Quyết định số 01/2006/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 01/2006/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2006/QĐ-BNV về việc về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Đông y Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2006/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 01/2006/QĐ-BNV Hà N i , ngày 13 tháng 01 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T ĐI U L (S A Đ I) H I ĐÔNG Y VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/05/1957 ban hành lu t quy đ nh v quy n l p H i; Căn c Ngh đ nh s 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 c a Chính ph , quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh đ nh s 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 07 năm 2003 c a Chính ph , quy đ nh v t ch c, ho t đ ng và qu n lý H i; Xét đ ngh c a Ch t ch H i Đông y Vi t Nam và V trư ng V t ch c phi chính ph , QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Đi u l (s a đ i) H i Đông y Vi t Nam đã đư c Đ i h i l n th XI ngày 12 tháng 10 năm 2005 c a H i thông qua. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Ch t ch H i Đông y Vi t Nam, V trư ng V t ch c phi chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Đ ng Qu c Ti n ĐI U L H I ĐÔNG Y VI T NAM (S A Đ I) (Ban hành theo Quy t đ nh s 01/2006/QĐ-BNV ngày 13/01/2006 c a B trư ng B N i v ) L I NÓI Đ U Tr i qua hàng nghìn năm l ch s , n n Đông y Vi n Nam gi vai trò quan tr ng trong s nghi p chăm sóc, b o v s c kho nhân dân. Sau cách m ng tháng 8 năm 1945 thành công đư c s quan tâm c a Đ ng, nhà nư c và Ch t ch H Chí Minh, h i Đông y C u qu c đư c thành l p theo S c l nh s 52 ngày 22 tháng 04 năm 1946 c a Ch t ch nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa. Ngày 03 tháng 06 năm 1957 Chính ph ban hành Ngh đ nh s 399 thành l p H i Đông y Vi t Nam. T đó đ n nay h i phát tri n không ng ng v chuyên môn nghi p v và t ch c. N n Đông y Vi t Nam là m t b ph n di s n c a n n văn hóa Vi t Nam. H i Đông y Vi n Nam là m t b ph n th c th c a n n di s n văn hóa đó, có nhi m v th a k , phát huy, phát tri n n n Đông y Vi t Nam x ng đáng v i vai trò l ch s c a đ t nư c. Chương 1: TÊN G I - TÔN CH M C ĐÍCH Đi u 1. Tên g i
  2. H i Đông y Vi t Nam. Tên giao d ch qu c t : VIETNAM ORIENTALLY TRADITIONAL MEDICINE ASSOCIATION. Tên vi t t t: VOTMA. Đi u 2. Tôn ch H i Đông y Vi t Nam là m t t ch c xã h i ngh nghi p c a công dân Vi t Nam hành ngh đông y, đông dư c, ho t đ ng trong lĩnh v c khám ch a b nh b ng đông y, k th a, phát huy, phát tri n, b o t n di s n văn hóa dân t c thu c lĩnh v c đông y. Đi u 3. M c đích c a H i H i t p h p, đoàn k t nh ng ngư i Vi t Nam hành ngh đông y, đông dư c trong nư c và công dân Vi t Nam nư c ngoài, t nguy n đem h t kh năng, ki n th c và kinh nghi m chuyên môn c a mình c ng hi n cho s nghi p chăm sóc b o v s c kh e nhân dân. H i ph i h p v i ngành y t đ th a k , phát huy, phát tri n n n đông y Vi t Nam. K t h p đông y v i tây y, t ng bư c hi n đ i hóa n n đông y, đông dư c Vi t Nam. Xây d ng n n y h c Vi t Nam dân t c, khoa h c, đ i chúng, thi t th c ph c v s c kh e nhân dân trong s nghi p công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t nư c, góp ph n xây d ng và b o v t qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa: Dân gi u, nư c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh. Đi u 4. Nguyên t c, ph m vi ho t đ ng 1. H i đư c t ch c và ho t đ ng theo nguyên t c dân ch , t nguy n, hi p thương. 