Quyết định Số: 01/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế

Chia sẻ: Bui Khanh Vinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
289
lượt xem
52
download

Quyết định Số: 01/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc Ban hành Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 01/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế

 1. BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ______ Độc lập-Tự do - Hạnh phúc ____________________ Số: 01/2008/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc __________________________________________ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Quy chế bệnh viện; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh- Bộ Y tế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Bãi bỏ Mục 2, phần IV Quy chế Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Nguyễn Thị Xuyên /storage/tailieu/files/source/20100504/khanhvinhhp/quy_che_cap_cuu_0973.doc 1
 2. së Y tÕ h¶i phßng Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam bÖnh viÖn t©m thÇn §éc lËp­Tù do ­ H¹nh phóc ______ __________________________ Quy chÕ  CÊp cøu, Håi søc tÝch cùc vµ cÊp cøu t©m thÇn  (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè:   /Q§­BYT ngµy  10 /02 / 2009 Cña gi¸m ®èc bÖnh viÖn T©m thÇn H¶i Phßng ) ____________________________  I. Quy ®Þnh chung 1. CÊp cøu, håi søc tÝch cùc vµ cÊp cøu t©m thÇn  lµ nhiÖm vô hÕt søc quan träng, khoa kh¸m bÖnh, khoa  l©m sµng, cËn l©m sµng ph¶i tæ chøc cÊp cøu, håi søc  tÝch cùc vµ cÊp cøu t©m thÇn kÞp thêi trong mäi trêng  hîp. 2. TÊt c¶ c¸c trêng hîp cÊp cøu, håi søc tÝch cùc  vµ cÊp cøu t©m thÇn c¸c c¸n bé y tÕ trong bÖnh viÖn  ph¶i khÈn tr¬ng thùc hiÖn nhiÖm vô theo møc ®é u tiªn,  kh«ng ®îc g©y khã kh¨n vÒ thñ tôc hµnh chÝnh, kh«ng ®­ îc ®ïn ®Èy ngêi bÖnh, ngêi bÞ n¹n. 3. C¸c khoa phßng ph¶i  u tiªn tËp trung mäi ®iÒu  kiÖn vÒ con ngêi, trang thiÕt bÞ vµ c¬ së vËt chÊt tèt  nhÊt ®Ó cÊp cøu, håi søc tÝch cùc vµ cÊp cøu t©m thÇn  cho ngêi bÖnh. 4. C«ng t¸c cÊp cøu, håi søc tÝch cùc vµ cÊp cøu  t©m thÇn ph¶i b¶o ®¶m ho¹t ®éng liªn tôc 24/24 giê. II. CÊp cøu trong bÖnh viÖn 2.1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô. 2.1.1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô chung a) TiÕp nhËn vµ ®iÒu trÞ mäi trêng hîp  ngêi bÖnh  cÊp cøu ®îc chuyÓn tíi bÖnh viÖn; /storage/tailieu/files/source/20100504/khanhvinhhp/quy_che_cap_cuu_0973.doc 2
