.2- T p trung u tư vào các công trình ã có k ho ch u tư xây d ng, mb o chuNn b t t cho vi c t ch c SEA Games năm 2003. 4.3- Ưu tiên u tư vào khu v c các qu n m i và các huy n hi n ã có h sơ và hoàn thành th t c, ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 2.- 2.1- Giao Ki n trúc sư Trư ng thành ph g n k t quy ho ch m ng lư i cơ s v t ch t ngành th d c-th thao khi xu t i u ch nh quy ho ch t ng m t b ng và quy ho ch chung thành ph ; khi phê duy t quy ho ch chi ti t t ng khu v c ph i tính n m ng lư i cơ s v t ch t ngành th d c-th thao ã ư c duy t. 2.2- Giao Giám c S Th d c-Th thao và Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n ch m nh t trong vòng 6 (sáu) tháng k t ngày ban hành quy t nh này, ph i báo cáo y ban nhân dân thành ph v các n i dung : Xác nh ranh gi i các khu t, công trình th d c-th thao l p danh m c u tư theo phân kỳ t ng 5 năm; xu t gi i pháp t o v n n bù, gi i phóng m t b ng. 2.3- Giao Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và Giám c S Th d c-Th thao ch u trách nhi m qu n lý m t b ng, qu t dành cho ngành th d c-th thao. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Ki n trúc sư Trư ng thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính- V t giá, Giám c S Xây d ng, Giám c S a chính-Nhà t, Giám c S Th
  4. d c-Th thao, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và Th trư ng các s -ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Th tư ng Chính ph CH TNCH - y ban Th d c-Th thao - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và các oàn th - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y Lê Thanh H i - Các Ban H i ng nhân dân thành ph - Các S -Ngành, Vi n Quy ho ch xây d ng - VPH -UB : CPVP, T T, DA, VX, TH - Lưu (VX-Hg)
Đồng bộ tài khoản