2. H i Đông y Vi t Nam ho t đ ng trong ph m vi c nư c, có con d u riêng, có tài kho n t i ngân hàng, kho b c nhà nư c và có tr s t i Hà N i. 3. H i có cơ quan ngôn lu n đ tuyên truy n các ch trương chính sách c a Đ ng và nhà nư c v đông y, đông dư c và truy n bá h c thu t cho h i viên và nhân dân. Gi i thi u nh ng kinh nghi m phòng b nh và ch a b nh b ng đông y, đông dư c cho nhân dân đ t ng bư c xã h i hóa đông y t i c ng đ ng. 4. H i Đông y Vi t Nam l y ngày 03 tháng 6 hàng năm làm ngày truy n th ng c a H i. Chương 2: NHI M V , QUY N H N C A H I Đi u 5. Nhi m v c a H i 1. V n đ ng, t p h p, giáo d c y đ c, y thu t cho nh ng ngư i hành ngh đông y, đông dư c. Đ ng viên m i ngư i đoàn k t mang h t tài năng trí tu , kinh nghi m vào s nghi p b o v và chăm sóc s c kh e nhân dân. 2. Xây d ng t ch c h i trên các m t: Truy n bá y thu t c a n n đông y Vi t Nam. D ch thu t, biên so n tài li u, sách báo đông y, đông dư c xu t b n đ hư ng d n lý lu n và kinh nghi m cho cán b , h i viên. 3. T ch c khám ch a b nh b ng đông y và các bài thu c gia truy n đ đáp ng nhu c u khám ch a b nh cho nhân dân, t ng bư c xã h i hóa n n đông y đông dư c trong s nghi p chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân. 4. Ph i h p v i ngành y t t ch c t t vi c đào t o, b i dư ng chuyên môn cho đ i ngũ lương y, lương dư c Vi t Nam ngày càng đông đ o, v s lư ng, đ m b o ch t lư ng chuyên môn đáp ng vi c khám ch a b nh b ng đông y t i c ng đ ng. 5. V n đ ng ngư i có bài thu c gia truy n c ng hi n cho nhà nư c, ho c cho h i, ho c truy n th cho con cháu v i m c đích b o t n và phát tri n n n đông y, đông dư c Vi t Nam. 6. Thư ng xuyên t ch c b i dư ng chuyên môn đ o đ c ngh nghi p cho h i viên đ nâng cao trình đ nh m ph c v t t s c kh e c a nhân dân. 7. Tham gia xây d ng chính sách pháp lu t tư v n, ph n bi n và giám đ nh xã h i trong vi c xây d ng ch đ chính sách nh m b o t n phát tri n n n đông y, đông dư c Vi t Nam. 8. M r ng phát tri n m i quan h h p tác qu c t c a h i v đông y, đông dư c theo quy đ nh c a pháp lu t.
  3. Đi u 6. Quy n h n c a H i 1. T o đi u ki n cho h i viên hành ngh , truy n ngh đông y, đông dư c theo đi u l c a h i và lu t pháp hi n hành c a nhà nư c. Ch ng l i d ng danh nghĩa đông y đ hành ngh mê tín d đoan ho c làm nh ng vi c trái v i ngh nghi p đông y. 2. B o v quy n l i chính đáng h p pháp c a h i viên. 3.T ch c hư ng d n ho t đ ng đông y, đông dư c c a h i viên trong ph m vi c nư c. 4. B i dư ng và c p ch ng ch chuyên môn cho h i viên. 5. T ch c khám ch a b nh đi u tr b ng các phương pháp dùng thu c và không dùng thu c ph c v s c kh e nhân dân t i c ng đ ng. 6. Sưu t m, th a k , ng d ng các môn thu c hay các bài thu c quý, các bài thu c gia truy n, t ch c nuôi tr ng, bào ch thu c nam đ s d ng. 7. T ng k t kinh nghi m chuyên môn, nghiên c u khoa h c, k t h p đông y v i tây y, k t h p phương pháp c truy n v i hi n đ i đ ch a b nh cho nhân dân. Chương 3: H I VIÊN Đi u 7. Tiêu chu n và hình th c h i viên 1. Tiêu chu n: H i viên h i Đông y Vi t Nam g m: Công dân Vi t Nam là Lương y, Lương dư c, ngư i làm thu c gia truy n, thu c dân t c; Giáo sư, Ti n sĩ, Th c sĩ, Bác sĩ, Y sĩ, Dư c sĩ, K thu t viên, Đi u dư ng viên có liên quan đ n đông y và nh ng ngư i đi sâu nghiên c u đông y, đông đư c ho c đang hành ngh đông y, đông dư c, có lương tâm ngh nghi p, tán thành đi u l h i, t nguy n làm đơn xin gia nh p h i thì đư c k t n p vào h i. 2. Hình th c h i viên g m: - H i viên chính th c. - H i viên liên k t. - H i viên danh d . a) H i viên chính th c: Là công dân Vi t Nam trong và ngoài nư c ho t đ ng trong lĩnh v c đông y, đông dư c có đ đi u ki n ngh nghi p đư c k t n p vào H i. b) H i viên liên k t: Là công dân Vi t Nam mu n h p tác, giúp đ góp ph n phát tri n n n đông y, đông đư c Vi t Nam, đư c Ban Thư ng v Trung ương H i Đông y Vi t Nam công nh n. Vi c đóng h i phí c a h i viên liên k t là do t nguy n. c) H i viên danh d : Là công dân Vi t Nam có uy tín, tâm huy t đóng góp vào s nghi p phát tri n n n đông y, đông dư c Vi t Nam, đư c Ban Ch p hành Trung ương H i Đông y Vi t Nam ch p nh n. Vi c đóng h i phí c a h i viên danh d là do t nguy n. Đi u 8. Th h i viên Ban ch p hành Trung ương H i quy đ nh vi c c p phát và qu n lý th h i viên. Đi u 9. Quy n c a h i viên 1. Th c hi n quy n dân ch , bình đ ng khi th o lu n các v n đ c a h i, đư c ng c , đ c vào Ban ch p hành và các ch c v khác c a H i. 2. Đư c h i b o v quy n l i chính đáng v chuyên môn, v b n quy n tác gi , tác ph m, bài thu c kinh nghi m, bài thu c gia truy n, và các phát ki n có giá tr khoa h c và kinh t .