 3. b)   §¸nh   gi¸,   ph©n   lo¹i   t×nh   tr¹ng  bÖnh  vµ   thùc  hiÖn   c¸c   biÖn   ph¸p   cÊp   cøu   thÝch   hîp   theo   møc   ®é  u  tiªn   cÊp   cøu   ®Õn   khi   ngêi   bÖnh   qua   khái   t×nh   tr¹ng  nguy kÞch vµ trong vßng 48 giê ph¶i chuyÓn ngêi bÖnh  ®Õn mét chuyªn khoa phï hîp khi ®iÒu kiÖn bÖnh nh©n  cho phÐp; c) Tæ chøc lµm viÖc thuêng trùc theo quy ®Þnh. d) Thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c quy tr×nh, quy chÕ  chuyªn m«n trong bÖnh viÖn;  ®) Tæ chøc d©y chuyÒn cÊp cøu hç trî t¹i c¸c khoa  trong bÖnh viÖn;  e)   Phèi   hîp   chÆt   chÏ   víi   trung   t©m   CÊp   cøu   115  thùc   hiÖn   cÊp   cøu   vµ   vËn   chuyÓn   cÊp   cøu   ngoµi   bÖnh  viÖn khi cã yªu cÇu; g)   Nghiªn   cøu   khoa   häc,   t  vÊn   vµ   tuyªn   truyÒn  gi¸o dôc vÒ cÊp cøu t©m thÇn cho céng ®ång; h)   §µo   t¹o   vµ   tham   gia   ®µo   t¹o   c¸n   bé;   chØ   ®¹o  tuyÕn vÒ lÜnh vùc cÊp cøu t©m thÇn cho tuyÕn díi. 2.1.2. NhiÖm vô cô thÓ a)  Khoa kh¸m bÖnh ­ Gi¶i quyÕt c¸c cÊp cøu th«ng thêng; ­  C¸c trêng hîp vît qu¸ kh¶ n¨ng chuyªn m«n th×  xö   trÝ   cÊp   cøu   ban   ®Çu   råi   mêi   héi   chÈn   bÖnh   viÖn,  tuyÕn trªn hç trî hoÆc chuyÓn ngêi bÖnh ®Õn bÖnh viÖn  gÇn nhÊt. b) Phßng cÊp cøu ­ Gi¶i quyÕt c¸c cÊp cøu th«ng thêng; ­  TiÕp   tôc   cÊp   cøu,   håi   søc   tÝch   cùc   ngêi   bÖnh  tuyÕn tríc chuyÓn vÒ, ngêi bÖnh nÆng cña c¸c khoa l©m  sµng trong bÖnh viÖn; ­  C¸c trêng hîp  ngêi bÖnh  nÆng vît qu¸ kh¶ n¨ng  chuyªn m«n th× héi chÈn, mêi tuyÕn trªn hç trî hoÆc  chuyÓn ngêi bÖnh lªn tuyÕn trªn. ­  Tham gia cÊp cøu ngoµi bÖnh viÖn vµ tiÕp nhËn  c¸c cÊp cøu hµng lo¹t; /storage/tailieu/files/source/20100504/khanhvinhhp/quy_che_cap_cuu_0973.doc 3
 4. 2.2.   NhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   c¸   nh©n   tham   gia   cÊp  cøu. 2.2.1. Trùc l∙nh ®¹o cã nhiÖm vô: Trùc l∙nh ®¹o  ngoµi nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n chung  cßn cã nhiÖm vô: b) KiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn quy chÕ trong  tiÕp nhËn, cÊp cøu vµ ®iÒu trÞ ngêi bÖnh. Phèi hîp víi  b¸c sü trùc vµ c¸c khoa l©m sµng kh¸c hç trî chuyªn  m«n cho hÖ thèng cÊp cøu trong bÖnh viÖn; c) Trong trêng hîp cã nh÷ng cÊp cøu ®Æc biÖt nh:  cÊp   cøu   hµng   lo¹t,   cÊp   cøu   th¶m   ho¹,   cÊp   cøu   bÖnh  dÞch, trùc l∙nh ®¹o cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o gi¸m ®èc  bÖnh viÖn ®Ó tæ chøc cÊp cøu cã hiÖu qu¶. 