Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cơ sở do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NG NAI c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 02/2007/Q -UBND Biên Hòa, ngày 02 tháng 01 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V T CH C VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM VĂN HÓA - TH THAO CƠ S Y BAN NHÂN DÂN T NH NG NAI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 26/11/2003; Căn c Quy t nh s 271/2005/Q -TTg ngày 31/10/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t quy ho ch phát tri n h th ng thi t ch văn hóa thông tin cơ s n năm 2010; Theo ngh c a Giám c S Văn hóa Thông tin và Giám c S Th d c Th thao t i T trình s 464/TTr-VHTT-TDTT ngày 02/8/2006, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh v t ch c và ho t ng c a Trung tâm Văn hóa - Th thao cơ s . i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh 542/Q .CT.UBT ngày 25/02/2003 c a Ch t ch UBND t nh và có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Văn hóa Thông tin, Giám c S Th d c Th thao, Th trư ng các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã Long Khánh, thành ph Biên Hòa và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Võ Văn M t QUY NNH
  2. V T CH C VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM VĂN HÓA - TH THAO CƠ S (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 02/2007/Q -UBND ngày 02 tháng 01 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh ng Nai) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. H th ng thi t ch văn hóa thông tin cơ s là m t b ph n r t quan tr ng trong h th ng văn hóa thông tin c a c nư c, là công c tuyên truy n, v n ng s c bén, sâu r ng t i cơ s c a ng, Nhà nư c, ng th i là nơi hư ng th , sáng t o và b o t n, phát huy b n s c văn hóa các dân t c Vi t Nam. Trung tâm Văn hóa - Th thao xã, phư ng, th tr n (sau ây g i là Trung tâm Văn hóa Th thao cơ s ) là ơn v s nghi p v văn hóa thông tin và th thao, thu c h th ng thi t ch văn hóa cơ s . Trung tâm Văn hóa Thông tin - Th thao cơ s là nơi nhân dân ư c ti p thu, ph bi n ki n th c v chính tr , kinh t , văn hóa - xã h i; nâng cao tri th c khoa h c k thu t, văn hóa ngh thu t, hư ng th nh ng giá tr văn hóa c a dân t c và nhân lo i, b i dư ng năng khi u, kh năng sáng t o v văn hóa ngh thu t, th d c th thao, giao lưu, gi i trí, giao ti p văn hóa… i u 2. Trung tâm Văn hóa Thông tin - Th thao cơ s ch u s qu n lý Nhà nư c c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n. Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N C A TRUNG TÂM VĂN HÓA - TH THAO CƠ S i u 3. Ch c năng: 1. Tuyên truy n, c ng các ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách pháp lu t c a Nhà nư c, nhi m v kinh t , chính tr , văn hóa - xã h i c a y ban nhân dân c p xã, phư ng, th tr n n v i nhân dân sinh s ng và làm vi c trên a bàn; 2. T ch c các ho t ng văn hóa, th thao nh m nh hư ng, nâng cao trình thNm m và th hi u lành m nh v văn hóa, th thao, áp ng nhu c u hư ng th , vui chơi, sáng t o văn hóa ngh thu t cho nhân dân t i cơ s ; 3. Hư ng d n nghi p v chuyên môn cho phong trào văn hóa văn ngh và th thao qu n chúng cơ s ; 4. Cung ng d ch v công v văn hóa, thông tin và th thao. i u 4. Nhi m v và quy n h n: 1. Xây d ng k ho ch, n i dung chương trình ho t ng hàng năm và t ch c th c hi n sau khi ư c y ban nhân dân cùng c p phê duy t;
  3. 2. Thư ng xuyên t ch c sinh ho t các câu l c b , i, nhóm s thích, t ch c bi u di n ngh thu t, tri n lãm chuyên , chi u phim và các ho t ng vui chơi gi i trí, th d c th thao; xây d ng t sách ph c v các t ng l p nhân dân trong vùng; 3. Tham gia các cu c liên hoan, h i thi, h i di n văn hóa, văn ngh , th thao; 4. Ph i h p Trung tâm h c t p c ng ng t ch c các l p năng khi u, l p ngh nghi p theo yêu c u c a nhân dân và ư c phép liên k t, ph i h p v i cá nhân, t p th u tư toàn b ho c t ng ph n cơ s v t ch t m r ng các d ch v phù h p v i chuyên môn theo quy nh c a pháp lu t; 5. Qu n lý tài chính, tài s n c a Trung tâm Văn hóa - Th thao cơ s theo quy nh c a pháp lu t; 6. Th c hi n báo cáo nh kỳ và báo cáo t xu t v t ch c ho t ng c a Trung tâm v i cơ quan qu n lý và cơ quan chuyên ngành c p trên. Chương 3: CƠ C U T CH C VÀ CH LÀM VI C i u 5. Cơ c u t ch c: 1. Trung tâm Văn hóa - Th thao cơ s do Ch t ch y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph thu c t nh (g i t t là c p huy n) quy t nh thành l p theo quy nh c a y ban nhân dân t nh; 2. Trung tâm Văn hóa - Th thao cơ s có Giám c, Phó Giám c và các y viên. - Giám c do Phó Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n kiêm nhi m ch u trách nhi m chung và ph trách Trung tâm Giáo d c c ng ng; - Phó Giám c chuyên trách do Trư ng ban Văn hóa Thông tin xã, phư ng, th tr n ch u trách nhi m v các lĩnh v c chuyên môn; - Cán b chuyên môn: 01 cán b chuyên môn ph trách v ho t ng văn hóa văn ngh , thông tin tuyên truy n (có trình t Trung c p Văn hóa qu n chúng tr lên); 01 cán b chuyên môn ph trách v ho t ng th d c th thao (có trình t Trung c p Th d c Th thao tr lên); 01 cán b chuyên môn ph trách v công tác h c t p c ng ng (có trình chính tr t sơ, trung c p tr lên); - Các y viên là các cán b gi các ch c v c a Ban Dân s Gia ình và Tr em, các oàn th chính tr - xã h i ( oàn TNCSHCM, H i C u Chi n binh, H i Ph n ) và các ơn v liên quan. i u 6. Ch làm vi c: Trung tâm Văn hóa - Th thao cơ s ho t ng theo cơ ch t qu n và t mb om t ph n kinh phí ho t ng. Nh ng ho t ng vui chơi gi i trí, l p năng khi u, l p ngành ngh chuyên môn s l y thu bù chi.
