Quyết định số 02/2007/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
68
lượt xem
5
download

Quyết định số 02/2007/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2007/QĐ-UBTDTT về Quy định tiêu chuẩn cơ bản về đạo đức nghề nghiệp của huấn luyện viên, trọng tài thể thao do Uỷ Ban Thể Dục Thể Thao ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2007/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 02/2007/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 04 tháng 05 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH “QUY NNH TIÊU CHU N CƠ B N V O C NGH NGHI P C A HU N LUY N VIÊN, TR NG TÀI TH THAO” B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Pháp l nh Th d c, th thao ã ư c U ban thư ng v Qu c h i khoá X thông qua ngày 25 tháng 9 năm 2000; Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban th d c th thao; Theo ngh c a ông V trư ng V Th thao thành tích cao I, II, TDTT qu n chúng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh tiêu chuNn cơ b n v o c ngh nghi p c a hu n luy n viên, tr ng tài th thao”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. V trư ng, th trư ng các ơn v tr c thu c U ban Th d c th thao; Giám c S Th d c th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ quan qu n lý th d c th thao các ngành, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG, CH NHI M Nguy n Danh Thái QUY NNH TIÊU CHU N CƠ B N V O C NGH NGHI P C A HU N LUY N VIÊN, TR NG TÀI TH THAO
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2007/Q -UBTDTT ngày 04 tháng 5 năm 2007 c a B trư ng, ch nhi m U ban Th d c th thao) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Quy nh này quy nh tiêu chuNn cơ b n v o c ngh nghi p áp d ng cho t t c hu n luy n viên, tr ng tài th thao. i u 2. Tiêu chuNn o c chung c a hu n luy n viên 1. Yêu ngh : Hu n luy n viên ph i say mê ngh nghi p, không ng ng h c t p nâng cao trình chuyên môn, tích c c nghiên c u và ch ng áp d ng các thành t u khoa h c trong công tác hu n luy n. 2. T n t y: Hu n luy n viên ph i có lương tâm và trách nhi m, rèn luy n phNm ch t o c, s n sàng vư t m i khó khăn gian kh vì s nghi p ào t o, hu n luy n v n ng viên. 3. c l p: Khi làm nhi m v hu n luy n, hu n luy n viên c l p, t ch , không b b t kỳ l i ích v t ch t ho c tinh th n nào chi ph i làm nh hư ng n s trung th c, tính c l p ngh nghi p. 4. Th n tr ng: Hu n luy n viên ph i th n tr ng trong m i quy t nh h n ch t i a nh ng sai sót nh hư ng n quá trình hu n luy n và s phát tri n th l c, trí l c c a v n ng viên. 5. B o m t: Hu n luy n viên ph i tuy t i tôn tr ng và b o v các thông tin quan tr ng có nh hư ng n công tác hu n luy n; gi gìn bí m t qu c gia trong ph m vi chuyên môn c a mình. i u 3. Tiêu chuNn o c chung c a tr ng tài th thao 1. Khách quan: Tr ng tài ph i khách quan, vô tư, công b ng, không ư c thành ki n v i hu n luy n viên, v n ng viên, khán gi . 2. Trung th c: Tr ng tài ph i i u khi n tr n u úng lu t; nghiêm kh c x lý các hành vi phi th thao; giáo d c v n ng viên nghiêm ch nh ch p hành tinh th n th thao cao thư ng. 3. Chính xác: Tr ng tài c n ph i chính xác, th n tr ng trong vi c x lý các tình hu ng, các hành vi; không l m d ng ti ng còi, các ký hi u làm thay i liên t c các quy t nh. Chương 2:
  3. TIÊU CHU N O C TRONG TH C THI NHI M V C TH M c I. TIÊU CHU N Đ O Đ C HU N LUY N VIÊN i u 4. Trong công tác tuy n ch n v n ng viên Hu n luy n viên ph i khách quan và có chính ki n rõ ràng trong công tác tuy n ch n v n ng viên và ch tuân theo các tiêu chuNn chuyên môn ngh nghi p và tiêu chuNn tuy n ch n v n ng viên ã ư c quy nh. i u 5. Trong công tác ào t o, gi ng d y Hu n luy n viên ph i xây d ng m i quan h t t v i v n ng viên; hư ng d n v n ng viên t n tình, chu áo, h t lòng v n ng viên ph n u h t mình t thành tích cao nh t, tránh ư c nh ng r i ro ngh nghi p. i u 6. Trong công tác ch o thi u. Hu n luy n viên ph i tôn tr ng, có cách ng x văn hoá v i Ban t ch c, tr ng tài, hu n luy n viên và v n ng viên i b n; không ch o v n ng viên th c hi n hành vi b o l c trong tr n u; không ư c vì l i ích cá nhân mà có nh ng quy t nh nh hư ng n k t qu tr n u. i u 7. Trong công tác giáo d c phNm ch t o c cho v n ng viên. Hu n luy n viên ph i luôn g n vi c ào t o và hu n luy n chuyên môn v i vi c giáo d c văn hoá, các phNm ch t chính tr , o c; coi giáo d c chính tr , o c là vi c làm thư ng xuyên và xuyên su t trong quá trình hu n luy n v n ng viên; xây d ng t p th v n ng viên oàn k t, thân ái, giúp nhau. Hu n luy n viên ph i gương m u và có lòng nhân ái; hư ng d n, giáo d c cho v n ng viên l i s ng, sinh ho t, hư ng t i chân, thi n, m . M c II. TIÊU CHU N Đ O Đ C C A TR NG TÀI TH THAO i u 8. Trong công tác chuNn b trư c tr n u. Tr ng tài th thao ph i chuNn b t t các i u ki n v chuyên môn, k thu t, trang thi t b d ng c ph c v cho tr n u và các i u ki n khách quan b o m an toàn, an ninh c a gi i u, tr n u. i u 9. Trong thi u. Tr ng tài th thao ph i i u khi n tr n u chính xác, ch tuân theo lu t thi u t ng môn th thao và i u l gi i ã ư c quy nh; không thiên l ch làm sai k t qu tr n u; bình tĩnh, t tin và cương quy t khi x lý các tình hu ng, có c ch , hành ng thái úng m c v i v n ng viên, hu n luy n viên và khán gi . i u 10. K t thúc tr n u.
  4. Tr ng tài ph i th hi n thái ng viên, thân thi n v i t t c các v n ng viên, c ng viên và khán gi hâm m . Chương 3: T CH C TH C HI N i u 11. i u kho n thi hành 1. V trư ng, Th trư ng các ơn v tr c thu c U ban Th d c th thao, Giám c S Th d c th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ quan qu n lý th d c th thao các ngành, các Liên oàn, hi p h i th thao qu c gia và các t ch c, cá nhân có liên quan có trách nhi m t ch c th c hi n Quy nh này. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, ngh ph n ánh v U ban Th d c th thao nghiên c u s a i, b sung cho phù h p.
Đồng bộ tài khoản