2.2.2. B¸c sÜ  trùc cã nhiÖm vô: a) TiÕp nhËn ngêi bÖnh cÊp cøu, th¨m kh¸m, xö trÝ  cÊp cøu theo Híng dÉn ®iÒu trÞ cÊp cøu, ghi chÐp ®Çy  ®ñ diÔn biÕn cña ngêi bÖnh vµo hå s¬ bÖnh ¸n. Hîp t¸c  tèt víi c¸c bé phËn cÊp cøu trong hÖ thèng cÊp cøu cña  bÖnh viÖn. b) Thùc hiÖn ®óng c¸c quy tr×nh kü thuËt cÊp cøu; c)   Trong   nh÷ng   trêng   hîp   khã   ph¶i   b¸o   c¸o   trùc  l∙nh ®¹o xin ý kiÕn héi chÈn;  d)   Bµn   giao   ®Çy   ®ñ   t×nh   tr¹ng  ngêi   bÖnh  cho   ca  sau. 2.2.3.   §iÒu   dìng   trùc     t¹i   c¸c   khoa   trong   buæi  trùc cã nhiÖm vô: a)   Tham   gia   tiÕp   nhËn  ngêi   bÖnh  cÊp   cøu,   ph©n  lo¹i ban ®Çu, nÕu t×nh tr¹ng ngêi bÖnh nÆng ph¶i thùc  hiÖn ngay c¸c biÖn ph¸p cÊp cøu ban ®Çu phï hîp vµ b¸o  ngay cho b¸c sü ®Ó thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cÊp cøu kÞp  thêi;  b) ChuÈn bÞ c¸c dông cô, ph¬ng tiÖn vµ thuèc cÊp  cøu s½n sµng b¶o ®¶m cÊp cøu theo quy ®Þnh; c) KhÈn tr¬ng thùc hiÖn y lÖnh cÊp cøu theo ®óng  c¸c quy tr×nh kü thuËt bÖnh viÖn; /storage/tailieu/files/source/20100504/khanhvinhhp/quy_che_cap_cuu_0973.doc 4
 5. d) Theo dâi s¸t vµ ch¨m sãc  ngêi bÖnh,  ph¸t hiÖn  nh÷ng diÔn biÕn bÊt thêng ®Ó kÞp thêi xö trÝ vµ b¸o  c¸o b¸c sü;  ®) Bµn giao ®Çy ®ñ viÖc ch¨m sãc ngêi bÖnh cho ca  sau; e) Bæ sung thuèc cÊp cøu ®Çy ®ñ theo sè lîng quy  ®Þnh, b¶o qu¶n thuèc vµ dông cô cÊp cøu, nhËn vµ bµn  giao thuèc, dông cô cÊp cøu gi÷a c¸c ca trùc. 2.2.4. C¸c nh©n viªn kh¸c cña c¸c khoa     Thùc hiÖn theo sù ph©n c«ng cña b¸c sü trùc cÊp  cøu. 2.3. C¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ, nh©n lùc phßng cÊp  cøu 2.3.1. C¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ ­ Phßng cÊp cøu ®îc bè trÝ t¹i khoa III. ­   Cã biÓn b¸o cÊp cøu, mòi tªn chØ dÉn vµo khu  vùc cÊp cøu, ban ®ªm ph¶i  cã ®Ìn b¸o cÊp cøu, cã ®Çy  ®ñ ¸nh s¸ng, ®îc cung cÊp ®iÖn u tiªn. ­ Cã sæ kh¸m bÖnh vµ hå s¬ bÖnh ¸n ®Ó ghi chÐp,  theo dâi, ®iÒu trÞ ngêi bÖnh ®Õn cÊp cøu; ­   Cã   ®ñ   trang   thiÕt   bÞ,   ph¬ng   tiÖn   kü   thuËt   vµ  thuèc b¶o ®¶m cÊp cøu theo danh môc quy ®Þnh. C¸c trang thiÕt bÞ, dông cô c¬ b¶n bao gåm: + HÖ thèng cung cÊp o xy vµ khÝ nÐn;  + HÖ thèng cung cÊp níc s¹ch;         +   C¸c   ph¬ng   tiÖn   phôc   vô   cho   chÈn   ®o¸n   vµ  th¨m dß chøc n¨ng cÊp cøu, thñ thuËt can thiÖp,  xÐt  nghiÖm cÊp cøu t¹i chç, c¸c ph¬ng tiÖn phôc vô cho cÊp  cøu  ngêi   bÖnh,   c¸c   ph¬ng   tiÖn   b¶o   ®¶m   yªu   cÇu   vËn  chuyÓn ngêi bÖnh. ­   Thuèc   håi   søc   cÊp   cøu   theo   danh   môc   ®îc   gi¸m  ®èc phª duyÖt. 2.3.2. Nh©n lùc /storage/tailieu/files/source/20100504/khanhvinhhp/quy_che_cap_cuu_0973.doc 5