  4. 3. Th o lu n bi u quy t m i công vi c c a h i và đư c h c t p, tham quan, b i dư ng, c p nh t ki n th c chuyên môn, các ch trương chính sách c a Đ ng và nhà nư c v đông y, đông dư c. 4. Đư c hư ng m i quy n l i v thi đua khen thư ng theo pháp lu t và Đi u l H i quy đ nh. 5. Đư c tham gia h i ngh c a h i đ nh n xét và đ ngh ý ki n c a mình lên Ban ch p hành Trung ương H i. Đi u 10. Nhi m v c a h i viên 1. Sinh ho t đ u đ n trong m t t ch c c a H i. 2. Ch p hành Đi u l H i và nh ng ngh quy t c a Đ i h i, c a Ban ch p hành và Ban Thư ng v Trung ương H i. 3. Tham gia các ho t đ ng chuyên môn c a H i. 4. Tuyên truy n phát tri n h i viên m i, đoàn k t h p tác v i các h i viên khác đ cùng nhau th c hi n m c đích vì s phát tri n c a H i, góp ph n xây d ng H i ngày càng v ng m nh. 5. Đóng h i phí đ y đ và đúng h n theo quy đ nh c a H i. Đi u 11. Xóa tên h i viên H i viên s b xóa tên và thu th h i khi vi ph m pháp lu t Nhà nư c. Chương 4: T CH C VÀ HO T Đ NG Đi u 12. T ch c c a H i 1. Trung ương: H i Đông y Vi t Nam. 2. các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương g i chung là t nh: H i Đông y t nh. 3. qu n, huy n, th xã, sau đây g i chung là huy n: H i Đông y huy n 4. xã, phư ng th tr n sau đây g i chung là xã: H i Đông y xã Vi c thành l p H i Đông y t nh, huy n, xã theo quy đ nh c a pháp lu t và ho t đ ng theo đi u l h i. 5. Chi h i: b nh vi n, b nh xá, trư ng h c, vi n nghiên c u, nhà máy, doanh nghi p Trung ương có ho t đ ng chuyên môn đông y, đông dư c có ít nh t 3 h i viên tr lên đư c thành l p chi h i tr c thu c Trung ương H i. 6. Các t ch c tr c thu c h i: - Trung tâm th a k ng d ng. - Phòng ch n tr . Vi c thành l p các t ch c thu c h i theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành. Đi u 13. Cơ quan lãnh đ o H i Cơ quan lãnh đ o cao nh t c a H i là Đ i h i đ i bi u toàn qu c. Đ i h i đ i bi u toàn qu c do Ban ch p hành Trung ương H i tri u t p. Đ i h i b t thư ng đư c tri u t p khi có ít nh t 2/3 s y viên Ban ch p hành yêu c u. S lư ng Đ i bi u d đ i h i toàn qu c do Ban Ch p hành trung ương H i quy đ nh. Đi u 14. Đ i h i đ i bi u toàn qu c c a H i 1. Đ i h i Đ i bi u toàn qu c c a H i đư c t ch c 5 năm m t l n. 2. Nhi m v c a Đ i h i: Th o lu n báo cáo t ng k t nhi m kỳ, đ ra phương hư ng, nhi m v trong nhi m kỳ t i.