  4. Khuy n khích các cá nhân, t ch c tham gia ho t ng d ch v công. Trung tâm Văn hóa - Th thao cơ s t ch c, ph i h p t ch c ho t ng d ch v và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v t ch c các ho t ng d ch v . Qu n lý tài chính theo nguyên t c công khai, dân ch , chi úng, phù h p v i i u ki n th c t c a ho t ng; ngu n thu t các ho t ng nghi p v ho c d ch v theo nguyên t c l y thu bù chi. Chương 4: M I QUAN H CÔNG TÁC i u 7. V i y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n: Trung tâm Văn hóa Th thao cơ s ch u s lãnh o tr c ti p c a Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n; thư ng xuyên báo cáo công tác v i Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n theo ch quy nh và theo yêu c u t xu t. i u 8. V i phòng Văn hóa Thông tin và Th thao c p huy n: Trung tâm Văn hóa - Th thao cơ s ch u s ch o và hư ng d n v công tác t ch c, chuyên môn nghi p v c a phòng Văn hóa Thông tin - Th thao thu c UBND c p huy n. i u 9. V i các ban, ngành, oàn th : Trung tâm Văn hóa - Th thao cơ s tăng cư ng m i quan h v i các ban, ngành, oàn th , ơn v , các t ch c xã h i trên a bàn xã, phư ng, th tr n trên nguyên t c ph i h p, h tr l n nhau theo ch c năng c a t ng cơ quan hoàn thành nhi m v chung c a xã, phư ng, th tr n và nhi m v riêng c a m i ơn v . Chương 5: CƠ S V T CH T, TRANG THI T BN, KINH PHÍ HO T NG C A TRUNG TÂM VĂN HÓA – TH THAO CƠ S i u 10. Cơ s v t ch t: Trung tâm Văn hóa - Th thao cơ s ư c quy ho ch nơi thu n l i nhân dân n sinh ho t, Trung tâm Văn hóa - Th thao cơ s là công trình ki n trúc văn hóa, phù h p v i văn hóa, tín ngư ng c a a phương. Vi c thi t k công trình ph i có ý ki n th ng nh t c a ngành văn hóa thông tin, ngành th d c - th thao và ơn v s d ng; Quy ho ch qu t s d ng cho Trung tâm Văn hóa - Th thao cơ s theo Quy t nh s 271/2005/Q -TTg ngày 31/10/2005 c a Th tư ng Chính ph , g m các h ng m c: H i trư ng a năng, các phòng ch c năng, sân bóng á, sân trò chơi thi u nhi, vư n hoa, tư ng rào, ư ng i n i b ... phù h p v i i u ki n qu t c a t ng a phương; Kinh phí xây d ng Trung tâm: Ngân sách t nh h tr 30% d toán xây l p ư c duy t (không quá 300 tri u ng cho m t d án), kinh phí còn l i ư c u tư t ngân sách
  5. huy n và ngu n xã h i hóa theo Ngh quy t 77/2006/NQ-H ND ngày 28/09/2006 c a H i ng nhân dân t nh. Riêng i v i các cơ s vùng sâu, vùng xa, mi n núi áp d ng theo Quy t nh 271/2005/Q -TTg ngày 31/10/2005 c a Th tư ng Chính ph . i u 11. Trang thi t b : G m các trang thi t b chuyên dùng thích h p ph c v cho các ho t ng văn hóa - th thao. i u 12. Kinh phí ho t ng: Kinh phí ho t ng hàng năm t ngân sách Nhà nư c t i thi u 30 tri u ng cho m t Trung tâm Văn hóa - Th thao cơ s ; M i nhà văn hóa dân t c (tr Nhà Văn hóa dân t c Tà Lài) ư c h tr t ngân sách Nhà nư c m i năm t i thi u 10 tri u ng. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 13. y ban nhân dân t nh giao nhi m v cho Giám c S Văn hóa Thông tin tri n khai và t ch c th c hi n Quy nh này. i u 14. Vi c s a i b sung Quy nh này do y ban nhân dân t nh xem xét, quy t nh theo ngh c a Giám c S Văn hóa Thông tin và Th trư ng các S , ban, ngành có liên quan./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Võ Văn M t
Đồng bộ tài khoản