 6. a)   §éi   ngò   c¸n   bé   b¸c   sÜ,   ®iÒu   dìng,   hé   lý   ®îc  ®µo t¹o vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n cÊp cøu chung vµ cÊp  cøu t©m thÇn  b) C¸n bé lµm c«ng t¸c cÊp cøu ph¶i thêng xuyªn  ®îc ®µo t¹o bæ sung vµ cËp nhËt kiÕn thøc míi.   2.4. Ngêi bÖnh cÊp cøu ph¶i chuyÓn tuyÕn 2.4.1.  B¸c sÜ thêng trùc cÊp cøu cã tr¸ch nhiÖm: a) Th«ng b¸o cho bÖnh viÖn tuyÕn trªn ®Ó chuÈn bÞ  tiÕp nhËn ngêi bÖnh; b) KiÓm tra t×nh tr¹ng ngêi bÖnh tríc khi chuyÓn  vµ chuÈn bÞ s½n sµng ph¬ng tiÖn dông cô ®Ó cÊp cøu ng­ êi bÖnh trªn ®êng vËn chuyÓn; c) Ghi chÐp ®Çy ®ñ vµo hå s¬ bÖnh ¸n chuyÓn viÖn:  chÈn ®o¸n bÖnh, thuèc ®∙ dïng, t×nh tr¹ng ngêi bÖnh,  nh÷ng diÔn biÕn míi nhÊt, lý do chuyÓn viÖn vµ ghi râ  hä, tªn chøc vô ngêi lµm hå s¬ bÖnh ¸n chuyÓn viÖn; d) §èi víi ngêi bÖnh nÆng ph¶i cã b¸c sü, ®iÒu d­ ìng cÊp cøu ®i kÌm ®Ó tiÕp tôc cÊp cøu ngêi bÖnh trªn  ®êng  vËn  chuyÓn;  kh«ng   chuyÓn   viÖn   khi   ngêi   bÖnh  cã  nguy c¬ tö vong cao. ®) TuyÕn díi cã nhiÖm vô tiÕp nhËn l¹i bÖnh nh©n  cÊp cøu tõ tuyÕn trªn chuyÓn xuèng sau khi ngêi bÖnh  ®∙ æn ®Þnh. 2.4.2. B¸c sÜ hoÆc ®iÒu dìng vËn chuyÓn ngêi bÖnh  cã nhiÖm vô:       a) Thùc hiÖn y lÖnh, ch¨m sãc, theo dâi ngêi  bÖnh trªn ®êng vËn chuyÓn;       b)   NhËn   vµ   bµn   giao   hå   s¬   bÖnh   ¸n   chuyÓn  viÖn, t  trang cña ngêi bÖnh, gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc  cÇn   thiÕt   liªn   quan   ®Õn   viÖc   tiÕp   nhËn   ngêi   bÖnh   ë  tuyÕn trªn.  Ngêi vËn chuyÓn bÖnh nh©n chØ ®îc ra vÒ  sau khi ngêi bÖnh ®îc bÖnh viÖn n¬i ®Õn tiÕp nhËn ký  vµo phiÕu hoÆc sæ chuyÓn ngêi bÖnh. 2.5. §Ò nghÞ tuyÕn trªn vÒ hç trî cÊp cøu 2.5.1. §Ò nghÞ tuyÕn trªn vÒ hç trî cÊp cøu trong  trêng hîp: /storage/tailieu/files/source/20100504/khanhvinhhp/quy_che_cap_cuu_0973.doc 6
 7. a)   Vuît   qóa  kh¶   n¨ng   chuyªn   m«n   kü   thuËt;   t×nh  tr¹ng ngêi bÖnh cÊp cøu rÊt nÆng cã thÓ tö vong trªn  ®êng vËn chuyÓn; b) Kh«ng cã ®ñ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn cÊp cøu; c) Cã qu¸ ®«ng ngêi bÖnh do bÖnh dÞch hoÆc cã cÊp  cøu hµng lo¹t, cÊp cøu th¶m häa. 2.5.2.Khi ®Ò nghÞ hç trî cÊp cøu a)   Th«ng   b¸o   cho   gia   ®×nh   ngêi   bÖnh   biÕt   nh÷ng  khã kh¨n cña c¬ së vµ viÖc xin hç trî cÊp cøu tõ tuyÕn  