  5. Th o lu n và bi u quy t đi u l , ho c đ i tên H i, s a đ i b sung đi u l và quy t đ nh vi c chia, tách, sát nh p, h p nh t, gi i th H i. Th o lu n, góp ý ki n vào báo cáo ki m đi m nhi m kỳ c a Ban ch p hành Trung ương H i và báo cáo tài chính c a H i. B u Ban Ch p hành Trung ương H i. Thông qua ngh quy t đ i h i. Đi u 15. Ban Ch p hành Trung ương H i. 1. Ban Ch p hành Trung ương H i là cơ quan lãnh đ o c a H i gi a hai nhi m kỳ Đ i h i. S lư ng y viên Ban Ch p hành Trung ương do Đ i h i toàn qu c quy t đ nh. Trư ng h p khuy t y viên Ban Ch p hành thì Ban ch p hành Trung ương H i có th b u b sung, t l b u b sung không quá 10% so v i s lư ng y viên Ban ch p hành do Đ i h i quy đ nh. 2. Ban Ch p hành Trung ương H i h p thư ng kỳ m i năm m t l n; khi c n, có th h p b t thư ng. 3. Ban Ch p hành Trung ương H i có nhi m v và quy n h n như sau: - Quy t đ nh các bi n pháp th c hi n ngh quy t, chương trình ho t đ ng trong nhi m kỳ c a Đ i h i. - Quy t đ nh chương trình, k ho ch công tác hàng năm. - B u và bãi mi n các ch c danh lãnh đ o c a H i g m: Ch t ch, các Phó ch t ch, T ng thư ký và các y viên Thư ng v ; b u b sung, bãi mi n y viên Ban ch p hành, B u Ban ki m tra và quy t đ nh công nh n h i viên danh d . - Xem xét, quy t đ nh khen thư ng và k lu t y viên Ban Ch p hành Trung ương H i. - Chu n b n i dung, chương trình, nhân s ph c v Đ i h i. - Quy t đ nh tri u t p Đ i h i nhi m kỳ ho c Đ i h i b t thư ng. Vi c b u, bãi mi n và k lu t các ch c danh lãnh đ o c a H i ph i đư c 2/3 s y viên Ban ch p hành có m t tán thành. Đi u 16. Ban Thư ng v Trung ương H i 1. Ban Ch p hành Trung ương H i b u Ban Thư ng v : S y viên Ban Thư ng v không quá 1/3 s y viên ch p hành. 2. Ban Thư ng v g m: Ch t ch, các phó ch t ch, T ng thư ký và m t s y viên. Ban Thư ng v h p thư ng kỳ sáu tháng m t l n; khi c n, có th h p b t thư ng. 3. Ban Thư ng v có nh ng nhi m v như sau: - Thay m t Ban ch p hành ch đ o, đi u hành các công vi c c a H i gi a hai kỳ h p Ban ch p hành. - Báo cáo ki m đi m công tác trong các kỳ h p c a Ban ch p hành. Ch t ch, Phó ch t ch kiêm T ng thư ký và m t s y viên Thư ng v đư c Ban Ch p hành giao nhi m v thư ng tr c đ gi i quy t công vi c hàng ngày. 4. Ban Thư ng v có nh ng quy n h n sau: - Phê chu n nhân s ch ch t và quy t đ nh thành l p các t ch c tr c thu c H i theo quy đ nh c a pháp lu t và công nh n h i viên liên k t. - Thành l p H i đ ng khoa h c c a H i, khi c n. - T ch c các H i ngh khoa h c trong nư c và qu c t theo quy đ nh c a pháp lu t. - Quy t đ nh các chương trình ho t đ ng, k ho ch công tác c a các ban và các t ch c tr c thu c Trung ương H i. - Quy t đ nh gia nh p các t ch c qu c t và khu v c theo quy đ nh c a pháp lu t - C cán b đi d H i ngh , h i th o khoa h c trong nư c, qu c t và đi công tác nư c ngoài theo quy đ nh c a pháp lu t.