trªn; b) Th«ng b¸o râ t×nh tr¹ng ngêi bÖnh vµ mêi bÖnh  viÖn tuyÕn trªn vÒ hç trî cÊp cøu; c) Trong khi chê tuyÕn trªn hç trî ph¶i tiÕp tôc  cÊp cøu ngêi bÖnh theo kh¶ n¨ng cao nhÊt cña bÖnh viÖn III. CÊp cøu ngoµi bÖnh viÖn 3.1. C¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ, nh©n lùc 3.1.1. C¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ Cã ®ñ trang thiÕt bÞ, thuèc, ph¬ng tiÖn th«ng tin  liªn l¹c, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn cÊp cøu phôc vô c«ng  t¸c cÊp cøu. 3.1.2. Nh©n lùc Cã 01 b¸c sÜ trùc, 01 ­ 02 ®iÒu dìng ®îc ®µo t¹o  vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n cÊp cøu ngoµi bÖnh viÖn vª t©m  thÇn. 3.1.3. Sæ, s¸ch chuyªn m«n ­   Cã   sæ   chuyªn   m«n,   hå   s¬   bÖnh   ¸n   ®Ó   ghi   chÐp  diÔn biÕn cña ngêi bÖnh trong qu¸ tr×nh cÊp cøu vµ vËn  chuyÓn; ­   Cã   tµi   liÖu   híng   dÉn   chÈn   ®o¸n   vµ   xö   trÝ   cÊp  cøu;  ­ Cã b¶n ®å hµnh chÝnh khu vùc, b¶n ®å giao th«ng  khu vùc. 3.2. Tæ chøc ho¹t ®éng cÊp cøu 3.2.1.  Bé phËn  ®iÒu hµnh  cÊp  cøu (trùc  l∙nh  ®¹o  hoÆc b¸c sü trùc) cã nhiÖm vô: /storage/tailieu/files/source/20100504/khanhvinhhp/quy_che_cap_cuu_0973.doc 7
 8. a)   TiÕp   nhËn   yªu   cÇu   cÊp   cøu   ngêi   bÖnh   qua   sè  ®iÖn tho¹i ®êng d©y nãng cña bÖnh viÖn. b) Ngêi nhËn th«ng tin ph¶i ghi vµo sæ ®Çy ®ñ c¸c  th«ng tin: thêi gian, ®Þa ®iÓm yªu cÇu cÊp cøu, sè l­ îng, t×nh tr¹ng ngêi bÖnh, sè ®iÖn tho¹i cña ngêi gäi  cÊp cøu; c)   §iÒu   ®éng   kÝp   cÊp   cøu   ®i   lµm   nhiÖm   vô,   phèi  hîp chÆt chÏ víi tæ cÊp cøu ngoµi bÖnh viÖn cña c¸c  bÖnh viÖn kh¸c trong khu vùc khi cÇn thiÕt; d) Híng dÉn, t vÊn cho gia ®×nh ngêi bÖnh c¸ch s¬  cøu, ch¨m sãc cho ngêi bÖnh trong thêi gian chê xe cÊp  cøu ®Õn. 3.2.2. KÝp cÊp cøu Mçi   kÝp   gåm   01   b¸c   sÜ   trùc,   01   ­   02   ®iÒu   dìng  trùc ( theo sù ph©n c«ng cña trëng kÝp trùc), 01 ngêi  ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn cÊp cøu. 3.2.3. NhiÖm vô cña c¸c c¸ nh©n tham gia cÊp cøu a) B¸c sÜ ­ Tæ chøc ®a ngêi bÖnh ra khái khu vùc ®ang bÞ ®e  do¹ ®Õn tÝnh m¹ng cña ngêi bÖnh còng nh nh÷ng ng­ êi xung quanh; ­ Tæ chøc cÊp cøu ngêi bÖnh t¹i céng ®ång; ­ TiÕn hµnh ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i t×nh tr¹ng ngêi  bÖnh triÓn khai viÖc cÊp cøu vµ æn ®Þnh ngêi bÖnh; ­ Lµm bÖnh ¸n cho ngêi bÖnh theo quy ®Þnh; ­ §èi víi ngêi bÖnh sau khi ®îc cÊp cøu, tuú theo  t×nh tr¹ng bÖnh sÏ gi¶i quyÕt: + T×nh tr¹ng bÖnh nhÑ, æn ®Þnh: kª ®¬n, híng dÉn  ®iÒu trÞ vµ ch¨m sãc t¹i nhµ; +   T×nh   tr¹ng   bÖnh   nÆng   sÏ   chuyÓn   ®Õn   bÖnh   viÖn  hoÆc khoa c©p cøu cña bÖnh viÖn gÇn nhÊt phï hîp víi  t×nh tr¹ng bÖnh. ­ Trêng hîp ngêi bÖnh tö vong: +   Ngêi   bÖnh   tö   vong   tríc   khi   kÝp   cÊp   cøu     ®Õn  hoÆc trong khi cÊp cøu t¹i céng ®ång:  * Ngêi bÖnh cã th©n nh©n:  b¸c sÜ gi¶i thÝch t×nh  tr¹ng bÖnh cho th©n nh©n ngêi bÖnh phèi hîp lËp biªn  /storage/tailieu/files/source/20100504/khanhvinhhp/quy_che_cap_cuu_0973.doc 8
 9. b¶n tö vong. Trêng hîp ngêi bÖnh ®ét tö hoÆc nghi ngê  lµ ¸n m¹ng liªn quan tíi ph¸p luËt th× gi÷ nguyªn hiÖn  trêng, phèi hîp víi th©n nh©n ngêi bÖnh mêi c¬ quan  c«ng an ®Õn gi¶i quyÕt; * Ngêi bÖnh kh«ng cã th©n nh©n: B¸c sÜ phèi hîp  víi c«ng an së t¹i lËp biªn b¶n tö vong bµn giao cho  chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng gi¶i quyÕt, chØ chuyÓn thi hµi  ngêi   bÖnh   ®Õn   bÖnh   viÖn   khi   cã   yªu   cÇu   cña   c¬   quan  c«ng an. + Ngêi bÖnh tö vong trªn ®êng vËn chuyÓn:  * Ngêi bÖnh cã th©n nh©n: B¸c sÜ gi¶i thÝch t×nh  tr¹ng  bÖnh   cho   th©n   nh©n   ngêi   bÖnh,   tiÕp   tôc   chuyÓn  ngêi bÖnh ®Õn bÖnh viÖn, b¸c sÜ cña kÝp cÊp cøu  phèi  hîp víi b¸c sÜ khoa cÊp cøu bÖnh viÖn vµ th©n nh©n cña  ngêi bÖnh lËp biªn b¶n tö vong, hoµn thiÖn hå s¬ bÖnh  ¸n;  * Ngêi bÖnh kh«ng  cã ngêi th©n: tiÕp tôc chuyÓn  ngêi bÖnh ®Õn khoa cÊp cøu cña bÖnh viÖn, b¸c sÜ cña  kÝp cÊp cøu phèi hîp víi b¸c sÜ khoa cÊp cøu bÖnh viÖn  lËp biªn b¶n tö vong, hoµn thiÖn hå s¬ bÖnh ¸n, göi  thi hµi ngêi bÖnh vµo nhµ tang lÔ cña bÖnh viÖn ®Ó b¶o  qu¶n vµ b¸o cho c¬ quan c«ng an ®Õn gi¶i quyÕt theo  ph¸p luËt. ­ Trêng hîp cÊp cøu hµng lo¹t hoÆc qu¸ kh¶ n¨ng  gi¶i quyÕt cña kÝp cÊp cøu, ph¶i khÈn tr¬ng b¸o c¸o  trùc l∙nh ®¹o bÖnh viÖn ®Ó xin ý kiÕn chØ ®¹o vµ yªu  cÇu hç trî cña c¸c c¬ së y tÕ trong khu vùc. Trong khi  chê hç trî ph¶i tæ chøc cÊp cøu b»ng kh¶ n¨ng tèi ®a,  tËp trung vµo ph©n lo¹i vµ cÊp cøu ngêi bÖnh theo møc  ®é u tiªn; b) §iÒu dìng ­ ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ thuèc, trang thiÕt bÞ, dông cô  cÊp cøu, s½n sµng ®i lµm nhiÖm vô khi cã yªu cÇu;      ­   KhÈn   tr¬ng   thùc   hiÖn   y   lÖnh   cña   b¸c   sÜ,   thùc  hiÖn   c¸c   kü   thuËt   cÊp   cøu   theo   ®óng   quy   tr×nh   kü  thuËt; /storage/tailieu/files/source/20100504/khanhvinhhp/quy_che_cap_cuu_0973.doc 9