  6. - Quy t đ nh các v n đ thi đua khen thư ng và k lu t thu c quy n h n c a H i. 5. Thư ng v giao Thư ng tr c gi i quy t công vi c hàng ngày và đ t xu t. Đi u 17. Ch t ch, Phó ch t ch, T ng thư ký 1. Ch t ch và ngư i đ ng đ u t ch c H i do Ban ch p hành b u, ch u trách nhi m trư c Ban ch p hành, quy t đ nh các m t công tác c a H i. 2. Các Phó ch t ch do Ban ch p hành b u giúp Ch t ch m t s công vi c đư c phân công. 3. Phó ch t ch kiêm T ng thư ký do Ban ch p hành b u, thay m t Ch t ch gi i quy t công vi c khi Ch t ch v ng m t. Đi u 18. Ban ki m tra Trung ương H i Ban Ki m tra Trung ương H i do Ban ch p hành Trung ương H i b u g m: Trư ng ban, Phó trư ng ban và các y viên. - Ban Ki m tra Trung ương H i có nhi m v giúp Ban ch p hành Trung ương H i ki m tra vi c ch p hành đi u l H i, vi c th c hi n các ch trương c a Ban ch p hành và Ban Thư ng v Trung ương H i. - Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Ban Ki m tra do Ban ch p hành Trung ương H i quy đ nh. - Nhi m kỳ c a Ban Ki m tra theo nhi m kỳ c a Ban ch p hành Trung ương H i. Đi u 19. Văn phòng Trung ương H i, các ban và các t ch c tr c thu c Trung ương H i 1. Văn phòng Trung ương H i có nhi m v giúp ban lãnh đ o H i t ch c các ho t đ ng c a H i và làm đ u m i đi u hòa v i các ban trong vi c th c hi n nhi m v đư c giao. 2. Các Ban c a H i: - Ban chuyên môn; - Ban t ch c hành chính; - Ban kinh t ; - Ban đ i ngo i và quan h qu c t ; - Trung tâm th a k ng d ng. Chương 5: TÀI CHÍNH, TÀI S N C A H I Đi u 20. Tài s n c a H i 1. Tài s n c a H i g m: tài s n do cơ quan Nhà nư c h tr , tài s n t có c a H i, tài s n thuê dài h n. Toàn b tài s n ph i đư c th hi n đ y đ trong s sách k toán c a H i. 2. Văn phòng H i có trách nhi m qu n lý, b o v và s d ng tài s n đúng m c đích và hi u qu . 3. N u tài s n b hư h ng, không th s a ch a đ ti p t c s d ng đư c thì Văn phòng H i làm th t c thanh lý trình Ch t ch H i quy t đ nh. Đi u 21. Tài chính c a H i cho cán b , nhân viên chuyên trách. - Chi v nhà c a, đi n nư c, mua s m phương ti n làm vi c. - Chi nghiên c u khoa h c, đ u tư phát tri n H i. - Chi khen thư ng và các kho n chi khác. Đi u 22. Qu n lý tài chính, k toán 1. Tài chính, k toán c a H i đư c qu n lý theo Quy ch tài chính, k toán c a H i, phù h p lu t pháp tài chính k toán c a Nhà nư c.
  7. 2. Báo cáo v tài chính hàng năm c a H i ph i đư c ki m toán và báo cáo trong H i ngh Ban Ch p hành, trong Đ i h i c a H i và công khai theo quy ch c a H i. Chương 6: KHEN THƯ NG VÀ K LU T Đi u 23. Khen thư ng 1. C thi đua c a Trung ương h i xét t ng hàng năm cho các đơn v có thành tích xu t s c toàn di n. 2. B ng khen Trung ương H i t ng các đơn v và cá nhân hoàn thành xu t s c nhi m v hàng năm và nh ng đơn v cá nhân có thành tích đ t xu t. 3. Nh ng đơn v , cá nhân có thành tích xu t s c liên t c nhi u năm thì đư c đ ngh nhà nư c khen thư ng theo lu t thi đua khen thư ng. Đi u 24. K lu t 1. Nh ng đơn v , h i viên nào có hành đ ng sai trái v i đi u l h i, vi ph m pháp lu t, làm t n h đ n thanh danh c a h i. Tùy theo m c đ n ng nh mà b khi n trách, c nh cáo, cách ch c, khai tr ra kh i h i. 2. N u t ch c h i ho t đ ng vi ph m chuyên môn, vi ph m pháp lu t thì b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t Chương 7: HI U L C C A ĐI U L Đi u 25. Hi u l c thi hành B n Đi u l c a H i Đông y Vi t Nam g m 7 Chương, 26 Đi u đã đư c Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th XI c a H i thông qua ngày 12 tháng 10 năm 2005, t i Hà N i và có hi u l c thi hành theo quy t đ nh phê duy t c a B N i v . Đi u 26. S a đ i Đi u l Ch có Đ i h i đ i bi u toàn qu c c a H i Đông y Vi t Nam m i có quy n s a đ i, b sung đi u l . Ban ch p hành Trung ương H i Đông y Vi t Nam m i có nhi m v ph bi n và hư ng d n thi hành đi u l này./.
Đồng bộ tài khoản