 10. ­   LÊy   m¹ch,   huyÕt   ¸p,   nhiÖt   ®é,   nhÞp   thë,   ®¸nh  gi¸ t×nh tr¹ng ngêi bÖnh vµ b¸o c¸o kÞp thêi cho y,  b¸c sÜ; ­ Phèi hîp víi b¸c sÜ lµm thñ thuËt; ­ Theo dâi vµ ch¨m sãc ngêi bÖnh; khi ph¸t hiÖn  thÊy nh÷ng dÊu hiÖu bÊt thêng cña ngêi bÖnh ph¶i b¸o  ngay cho b¸c sÜ ®Ó kÞp thêi xö trÝ;   ­ Sau khi sö dông thuèc vµ c¸c vËt t  tiªu hao,  ph¶i bæ sung ®Çy ®ñ theo sè lîng quy ®Þnh; b¶o qu¶n  thuèc vµ dông cô cÊp cøu, nhËn vµ bµn giao ®Çy ®ñ gi÷a  c¸c kÝp trùc; ­   Thùc   hiÖn   quy   chÕ   chèng   nhiÔm   khuÈn   cho   c¸c  trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn cÊp cøu. c)  Ngêi ®iÒu khiÓn c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn cÊp  cøu ­   Lu«n   s½n   sµng,   ®¶m   b¶o   c¸c   ph¬ng   tiÖn   vËn  chuyÓn cÊp cøu xuÊt ph¸t trong thêi gian nhanh nhÊt kÓ  tõ khi nhËn ®îc lÖnh ®iÒu ®éng ®i cÊp cøu;  ­   §iÒu   khiÓn   ph¬ng   tiÖn   vËn   chuyÓn   cÊp   cøu   an  toµn; ­ Phèi hîp víi , b¸c sÜ, ®iÒu dìng cÊp cøu ngêi  bÖnh; ­ Qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ y tÕ trªn ph¬ng tiÖn vËn  chuyÓn cÊp cøu; ­ Thêng xuyªn vÖ sinh ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn  cÊp  cøu; 3.2.4. VËn chuyÓn ngêi bÖnh tíi bÖnh viÖn a) Lùa chän c¬ së y tÕ gÇn nhÊt phï hîp víi t×nh  tr¹ng cña ngêi bÖnh ®Ó vËn chuyÓn tíi vµ liªn hÖ tríc  víi c¬ së y tÕ ®ã ®Ó chuÈn bÞ tiÕp nhËn cÊp cøu. b) TiÕp tôc c¸c biÖn ph¸p cÊp cøu vµ ®iÒu trÞ ng­ êi bÖnh trong suèt thêi gian vËn chuyÓn; 3.2.5. Bµn giao ngêi bÖnh t¹i bÖnh viÖn a) ViÖc bµn giao ngêi bÖnh ®îc thùc hiÖn gi÷a c¸c  b¸c sü bªn giao vµ bªn nhËn; b) Néi dung bµn giao:  /storage/tailieu/files/source/20100504/khanhvinhhp/quy_che_cap_cuu_0973.doc 10
 11. ­ T×nh tr¹ng ngêi bÖnh tríc, sau khi ®îc cÊp cøu  ban ®Çu vµ hiÖn tr¹ng bÖnh lóc bµn giao; ­ C¸c thuèc ®∙ dïng (tªn thuèc, hµm lîng, sè l­ îng, c¸ch dïng) vµ c¸c biÖn ph¸p kh¸c ®Ó cÊp cøu ngêi  bÖnh; 3.3. Hç trî cÊp cøu cho tuyÕn díi vµ tuyÕn ®a khoa BÖnh   viÖn   cã   nhiÖm   vô   hç   trî   cÊp   cøu   cho   bÖnh  viÖn tuyÕn díi vµ tuyÕn ®a khoa. Khi nhËn ®îc yªu cÇu  hç trî cÊp cøu, l∙nh ®¹o bÖnh viÖn hoÆc trùc l∙nh ®¹o  ph¶i bè trÝ ph¬ng tiÖn, thuèc vµ cö c¸n bé hç trî cho  tuyÕn díi. Sau khi cÊp cøu ngêi bÖnh qua khái c¬n nguy  kÞch, ®Ó ngêi bÖnh tiÕp tôc ®iÒu trÞ ë tuyÕn díi víi  sù hç trî vÒ chuyªn m«n hoÆc chuyÓn ngêi bÖnh vÒ bÖnh  viÖn ®iÒu trÞ tiÕp./. Gi¸m ®èc bÖnh viÖn /storage/tailieu/files/source/20100504/khanhvinhhp/quy_che_cap_cuu_0973.doc 11
Đồng bộ tài khoản